Hutbe 2010.

Hutba 01. 10. 2010. – Uvjeti Bai’ata i naša du‘nost prema buduæim generacijama


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Poslije dolaska Obeæanog Mesije a.s., zapoèela je nova era
propagiranja islama, i stoga je bio odreðen napredak D‘emata
Ahmadija. Na putu ovog napretka su se veæ pojavile mnoge prepreke
i nastavit æe da se pojavljuju kao što su se pojavljivale na putu drugih
Bo‘ijih naroda. Kad takve vatre budu zapaljene na putu D‘emata
Ahmadija od strane neprijatelja, Svemoguæi Allah dolazi u pomoæ i
3
4
da ugasi ove vatre, i kao rezultat prola‘enja kroz ove teške okolnosti,
musliman poveæava svoju vjeru. Èasni Kur’an sam svjedoèi u pogledu
da su vjernici stavljeni kroz kušnje i ispite, kao što Svemoguæi Allah
ka‘e: “Da li ljudi misle da æe biti ostavljeni zato što ka‘u: ’Mi
vjerujemo,’ i da neæe biti iskušavani? Zaista, Mi smo stavili u iskušenje
one koji su bili prije njih. Tako æe Allah sigurno saznati one koji su
iskreni i sigurno æe saznati la‘ove.” (29:3-4) Bila je praksa da su ljudi
koji su vjerovali bili iskušavani i isto se dogaða danas. To je Bo‘iji
zakon koji razaznaje izmeðu onih koji su iskreni prema svojoj vjeri
i onih koji nisu. Ima razlièitih vrsta kušnji koje nastupe, ali one sve
trebaju proizaæi u ojaèavanje vjere, kod èega oni koji su veæ slabi u
svojoj vjeri i uvijek tra‘e prilike da kritikuju, dalje poveæavaju svoje
sumnje i gubitak vjere – do te mjere da u nekim sluèajevima poènu
sumnjati u istinitost D‘emata. Proganjanje je jedna takva forma
kušnje koja mo‘e voditi slabljenju vjere onih koji su veæ slabi.
Svemoguæi Allah daje kušnje tako da vjernik postaje bli‘i Allahu, i
tako otvara puteve napretka za D‘emat. Obeæani Mesija a.s. je rekao
da su putevi napretka otvoreni za one koji uspiju u ovim ispitima.
On je tekoðer rekao da je Èasni Poslanik s.a.v.s. na kraju do‘ivio
uspjeh zato što je u ranom dijelu svoje misije bio stavljen kroz kušnje
i teškoæe. Zato su svi poslanici i njihovi narodi bili podvrgnuti
proganjanju, ali kljuè je u tome da ostanemo ustrajni i èvrsti u
suoèenju s nevoljom. Samo onda mo‘e biti poklonjena pobjeda. Allah
je Svemoæan i posjeduje sve atribute u njihovom savršenstvu.
Mi uvijek trebamo imati na umu da je Svemoguæi Allah poslao
Obeæanog Mesiju a.s. u ovo doba i za njegov D‘emat je odreðeno da
bude pobjednik. Proganjanje nije pokazatelj neuspjeha nego uspjeha
i pobjede.
Ako ustrajemo u osnivanju bliskog liènog odnosa sa D‘ematom i
odnosa naše djece, onda æemo ubrati naklonosti Svemoguæeg Allaha
koji je ove blagoslove odredio u davanju podrške D‘ematu, i
inšaAllah, naše buduæe generacije æe biti svjedoci ove pobjede. Huzur
a.t.b.a. je zapovijedio da, premda svaka osoba treba uvijek dr‘ati na
umu svoj stepen bogobojaznosti i kako je popraviti, oni od nas koji
su postigli godine zrelosti treba da se brinu o religijskoj i moralnoj
5
obuci mlaðih. Ovo je dio bogobojaznosti i takoðer dio ispunjavanja
našeg zavjeta. Takoðer treba da zapamtite da napredak D‘emata
nije vezan za to da li dr‘imo svoju djecu vezanim za D‘emat ili ne;
zaista je korist djece da ostanu vezani sa D‘ematom. Obeæanje
Svemoguæeg Allaha je æe On pokloniti pobjedu D‘ematu, tako da
uspjeh le‘i u tome da ostanemo vezani za njega. Ako smo manjkavi
u moralnom uzdizanju svoje djece tako da se oni udaljavaju od
D‘emata, napredak D‘emata neæe uzmaæi. Kad se neko slab udaljava,
Svemoguæi Allah dovodi u D‘emat više strastvene i predane ljude.
