Hutbe 2010.

Hutba 03. 12. 2010. – Proganjanje i dove;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je rekao da u svako doba neprijatelj, kad nastoji sve što
mo‘e u proganjanju i istrebljivanju Bo‘ijih ljudi, primjenjuje
trikove koji protuslovljuju ljudskost da odreda muèe ljude, ne
praveæi razlike izmeðu muška i ‘enska, djece itd. Ovakva okrutnost
i neèovjeènost iskaljuju se da bi Bo‘ije ljude udaljili od slijeðenja
puteva kojim se posti‘e Allahovo zadovoljstvo. U takva vremena,
4
ustrajni i rješeni vjernici se još više okreæu Allahu da tra‘e Njegovu
pomoæ. Obeæani Mesija a.s. je opisao scenario neprijatelja koji
prelazi sve granice i stanje vjernika koje proizilazi iz toga, u urdu
strofi:
“Kad neprijatelj prelazi u glasinama i galami (buki)
Mi se skrivamo kod Skrivenog Prijatelja.”
Huzur je rekao da je takav primjer vjernika koji su uèinjeni
‘rtvom i zaista takav treba biti njihov primjer. Danas ovo odgovara
stanju jedino Ahmadi muslimana. Ova strofa neprijatelju
objašnjava da, dok on nas proganja u zamišljanju da æemo moliti
za milost, jako griješi. Mi smo sljedbenici uzvišenog Poslanika
Muhammeda s.a.v.s. koji je pokazao primjer vrhunske hrabrosti i
s njegovom duhovnom moæi su njegovi ashabi takoðer pokazali
ogromnu hrabrost i, bez obzira na krajnju okrutnost uvijek su
jedino uzvikivali slogan da je Bog Jedan i uvijek se samo Njemu
okretali. Prema tome, kad je nareðeno da slijedimo ovaj primjer,
kako mi mo‘emo biti u koraku s našim protivnicima? Zaista æe se
svi njihovi trikovi njima odbiti o glavu i oni nikada neæe vidjeti
ispunjene svoje ‘elje zato što smo mi slijeðenjem Obeæanog Meisje
a.s. vidjeli da je Allahovo praktièno svjedoèenje u njegovu korist.
Kako mi mo‘emo napustiti našeg Allaha koji je u srca Zajendice
stavio spokoj u svakoj prijeteæoj prilici. Za nas nije moguæe da
napustimo svog Allaha i da ove ljude uèinimo svojim idolima i
ako oni nas proganjaju u ovim zamišljanjima, griješe. Mi ‘elimo
da budemo ukljuèeni meðu one o kojima Allha ka‘e:
“Oni kojima su ljudi rekli: ’Narod se okupio protiv vas, zato
ih se bojte,’ ali je ovo samo poveæalo njihovo vjerovanje, i oni
su rekli: ’Za nas je dovoljan Allah, a kako je On dobar
staratelj.’’ (3:174)
Huzur je rekao da jednoglasnost ljudi poveæava našu vjeru zato
što opa‘amo da je to u ispunjavanju predskazanja Èasnog
Poslanika s.a.v.s. o tome da æe se u vrijeme Mesije sve sekte okupiti
zajedno protiv Zajednice koja æe imati Allahovu potporu. U
naprijed spomenutom ajetu, Allahova odlika da je On ’dovoljan’
5
obuhvata svaki aspekt. Ko bolje mo‘e razumjeti stvari Svojih
robova i zgrabiti neprijatelja i proglasiti blagoslove za vjernike?
Oni koji se ’skrivaju kod svog Skrivenog Prijatelja’ izdr‘avaju sve
teškoæe da tra‘e Bo‘ije zadovoljstvo i Allah o njima ka‘e:
“To su oni na kojima su blagoslovi od Gospodara njihovog i
milost, i oni su ti koji su ispravno upuæeni.” (2:158)
Oni ne napuštaju svog Gospodara èak poslije najgrubljih
muèenja nego nasuprot, još više nastoje i skrivaju se/utapaju se u
svom Gospodaru. Allah ka‘e da su ovo ljudi koji æe postiæi duhovne
visine i takoðer æe im biti poklonjeni materijalni blagoslovi, i zaista
su oni upuæeni ljudi.
