Hutbe 2010.

Hutba 26. 11. 2010. – Vrlina ustrajnosti (čvrstine) i praksa Obećanog Mesije a.s.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je dao izlaganje u vrhunskoj vrlini ustrajnosti (èvrstine)
pozivajuæi se na praksu Obeæanog Mesije a.s. i rekao je da je njegova
praksa bila u slijeðenju blagoslovljenog uzora Èasnog Poslanika
s.a.v.s. koji je ustrajao na krajnje izvanrednom strpljenju zato što
Allah nareðuje:
20
“…tra`ite pomoæ sa strpljenjem i namazom…” (2:154)
Samo oni ljudi mogu ovo staviti u praksu koji imaju potpunu
vjeru i oslanjanje u Allaha. U sadašnje doba je Zajednica Obeæanog
Mesije a.s. ta koja pokazuje strpljenje i odluènost, i vrijeme nu‘de
samo se okreæe Allahu. Obeæani Mesija a.s. je pokazao praktièan
primjer ovoga; on je morao podnijeti sve vrste neprijateljskih
okolnosti i podnio ih je sa uzorom krajnje izvanredne ustrajnosti.
Allah ga je direktno uputio u ovim stvarima. Kao u ni‘e navedenoj
objavi:
“Bit æe kušnje, onda budi ustrajan kao što su bili ustrajni oni
visoke rješenosti. Allah æe onemoæati plan nevjernika. Slušaj!, to
je kušnja od Allaha zato da te On mo`e voljeti velikom ljubavi,
ljubavi od Allaha, Moænog, Gospodara èasti; blagodat koja neæe
biti odsjeèena…” (Tadhkirah, str. 444)
Šeik Jakub Irfani sahib piše da je 1898. Maulvi Muhammed Husein
poslao magazin Obeæanom Mesiji a.s. koji je bio pun uvredljivog
jezika. On piše da ga razmišljanje o èvrstoj rješenosti koju je Obeæani
Mesija a.s. pokazao po primanju ovog magazina, ispuni osjeæanjima
èak decenijama kasnije. Njegovo strpljenje i odva‘nost bili su za
primjer i bili su dokaz da Allah daje tako visoku rješenost Svojim
Poslanicima. Irfani sahib piše da je jedanput na skupu jedan Braham
voða uèestvovao u program pitanja i odgovora sa Obeæanim Mesijom
a.s. kad je neka neugodna osoba poèela sipati uvrede na Obeæanog
Mesiju a.s. Obeæani Mesija a.s. je stavio ruku na svoje lice i sjedio
potpuno nijem kao da je slušao slatke rijeèi nekog èovjeka dok ovaj
èovjek nije prestajao da sipa pogane rijeèi. Obeæani Mesija je rekao
da niko ne treba reæi ništa ovom èovjeku i da mu dozvole da ka‘e
šta ‘eli. Braham voðu se ovo veoma dojmilo i rekao da je to bilo
moralno èudo.
Irfani sahib takoðer piše da je jedanput neki èovjek protestovao
Obeæanom Meisji a.s. al mu je on odgovorio na vrlo nje‘an naèin;
no, što je njegov odgovor bio nje‘niji to je èovjek postajao smjeliji (i
više drzak), dok nije potpuno napustio pristojnost. Za to vrijeme
Obeæani Mesija a.s. je nastavio da mu se obraæa krajnje uljudnim
21
rijeèima. Jedan ashab Obeæanog Mesije a.s., Maulvi Abdul Kerim
sahib, nije više mogao tolerisati ovo grubo ponašanje i izderao se na
njega, i krenuo prema njemu zbog èega je èovjek pobjegao. Maulvi
Abdul Kerim sahib je bio zadovoljan što je pokazao takav osjeæaj
èasti ali je kasnije shvatio da je trebao dati prednost nadzoru
Obeæanog Mesije a.s. i mo‘da nije trebao postupiti na naèin na koji
je postupio. Maulvi Abdul Kerim sahib takoðer prenosi da je jedanput
u d‘amiju došao vrlo arogantan èovjek i bio je vrlo grub o tvrdnji
Obeæanog Mesije a.s. Njegov jezik je bio izuzetno uvredljiv i drzak
ali je Obeæani Mesija a.s. ostao potpuno miran. Mnogo puta je publika
bila uzbuðena ovim uvredljivim jezikom i iskalili svoju srd‘bu nakon
što je skup bio završen; no Obeæani Mesija a.s. èak nije dao ni
nagovještaja o ljutnji.
