Hutbe 2010.

Hutba 05. 11. 2010. – Trošenje na Allahovom putu;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u svojoj budbi petkom danas dao izlaganje o trošenju
na Allahovom putu i zapoèeo uèenjem slijedeæih ajeta Kur’ana:
“Za one koji svoj imetak troše na Allahovom putu, pa za ono što
su potrošili ne prigovaraju i ne vrijeðaju, nagrada je kod
Gospodara njihovog, i nad njima neæe biti straha, oni neæe
tugovati.” (2:263)
4
“Oni koji svoj imetak troše noæu i danju, tajno i javno, za njih æe
bit nagrada kod svog Gospodara njihovog; nad njima neæe biti
straha, oni neæe tugovati” (2:275)
Èasni Kur’an neprestalno skreæe pa‘nju vjernika na trošenje na
Allahovom putu pod uvjetom da je to samo radi postizanja Allahovog
zadovoljstva, kao što je reèeno: ’Vi inaèe ne trošite osim za Allahovo
zadovoljstvo’ (2:273). Kad istinski vjernik troši na Allahovom putu
on prije svega uvijek ima na umu tra‘enje Allahovog zadovoljstva.
Ako bude shvaæena ova glavna misao, shvatit æete da to vodi
zajednièkom kao i duhovnom napretku; uz to, to uklanja porodiène
probleme, svakodnevne prigovore od mu‘eva i ‘ena. Mu‘evi
prigovaraju da su ih nerazmjerni zahtjevi njihovih ‘ena stavili u
dug a ‘ene prigovaraju da mu‘evi ne ispunjavaju njihove ‘elje.
Svakodnevne svaðe uništavaju porodièni mir i ima štetan uticaj na
djecu. ‘ene prigovaraju da mu‘evi, šta god zarade potroše sa svojim
prijateljima ili na sebe. Ovo izaziva zabrinutost. Ako se novac troši
da se tra‘i Allahovo zadovoljstvo bit æe odr‘an porodièni mir,
podizanje djece æe biti na ispravnim linijama, porodièni prihod
blagoslovljen i osoba æe biti privuèena duhu ‘rtvovanja. Nesumnjivo,
èovjekova porodica ima pravo na njegov imetak, meðutim, ako dr‘i
umjerenosti i skromnosti, bit æe plaæeno sve što treba biti plaæeno i
osoba je takoðer privuèena trošenju na Allahovom putu.
Ogroman dio porodica sa srednjim prihodima se ovoga pridr‘ava
ali neki meðu onima koji su imuæni ne dosti‘u ovaj standard
‘rtvovanja premda paze na sebe.
Zaista, nisu svi Ahmadi muslimani koji su imuæni takvi; Huzur
zna mnoge dobro stojeæe Ahmadi muslimane – i ovo je i prije rekao
– koji zadr‘e manje za sebe i daju hiljade dolara ili funti za programe
D‘emata. Kad ispune svoje du‘nosti davanja u razne programe, ipak
‘ude da daju i na njihovo insistiranje Huzur mora razmisliti i reæi
im gdje njihovi dalji doprinosi taèno trebaju iæi. Ovi ljudi tra‘e
Allahovo zadovoljstvo i ipak se brinu jesu li platili ono što su du‘ni
ili nisu. Huzur je objasnio da uprkos što daju ogromne sume novca,
oni pišu Huzuru zahvaljujuæi mu na primanju njihovog ‘rtvovanja.
Takva je njihova stalna praksa. Takvi doprinosi se troše tamo gdje se
5
uka‘e potreba: za gradnju d‘amija, misionarskih kuæa itd. Ova praksa
ne prevladava samo meðu Ahmadi muslimanima sa Indijskog
podkontinenta, èiji su preci postavili primjere ovoga i koji su odgajani
u ovim tradicijama. Zapravo, mnogi Ahmadi muslimani iz Afrike
daju krajnje velikodušno na Allahovom putu i grade d‘amije. Radost
i poniznost s kojima oni daju svoje doprinose èine krajnje oèitom
njihovu ‘udnju da zadovolje Allaha.