Naši protivnici mo‘da insistiraju, pošto su u saglasju jedan s
drugim, da su u pravu; no Allah ka‘e da kad se vjernici okrenu
Njemu u vrijeme kušnji i saèuvaju svoje vjerovanje protiv mnoštva
i ostanu mirni nakon ispovjedanja:
“Uistinu, mi Allahu pripadamo i Njemu se vraæamo.’’ (2:157)
Zaista su oni ti koji su upuæeni. Svjedoèenje hadisa Èasnog
Poslanika s.a.v.s. je protiv onih koji tvrde da su jednodušni, njihova
jednoglasnost ih ne èini onim koji su upuæeni. Nasuprot, nastaviti
podnositi proganjanje i okrenuti se Allahu sa još veæom iskrenošæu
je ono što osobu èini primaocem Allahove milosti i tijelo ljudi
koje ovo slijedi mo‘da trenutno bude u manjini ali je zaista tijelo
ljudi koji su upuæeni. S ciljem da postigne Allahovu milost i
blagoslove, da bude proglašen upuæenim iziskuje i zahtijeva da
èovjek izgubi sebe u svom Stvoritelju. Stvoritelju koji nije vidljiv
materijalistièkoj ovosvjetskoj osobi, nego je naravno oèit svuda i
upuæuje one koji Ga vjeruju. On se prepoznaje po Svojim
blagoslovima, po primanju dova i On se Lièno bori s neprijateljima.
Obeæani Mesija a.s. je rekao: ’Predajte sebe u svom Stvaraocu
Koji poklanja sve blagoslove i Koji prima dove.’ Huzur je rekao da
je ovo jedina formula koja je uvijek bila od koristi za vjernike.
Kad svijet proganja Bo`ije ljude On i Njegovi meleki prosipaju
svaki blagoslov na one koji ’se skrivaju kod svog Prijatelja’ i to
6
proglašavaju bez obzira na prostotu neprijatelja, ovo su ljudi koji
su primaoci Allahove milosti i blagoslova i zaista oni koji su
upuæeni. Uz to, uputa svijeta je takoðer povezana s njima.
Huzur je rekao da æe reæi svim Ahmadi muslimanima koji
trenutno podnose proganjanje i koji mu pišu, da se još više
usredsrede na svoje namaze i ibadet. Oni koji nisu direktno u
teškoæi treba da èine dove za svoju braæu i sestre. Ne treba da
budu smeteni svojim problemima ovosvjetske prirode i treba da
se sjeæaju svoje braæe i sestara koji su okrutno ‘rtvovani. Istinski
vjernik osjeæa bol i teškoæe svog brata kao svoje vlastite.
Obraæajuæi se Ahmadi musliamanima svih d‘emata širom
svijeta, Huzur je skrenuo pa‘nju na braæu koji su proganjani i
rekao da svaki Ahmadi treba klanjati dva rekata nafila namaza
dnevno za Ahmadi muslimane koji su proganjani, za one koji su
kroz razne zakone lišeni svojih ljudskih prava. Ako svaki Ahmadi
predstavi svoj nemir pred Allahom na pojaèan naèin, Allah æe ih
još više uzeti u svoje utoèište. Huzur je rekao da mu pišu Ahmadi
studenti o tome kako ih njihovi drugovi uznemiruju u tolikoj mjeri
da èak neki uèitelji i predavaèi pribjegavaju prezrivim pogledima
i zaboravili su etiku svoje profesije. Bilo je vrijeme kad su uèitelji
prenosili znanje svakome bez obzira na religsko porijeklo itd. No
danas, oni koji sebe smatraju da su najbolji muslimani prave ruglo
od ove poèasne profesije. Oni tvrde da to rade ’iz osjeæaja èasti za
religiju’. Èinjenica je da to nije ništa nego visina neznanja. Oni
èak ne razumiju svoju profesiju. Allah ka‘e:
“… i nemojte da vas neprijateljstvo nekog naroda navede da
ne postupate pravedno.” (5:9)
no oni su obrazovane neznalice koji èine nepravdu slijeðenjem
neukih hod‘a. Jedno rješenje za vjernike za svo proganjanje je da
se okrenu Bogu, da sebe izgube u Njemu. Ovo proganjanje nije
ogranièeno na Pekistan. Naftom bogate muslimanske zemlje
stvaraju razdore mr‘nje u siromašnijim zemljama. Oni tvrde da
su ’Arapski narod’ i misle da niko ne zna Kur’an kao što oni znaju,
no ne ‘ele da znaju o naprijed spomenutoj naredbi i nemojte da
vas neprijateljstvo nekog naroda navede da ne postupate pravedno.
