Hutbe 2010.

Hutba 19. 11. 2010. – Strpljenje i ustrajnost (čvrstina) u svakodnevnom životu i u teškim okolnostima;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

“A one koji vjeruju i dobra djela èine, Mi æemo sigurno smjestiti
u uzvišene palaèe d‘ennetske, ni‘e kojih rijeke teku. Oni æe u
njima vjeèno boraviti. Kako je krasna nagrada radnicima.”
(29:59)
Èasni Poslanik Muhammed s.a.v.s. je uzdigao naciju vjernika koji
su odmakli u vjeri. On je bio zadnji poslanik koji je donio Zakon i
vjera je kroz njega dostigla savršenstvo i Allahovo zadovoljstvo se
mo‘e postiæi kroz postupanje po ovoj vjeri. Njegovi ashabi su uveliko
odmakli u vjeri i to je za njih postalo izvor mira i odobravanja od
Allaha d‘.š.
Postupak koji æe privuæi Allahovo zadovoljstvo je bogobojazan
(ispravan) postupak (’Amli Salih). Ajet koji sam prouèio na poèetku
spominje one koji su, kroz odgajanje i duhovnu moæ Èasnog Poslanika
s.a.v.s. proveli ogromnu (duhovnu) revoluciju. Oni su stekli takvu
16
snagu da su pokazali najveæe `rtve radi postizanja bogobojaznog
polo`aja.
Kad je od njih tra‘eno da podnesu proganjanje, oni su postupili
prema tome i nisu na grubost odgovorili grubošæu. Kad je od njih
tra‘eno da napuste svoje domove, oni su postupili prema tome i
iselili se. Kad im je bilo dozvoljeno da se brane, uzeli su oru‘je i
kaznili neprijatelja.
U ovom ajetu Svemoguæi Allah ka‘e da kad postupci vjernika
postanu potèinjeni Allahovoj volji i on smatra da je njegov ‘ivot
povjerenje od Allaha, Allah takve ljude uvodi u D‘ennet zbog ‘rtve
koju su podnijeli sa ustrajnošæu i èvrstinom.
Snaga vjere ashaba i snaga da ustrajno provode bogobojazna djela
bili su stvoreni kroz duhovnu snagu Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Ja æu navesti iz hadisa neke primjere uzvišenih primjera èvrstine
i ustrajnosti koje su ashabi pokazali u svojim svakodnevnim ‘ivotima
i u ‘arištu bitke s neprijateljem. Ovi primjeri pokazuju kako da
postupamo u raznim okolnostima.
Hadisi ukazuju na to kako osoba treba biti ustrajna i èvrsta u
svom porodiènom ‘ivotu. Ja sam primio izvještaje i pisma da su
neke ‘ene bile bockane od strane porodice svojih mu‘eva zato što
su rodile samo kæeri. Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da ako osoba
bude iskušavana kroz to da ima samo kæeri, njegove kæeri æe biti
brana izmeðu njega i vatre na buduæem svijetu.
Neki ljudi se lahko razdra‘e i ne dru‘e se. Èasni Poslanik s.a.v.s.
je rekao da je osoba koja se dru‘i i strpljivo podnosi neudobnosti i
ponašanje koje boli bolja od osobe koja se ne dru‘i i ne pokazuje
strpljenje i èvrstinu kad se suoèi sa takvim tretmanom.
Osoba treba poduzeti reformu i popravljanje društva. Strpljenje
poveæava podnošljivost i vodi daljim prilikama i oklnostima za
pobo‘na djela. Èlanovi D‘emata treba da gaje strpljenje i izbjegavaju
suprotnosti koja potièu iz nestrpljenja.
Èasni Poslanik Muhammed s.a.v.s. je rekao da nije moæan èovjek
koji se hvata u koštac s drugim nego onaj koji kontroliše svoju ljutnju.
17
Hazreti Ajša r.a. je prenijela da Èasni Poslanik s.a.v.s. nikada nije
nikoga udario svojom rukom osim u bici i nikada nije uzvraæao osim
da dr‘i visoko Allahovu èast.
Èasni Poslanik Muhammed s.a.v.s. je rekao da strpljenje, kad se
èovjek suoèi sa povredom uveæava èast te osobe.
Èasni Poslanik s.a.v.s. se divio sudbini muslimana da je on
nagraðen kad je ustrajan u teškoæi: on pokazuje zahvalnost u dobrim
okolnostima što dovodi do blagoslova i pokazuje strpljenje u teškoæi
što dovodi do blagoslova. Bilo koju teškoæu koju musliman podnosi,
Allah to èini povodom iskupljenja za njegove propuste. Allah voli
osobu koja je strpljiva kad se suoèi sa teškoæom koju mu je izazvao
njegov komšija.
Hazreti Ali r.a. je rekao da je strpljenje u vjeri kao glava na tijelu.
Èasni Poslanik Muhammed s.a.v.s. nas je pouèavao da kad je
vjernik pogoðen nesreæom on ka‘e:
“Uistinu, mi Allahu pripadamo i Njemu se vraæamo.” (2:157)
I ka‘e. ’O Allahu, blagoslovi me boljim od toga.’
