Hutbe 2010.

Hutba 10. 12. 2010. – Mjesec muharrem i položaj hazreti Huseina r.a.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je zapoèeo èitanjem jedne strofe iz dugaèke poeme na
urdu jeziku koju je napisao hazreti Musleh Maud r.a. Njen prijevod
glasi:
“Oni vas èine nalik Huseinu a oni postaju Jezid,
Kako je to dobra pogodba; neka neprijatelj baca strijele.”
Objašnjavajuæi znaèenje ove strofe Huzur je rekao da je ova
poema bila napisana 1935., a savjetuje strpljenje i ustrajnost
(èvrstinu), kad je buna protiv Zajednice bila na visini, i da æe on
danas govoriti pozivajuæi se na ove dvije linije, a ne cijelu poemu.
Za svakog muslimana ove linije oslikavaju najtragièniji i
srceparajuæi dogaðaj u historiji islama. Meðutim, samo oni koji
su okrutno proganjani mogu imati istinsko pronicanje u ove rijeèi.
Svaki musliman ima saosjeæanje i sa‘aljenje u pogledu ovog
dogaðaja. Šija zajednica svake godine ovo izra‘ava na svoj naèin
u toku mjeseca muharema. Po našem mišljenju oni se tome okreæu
do stepena prijestupa, no to je njihov naèin.
Ko danas osim Ahmadija zajednice mo‘e shvatiti tragediju koja
se dogodila u Karbali? U naprijed spomenutoj strofi spomenuta
su dva pojedinca; obojica su izgovarala kelimei šehadet
(muslimanski proglas vjere). Pa ipak je jedan shvatio stvarnost
kelimei šehadeta i bio ‘rtva a drugi je poèinio okrutnost ne obaziruæi
se na kelimei šehadet. Hazreti Husein r.a.skupa sa svojom
porodicom i nekoliko drugova bio je ubijen u Karbali. To je bio
nastavak od ubistva hazreti Osmana r.a. Ovo se dogaða kad
bogobojaznost slabi, lièna dobit nadilazi društvene dobiti i kad je
ovosvjetskim stvarima data prednost nad vjerom. Bila je poèinjena
vrhunska neèovjeènost i Bo‘iji ljudi su ubijeni u ime Boga. Ljudi
koji ispovijedaju kelimei šehadet proganjaju druge koji slijede
kelimei šehadet, ubijaju se djeca i èini se svaka vrsta okrutnosti
protiv Bo‘ijih ljudi koji sve svoje ‘rtvuju radi Allaha. Šta mo‘e
biti veæa nesreæa od provoðenja neèovjeènosti u ime Boga i
Njegovog Poslanika s.a.v.s.? Kur’an ka‘e:
“A ko god namjerno ubije vjernika, njegova kazna æe biti
D‘ehennem u kojem æe zadugo boraviti. A Allah je srdit na
njega i proklinje ga i pripremit æe za njega kaznu veliku.”
(4:94)
10
Allahovo najveæe nezadovoljstvo za takve ljude je da æe biti u
D‘ehennemu dugo vremena i da je na njima Njegovo prokletstvo.
Ovo je zaista najstrašnija kazna i ne mo‘e biti veæe nesreæe nego
da osobi koja ispovijeda kelimei šehadet bude data takva kazna. S
druge strane, Allah ka‘e o onim nevinim protiv kojih je poèinjena
okrutnost:
“Ne, ‘ivi su, (i) za njih je osigurana opskrba kod Gospodara
njihovoga,.” (3:170)
Huzur je objasnio da ništa ne mo‘e biti veæa nagrada od ovoga.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da æe hazreti Husein i Hasan
r.a. biti voðe mladih ljudi u D‘ennetu i molio Allaha za njih ovim
rijeèima: ’O Allahu, ja ih volim i Ti ih takoðer voli.’ Onaj ko je
stekao tako visok polo‘aj sigurno æe biti nasljednik uzvišenih
polo‘aja u D‘ennetu a njegove ubice æe primiti oštru Bo‘iju kaznu.
Huzur je rekao da trenutno prolazimo kroz prvih deset dana
mjeseca muharema. 10. muharema je miljenik Èasnog Poslnaika
s.a.v.s, hazreti Husein r.a. bio ubijen. Ovi okrutni ljudi nisu shvatili
polo‘aj osobe protiv koje su poèinili nasilje. Kad vjera nestaje, svi
osjeæaji su izbrisani i strah od Boga je nestao i postaje neva‘no
koji polo‘aj neko ima u Allahovim oèima i oèima Njegovog
Poslanika s.a.v.s. Detalji ovog ubistva i onoga što je slijedilo poslje
toga uvjerava èovjeka da su ljudi koji su ovo poèinili mo‘da
izgovarali kelimei šehadet ali oni zapravo nisu vjerovali u Boga.