Šeik Jakub Ali Irfani sahib piše da je 1904. godine bio spomenut
neki magazin koji je upotrebljavo ru‘an jezik za Obeæanog Mesiju
a.s. kad je Obeæani Mesija a.s. rekao: ‘treba da poka‘emo ustrajnost
i èvrstinu. Šta ove uvredljive rijeèi èine? Takvo je takoðer bilo
neodobravanje i osuda ljudi u doba Èasnog Poslanika s.a.v.s. na što
se on šalio govoreæi: ’Šta ja mogu o njihovoj osudi, Allah me je nazvao
Muhammed.’ Obeæani Mesija a.s. je dodao: ’slièno je Allah mene
poslao.’ Èesto su stizala uvredljiva pisma bez poštanske markice to
jest bez plaæene poštarine i ona je morala biti plaæena da bi pisma
bila primljena i Obeæani Mesija a.s. je plaæao ovu poštarinu. Ova
pisma nisu sadr‘avala ništa osim uvreda od poèetka do kraja i
Obeæani Mesija a.s. je èinio dove za sve ove pošiljaoce i stavljao je
sva takva pisma u vreæu. Jedanput je Maulvi Muhammed Husein
poslao neki magazin sa uvredljivim materijalom. Obeæani Mesija
a.s. ga je poslao natrag sa slijedeæim tekstom napisanim na magazinu:
’O moj Gospodaru, ako je ovaj èovjek istinit u rijeèima koje je napisao
u knjizi, podaj mu èast a ako nije istinit onda ga privedi na obraèun i
kazni ga za njegovu neistinu.’ Svi prisutni su na ovo rekli Amin.
Jedanput je u toku predavanja ili hudbe Obeæanog Meisje a.s. u
d‘amiji, jedan sik ušao u zgradu i poèeo iznositi verbalne uvrede.
Svako je nijemo slušao zbog straha od Obeæanog Mesije a.s. Kad su
rijeèi ovog èovjeka postale proste, Obeæani Mesija a.s. je rekao: ’nje‘no
22
ga izvedite napolje.’ Hazreti Mirza Bašir Ahmad piše da su neki ljudi
podigli prigovore u toku gradnje Minaretul Masih da æe privatnost
kuæa biti ugro‘ena, tako da je zamjenik komesara policije došao da
posjeti mjesto. Obeæani Mesija a.s. mu je rekao da pita hindu koji je
bio prisutan da li je od njegovom djetinjstva do sada bila i jedna
prilika gdje Obeæani Mesija nije bio od koristi hindusima a on nije.
Takoðer je rekao komesaru da takoðer pita hindusa da li je postojala
i jedan prilika gdje su hindusi mogli povrijediti Obeæanog Mesiju a
da on to nije uèinio.
Šeik Jakub Irfani sahib piše da je jedanput u Kadian došao neki
doktor iz Luchnowa koji je imao izvještaèeno otmjeno dr‘anje i
nekako je bio bezobrazan i drzak kad je govorio sa Obeæanim
Mesijom a.s. Kritikujuæi, rekao je kako je Obeæani Mesija a.s. tvrdio
da zna teèno arapski jezik a da èak nije mogao ispravno izgovoriti
odreðeno slovo. Njegovo kritikovanje je bilo krajnje uvredljivo ali je
veæina ashaba šutila zbog Obeæanog Mesije a.s. Sahibzada Abdul
Latif to nije mogao podnijeti i odgovorio mu je. Neugodna situacija
je još više porasla. Obeæani Mesija a.s. je tra‘io od njega da se okani,
i rekao je da nije bio uzrujan jer se poslanicima uvijek rugalo i bili
su vrijeðani. U odgovoru da nije mogao ispravno izgovoriti odreðeno
slovo on je rekao da ne potièe iz Lucknowa tako da njegov izgovor i
ne mo‘e biti takav, da je on poticao iz Pund‘aba. Takoðer je rekao
da su o Musa a.s. govorili:
“… i nije u stanju da objasni.” (43:53)
i da hadis navodi da æe Mehdi takoðer imati smetnju u govoru.
Hazreti Mirza Bašir Ahmad sahib prenosi da bi èesto stizala pisma
sa neplaæenom poštarinom. Ova pisma su bila anonimna i uvijek
uvredljiva. Obeæani Mesija a.s. je uvijek plaæao poštarinu da bi primio
ova pisma. Jedanput je jedan ashab rekao osobi koja je uzimala
poštu da ne primi pisma sa neplaæenom poštarinom. Kad je Obeæani
Mesija a.s. saznao o tome, nasmijao se i rekao da ljudi ova pisma
pišu anonimno zato što se boje zakonskog gonjenja. Hazreti Mirza
Bashir Ahmad sahib takoðer prenosi da su neki roðaci Obeæanog
Mesije a.s. takoðer po cijelu noæ izgovarali verbalne uvrede. U zoru
23
bi Obeæani Mesija a.s. tra‘io da se toj osobi donese nešto da jede
pošto je cijelu noæ potrošio da izgovara uvrede i da mu se grlo osušilo.
