Hutbe 2010.

Hutba 15. 10. 2010. – Propagiranje poruke islama koristeći moderna sredstva;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je na poèetku svoje hudbe petkom danas prouèio slijedeæe
ajete iz sure Al Mursalat i dao izlaganje o propagiranju poruke islama
kroz moderna sredstva u svjetlu ovih ajeta:
“Tako Mi onih koji se neprekidno šalju,
i onih koji postaju vrlo brzi,
i tako Mi onih koji savršeno dostavljaju (poruku),
a onda jasno pokazuju razlike,
i tako Mi onih koji bacaju (listove) upozoravajuæi,
da se razriješe odgovornosti i da upozore,
sigurno æe se dogoditi ono na šta ste upozoreni.
Kad zvijezde utihnu,
i kad se nebo rascijepi,
i kad se planine izvale iz korijena,
i kad poslanici budu dovedeni u zakazano vrijeme.” (77:2-11)
Huzur je objasnio da, dok nam ovi ajeti daju vijesti o velièanstvenom
propagiranju islama u vrijeme Èasnog Poslanika s.a.v.s. kroz
njegove ashabe, oni nam takoðer predskazuju dolazak njegovog
istinskog i revnog poklonika. Kroz njegov dolazak, on je trebao da
o‘ivi i ponovo vrati slavu islama. Danas su ovi ajeti znak njegove
istinitosti i ukazuju na napredak njegove Zajednice. U njima je
predskazanje koje se ispunilo, ispunjava se i ispunjavat æe se u
buduænosti. Ovo je Rijeè Gospodara nebesa i Zemlje koji je Svemoæan,
koji je, kroz Svoju veliku moæ ostvario ovu revolucionarnu promjenu
odreðenu za doba Obeæanog Mesije a.s. i nastavit æe tako u
buduænosti. Ono što je potrebno za nas je da nastojimo (i trudimo
se) da budemo dio ove revolucionarne promjene tako da mo‘emo
sudjelovati u blagoslovima koje je Allah odredio s tim. Radi ovoga
treba da napravite revolucionarne promjene u sebi.
Huzur je rekao da ajet: ’Tako Mi onih koji se neprekidno šalju’
pokazuje na znakove koje je Allah pokazao u potporu Obeæanog
Mesije a.s. i pokazuje ih, i pokazivat æe u buduæe. Meleci poma`u
ovu poruku, koju su ashabi Obeæanog Mesije a.s. širili. U vrijeme
kad je Obeæani Mesija a.s. iznio svoju tvrdnju, njegova poruka ne
samo da nije bila primljena, nego je naišla na oštro suprotstavljanje.
Meðutim, Allah je predoèio jedan znak za drugim i sa zdravim
zakljuèivanjem i argumentima Obeæanog Mesije a.s. i zalaganjem
18
njegovih sljedbenika na širenju poruke, ljudi pobo`ne prirode su
ga, uprkos svih klevetnika, poèeli prihvatati. U toku njegovog
`ivotnog doba broj njegovih sljedbenika je narastao do stotina
hiljada.
Kad Allah šalje Svoje poslanike, na poèetku se njihova poruka
polahko širi. Kasnije ona postigne brzinu i zamah. Na poèetku su
sredstva ogranièena, ali ih Allah uveæa. Poveæava se broj znakova
baš kao što je bilo u ‘ivotu Obeæanog Mesije a.s. On je predskazao
kugu koja je zapoèela u malom razmjeru ali je kasnije zahvatila cijelu
Indiju. On je predskazao da æe neke stvari biti upotpunjene poslije
njega i da æe biti ispunjene u doba Druge manifestacije, to jest,
Halifata. Mi danas opa‘amo da je Allah omoguæio sredstva i
aran‘mane u skladu sa vremenima da ispuni ova obeæanja. Allahov
je naèin da su neke stvari dovedene do ostvarenja u toku ‘ivota
Poslanika a druge budu ispunjene kasnije. Meðutim, kakva god su
obeæanja data poslanicima ona zasigurno budu ispunjena. Allah ka‘e:
“A ako tebe odvedemo, Mi æemo od njih, svakako, uzeti odmazdu.”