Zato uvijek moramo imati na umu ovu vrlo va‘nu taèku i ostati
zabrinuti za moralnu obuku svoje djece.
U ovom pogledu, naš praktièni uzor je najva‘niji. Huzur a.t.b.a.
se obratio èlanovima Ansarullah organizacije, govoreæi da oni koji
su dostigli 40 godina i iznad, dostigli su zrele godine, i treba da se
poènu pripremati za svoj kraj. Zapravo, ko god ‘eli da napreduje u
stepenu svoje bogobojaznosti treba da ima na umu svoj kraj. Ahmadi
muslimani se opæenito zavjetuju da æe napraviti napredak u stepenu
bogobojaznosti, zato, u ovo doba pogotovu, treba da razvijete ovu
visoku zabrinutost. Kratak sadr‘aj uvjeta bai’ata je da èvrsto
vjerujemo u Allahovo Jedinstvo, da se èuvamo la‘i, da kontrolišemo
svoje strasti, da ostanemo èvrsti na dnevnim namazima i da
obavljamo tahad‘ud, da ostanemo zauzeti u istighfaru i velièanju
Allaha, da pokazujemo predanost i odanosti Allahu, da ostanemo
ponizni, da slijedimo Kur’anske naredbe, da se èuvamo od oholosti,
da slu‘imo èovjeèanstvu, da budemo potpuno poslušni Obeæanom
Mesiji a.s. itd. Sve ove prakse vode uveæanju stepena bogobojaznosti
osobe, i sve ovo je najmanji standard koji je od Ahmadi mislimana
oèekivao Obeæani Mesija a.s. U ovo doba ovo je bio cilj i svrha dolaska
Obeæanog Mesije a.s., to jest da uveæa stepen bogobojaznosti meðu
ljudima. Obeæani Mesija a.s. je rekao da ga je Allah odredio da meðu
ljidima utemelji bogobojaznost i da utemelji vjeru u Boga tako da se
uzdr‘e od èinjenja grijeha. Ovakva bogobojaznost treba odra‘avati
stanje èovjekovog srca i proizaæi u postizanje blizine Allahu, i ne
treba biti razvijena radi straha od kazne. Nivo vjere vjernika je opisan
u kur’anskom ajetu:
“A ima nekih meðu ljudima koji prave druga bo‘anstva mimo
Allaha, i vole ih kao što se voli Allah. No, oni koji vjeruju imaju
jaèu ljubav prema Allahu. A da znaju, kad vide kaznu oni koji
su nasilje èinili – shvatili bi da sva moæ (uvijek) pripada Allahu
i da je Allah strog u ka‘njavanju.” (2:166)
Kad osoba razvija ljubav prema Allahu, ona napreduje u vjeri, i
ovo dovodi do napretka u bogobojaznosti. Odgovornost je èlanova
Ansarullah i Leðna Imaillah da napreduju u bogobojaznosti tako da
postanu uzori za buduæe generacije, što je direktno povezano s
njihovim duhovnim napretkom. Muškarcima i ‘enama su bile
dodijeljene du‘nosti, koje je va‘no ispuniti i koje je Obeæani Mesija
a.s. istakao u uvjetima bai’ata.
Huzur a.t.b.a. je onda pojasnio slogan ’Nahno Ansarullah’ to jest
’Mi smo pomagaèi Allahovi’, objašnjavajuæi dva kur’anska ajeta gdje
se ovaj slogan pojavljuje. Prvo je slijedeæi ajet:
“I kad je Isa shvatio njihovu (naklonost) prema nevjerovanju,
rekao je: ’Ko æe biti moji pomagaèi na Allahovom putu?’ Uèenici
su odgovorili: ’Mi smo Allahovi pomagaèi. Mi vjerujemo u
Allaha. A ti svjedoèi da smo mi pokorni.’’ (3:53)
Kad su uèenici prihvatili ovu poruku, oni su takoðer uèili dovu
koja je saèuvana u slijedeæem kur’anskom ajetu:
“Gospodaru naš, mi vjerujemo u ono što si Ti objavio i mi
slijedimo poslanika. Zato nas upiši meðu one koji svjedoèe (o
istini).’’ (3:54)
Huzur a.t.b.a. je rekao da pokornost Poslaniku znaèi da osoba
mora ispuniti zavjet dat na njegovoj ruci, da postupa prema njegovim
uèenjima i da ima èvrstu vjeru u istinitost njegovih uèenja.