Obeæani Mesija a.s. je rekao: ’Ja imam takvu kontrolu nad svojim
nafsom (svojim ’ja’) i Allah je uèino moj nafs takvim muslimanom da
ako osoba sjedi ispred mene cijelu godinu i sruèuje najgore moguæe
liène uvrede, na kraju æe on biti taj ko æe biti postiðen i morat æe priznati
da me nije mogao uznemiriti.’
Neki nereligiozni i ovosvjetski roðaci Obeæanog Mesije a.s. bili
su mu do krajnosti suprotstavljeni. Jedanput su zatvorili prolaz koji
je vodio do d‘amije što je stvorilo izuzetnu neugodnost onima koji
su ‘eljeli da se sretnu sa Obeæanim Mesijom a.s. Poduzeti su neki
sudski postupci koje je Obeæani Mesija a.s. dobio. Meðutim, bez
tra‘enja odobrenja od Obeæanog Mesije ili da ga èak obavijesti,
advokat je podnio tu‘bu za snošenje troškova. Njegovi roðaci su
pisali Obeæanom Mesiji na što je on prekorio advokata i svojim
roðacima poslao poruku da neæe trebati plaæati nikakve troškove.
Hazreti Mirza Bašir Ahmad sahib piše da bi njegovi roðaci poticali
sik stanovnike Kadiana i stvari bi od verbalnih uvreda eskalirale do
fizièkog mete‘a. Neki meðu Ahmadi muslimanima bi tra‘ili od
Obeæanog Mesije odobrenje da odgovore ali je on uvijek od njih
tra‘io da budu èvrsti.
Jedanput su neki siki iz Kadiana nepravedno napali i oštetili kuæu
jednog siromašnog Ahmadi muslimana i bili okrutni prema Ahmadi.
Policija je poduzela korake protiv njih na što su oni otišli Obeæanom
Mesiji a.s. i tra‘ili oprost i on im je oprostio. Neki samozvani
mud‘adid je objavio izuzetno uvredljiv prilog u novinama protiv
Obeæanog Mesije a.s. Kad su mu njegovi ashabi predlo‘ili da ga
preda na sud Obeæani Mesija a.s. je rekao: ’za nas je Allahov sud
dovoljan. Budite strpljivi.’
U zakljuèku je Huzur proèitao isjeèke iz plemenitog pisanja
Obeæanog Mesije a.s. govoreæi da æe konaèna pobjeda biti pobjeda
njegove Zajednice i da se oduvijek i u svako vrijeme rugalo Allahovim
poslanicima, kao što Kur’an ka‘e:
“O ‘alosti nad robovima! Njima ne doðe nijedan poslanik, a da
mu se oni ne rugaju.” (36:31)
24
On je rekao da æe generacije za generacijama ljudi èekati na onog
koji je Obeæan i vidjet æe da on neæe doæi.
Huzur je rekao da naši takozvani navijaèi treba da paze na sebe
umjesto da nas provociraju o nivou naše èvrstine. Obeæani Mesija
a.s. nije rekao da æe teška vremena uskoro proæi. Umjesto toga, on
je prije stotinu godina napisao da æe tri stoljeæa proæi prije nego što
ljudi konaèno shvate da je onaj koji je bio Obeæan zaista došao.
Bo‘ijom milošæu, njegova Zajednica je sada stigla do 198 zemalja
svijeta i svakim danom stièe snagu. Naš napredak je to što je uzbudilo
naše neprijatelje i opozicija je porasla. Zimzeleno drvo koje je zasadio
Obeæani Mesija a.s. bilo je navodnjavano ustrajnošæu i dovama i,
inšaAllah nastavit æe da cvjeta. Svaka grana ovog drveta koja ne
bude tra‘ila dobrotvornost od njega bit æe suha grana i bit æe
odsjeèena. U ovo vrijeme poveæanog neprijateljstva svaki Ahmadi
treba da tra‘i strpljenje i pomoæ od Allaha više nego ikada prije i da
i dalje bude dio ovog rascvjetanog drveta. Da nas Allah sve omoguæi
da tako èinimo.