Huzur je rekao da su ‘rtve ovih ljudi taèno na liniji sa opisom
naprijed spomenutih ajeta Kur’ana. Oni ne govore o svom davanju
nego su umjesto toga zahvalni Allahu da im je to omoguæio. Va‘no
je spomenuti da su veæina ljudi naše Zajednice sa srednjim prihodom.
Oni takoðer imaju izvanredan osjeæaj ‘rtvovanja. Oni nikada ne ka‘u
da je Zajednica zapoèela toliko programa a da je njihov prihod
ogranièen, i kako mogu izaæi na kraj? Oni daju sa oduševljenjem u
srcu i nikad ne spomenu da daju prije zadovoljenja svojih potreba i
potreba svoje porodice. Zaista oni, kad i sami imaju neke potrebe,
nikad ne tra‘e od Zajednice. Ako uopæe tra‘e to je u formi zajma.
Neki ljudi sa ogranièenim prihodom ne mogu dati cijelu paušalnu
sumu, tako da se organizuju da skupljaju u kutiju koju postave u
kuæi, u koju redovito stavljaju nešto za Tahrike d‘edid i Vakfi d‘edid
èanda (doprinosa).
Neki su pisali Huzuru da su sakupili novac u kutiji da daju za
Tahrike d‘edid i ‘eljeli su da daju isti iznos kao prethodne godine.
Kad su otvorili kutiju, nije bio dovoljan iznos novca. Tahrike d‘edid
sekretar im se obratio i rekao da je bio manjak odreðenog iznosa
koji je bio odreðen za njih da ispune. Ovaj èovjek se pitao kako æe
ispuniti zahtjev sa svojim ogranièenim prihodom. Pa ipak je dao sve
što je bio sakupio za narednu godinu. Uskoro poslije toga je primio
èek od poznanika koji je prije dugo vremena od njega pozajmio novac
a koji su obojica bili zaboravili. Kasnije je primio neki novac iz drugog
izvora. Tako Allah obezbjeðuje one koji èine ‘rtvu i tako ispunjava
znaèenje ’… i oni neæe imati straha…’, kao što se ovaj èovjek ovdje
pitao kako æe platiti za narednu godinu. Uvjet je da dajete sa
potpunom iskrenošæu i kad dadnete ne smije biti osjeæaja da ste
uèinili uslugu.
6
Huzur je rekao da kad je Tahrike d‘edid program prvo zapoèet,
Hazreti Halifatul Mesih II r.a. je savjetovao da ljudi prakticiraju
jednostavnost. Okolnosti u ovo vrijeme nisu bile kao danas; sada, s
Allahovim blagoslovima finansijska situacija ljudi je vrlo dobra, i
muškarci, ‘ene i djeca sa zadovoljstvom daju ‘rtve. Kad vjernik daje,
ne samo da nema govora o pokazivanju, on daje tajno, i jedini cilj
mu je Allahovo zadovoljstvo i ovo se èesto vidi u našoj Zajednici.
Ljudi izvana misle da Zajednica ima bilione zato što provodi sve
svoje projekte. Prvo, ono što mi imamo uveliko je blagoslovljeno od
Allaha, u tolikoj mjeri da je to izvan shvatanja ovosvjetske osobe.
Zajednica nema bilone, zapravo, ima beskrajno blago tra‘enja
Allahovog zadovoljstva, koje izbija iz iskrenih srca. Ima na hiljade
primjera ovoga u svim nacijama.
Huzur je objasnio da iako ljudi u Zajednici daju privatno,
Zajednica najavljuje neka od davanja i u nekim sluèajevima je
napravljena lista koja je predstavljena Halifi vremena radi dova.