Drugi ajet gdje se ovaj slogan pojavljuje je slijedeæi kur’anski ajet:
“O vi koji vjerujete! Budite pomagaèi Allahovi, kao što je rekao
Isa, sin Merjemin, uèenicima: ’Ko su moji pomagaèi Allahu?’’
Uèenici su odgovorili: ’Mi smo Allahovi pomagaèi.’ Tako je
skupina djece Israila vjerovala, a skupina je odbila. Onda smo
Mi pomogli onima koji su vjerovali protiv neprijatelja njihovog,
i oni su postali pobjednici.” (61:15)
6
Huzur a.t.b.a. je rekao da je iz ovog ajeta oèito da je pobjeda
uvijek poklonjena onima koji vjeruju. To je odredba. Muslimanima
je dat primjer uèenika Isa a.s. i pozvani su da postanu pomagaèi
Allahovi. Slièno je Mesija ummeta Muhammedovog dao iste naloge
svojim sljedbenicima, da trebaju postati pomagaèi Allahovi a ne da
budu meðu onima koji odbijaju poruku. Zaista je Allahov blagoslov
da smo meðu onima koji su prihvatili ovu poruku, zato je na nama
obaveza da budemo pokorni istinskom i odanom pokloniku Èasnog
Poslanika s.a.v.s. tako da u svijetu mo‘emo propagirati njegovu
religiju – religiju islama. Ako napredujemo u svojoj vjeri i kao rezultat,
naša djeca napreduju u svojoj vjeri, onda mo‘emo oèekivati da æemo
i dalje biti dobri Ansarullah. Mi uvijek moramo imati na umu svoj
zavjet tako da mo‘emo postati najbolji Ansarullah. Uèenici Isa a.s.
su oslabili u svojoj vjeri tokom nekoliko generacija i njihovo
vjerovanje u Bo‘ije Jedinastvo je opalo do taèke gdje je sve skupa
nestalo, i ovaj ponizni Bo‘iji poslanik je bio preobra‘en u samog
boga. Obeæani Mesija a.s. je meðutim došao da ponovo utemelji
Bo‘ije Jedinstvo i rekao je da èovjek treba napraviti tu duhovnu
revoluciju u sebi s ciljem da o‘ivi istinsku svrhu stvaranja, koja je da
obo‘ava Boga. Allah je objavio Svoju poruku Èasnom Poslaniku
s.a.v.s. koju je Obeæani Mesija a.s. ponovo o‘ivio u kasnijem dobu, i
sada mi moramo nositi ovu poruku do krajeva svijeta i usaditi istu
strast u svoju djecu, tako da se pomagaèi Allahovi nastave poveæavati
dok islam ne prevlada s velièanstvenošæu.
Huzur a.t.b.a. je skrenuo pa‘nju na prvi uvjet bai’ata koji ka‘e da
se moramo èuvati širka (pripisivanja druga Allahu). Prvi Mesija nije
bio u stanju da utemelji Bo‘ije Jedinstvo i samo nekoliko generacija
poslije njega bile su povedene èinjenju širka (to jest poèeli su se
udaljavati od koncepta Bo‘ijeg Jedinstva). Ovo je bilo zato što u
svojim ‘ivotima nisu mogli provesti uèenja Mesije, njihova vjera je
oslabila, njihov odnos s Bogom je opao i oni su svoje oèi okrenuli
prema ovosvjetskim dobicima i koristima. Sljedbenici Mesije kasnijeg
doba, meðutim, ne smiju dozvoliti da njihov lièni odnos s Bogom
oslabi, niti smiju dozvoliti da odnos njihove djece s Bogom oslabi,
inaèe æe, baš kao i sljedbenici prvog Mesije, njihove buduæe generacije
takoðer biti izgubljene da pridru‘uju partnere sa Allahom. Neahmadi
7
muslimani su veæ namamljeni u ovu opaku aktivnost posjeæivanja
grobova svetaca i pobo‘nih ljudi. Obeæani Mesija a.s. je o‘ivio
prvobitna uèenja islama i nalo‘io muslimanima da ispune svoje
obaveze prema drugim ljudima i naprave napredak u bogobojaznosti
i dobrom moralu.