Svemoguæi Allah proglašava isto u Èasnom Kur’anu:
“…onima koji, kad ih zadesi nesreæa, ka‘u: ”Uistinu, mi Allahu
pripadamo i Njemu se vraæamo.” (2:157)
“To su oni na kojima su blagoslovi od Gospodara njihovog i
milost, i oni su ti koji su ispravno upuæeni” (2:158)
Ja æu sada navesti neke primjere ustrajnosti i èvrstine ashaba
koji su se okoristili odgojem koji im je dao Èasni Poslanik s.a.v.s. i
pokazali izvanredan primjer strpljenja i ustrajnosti.
Hazreti Ajša r.a. prenosi da su prvi muslimani bili stavljani u kušnje
i proganjanje. Njen otac, hazreti Abu Bakr r.a. je odluèio da se iseli u
Habšah. Jedan njegov prijatelj mu je rekao da tako dobra osoba kao
on niti treba da se iseli niti da bude primorana da se iseli, i obezbjedio
mu je zaštitu pod uvjetom da klanja unutar svoje kuæe. Hazreti Abu
Bekr r.a. je namjestio d‘amiju u dvorištu svoje kuæe da klanja i naglas
uèi Kur’an. Komšije bi ga vidjele preko zida kuæe. Nevjernici su
18
prigovarali zbog ovoga. Njegov prijatelj je tra‘io od njega da odustane
od toga ili da opozove njegovu zaštitu. Hazreti Abu Bekr r.a. nije
htio da napusti klanjanje i uèenje Kur’ana i opozvao njegovu zaštitu.
Kad je to javno iznio i rekao da æe se radije predati Allahovoj zaštiti,
bio je muèen, batinjan, i ljudi su ga tako sna‘no vukli za kosu i
bradu da bi mu dlake ispadale.
Ahmadi muslimanima u Pakistanu se uskraæuje sloboda klanjanja
namaza. Hod‘e su izvijestile policiju da ove sedmice treba sprijeèiti
Ahmadi da kolju kurban. Policija je okupila Ahmadi muslimane i
upozorila ih da trebaju klati kurbane unutar zidova svojih kuæa i da
nemaju pravo vrijeðati osjeæanja drugih muslimana. Ahmadi su rekli
policiji da su veæ ogranièili svoje aktivnosti na zidove svojih kuæa i
da ih ne provode izvan svojih kuæa ali da su hod‘e naklonjene
stvaranju smutnji.
Jedan hadis govori kako je jedna ‘ena tajno propovijedala islam.
Nevjernici su je zavezali za kamilu i putovali tri dana, ne dajuæi joj
da jede ili pije. Privezali su kamilu na suncu i otišli u hladovinu.
Ona je u viziji vidjela vodu i dohvatila je, napila se i prosula malo
vode po tijelu da ubla‘i sna‘nu vrelinu. Kad su se nevjernici vratili
vidjeli su da je ‘ena u boljem stanju i primijetili znakove prosute
vode. Mislili su da se oslobodila omèi i da je pila njihovu vodu. Ona
je porekla njihove optu‘be i kazala im svoju prièu. Kad su provjerili
svoju vodu i uvidjeli da je tu bila ista kolièina vode kao i prije, rekli
su da je takva vjera istinita i primili su islam.
Hazreti Bilal r.a. je bio stavljen da le‘i golih leða na vreloj površini
i na njega je bilo stavljeno nešto teško da mu ne da da se mièe a on
nije prestajao govoriti: ’Jedan, Jedan,’ (da je Allah Jedan). Hazreti
Abu Bekr r.a. se izborio za njegovo oslobaðanje u zamjenu za drugog
roba.
U toku vremena halifata Hazreti Omera r.a., hazreti Khabbab r.a.
mu je rekao da je bio neko da spasi Bilala, ali da nije bilo nikoga da
njega spasi od meèenja nevjernika. Jedanput je bio baèen u
rasplamsalu vatru i gurnut u nju. Pokazao je hazreti Omeru o‘iljke
koji su bili znakovi tog muèenja. Njegova je vlasnica stavljala usijanu
‘eljeznu šipku preko njegove glave. Ona je kasnije oboljela od neke
19
bolesti i savjetovano joj je da svoju glavu treba dotaknuti usijanom
‘eljeznom šipkom. Morala je tra‘iti od haztreti Khabbaba da provede
ovaj tretman. Na ovaj je naèin hazreti Khabbab lièno vidio nagradu
za svoje strpljenje.
Obeæani Mesija a.s. je tako rekao: Naš Poslanik s.a.v.s. nikada
sam nije izvukao sablju. On je sa èvrstinom i stalnošæu vjere podnosio
muèenje a tako i njegovi ashabi. Njegovi ashabi su bili ga‘eni
nogama; djeca su bila isjeèena u komadiæe, bili su muèeni raznim
mukama, i uprkos njihove hrabrosti, snage i moæi oni se nisu digli
na protivne napade i bili su strpljivi trinaest godina. Njihovo strpljenje
nije bilo zbog bespomoænosti nego su polo‘ili svoje oru‘je u
pridr‘avanju Bo‘ijim naredbama. Takav moral se ne mo‘e naæi ni u
jednoj drugoj naciji. Ovaj primjer je jedinstven. Oni nisu poduzeli
odbranu dok im nije bilo nareðeno poslije iseljenja u Medinu.
Da nam Allah dadne da nastavimo pokazivati strpljenje i èvrstinu,
i da On stvori okolnosti za kaznu neprijatelja, i da nastavimo
nasljeðivati Allahove blagoslove. Amin.