(43:42)
Šta god Allah proglašava o klevetnicima poslanika sigurno æe se
dogoditi, bilo u toku ‘ivota poslanika ili kasnije. Slièno, neke radosne
vijesti su ispunjene u toku njegovog ‘ivota dok druge budu ostvarene
kasnije. Kad je Èasni Poslanik s.a.v.s. dao Suraki radosnu vijest o
zlatnoj narukvici (Perzijskog imperatora), to je znaèilo pobjedu
islama u Perziji/Iranu. Ovo je bilo ispunjeno u doba hazreti Omera
r.a.
Pobo‘nost se širi postepeno i njen krug utjecaja se završava
jednakomjerno. Kasnije, Allahova odredba stvara brze i bolje uvjete
za njeno ispunjenje. Mi uvijek trebamo voditi raèuna da Allahova
moæ nije ogranièena. Ako On ‘eli On mo‘e ispuniti sva obeæanja i
pobjede u toku ‘ivota poslanika. Meðutim, Njegova je volja da oni
koji slijede mogu takoðer imati uèešæa u nekim blagoslovima i
pobjedama. Tako, brza sredstva ovog doba pozivaju našu pa‘nju da
ih koristimo i u slijeðenju ashaba, postanemo pomagaèi Imama ovog
doba i upotpunimo njegovu misiju. Sadašnja brza i vrsna sredstva
skreæu našu pa‘nju da uzmemo u obzir ovu brzinu kao Allahov
19
blagoslov i koristimo to da propagiramo Njegovu religiju. Ajet:
’I tako Mi onih koji savršeno dostavljaju (poruku)’ znaèi širenje one
poruke zbog koje se dogodio dolazak Èasnog Poslanika s.a.v.s. To je
savršena religija koja æe trajati do Sudnjeg dana i za njeno
o‘ivljavanje u sadašnje doba dogodio se dolazak Obeæanog Mesije
a.s. Allah je omoguæio moderna sredstva propagiranja ove poruke.
Ashabi Èasnog Poslanika s.a.v.s. nisu imali nikakvih modernih
sredstava pa ipak su ispunili du‘nosti prenošenja poruke. Danas su
na raspolaganju naèini i sredstva, oni su bili odreðeni za vrijeme
njegovog istinskog i revnog poklonika, i gornji ajet je perdskazanje
ovoga. Na drugom mjestu u Kur’anu reèeno je:
“I kad se listovi rašire.” (81:11)
Huzur je objasnio da je doba Obeæanog Mesije a.s. doba
propagiranja knjiga. On je ostavio riznicu svojih pisanja ’Ruhani
Khaza’in’. Ova zbirka njegovih pisanja bila je objavljena u toku
njegovog `ivota i njegovi ashabi su odigrali ogromnu ulogu u
njihovom propagiranju. Oni su poduzeli ovaj zadatak sa osjeæajem
`rtvovanja kao u doba ranog islama kad su ashabi Poslanika postali
Allahovi miljenici. Sljedbenici Obeæanog Mesije a.s. takoðer su našli
blizinu Allahu. Danas je Allah omoguæio naèine i sredstva da
propagiramo ove knjige i da odgovorimo svojim klevetnicima, naèine
koji su mnogo br`i i vrsniji nego ikada. Èasni Kur’an i knjige
Obeæanog Mesije a.s. i druga literatura prolazi nove etape prenošenja
preko televizije i interneta. Prije nekoliko decenija sve je ovo bilo
nezamislivo. Allah je omoguæio ove prilike (i moguænosti) tako da
budu korištene u odbrani islama i u njegovom prenošenju. Zaista je
Njegov blagoslov da nam je omoguæio ove moderne izume. Mi
trebamo nastojati i koristiti ove izume za dobru svrhu, umjesto
beskorisne i bezvrijedne. Ako postanemo dio te grupe koja poruku
Muhammedovog Mesije a.s. uruèuje svijetu mi takoðer mo`emo biti
ubrojani meðu one kojima Allah svjedoèi.
Huzur je rekao da je na MTA sveèanosti spomenuo da danas svaki
radnik MTA, nije va‘no gdje u svijetu radi, radi za prenošenje poruke
Obeæanog Mesije a.s. do krajeva svijeta. Allah æe uèiniti da se ovo
dogodi, On je objavio Obeæanom Mesiji a.s.: ’Ja æu nositi tvoju poruku
20
do krajeva Zemlje’ i za ovu svrhu je on omoguæio ova sredstva. Ovo
je sudbina i svi izumi su tome svjedok. Ako mi radimo svoj zadatak
s namjerom i mišljenjem uèestvovanja u prenošenju poruke mo‘emo
postati oni koji postignu Allahovu blizinu, i ako nastavimo da se
lièno zamislimo nad ovim, istinski æemo ispunjavati ove du‘nosti.