7
(5:9) Oni mo‘da vrlo dobro znaju Kur’an, ali su zaboravili
kur’anske naredbe i upravo je ovo razlog zbog kojeg je bio potreban
dolazak Mesija. Umjesto da slu‘e islam oni su islam doveli na zao
glas i odgovorni su za neprijateljstvo protiv islama. Ne bi bilo
neuvjerljivo da oni sve rade na provokaciju neprijatelja islama.
Suprotno ovome, Ahmadija zajednica æe, inšaAllah, uputiti poruku
Èasnog Poslanika s.a.v.s. svijetu.
Huzur je rekao da naši neprijatelji ozakonjuju svoje trikove,
bilo to u Pakistanu, Indiji, Afrièkim zemljama ili Indoneziji.
Nedavno su stvorili nered na Indonezijskom ostrvu. Progonjeni
Ahmadi su se poslije nekog vremenskog perioda vratili svojim
kuæama da se ponovo smjeste ali su hod‘e ekstremisti, koji su
plaæeni od nekih zemalja, zapalili njihove kuæe i pretukli ih. Kao
rezultat toga oni su morali napustiti svoje domove i imetke. Huzur
je rekao da æe se vjernici i dalje okretati Allahu kad se suoèe s
takvim proganjanjem i ovo je jedino oru‘je naše pobjede i upravo
ovo oru‘je je to što æe uèiniti da se zla neprijatelja odbiju o njihovu
glavu. Osim ovoga, mi nemamo ništa drugo, i što s veæim
intenzitetom budemo koristili ovo oru‘je br‘e æemo vidjeti pobjedu
naše Zajednice. Obeæani Mesija a.s. je rekao: ’Allah mi je
ponavljajuæi rekao kroz objavu da sve što æe se dogoditi dogodit æe
se kroz dovu.’ Huzur je proèitao nekoliko drugih isjeèaka iz pisanja
Obeæanog Mesije a.s. o znaèaju dove. Neki su kako slijedi:
“Najbolje dova je da postignemo Allahovo zadovoljstvo i
budemo spašeni od grijeha.”
“Allah èeka da Mu vjernici upuæuju dove tako da im mo`e
podariti.”
“Dova je kao slatki izvor od koristi vjernicima. Kad god vjernik
`eli mo`e se napiti na ovom izvoru.”
“Veliki aspekt koji se posti‘e kroz dovu je Bo‘ija blizina.”
“Zasigurno smatrajte da je dova velika dragocjenost.”
Huzur je rekao da je u ovo doba oru‘je dove znaèajno oru‘je
koje je bilo dato Obeæanom Mesiji a.s. i jedino kroz to oru‘je je
Lekh Ram, Aleksandar Dovi i svaki drugi protivnik doèekao svoj
8
loš kraj. Sa onima koji su tvrdili da æe uništiti Kadian takoðer je
voðena borba kroz dovu. Protiv onih koji Ahmadijat nazivaju
rakom i tvrde da æe nas poniziti i dati nam prosjaèki štap takoðer
je voðena borba s dovom, toliko da od njih nije ostalo ni traga.
Danas æe se, takoðer, vjetrovi suprotstavljanja odbiti kroz dovu i
svijet æe biti svjedok napretka Ahmadijata. Obeæani Mesija a.s. je
rekao da je namaz ispravno stajalište dove, zato treba da klanjamo
dva rekata nafila namaza za našu proganjanu braæu i sestre i uèiniti
to obavezujuæim za sebe. Treba da uvijek pamtite slijedeæi navod
Obeæanog Mesije a.s.: ’Kad vjernikova dova postigne potpunu
iskrenost i apsolutnu predanost Bogu onda Allah osjeæa milost prema
njemu.’ Huzur je objasnio da je, s ciljem da postignemo potpunu
iskrenost i apsolutnu predanost Bogu, zaista potrebno da sebe
predamo u Skrivenom Prijatelju. Ovo æe vas èuvati kao što je
utvrðena teritorija èuvana naoru‘anim vojnicima. Da nas Allah
omoguæi da razumijemo ovu vrlo va‘nu taèku i takoðer to stavimo
u praksu.
U zakljuèku je Huzur proèitao Kur’ansku dovu:
“O Gospodaru naš, podari nam strpljenje, i uèvrsti naše korake,
i pomozi nas protiv nevjernièkog naroda.’’ (2:251)