Èasni Kur’an pouèava pravdi i umjerenosti èak protiv
neprijatelja, i ovo ukljuèuje neprijatelja koji je išao za tim da uništi
islam i Èasnog Poslanika s.a.v.s. Bilo je zabranjeno da se tijela
osakate (unakaze) u vrijeme borbi kao što je bio obièaj kod Arapa.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je došao da istrijebi sve ovakve stvari. No
voljeni unuk Bo‘ijeg omiljenog Poslanika s.a.v.s. – o kojem je on
takoðer rekao: ’Onaj ko voli moje unuke voli mene a onaj ko voli
mene voli Allaha i zbog toga što voli Allaha iæi æe u D‘ennet’ – bio je
tretiran na ovaj divljaèki naèin.
Huzur je objasnio da su onima koji iskreno vole dragi i oni koji
su dragi njihovim voljenim. Oni ne tvrde da ‘arko vole nekoga i
samo cijene one koji su dragi njihovim voljenim dok su oni ‘ivi.
11
Ovo ne mo‘e biti postupak onih koji su povezani s Bogom.
Jedanput je hazreti Abu Bekr r.a. u vrijeme svog halifata išao
negdje kad je vidio hazreti Huseina r.a. da se igra. Uzeo ga je i
rekao: ’On je bio vrlo drag mom uèitelju, Èasnom Poslaniku s.a.v.s.
Zato mu i ja takoðer izra‘avam ljubav.’ Huzur je dodao da je on
ipak bio tako okrutno tretiran u Karbali i da je bilo zanemareno
uèenje Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Hadisi navode da kad su vojnici hazreti Huseina r.a. bili
savladani od strane neprijatelja on je svog konja okrenuo prema
Eufratu. Neko je rekao: ’Doði izmeðu rijeke i njih’ i ljudi su mu
blokirali put i nisu mu dozvolili da ide do rijeke. Jedan èovjek je
bacio strijelu na hazreti Huseina r.a. koja ga je pogodila pod bradu.
Hazreti Husein r.a. se borio s neprijateljem na nogama kao što
briljantan jahaè napada dok izmièe strijelama. Prije ubistva èuli
su ga da govori: ’Tako mi Boga, poslije mene neæete ubiti nikoga od
Bo`ijih ljudi na èije æe ubistvo Allah biti više ljut nego na moje ubistvo.
Tako mi Boga, ja se nadam da æe vas Allah poniziti i zato mene
blagosloviti. On æe poduzeti moj revanš na naèin da æe vas to
zapanjiti. Tako mi Boga, ako vi mene ubijete, Allah æe stvoriti ratnu
situaciju meðu vama i vaša krv æe biti prolijevana. Allah se neæe
ovim zadovoljiti, i za vas æe biti velika kazna mnogostruko uveæana.’
Poslije ubistva hazreti Huseina r.a. ljudi Koofa (neprijatelji) su
zapoèeli harati po šatorima i èak trgali pokrivaèe sa glava ‘ena.
Jedan èovjek je uzviknuo: ’Ko æe gaziti po tijelu hazreti Huseina
r.a. svojim konjima.’ Deset jahaèa se javilo i gazili su njegovom
tijelo svojim konjima kršeæi mu grudi i leða. Hazreti Husein r.a. je
imao 45 strijelom nanesenih rana na svom tijelu. Drugi hadis
prenosi da je imao još 33 rane i 47 rana od strijela. Visina
okrutnosti je bila kad je narednog dana glava hazreti Huseina r.a.
bila poslana guverneru Koofa koji ju je postavio u Koofi. Šta mo‘e
biti gore od ovog divljaèkog tretmana? Samo najbezbo‘niji
neprijatelj mo‘e odmjeriti ovakav tretman a nikako neko ko
ispovijeda kelimei šehadet i nikako vjernici u Èasnog Poslanika
s.a.v.s., koji je zaista najstro‘e zabranio takve gnusne prakse. Zaista
su ovo poèinili ljudi koji su bili materijalisti i prešli su sve granice
12
da postignu svoj cilj. Njihove materijalistièke te‘nje su potakle
hazreti Huseina r.a. da ne dadne bai’at Jazidu.
Obeæani Mesija a.s. piše da su ljudi bili jednoglasni u bai’atu
Jazidu, neèistom, no hazreti Husein r.a. ga nije prihvatio. Pa ipak
je njegov napor bio da stekne pomirenje (i nagodbu) i poslao je
veæinu svojih saradnika natrag a samo je mali broj ostao s njim.