Samo onda æe ovakvi radnici shvatiti svoj polo‘aj i bit æe privuèeni
ispunjavanju svojih obaveza sa osjeæajem odgovornosti. Samo
tehnièka pomoæ, rad na kameri i sliène du‘nosti neæe biti dovoljne.
Bit æe privuèena pa‘nja na obo‘avanje Allaha i da se, za dobar rezultat
svog rada okrenemo Njemu, i imajuæi u vidu: ’I tako Mi onih koji
savršeno dostavljaju (poruku)’, bit æe uèinjeni napori da slijedimo
stopama ashaba; to jest, bit æe poduzeti praktièni koraci skupa sa
obo‘avanjem Allaha da širimo ovu poruku. Ovo nije ogranièeno na
MTA ili tim od nekoliko ljudi koji odgovaraju na pitanja na web
stranici; svaki èlan Zajednice treba da uèestvuje u ovome i slijedi
primjer ashaba. Ako pa‘nja nije bila skrenuta na ovo do sada, sad je
vrijeme za to. Ako svaki Ahmadi musliman uèini napor da igra ulogu
u ovome, inšaAllah, uskoro æe doæi do revolucionarne promjene.
Huzur je rekao da rad na prenošenju poruke islama Ahmadijata
i upotreba sredstava pravi razliku koju ajet: ’…i onda jasno pokazuju
razlike’ navodi. Svaki Ahmadi koji uèestvuje u bilo kojoj formi
prenošenja poruke dio je ovoga; bilo to kroz internet, kroz literaturu
ili radnici MTA, èak oni koji mo`da nisu direktno ukljuèeni ali su dio
sistema koji širi ovu poruku pobo`nosti u svijetu. Danas se u svijetu
preko ovih stvari takoðer propagiraju dokolica (razonoda) i
beskorisne stvari no, sljedbenici Muhammedovog Mesije a.s. šire
Allahovu poruku preko njih širom svijeta. Drugi TV kanali takoðer
omoguæavaju slu`bu širenja ove poruke islama ali njihovi sati
prijenosa su ogranièeni i zato što nisu prihvatili Imama ovog doba
oni prenose štetne izume koji, ponekad, mogu pokvariti bit ove
poruke. Huzur je dao primjer gdje je u jednom TV programu bilo
izneseno da pokrivanje nije obavezno za `ene, da je Kur’anska
naredba samo da se pokriju preko prsa i da nema spominjanja o
pokrivanju glave, iako je to vrlo jasno. Takoðer je bilo reèeno da je
ova naredba bila samo za `ene Èasnog Poslanika s.a.v.s., iako isti
ajet takoðer spominje naredbu za `ene vjernice. Ovi ljudi tako kvare
21
bit ove poruke. U ovo doba istinsko uèenje je ono koje se širi kroz
Hakam (sudiju) i Adl (onog ko utemeljuje pravdu) ovog doba. I ovo
uèenje je to što pravi razliku izmeðu onoga što je ispravno i onoga
što nije, i zadatak je Obeæanog Mesije a.s. da objasni ’i onda jasno
pokazuju razlike’. Kao sljedbenici Obeæanog Mesije a.s., mi se trebamo
odvojiti od materijalistièkog okru`enja i biti èvrsti na okru`enju koje
je on odredio za svoje sljedbenike. Ova razlika æe biti istinita kad
naše prakse budu ovo oslikavale. Obeæani Mesija a.s. je predstavio
prelijepu sliku islama koja je izvorna slika koju je predstavio Èasni
Poslanik s.a.v.s. Ovo je to što svijet i mi danas trebamo.
Huzur je rekao da je u pogledu prenošenja poruke program
dijeljenja lifleta ovdje u VB i na drugim mjestima bio uspješan. On
je imao vrlo dobar efekat. Mislilo se da u SAD-u ovaj program mo‘da
neæe biti uspješan ali kad je projekat zapoèet ljudi su rado prihvatali
liflete govoreæi da prvi put èuju takvu poruku islama. Novine su
takoðer pisale o ovome i mnogi ugledni novinari nacionalnih novina
su pisali o ovome. Ove novine se izdaju u stotinama hiljada primjeraka.
