Hutbe 2010.

Hutba 17. 12. 2010. – Iskazi ljubavi prema Bogu i Njegovimodabranim ljudima koja nadahnjuju vjeru;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je izlagao o iskazu ljubavi nekih ashaba Obeæanog Mesije
a.s. prema Bogu i Njegovim odabranim ljudima, i zapoèeo citiranjem
slijedeæeg ajeta iz Èasnog Kur’ana:
“No, oni koji vjeruju imaju jaèu ljubav prema Allahu.” (2:166)
Huzur je rekao da jedino ljubav prema Allahu, naklanja èovjeka,
korak po korak, da voli Allahove miljenike. Hadis prenosi da æe
3
4
onog dana, kad neæe biti utoèišta osim Allahovog utoèišta sigurnosti,
meðu onim ljudima koje æe Allah uzeti u Svoje utoèište biti dvoje
ljudi koji su voljeli jedno drugo radi Allaha. Huzur je objasnio da je
ljubav radi Allaha jaèu ljubav prema Allahu i kad On tako
blagoslovljava ljubav prema obiènim ljudima radi Njega, kako æe
onda ogromni biti Njegovi blagoslovi da volimo Njegove poslanike i
odabrane ljude. Vrhunac takve ljubavi je Bo‘ije Biæe; kako su onda
sretni oni koji su do‘ivjeli vrijeme onih koji su bili poslani od Boga.
Preci nekih od nas su do‘ivjeli vrijeme obeæanog Mesije a.s. i
izrazili svoju ljubav i predanost direktno njemu i zauzvrat primili
njegovu naklonost i ljubav. Kako su oni bili blagoslovljeni da u‘ivaju
fizièku prisutnost Obeæanog Mesije a.s. Slijedeæe su najva‘niji
dogaðaji ovih blagoslovljenih predaka.
Hazreti Wali Daad Khan r.a. bio je Rajput rase i pripadao je
Narowal oblasti. Imao je sreæu da dadne zavjet bai’ata na ruci
Obeæanog Mesije a.s. u vrijeme ðelse 1907. godine. On je stigao u
Kadian radi bai’ata i vidio ogroman skup okupljen na ulici odakle su
oèekivali da æe Obeæani Mesija a.s iæi do Mubarak d‘amije. Kao
novopridošli, on je stajao u narednoj ulici i uèio dove da Obeæani
Mesija a.s. umjesto tom ulicom proðe ovuda gdje je on stajao, tako
da ima priliku da se s njim rukuje. Ovo se dogodilo i kad je prvi put
pogledao Obeæanog Mesiju a.s. osjeæao je kao da je sunce izbilo iza
oblaka.
Hazreti Madad Khan sahib r.a. bio je inspektor Baitul Maal u
Kadianu i pripadao je oblasti Kašmir. On je svoj zavjet bai’ata dao
1896. godine. On je dobio posao u vojsci i ‘elio je da ode u Kadian
prije nego poène raditi. Imao je ogromnu ‘elju da vidi Obeæanog
Mesiju a.s., jer je osjeæao da, kad poène raditi, mo‘da neæe imati
priliku za to. Kad je prvi put vidio blagoslovljeno lice obeæanog Mesije
a.s. osjeæao je da ne ‘eli napustiti Kadian èak kad bi mu dali cijeli
Kašmir. Mislio je da, èak kad bi mu dali ogromnu plaæu, ne bi vidio
duhovno blistavo lice Obeæanog Mesije a.s. Napustio je ideju povratka
kuæi i mislio je da æe, ako umre, Obeæani Mesija a.s. æe mu klanjati
d‘enazu i to æe biti njegovo ispunjenje. On je svaki dan pisao
Obeæanom Mesiji a.s. da uèi dove za njega i pitao se da to mo‘da ne
5
bude dodijavanje. No, Obeæani Mesija a.s. mu je rekao da je to bila
dobra praksa i da je bio vrlo zadovoljan s njim.
Hazreti Master Muhammed Sohail sahib r.a. bio je iz Kamal Dera
Sindh oblasti. Bo‘ijom milošæu on je dao zavjet bai’ata 1905. godine
na blagoslovljenoj ruci Obeæanog Mesije a.s. U ovo doba je Mubarek
d‘amija bila izizetno mala i on bi sjedio pored Obeæanog Mesije a.s.
i mahao lepezom da ubla‘i ljetnu vrelinu. Jedanput je Maulvi
Muhammed Ali sahib htio nešto reæi Obeæanom Mesiji a.s. i zato je
‘elio sjesti pored njega. Pošto nije bilo mjesta za njega da sjedne
pored Obeæanog Mesije a.s. on je pokretom pokazao Master Sohai
sahibu da se pomakne. Meðutim, Obeæani Mesija a.s. je od njega
tra‘io da se ne mièe i Maulvi Muhammed Ali je svoj prijedlog dao
stojeæi. Kasnije se Master Sohai sahib osjeæao radosnim zbog èinjenice
da je on bio skromna osoba u poreðenju sa uèenim Maulvi
Muhammed Alijem, no, Bo‘iji poslanik ih je obojicu tretirao jednako.