On je rekao predstavnicima Jazida da nije ‘elio rat i tra‘io je da
mu bude dozvoljeno da ide do granice da bude ubijen na putu
islama ili da ga odvedu Jazidu da ga natjera da razumije. Meðutim,
bio mu je nametnut rat kojem se on hrabro odupro. On je imao
samo 70 ljudi protiv ogromne vojske i svi su dali svoje ‘ivote za
ispravan put. Allah ima Svoje puteve obraèuna i odmazde. Hazreti
Husein r.a. je rekao da æe Allah poduzeti odamzdu. Jezid je imao
privremeni uspjeh no ko je danas poznat po dobrom imenu? Koji
musliman daje svom djetetu ime Jazid? Umjesto toga, njega pamte
po nazivu koji je obeæani Mesija a.s. upotrijebio za njega: Jazid,
neèisti. Hazreti Husein r.a. nije ‘udio za vlašæu, on je samo ‘elio
da istina prevlada.
Hazreti Musleh Maud r.a. je napisao da je princip za koji se
zalagao hazreti Husein r.a. bio da ljudi zemlje-zajednice imaju
pravo odabiranja prijestolja halifata. Sin ne mo‘e dati ovo pravo
svom ocu. On je rekao da je ovaj princip svet danas kao što je bio
i prije, i ubistvo hazreti Huseina r.a. je ovaj dogaðaj uèinio još
istaknutijim. Poslije Jezidove smrti, njegov sin Muavija, koji je
dobio ime po svom djedu, uzeo je bai’at od ljudi a onda je otišao
svojoj kuæi i nije se pojavljivao 40 dana. Kad se ponovo pojavio
objavio je da iako je uzeo zavjet na svojoj ruci, nije sebe smatrao
vrijednim toga i samo je to uradio da izbjegne podjele. Rekao je
da ako bilo ko zaslu‘uje vodstvo on æe mu ga dati ali da nije vidio
nikoga vrijednim toga. Rekao je da on takoðer nije bio vrijedan
toga kao što nije bio vrijedan ni njegov otac ili njegov djed, da je
njegov otac bio daleko ni‘eg polo‘aja od hazreti Huseina r.a. i
njegov djed ni‘eg polo‘aja od hazreti Alija r.a. Iz ovog razloga,
rekao je, on se povlaèi iz vodstva i da je na ljudima èiji bai’at ‘ele
uzeti. Njegova majka, koja je ovo slušala iza zastora bila je izuzetno
13
ljuta na njeg ali je Muavija rekao da je rekao istinu. Otišao je kuæi
i nije više ponovo izišao i umro je.
Huzur je rekao da je ogromno svjedoèenje da se Jezidov vlastiti
sin nije slo‘io s njegovim halifatom. On se ozbiljno zamislio nad
ovom stvari i odluèio da nije spreman da preuzme ovu
odgovornost. ‘rtva hazreti Huseina r.a. nam daje mnoge pouke.
On je dao svoj ‘ivot da utemelji istinu. Mi trebamo uvijek moliti
Allaha da tra‘imo Njegovu pomoæ da nas èuva na Pravom putu.
Obeæani Mesija a.s. je napisao da je Mesija/Isa a.s. bio nalik na
hazreti Huseina r.a. Ovo znaèi da æe za Mesiju koji je trebao doæi
takoðer vrijediti ova metafora. No, vrijeme drugog Mesije inša
Allah neæe ponoviti stvari koje su oslabile islam. Pa ipak mi uvijek
trebamo moliti Allaha da ne bude posrtanja u našoj vjeri. Jedan
aspekt koji Allah neæe ponoviti je u pogledu halifata, koji æe sada
biti neprekidan. Ovo je predskazao Èasni Poslanik s.a.v.s. i Obeæani
Mesija a.s. je takoðer objasnio da se neke stvari neæe ponoviti. On
je rekao da je prvi Mesija bio stavljen na kri‘ od strane Jevreja
dok æe drugi Mesija slomiti kri‘. Hazreti Husein r.a. je bio ubijen
od strane Jezida dok æe kroz narod drugog Huseina r.a. biti
pora‘ene rulje Jezida.
Huzur je rekao da nas mjesec muharem uèi da uvijek
upuæujemo blagoslove i selame (salavate) na Èasnog Poslanika
s.a.v.s. i na njegovu porodicu i da napravimo èiste promjene u
sebi da odigramo svoju ulogu. Mi trebamo pokazati ustrajnost i
èvrstinu kad se suoèimo sa ljudima prirode nalik Jezidu i da
budemo odluèni. Samo æe oni nalik Huseinu r.a. biti uspješni. Allah
je naredio molitve i strpljenje. Strpljenje ne znaèi samo
podnošenje okrutnosti nego takoðer zahtijeva èinjenje dobrih djela
sa odluènošæu. Izraziti istinu bez ikakvog straha takoðer je
strpljenje. Mi se uvijek trebamo dr‘ati uzora hazreti Huseina r.a.
