Hutbe 2010.

Hutba 12. 11. 2010. – Strpljenje i čvrstina (ustrajnost);


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur ja današnju hutbu poèeo ajetom koji glasi:
“O vi koji vjerujete! Tra‘ite pomoæ sa strpljenjem i namazom;
sigurno je Allah sa strpljivima.” (2:154)
Huzur je objasnio da æe musliman postiæi uspjeh i Allahove
blagoslove kroz strpljenje i dove. Ovome su svi prethodni poslanici
pouèavali svoje sljedbenike i ovome nas je pouèavao Èasni Poslanik
s.a.v.s. U Èasnom Kur’anu razni ajeti govore na ovu temu i kroz njih
dobivamo stvarno znaèenje strpljenja. Strpljenje znaèi da ostanemo
èvrsti i bez prigovaranja kroz bilo koju vrstu kušnje i teškoæa koji
nam doðu na put.
Mi smo vidjeli u historiji religija da su svi poslanici i njihovi
sljedbenici prošli kroz teškoæe. Ni jedan poslanik nije dra‘i Allahu
od Èasnog Poslanika s.a.v.s. a on i njegovi sljedbenici su takoðer
prošli kroz ove kušnje i teškoæe, ali nisu prigovarali i ostali su èvrsti
u svojoj vjeri. Ljudska je priroda da ako prolazimo kroz dugi period
kušnji postanemo umorni i pitamo kad æe doæi vrijeme da budemo
pobjednici i kad æe naši neprijatelji biti pora‘eni. Allah uvjerava
Svoje vjernike i ka‘e: ’Ja sam s onima koji ostanu strpljivi i èvrsti
(ustrajni).’
Istinski vjernik treba uvijek spominjati Allaha u svom srcu i treba
uvijek biti taèan u svojim namazima i ne sumnjati u svoju vjeru.
Drugo znaèenje strpljenja je da se dr‘imo dalje od svakog zla i
slijedimo sve Allahove naredbe.
Ovih dana neki ljudi stavljaju pritisak na Ahmadi muslimane
govoreæi kako je sve što im njihov D‘emat i Halifa govori je da budu
strpljivi i èvrsti, i da æe sve ove nevolje protiv Ahmadi muslimana
proæi. Neki drugi su izdali pamflete koji govore da Ahmadi la‘u jer
su proganjani više od 100 godina i da im Allah ne poma‘e.
Ono što ovi ljudi nastoje je da zapale emocije Ahmadi muslimana
govoreæi da su slabi u svojoj vjeri i da ni jedan poslanik ili njegovi
sljedbenici nisu bili iskušavani tako dug period. Ima mnogo primjera
12
koje im mo‘emo pokazati ukljuèujuæi sljedbenike poslanika Isaa a.s.
koji su se skrivali u peæini prvih 300 godina.
Ovo je samo propaganda od strane naših neprijatelja. Oni mo‘da
uspiju u nastojanju da odvrate nekoliko ljudi no veæina Ahmadi
muslimana su mumini i ostat æe èvrsti u svojoj vjeri.
Jedanput su ashabi pitali Èasnog Poslanik s.a.v.s. o ovome i rekli:
’Koliko dugo æemo ostati strpljivi?’ Drugi hadis govori o tome kad je
ashab pitao Èasnog Poslanika s.a.v.s.: ’Èiniš li ti dove za nas da Allah
umanji naše nevolje:’ Èasni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ’Prije vas
su bili ljudi koji bi iskopali svoje grobove i onda bi bio donesen biè i oni
su bili udarani po glavu, i njihova glava bi se razbila u dijeliæe ali oni
su ostali èvrsti do kraja. Ponekad su neprijatelji upotrebljavali èeliènu
èešagiju da razderu tijelo mumina; njegove kosti bi bile skršene, no on
je ostajao èvrst.’
Dajuæi ovaj primjer, Èasni Poslanik s.a.v.s. je objasnio svojim
ashabima zlatni princip bogobojazne zajednice, da æe biti kušnji i
teškoæa, no ako budete èinili dove i budete strpljivi, i ostanete èvrsti
onda æete ovo nadjaèati.
Jednom je ashab Obeæanog Mesije a.s. rekao kako ga odreðeni
hod‘a u školi uznemirava i bio je zabrinut zbog toga. Molio ga je da
èini dove da taj hod‘a bude premješten odatle. Obeæani Mesija a.s.
se nasmijao i rekao mu: ’Kad si ušao u ovu Zajednicu onda trebaš
slijediti njena uèenja. Ako nema nikakvih teškoæa, kako æeš onda ubrati
koristi Allahovih blagoslova? Èasni Poslanik Muhammed s.a.v.s. je
trinaest godina podnosio teškoæe u Meki – i neki od vas èak mo‘da
znate te detalje – i na kraju su svi njegovi neprijatelji nestali. Za moju
Zajednicu æe doæi vrijeme da naši neprijatelji neæe više postojati.’
Allah nam je obeæao da æe Njegov D‘emat napredovati i raširit æe
se svuda širom svijeta. Da Allah ‘eli on nas mo‘e osloboditi svih
teškoæa ali On nas pouèava pouci o tome kako da ostanemo strpljivi
i èvrsti.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je primio mnoga pisma od ljudi
koji su prije upotrebljavali uvredljiv jezik prema Ahmadi muslimanima
i koji su tra‘ili oprost zato što su dali zavjet i što su sada Ahmadi
muslimani. Allah je obeæao da æe oni koji su ustrajni biti blagoslovljeni
nezamislivim blagodatima.