Èaudhry Abdul Hakeem sahib r.a. bio je iz Gujaranvala oblasti.
Po porijeklu je pripadao Ahle hadis zajednici. On je upoznao jednog
Ahmadi muslimana koji mu je dao literaturu da èita; u‘ivao je u
èitanju novina Al Hakm i dobio je jaku ‘elju da posjeti Kadian. Uprkos
toga što su ga hod‘e podbadale, on se pripremao da putuje u Kadian.
Njegova sredstva su bila skuèena i putovanje je bilo teško; kupio je
voznu kartu koja nije bila za cijelo putovanje ali mu je osoba koja je
provjeravala karte dozvolila putovanje kao i kondukter koji je
provjeravao karte na kraju putovanja. On je to vidio kao prvo èudo
svog putovanja za koje je smatrao da ga je poduzeo radi dobre svrhe.
Konaèno je stigao u Kadian sa kolegom koji je bio sljedbenik Ahle
hadis sekte. Kad je Obeæani Mesija a.s. stigao u Mubarak d‘amiju
njegov kolega mu je postavio neka pitanja. Obeæani Mesija a.s. je
poèeo odgovarati. Èovjek je bio zadovoljan i ‘elio je dati zavjet bai’ata
ali mu je Obeæani Mesija a.s. rekao da prvo treba u potpunosti biti
zadovoljan. Jedan ashab Obeæanog Mesije a.s. je prokomentarisao
da su bili objavljeni odgovori na sva pitanja ali da ljudi izvan
zajednice i dalje pitanjima uznemiravaju Obeæanog Mesiju a.s.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je on taj koji je dao odgovor, zašto su
onda drugi uznemireni. Hakeem sahib ka‘e da je uveèe kad je dao
zavjet bai’ata otišao da vidi hazreti Maulana Hakeem Nur-ud-Din
6
sahiba r.a. koji je sjedio na malom okviru kreveta na vrhu krova i
odgovorio na mnoga njegova pitanja; jedno od njih je bilo posebnog
znaèaja. Rekao je da klevetnici ka‘u kako je on došao u Kadian iz
ovosvjetskih razloga, iako je èak njegov krevet bio malen za njega.
Meðutim, rekao je, kako je spoznao Boga dajuæi zavjet bai’ata
Obeæanog Mesije a.s.
Hamid Husein Khan sahib r.a. bio je iz Ali Garha i radio je u
Meerutu gdje je upoznao jednog Ahmadi muslimana i koji mu je
pokazao neke knjige. On je slušao govor Ahmadi uèenjaka na temu
smrti Isa a.s. i bio zanesen da upozna Obeæanog Mesiju a.s. i tra‘io
da ga obavijeste ako Obeæani Mesija a.s. bude dolazio u posjetu bilo
gdje blizu Meeruta. U 1904. godini dogodio se strašan zemljotres i
govorili su da ga je Obeæani Mesija a.s. pretskazao. Za to vrijeme
Obeæani Mesija a.s. je došao u posjetu Delhiju i Hamed sahib je
otišao da ga vidi. Stigao je do kuæe gdje je Obeæani Mesija a.s. boravio
i tamo zatekao mnogo okupljenih ljudi. Obeæani Mesija a.s. je stajao
na gornjem spratu i kad je došao niz stepenice, Hamid sahib ga nije
odmah vidio jer je sjedio leðima okrenut prema stepenicama.
Obeæani Mesija a.s. je tiho došao i krajnje le‘erno sjeo pored njega.
Kako ga on nije prepoznao, kad mu je bilo reèeno ko je upravo stigao,
Hamid sahib je postao nervozan i ustao je. Obeæani Mesija a.s. je
tra‘io od njega da sjedne. Svi su bili obviješteni o njegovom dolasku
i nastalo je uzbuðenje. Klanjali su namaz i onda je Obeæani Mesija
a.s. rekao da svi koji ‘ele da daju zavjet bai’ata doðu naprijed. Mnogi
su to uradili a Hamid sahib je ostao otraga. Obeæani Mesija a.s. je
objasnio da svi koji ne mogu rukom doseæi do njega trebaju staviti
svoju ruku na osobu ispred sebe. Hamid sahib u to vrijeme nije
namjeravao dati zavjet bai’ata. Meðutim, kad je zapoèeo proces
davanja bai’ata, njegova ruka se sama ispru‘ila i spustila se na leða
osobe ispred njega. Kad je Obeæani Mesija a.s. prouèio (Arapsku)
dovu: ‘Moj Gospodaru, ja sam zaista zgriješio svoju dušu…’ svi su
to ponovili kao i urdu prijevod dove. U toku ponavljanja na urdu
jeziku, Hamid sahib je do‘ivio sna‘nu poniznost. Sjeæajuæi se svojih
grijeha, toliko je plakao da se onesvjestio. Obeæani Mesija a.s. je od
nekoga tra‘io da donese malo vode, prouèio neku dovu na vodu i
poprskao je na Hamid sahiba. Dok je bio u nesvjesti, Hamid sahib je
vidio stupove svjetla razlièitih boja kako dose‘u u nebo.