da bismo imali udjela u pobjedi koja je odreðena s Obeæanim
Mesijom a.s. Huzur je rekao da su salavati od najveæeg znaèaja i
hadisi skreæu našu pa‘nju na to i najznaèajnije je da Èasni Kur’an
skreæe našu pa‘nju na to. Mi se trebamo skoncentrisati na to
pogotovu u toku ovog mjeseca. Hazreti Halifatul Mesih IV r.h. je
14
ovo jedanput uveo i Huzur je danas to ponovio i rekao da je uèenje
salavata najizvanredniji naèin izra‘avanja osjeæaja o Karbali. To
je vrlo dobar naèin izra‘avanja ljubavi za miljenika Èasnog
Poslanika s.a.v.s. Huzur je molio Allaha da nas osposobi da
pogotovu u ove dane uèimo salavate i da to takoðer za nas bude
izvor liènog i zajednièkog blagoslova.
Huzur je proèitao isjeèak iz pisanja obeæanog Mesije a.s. o kojem
je rekao da to svaki Ahmadi treba imati u vidu. Obeæani Mesija
a.s. je rekao da treba biti posve jasno da je svako ko ka‘e da, Bo‘e
saèuvaj, hazreti Husein r.a. nije dao bai’at halifi i da je bio
neposlušan, veliki la‘ov. On je rekao da je naše vjerovanje da je
Jezid bio neèista osoba i nije ispunio ono što istinski vjernik znaèi.
Ljubav prema ovom svijetu ga je zaslijepila dok je hazreti Husein
r.a. bio èist i meðu onim odabranim ljudima koje Allah sam èisti.
On je bio meðu onim ljudima koji su bili d‘ennetlije. Njegova
predanost Allahu je uzor za nas. Uništeno je srce koje je njegov
neprijatelj a uspješno je srce koje strpljenjem pokazuje svoju ljubav.
Vrhunski je nedostatak vjere onih koji ismijavaju hazreti Huseina
r.a., i onaj ko ovo èini gubi svoju vjeru.
Huzur je molio Allaha da nas osposobi da volimo Èasnog
Poslaniak s.a.v.s. i njegovu porodicu i da takoðer šaljemo salavate
na njega. Mi treba da molimo Allaha da ukloni okrutnost koja se
èini u ime Allaha i Njegovog Poslanika u Pakistanu i nekim drugim
zemljama. U mjesecu muhraemu se dogaðaju sektaški nemiri
izmeðu šija i sunni ljudi i takoðer budu poèinjene teroristièke
aktivnosti. Da Allah zaštiti od ovoga sve muslimanske zemlje i da
ovaj mjesec za njih proðe u miru. Da oni shvate cilj ubistva hazreti
Imama Huseina r.a. i da takoðer prepoznaju Imama ovog doba.
Zatim je Huzur najavio da æe klanjati d‘enazu namaz u
odsustvu za tri osobe:
Mehdi Tapani sahib bio je iz Zimbabvea gdje je slu‘io kao
nacionalni sekretar za širenje islama. Umro je 15. novembra. On
je dao bai’at 1990. Bio je od velike pomoæi kod kupovine zemlje
za d‘amiju. Iza sebe je ostavio hudovicu, pet sinova i dvije kæeri;
sva njegova djeca su o‘enjena i udata i svi su Ahmadi muslimani.
15
Al Had‘ Abu Bekr sahib bio je iz Gambije. Umro je 2. decembra.
On je dao bai’at 2004. iako je od 1999. do 2004. radio kao doktor
pod Nusrat Jehan programom.On je 2009. postao ministar za
zdravlje Gambijske vlade. Poslije bai’ata 2004, bio je u prvim
redovima u plaæanju èlanarine i vrlo aktivan na poslu širenja
poruke islama. Uvijek je govorio da je do‘ivio èudesnu duhovnu
promjenu od davanja bai’ata. Imao je sna‘nu vezu sa halifatom.
Njegov polo‘aj u vladi je za nas bio od pomoæi, da nam Allah
dadne dobru zamjenu.
Izzatul Nisa sahiba, koja je umrla 17. novembra u Bangladešu
bila je majka našeg misionara na du‘nosti za Bangla desk, Feroz
Alam sahiba. Bila je vrlo pobo‘na ‘ena, vrlo redovna u namazu i
tahad‘ud namazu. Bila je iskrena Ahmadi muslimanka. Vodila je
veliku brigu o obrazovanju svoje djece i uprkos što je imala ponizan
odgoj brinula se o drugima u porodici koji su bili u nepovoljnom
polo‘aju. Imala je ogromnu predanost za Obeæanog Mesiju a.s. i
Halifat i govorila bi našim klevetnicima da nemaju pojma koje
blagoslove odbijaju. Bila je Moosi i iza sebe je ostavila tri sina i
pet kæeri. Da Allah uzdigne njen polo‘aj u D‘ennetu i dadne
èvrstinu o‘alošæenim.