Ovdje je cilj dobar i nema ukljuèenog nikakvog pokazivanja ili
hvalisanja. Halifa vremena je obaviješten o ovom davanju zato da
èini dove Allahu da blagoslovi one koji èine ‘rtvovanje i da blagoslovi
njihov imetak. Uz to Allah nareðuje: ’… natjeèite se, onda, jedan s
drugim u dobrim djelima…’ (2:149)
Huzur je rekao da æe danas najaviti poèetak nove Tahrike d‘edid
godine i predstavit æe sve detalje o tome kako naša Zajednica te‘i i
nastoji da uveæa ‘rtvovanje i nadmeæu se jedni s drugima u ‘rtvovanju
i dobrim djelima. Danas je Ahmadija zajednica jedina u svijetu koja
ispunjava ’…koji troše noæu i danju…’ Ova ‘rtvovanja se praktièno
èine noæu i danju pošto je naša Zajednica raširena svuda po svijetu
i dok je u jednom dijelu svijeta dan, u drugom je noæ. I dok Huzurova
hudba petkom ide u‘ivo na MTA, vremenska razlika širom svijeta se
razlikuje. Èim je najavljena nova godina Tahrike d‘edid programa,
poèinju stizati obeæanja i uplate. Huzur je rekao da ‘davanje noæu i
danju’ takoðer znaèi globalizacioni aspekt koji je Muhammedov
Mesija trebao utemeljiti kroz jedno tijelo ljudi. Propagiranje upute s
kojom je bio zadu‘en Muhammedov Mesija nije obièan zadatak.
Zaista se savršeno uèenje Èasnog Poslanika s.a.v.s. trebalo raširiti i
za ovaj zadatak je bilo odreðeno da bude ispunjen u doba
7
Muhammedovog Mesije. Naša sredstva su skoro zanemariva u
poreðenju sa ovosvjetskim sredstvima, pa ipak je Allah nama dao
odogvornost obavljanja ovog zadatka i ako budemo radili na njemu
noæ i dan, na Allahu je da to blagoslovi i On æe to zaista blagosloviti.
Svijet ima ogromna sredstva i ogromnu moæ. Broj ljudi izvan naše
Zajednice je takoðer veæi dok je naša Zajednica vrlo mala, pa ipak
Allah ka‘e da nastojanja noæu i danju, koja su osloboðena bilo kakvog
pretvaranja i hvalisanja posti‘u primanje kod Allaha, tako ’…oni neæe
imati straha, niti æe se ‘alostiti…’
Huzur je rekao da oni koji daju kao robovi Milostivog Boga, Allah
im ka‘e da kakvu god ‘rtvu uèine, On æe nastaviti da uveæava
njihov imetak, ‘urba nije od bitnosti, ishod treba biti ostavljen Allahu
i osoba treba nastaviti da uzima uèešæe u propagiranju upute. Veæa
je vjerovatnoæa da osoba do‘ivi njegove rezultate u toku svog ‘ivota.
‘rtvovanje ‘ivota i imetka naše Zajednice jednog æe dana našu malu
Zajednicu preobraziti u ogromnu.
Huzur je rekao da je Allahovom milošæu 76. godina Tahrike d‘edid
programa bila vrlo blagoslovljena i mi se od nje opraštamo meðu
ovim blagoslovima. Danas je Huzur najavio poèetak 77. godine
Tahrike d‘edid programa i molio Allaha da je još više blagoslovi.
Doprinos Ahmadija zajednice širom svijeta za prošlu godinu je
iznosio 5,468.500.00 funti, izvještaji doprinosa iz mnogih manjih
d‘emata još nisu primljeni, no sadašnje cifre pokazuju uveæanje za
522,000 funti u odnosu na ukupni prošlogodišnji iznos. Prekrasno
je da je Pakistan zadr‘ao svoje prvo mjesto i dodao da je ovo
najugodniji aspekt za prisutni skup. Huzur je rekao da ne bi trebalo
biti nazvano neoèekivanim, zapravo je to posebno pokazivanje
Allahovih blagoslova da su doprinosi VB na drugom mjestu i da su
daleko iza ostavili USA i Njemaèku. Ovo je izvanredni porast, u tolikoj
mjeri da uprava ne zna kako je došao taj porast. Prije dvije godine je
razlika izmeðu doprinosa Njemaèke i VB bila mala i neki su rekli da
bi, da su znali da je razlika tako mala, lièno naknadili tu razliku.
Ipak, ove godine naporan rad je znaèio da je USA ostavljena iza.