Tako da je naša poruka stigla do ogromnog broja ljudi. Neki
ljudi su takoðer odbili liflete ali kad im je bilo objašnjeno da je naša
poruka poruka ljubavi i bratstva, oni su uzeli liflete. Prema tome
ovo je razlika izmeðu naše poruke i poruke drugih. Mi smo pouèeni
naèinima i sredstvima prenošenja poruke od Imama ovog doba. Kad
su novine u SAD-u pisale o lifletima, naši mladi ljudi su takoðer
stekli pouzdanje. Na poèetku su oni bili nekako neodluèni, mo‘da
je ta neodluènost bila roðena iz malo kompleksa ni‘e vrijednosti.
Ovo je poèetak; to æe otvoriti mnoge nove avenije. Treba biti smišljena
naredna poruka.
Huzur je rekao da mu je neko predlo‘io da bi u prenošenju poruke,
tekst poruka poslana iz Indije bila vrlo djelotvorna. Huzur je rekao
da se raða pitanje koji tim æe poslati ove poruke i kojim zemljama.
Èak i ako dobijemo telefonske brojeve iz imenika veliki je broj
zakonskih prepreka koji ogranièavaju slanje netra‘enih poruka iako
bi namjera ovdje bila dobra. Ipak, ovaj metod ne mo‘e imati isti
efekat kao direktan kontakt. Lièni napor donosi rezultat u prenošenju
poruke. Tekst poruka mo‘da koristi reklamiranju no, po Huzurovom
mišljenju direktan kontakt u prenošenju poruke ne mo‘e biti
22
proveden na ovaj naèin. Huzur je rekao da je takoðer ‘elio spomenuti
da, dok u Pakistanu i nekim drugim muslimanskim zemljama postoje
zakonske prepreke, uèinjeni su ogromni napori na mjestima gdje je
sloboda. Svake godine ova uvodna poruka treba da stigne do stotina
hiljada ljudi i poslije ovoga treba nastaviti s drugom porukom
naredne godine. Cijeli sistem treba biti u potpunosti ukljuèen u
ovome. I na drugim su mjestima, osim u SAD-u novine izvijestile o
programu lifleta. Poruka Obeæanog Mesije a.s. je stigla do miliona
ljudi. Sada je potrebno da nastavimo ovaj program sa još veæom
odluènošæu i energijom nego prije.
Meðu zadacima poslanika jedan je da upozore. Ponekad postaje
neophodno da upozore svijet. ’I (tako Mi) onih koji savršeno
dostavljaju poruku’, to je takoðer nešto što istinski sljedbenici
poslanika moraju izvršiti. Va`no je dati jednu poruku i nastaviti s
drugom tako da svijet koji je na pogrešnom putu bude spašen od
padanja u vatrenu provaliju. Za ovo treba biti uèinjen stalni napor.
Allah je iznio dva dijela poruke: ’da se riješe odgovornosti i da upozore’.
Ako oni ne obrate pa`nju, mogu dobiti kaznu.
Obeæani Mesija a.s. objašnjava ove ajete: ’I (tako Mi) onih koji
savršeno dostavljaju (poruku), da se razriješe odgovornosti i da upozore’
i ka`e da neki prepoznaju istinitost poslanika, no svojeglavost i
egoizam ih spreèava da ga prihvate. Neki od ovih ljudi æe biti
odgovorni Allahu i neki æe biti osposobljeni da se pokaju. Allah nekad
poštedi kaznu, ali ako ne predstoji pokajanje, Kur’an to èesto navodi
u smislu: ’Zaista, ono što vam je obeæano mora se dogoditi.’ To jest,
ako se o ovom upozorenju ne povede raèuna, to je upozorenje èiji
rezultat æe biti pokazan na ovom svijetu kao i kazna na Ahiretu. U
tome su dvije poruke: jedna je poruka upozorenja za klevetnike i
druga, takoðer – obeæanje o pobjedi Poslaniku i njegovoj zajednici.