13
Huzur je rekao da je Obeæani Mesija a.s. ovo kazao u novembru
1902. i sluèajno vam ja ovo govorim poslije 108 godina. Ove rijeèi
pokazju istinitost Obeæanog Mesije a.s. i njegovu potpunu vjeru i
pokornost Allahu. On je rekao da ako je Allah rekao da æe nam
pomoæi onda nas On, inšaAllah, neæe napustiti. Ovo je još jedno
predskazanje Obeæanog Mesije a.s. koje se danas ispunjava. Allah
nam je obeæao da æe raširiti ovaj D‘emat do svih krajeva svijeta.
Ovi ljudi nas proganjaju i nastoje da udalje Ahmadi uèenike iz
škola i koled‘a u Pakistanu i nastoje da unište njihove poslove, i
iznad svega nastoje da ubiju Ahmadi muslimane. Sva ova proganjanja
nam poma‘u da širimo poruku Ahmadijata i dalje rastu. Broj ljudi
koji primaju Ahmadijat izvan Pakistana svakim danom raste.
InšaAllah, ovo æe dovesti do ispunjenja drugog predskazanja
Obeæanog Mesije a.s. koje ka‘e da, kad se vaš broj poveæa, vaši
neprijatelji æe sami od sebe biti ušutkani.
Huzur je rekao da je naša odgovornost da širimo poruku
Ahmadijata – istinskog islama. Ima sveæenika i hod‘a koji su prije
izra‘avali mr‘nju prema nama a koji su sada dali zavjet bai’ata. Ako
budemo strpljivi i molimo Allaha da ostanemo ustrajni i èvrsti, onda
æemo, inšaAllha, vidjeti još više nagrada od Allaha.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da nije daleko vrijeme kad æete se
osvjedoèiti u pobjedu Ahmadijata i svi njegovi neprijatelji æe biti
ušutkani.
Huzur je takoðer prouèio slijedeæi ajet:
“I tra‘ite pomoæ sa saburom i namazom; a zaista je to teško,
osim poniznim.” (2:46)
Huzur je dalje objasnio da moramo ojèati svoj odnos sa Allahom
nastojeæi da budemo ponizni i da ne postanemo oholi. Allah je rekao
Obeæanom Mesiji a.s.: ’Ja volim tvoju poniznost’. Ovo je znaèilo da je
Allah bio zadovoljan sa Obeæanim Mesijom a.s. i dao mu radosnu
vijest da æe biti blagoslovljen ogromnim uspjehom.
Mi uopæe ne trebamo sumnjati u ovo; Allah æe uvijek zaštititi
ovaj D‘emat i mi æemo se, inšaAllha, proširiti nadaleko i naširoko.
Vjera muslimana mora biti jaka. On mora s lahkoæom primiti sve
kušnje i teškoæe i ostati èvrst i iznad svega ponizan.
14
Huzur je prouèio drugi ajet:
“… koji su sigurni da æe se sresti sa Gospodarom svojim, i da æe
se Njemu vratiti.” (2:47)
Ovo je dalji primjer kako æe Allah blagosloviti one koji su ponizni
i ostanu èvrsti.
Kad je Allah odredio da kroz Obeæanog Mesiju a.s. da ’d`ihad
sabljom’ nije više nu`da, istinski mumin je odbacio svoju sablju i
ostao ponizan i ustrajan. Oni ka`u da smo mi spremni da se `rtvujemo
ali da se ne udaljavamo od Allahovih naredbi koje je donio Obeæani
Mesija a.s. Ovo je poruka onim teroristièkim i ekstremistièkim
organizacijama da ne slijede istinsko Allahovo uèenje ubijanjem
nevinih ljudi. Mi se trebamo boriti da budemo ponizni i da slijedimo
zakone zemlje u kojoj `ivimo. Danas jedino Ahmadi muslimani slijede
ovo istinsko Allahovo uèenje ostajuæi ponizni, strpljivi i ustrajni.
Ovo su ljudi kojima je Allah dao radosne vijesti:
“To su oni na kojima su blagoslovi od Gospodara njihovog i
milost, i oni su ti koji su ispravno upuæeni.” (2:158)
Ko god ka‘e bilo šta o nama da je naša Zajednica proganjana
tako dugo vremena i da je zato naš D‘emat neistinit mo‘e reæi šta
god hoæe. Allah je s nama. Allah æe nastaviti da prosipa blagoslove
na naš D‘emat sve dotle dok mi ostanemo dosljedni u svojim
namazima i budemo strpljivi i ostanemo ustrajni. Da nas Allah
osposobi da postignemo ove blagoslove, Amin.
Na kraju je Huzur spomenuo šehida koji je nedavno ubijen u
Mardanu. Šeik Mahmood Ahmad sahib, sin Nazeer Ahmad sahiba,
8. novembra noæu oko 7:45 sati uveèe, išao je sa svojim sinom kuæi
kad su bili napadnuti. Šeik Mahmood sahib je umro na mjestu a sin
je bio povrijeðen i nalazi se u bolnici. Da mu Allah podari potpuno
ozdravljenje; on je vrlo hrabar i rekao je da ovakvi napadi neæe
oslabiti našu vjeru.
Huzur je takoðer spomenuo smrt starijeg èlana D‘emata, Èaudry
Muhammed Siddik sahiba, koji je bio na du‘nosti Hilafet biblioteke.
On je nedavno umro. Bio je vakf-e-zindagi i bio je je roðen u 1915.
godini.
15
Onda je na kraju spomenuo smrt Masood Ahmada Huršhid
Sannauri sahiba koji je takoðer bio jedan od onih koji su slu‘ili
D‘emat u Pakistanu i USA, i njegova djeca takoðer slu‘e D‘emat.
Inna lillah ve inna ilejhi rad‘iuun. Huzur je rekao da æe danas
poslije d‘ume namaza klanjati d‘enazu u odsustvu za sve troje
umrlih.