Huzur a.t.b.a. je onda skrenuo pa‘nju na dnevne namaze, što je
takoðer dio uvjeta bai’ata. On je rekao da nas je Allah, ukazujuæi na
va‘nost namaza pouèio dovi:
“Mi jedino Tebe obo‘avamo…” (1:5)
ali u isto vrijeme nas je Allah pouèio drugom dijelu ove dove:
…“i jedino od Tebe pomoæ tra‘imo.” (1:5)
Ovo je zato da se èovjek sagne pred Bogom i ponizno tra‘i Njegovu
bo‘ansku pomoæ u provoðenju ove va‘ne obaveze obo‘avanja Boga.
Kur’an takoðer savjetuje muslimane da èuvaju svoje namaze kao u
slijedeæem ajetu:
“Èuvajte svoje namaze, i posebno srednji namaz, i pred Allahom
ponizno stojte.” (2:239)
Zato je du‘nost vjernika da posveti posebnu pa‘nju ovoj naredbi,
tako da se nastavi svoj lièni napredak u vjeri i takoðer napredak
svoje djece. S ciljem da naša djeca budu redovna u obavljanju
namaza, ova navika treba biti usaðena pravo od njihovog djetinjstva,
ne kad postanu mladiæi i djevojke, jer je onda veæ prekasno. Huzur
a.t.b.a. je takoðer dodao da je u nekim sluèajevima, muškarac kuæe
redovan u obavljanju namaza, ali je njegovo ponašanje prema ‘eni
i djeci tako agresivno i uvredljivo, da èlanovi porodice budu odvraæeni
od namaza. Namaz treba biti takav da uveæava èovjekove vrline.
Ima odreðenih sluèajeva meðu muškarcima od 40 ili više godina
koji ne obavljaju namaz. Ako je ovo sluèaj, kako oni onda mogu
oèekivati od svoje djece da budu redovni u obavljanju namaza ili
èak da ostanu vezani sa D‘ematom. Ako pogledamo na ‘ivote šehida,
najistaknutiji aspekt njihovih ‘ivota je da su bili duboko zaokupljeni
u obo‘avanju i spominjanju Allaha, i bili su duboko zabrinuti o
standardu obo‘avanja svoje djece i njihovoj vezanosti sa D‘ematom.
8
Huzur a.t.b.a. je onda spomenuo va‘nost obavljanja navafil
(dobrovoljnih namaza) i tahad‘ud namaza. Ansarullah trebaju u
veæem broju obavljati tahad‘ud namaz. Moramo uèiniti napor da
naèinimo takve ‘rtve na Bo‘ijem putu i da èinimo svaki napor da
propagiramo religiju islama. Obeæani Mesija a.s. je rekao da je dova
laða za propagiranje islama, zato, treba biti posveæena posebna
pa‘nja da dove èinimo sa posebnom gorivošæu, i takoðer trebamo
posvetiti posebnu pa‘nju u èinjenju neprestalnih i ustrajnih dova a
ne povremene i sluèajne napore.
Obeæani Mesija a.s. je takoðer skrenuo pa‘nju svojih sljedbenika
da uèe Kur’an, zato moramo razviti vezu s ovom Èasnom Knjigom i
ne samo da je svakodnevno uèimo nego da takoðer nastojimo da
nauèimo njena znaèenja i da je razumijemo. Ako napravimo napor
da popravimo svoje znanje o Kur’anu, naša djeca æe takoðer razviti
strast da rade isto.
Huzur a.t.b.a. je rekao da uvjeti bai’ata postavljaju minimalni
standard za sve sljedbenike D‘emata u oèima Obeæanog Mesije a.s.
Ansarullah treba da nastoje da postignu više standarde. Leðna
Imaillah su jednako odgovorne ako ne i više; moralna obuka djece
le‘i u njihovim rukama od samog roðenja djeteta. Ako majke budu
religijski obrazovane, prilike su da æe podiæi djecu s duhovnim
sklonostima. Svaka ‘ena treba da te‘i da postigne visok standard u
duhovnosti i odatle æe buduæe generacije razviti duboku vezu s
Bogom. Bo‘ija Rijeè ne pravi razlike izmeðu muškaraca i ‘ena; ko
god bude slijedio uèenja postiæi æe blizinu Bogu. Huzur a.t.b.a. je
takoðer nalo‘io da treba da èinimo dove ne samo za sebe, nego
takoðer jedno za drugo i za buduæe generacije. Da nas Allah osposobi
da ispunimo svoje zavjete i postanemo pokorni i odani poklonici
Obeæanog Mesije a.s. Zatim je Huzur proèitao isjeèak iz pisanja
Obeæanog Mesije a.s. koji istièe va‘nost dova, koje su oru‘je protiv
grijeha i svih zala.