’Kad zvijezde utihnu (izgube svoje svjetlo)’ oznaèava ovo doba kad
æe takozvane vjerske voðe biti bez znanja. Oni neæe imati svjetla i
onaj ko nema svjetla ne mo`e upuæivati. Huzur je rekao da vjerske
voðe našeg vremena izgleda da imaju jedan posao a to je da
upotrebljavaju uvredljiv jezik za Obeæanog Mesiju a.s. Od juèer se
odr`ava konferencija takozvane Khatm e Nabuvat (sekte) u Rabvi
23
kojoj prisustvuju sve velike hod`e i prema izvještajima koje smo do
sada primili, oni jedino upotrebljavaju besmislice o našoj Zajednici.
Arapska fraza utihnuæa (blijeðenja) zvijezda oznaèava da æe vjerske
voðe biti lišeni religije. Ovdje to oznaèava da buduæi da su bez religije
oni su postali oni koji šire mrak i tako su ljude odveli na krivi put.
Kao rezultat ovoga kad Allah šalje nekoga ko objašnjava i upozorava,
i kad je èak i on omalova`en, onda stupa na djelovanje Allahova
odredba i slijede prirodne propasti i katastrofe.
’I kad nebo rascijepi’ ima nauèno kao i duhovno ukljuèeno
znaèenje. Otkriven je novi svemir; novi svjetovi su bili otkriveni kao
i nove planete. Takoðer je ozonski omotaè bio ošteæen i ovo je dovelo
do promjene klime. Ovaj ajet takoðer oznaèava dolazak Mesije u
duhovnom svijetu. Kad zvijezde blijede i pada mrak, Allah šalje
svjetlo kroz Svoje poslanike, koji stvaraju zajednicu. Za te Poslanike
i neke od njegovih sljedbenika poèinje manifestacija objava i istinskih
snova. Allah ka`e da, kad poène ovaj duhovni proces, takozvane
vjerske voðe neæe biti u stanju da za njih stvore zapreku. Ne samo
ove takozvane vjerske voðe nego èak veliki, egoistièni ljudi koji za
sebe umišljaju da su sna`ni kao planine, koji æe nastojati da se bore
sa Bo`ijim poslanicima, bit æe smrskani kao u ajetu: I kad se planine
izvale iz korijena (raspadnu)’. Huzur je upozorio da niko ne zamišlja
da ima duboku potporu meðu masama ili da ima podršku Arapskog
kraljevstva ili potporu neke zapadne zemlje. Kad neko bude nastojao
da se bori sa Bo`ijim Poslanikom, niti æe mu pomoæi pomoæ masa,
niti ikakav imetak ili ikakva podrška ili bilo kakvo plemensko uporište
i zaštita. Oni mo`da umišljaju da su sna`ni kao planine, ali svi ovi
ljudi æe biti raspršeni u zraku. Zapravo æe oni ljudi na èijoj potpori
oni prave svoje pretpostavke takoðer biti razbijeni. Ovo je Allahovo
predskazanje i mi smo se u historiji naše Zajednice osvjedoèili u
padanje takvih planina.
’I kad poslanici budu dovedeni u zakazano vrijeme – ’ je predskazanje
o dolasku Obeæanog Mesije i Mehdija. Bit æe uzdignut onaj
Poslanik koji æe predstavljati sve poslanike. Ovo je takoðer
predskazanje koje je bilo dato svim Bo`ijim poslanicima u toku
njihovog doba i bilo ispunjeno u osobi Obeæanog Mesije a.s. Allah je
njemu objavio: ’Allahov junak, u ogrtaèu poslanika’ (Tadhkirah, str.
793).
24
Èitajuæi isjeèke iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. Huzur je rekao
da je Obeæani Mesija a.s. primio jednu mjeru posebnih atributa svih
Bo‘ijih poslanika poèevši od Adema a.s. Neprijatelji svih poslanika
su se suoèili sa strašnom smræu. U ovo doba takoðer ima ljudi koji
se s njima mogu uporediti i ako se oni ne pokaju, sve prethodne
nevolje se u ovo doba mogu sastaviti. Obeæani Mesija a.s. je rekao
da je samo Allahov atribut samilosti dao nekima odgodu do sada.
Huzur je molio Allaha da dadne èulo svijetu da razumiju ovu poruku
i da nas omoguæi da širimo ovu poruku i nastojimo da spasimo svijet
koliko god mo‘emo.