Huzur je rekao da je, MašaAllah, ove godine ovo bio veliki napredak.
Kao podsjetnik, Huzur je rekao da je gledao kroz zabilješke i opazio
da su 1988. za Tahrike d‘edid program obeæanja i uplate u VB bili
8
na drugom mjestu u svijetu. No, oni su postepeno zaostajali iza.
Sada treba odr‘ati ovu èast i da ne bude ponovno izgubljena. Ovdje
u VB takoðer raste neprijateljstvo prema Zajednici. Naše ‘ene su
podnijele fizièku uvredu, mo‘da su i muškarci takoðer. Mo‘da je
Allah stavio blagoslove u ovoj fizièkoj ‘rtvi i uveæao finansijsku ‘rtvu.
Posao mnogih Ahmadi muslimana je podnio štetu zbog
neprijateljstva, neki koji su bili zaposleni kod neahmadi bili su
uklonjeni s posla. Neprijateljstvo za nas uvijek radi kao pomoæ da
napredujemo. Huzur je rekao da su doprinosi za Tahrike d‘edid
program u VB imali dobro uèešæe Leðna (‘enske organizacije) i s
Allahovom milošæu njihov doprinos je uveæan za 35,000 funti a
njihovo uèešæe u ukupnom doprinosu VB iznosi jednu treæinu.
USA je na treæem mjestu, onda Njemaèka. Njemaèka je ostavljena
toliko daleko iza da mo‘e biti, ako VB zadr‘i svoj polo‘aj oni neæe
biti u stanju da ih sustignu. Ipak, ako njihov osjeæaj èasti bude
potaknut, oni mogu prestiæi. Slijedeæi su Kanada, Indija, Indonezija,
Australija, Arapska zemlja koju Huzur nije imenovao, Švicarska i
Belgija.
Huzur je rekao da je svima poznata nepovoljna situacija Pakistana;
ovo ukljuèuje finansijsku situaciju kao i proganjanje s kojim se
Ahmadi muslimani suoèavaju. Ove godine je poplava još pogoršala
finansijsku situaciju, pogotovu u odreðenim oblastima i mnogi
zemljoposjednici su bili pogoðeni. Pa ipak, zapanjujuæe je da su
d‘emati iz ovih pogoðenih oblasti ostvarili svoje norme doprinosa.
Na nekim mjestima su cijela sela bila uništena, no uprkos ovosvjetskih
gubitaka, vjerovanje nije opalo.
U terminima velikih doprinosa od prošle godine u lokalnoj valuti,
prvo mjesto pripada Arapskoj zemlji koju Huzur nije spomenuo,
zatim Indiji, ovdje se takoðer Ahmadi suoèavaju sa mnogim
teškoæama pošto neprijateljstvo raste, zatim slijedi Ausatralija, VB,
Pakistan, Švicarska, USA i Belgija. U doprinosu po glavi Usa je prva,
slijedi Švicarska, Dubai i Kebabir. Dugi niz zadnjih godina naglašavano
ja da se broj uèesnika u Tahrike d‘edid programu treba poveæati
i da novopridošli kao i djeca trebaju biti ukljuèeni u ovaj program,
bez obzira na iznos koji daju. Sadašnji broj uèesnika u Tahrike d‘edid
9
programu je 622,000 sa poveæanjem od prošle godine za 30,000.
Huzur je rekao da se ovaj broj treba dalje poveæati. Ahmadi iz Afrike
treba da uèestvuju u ovom programu èak i ako svaki plati nekoliko
feninga. Ovo je jedna od du‘nosti misionara da skrenu pa‘nju na
ovaj aspekt.
Huzur je podsjetio da novoroðena djeca i oni koji su zapoèeli
doprinos poslije 2005. godine trebaju biti ukljuèeni u Dafter V (grupa
koja plaæa ovu vrstu èlanarine). Ovakvo grupisanje se odr‘ava u
Pakistanu i treba se odr‘avati i na drugim mjestima. Meðu Afrièkim
zemljama Nigerija je na prvom mjestu s najveæim doprinosima.
Gambija i Gana su takoðer popravile svoje doprinose. Huzur je rekao
da Gana mo‘e bolje i ima moguænost da zauzme prvo mjesto u Africi.
Huzur je objasnio da je poèetni broj ljudi u Dafter I, koji su se
pridru‘ili ovom programu prije 76 godina iznosio 5,937. Meðu ovim
brojevima, Allahovom milošæu preko tri stotine su još ‘ivi i plaæaju
svoje doprinose. Ostatak Dafter I registara je ili bilo obnovljeno od
strane porodica ili od strane èlanova D‘emata i svi registri primaju
doprinose.
Prva tri d‘emata iz Pakistana su: Lahor, Rabva i Karaèi. D‘emat u
Lahoru je dao ‘rtvovanje ‘ivota najvišeg stepena i zadr‘ao svoju
odliku finansijskog ‘rtvovanja. Bol za šehidima Lahora pojaèao je
njihov osjeæaj ‘rtvovanja. Oni na najizvanredniji naèin ispunjavaju
svoj zavjet ‘rtvovanja ‘ivota, imetka i vremena. Isto je sa ostalim
d‘ematima u Pakistanu; no, pošto se u Lahoru dogodila ogromna
tragedija, on je posebno spomenut. Od maja, mladim ljudima i
èlanovima Ansar pomoæne organizacije koji su dobrog zdravlja date
su du‘nosti na mjestima koja se smatraju vrlo opasnim. ‘ivot svakog
Pakistanca je svakako u opasnosti cijelo vrijeme, no za Ahmadi
muslimana Pakistanaca, ova opasnost je dvostruko pogibeljna. Da
Allah uskoro odvrati ove opasnosti i naknadi neprijateljima za zlo
koje su poèinili.
Huzur je rekao da je mišljenje Vakalat e Maal (fninasijsko tijelo u
dzematu, za ovu vrstu èlanarine) da neke zemlje ne èine krajnje
napore za Tahrike d‘edid doprinose, pogotovu one koje mo‘da rade
na projektima gradnje d‘amije itd., da njihovi projekti ne bi podnosili.
10
Huzur je rekao da takve uprave ne samo da misle loše o svojim
èlanovima nego što je još gore od ovoga, oni izgleda da misle loše o
Allahu. Treba da zapamtite da ogroman dio ovih programa ide za
projekte u Africi, Indiji i drugim nerazvijenim zemljama. Tako, ako
vi otvorite svoje srce za druge, Allah æe takoðer blagosloviti vaše
projekte i planove. Kad ovi doprinosi pomognu nerazvijene zemlje i
oni budu imali izgraðene d‘amije – koje su neophodne – vi æete
takoðer biti primaoci dova ljudi tamo. S Allahovom milošæu, Ahmadi
musliman daju ‘rtvu samo radi Allaha, i ako postoji ikakva
nedostatnost, to je zbog vršioca du‘nosti. Ako ovi vršioci du‘nosti i
uprava i ne misle loše o svojim èlanovima oni ih zasigurno
podcjenjuju.
Prvih deset najveæih doprinosa meðu velikim ograncima VB su:
Londonska d‘amija, New Molden, Worcester park, Surbiton, West
Hill, Mosque West Hill, Cheam, Manchester south, Rayenes Park i
Gillingham. Meðu manjim ograncima polo‘aji su kako slijedi:
Scunthorpe, Cambridge, Bournemouth, Wolverhampton, Lewisham,
Leamington Spa, Hartlepool, Bristol i North Wales. U USA slijedeæi
ogranci su imali najveæe doprinose: Silicon Valley, Inland Empire,
Chicago, Detroit i Los Angeles. U Kanadi slijedeæi ogranci su imali
najveæe doprinose: Peace Village East, Edmonton, Peace Village Centre,
Peace Vullage West, Calgary North West i Peace Vullage South.
Huzur je molio Allaha da uveliko blagolsovi sve one koji su dali
doprinose za Tahrike d‘edid program i tako uèestvovali u obavljanju
propagiranja upute. Huzur je proèitao nekoliko isjeèaka iz pisanja
Obeæanog Meisje a.s. o finansijskom davanju.