7
Hazreti Mistri Allah Ditta sahib r.a. bio je iz Gurdaspur oblasti.
On je dao zavjet bai’ata 1894. godine i takoðer se sreo sa Obeæanim
Mesijom a.s. On je imao osnovno znanje o Kur’anu i njegov uèitelj
mu je rekao da dadne zavjet bai’ata Imamu Mehdiju i zato je on to i
uèinio. Èesto je èuo da je Obeæani Mesija a.s. ka‘e: ’Naša misija je
istinita i inša Allah nikada neæe oslabiti.’
Hazreti Meeran Bakš sahib r.a. bio je iz Gujaranvala oblasti. On
je dao svoj zavjet bai’ata ili 1897. ili 1898. godine i njegov otac ga se
odrekao radi toga. On je uzeo u zakup radnju i ‘ivio na vrlo skromnim
sredstvima. Bila mu je ‘elja da sašije odijelo za Obeæanog Mesiju
a.s. i uspio je da ga sašije. Skupio je novaca da otputuje u Kadian.
Bio je petak i ‘elio je da njegov poklon stigne do Obeæanog Mesije
a.s. tog dana. Neko ga je odveo Obeæanom Mesiji a.s. koji je odmah
probao odjeæu. Jakna je bila malo tijesna tako da ju je Bakš sahib
odnio do krojaèa u blizini, pozajmio je šivaæu mašinu i popravio
jaknu, ali ona ipak nije bila ispravne velièine. No, Obeæani Mesija
a.s. ju je ipak obukao.
Hazreti Master Khalilul Rahman sahib r.a. bio je iz dr‘ave Jummu.
Na ðelsi 1907. godine kad je Obeæani Mesija a.s. stogao u Aksa
d‘amiju, koja je veæ bila puna. Prostrte su još neke serd‘ade gdje
god je bilo mjesta i kao rezultat toga je Master sahib mogao klanjati
namaz vrlo blizu Obeæanog Mesije a.s. Master sahib prenosi da nije
slušao ni jedan od govora prije završnog govora Obeæanog Mesije
a.s. jer je bio izgubljen gledajuæi u njegovo blagoslovljeno lice i bio
savladan emocijama. Cijelo vrijeme je jecao i kasnije je shvatio da je
to bilo iz razloga što više neæe imati priliku da ponovo vidi ovo
blagoslovljeno lice. Kad je Obeæani Mesija a.s. došao na govornicu
dao je krajnje izvanredno izlaganje o Suri Al Fatiha.
Prekidajuæi govor Huzur je rekao da je zbog snijega bila velika
gu‘va na putu do d‘amije i da je zato bio zastoj iako je krenuo
ranije, te da æe zbog toga uzeti dodatno vrijeme za današnju hudbu.
Hazreti Ghulam Rasool sahib r.a. pripadao je Pasroor oblasti. On
je dao zavjet bai’ata ili 1902. ili 1903. godine. On prenosi da bi
poslije magrib (akšam) namaza masirao noge Obeæanom Mesiji a.s.
i on mu nije branio. On ka‘e da, kad je vidio lice Obeæanog Mesije
8
a.s. sve sumnje koje su hod‘e iznosile bile raspršene. On je èuo da
æe lice Obeæanog Mesije biti svijetlo kao zvijezda i on je uvidio da je
blagoslovljeno lice Obeæanog Mesije a.s. bilo upravo takvo.
Hazreti Rahmat Ullah sahib Ahmadi r.a. bio je iz Ludihana oblasti.
Obeæani Mesija a.s. boravio je u Ludihani nekoliko mjeseci kad je
Rahmat Ullah sahib bio student i uvidio je da je lice Obeæanog Mesije
a.s. bilo puno duhovnog svjetla ali su ga hod‘e filovale sumnjama.
Bila mu je data knjiga Obeæanog Mesije a.s. ’Izala Auham’ da proèita.
On je jecao dok ju je èitao i pitao se zašto su hod‘e napustile ono što
je u Kur’anu. On se dopisivao sa hod‘ama i tra‘io od njih da opovrgnu
dokaz i zdravo zakljuèivanje Obeæanog Mesije a.s. u pogledu smrti
Isa a.s. U povrat je èuo da ne treba da sa ’Mirza sahibom i njegovim
sljedbenicima’ diskutuje o smrti Isa a.s.; da imaju ajeti Kur’ana o
ovom pitanju ali da je to sporno pitanje o kojem postoje razlièita
mišljenja. Bilo mu je reèeno da treba raspravljati o tome kako je
’Mirza sahib’ bio Mesija. Kad im je on dao odgovor, oni su rekli da je
pao pod njihov utjecaj. Rahmat Ullah sahib je u snu vidio Èasnog
Poslanika s.a.v.s. i bio tako nadahnut da je napisao pismo bai’ata.
Kasnije je imao priliku da lièno upozna Obeæanog Mesiju a.s. i sreo
se s njim u nekoliko prilika.
Maulvi Fatah Ali sahib r.a. bio je iz Jhelum oblasti. On je dao
zavjet bai’ata skupa sa svojom porodicom 1904. godine i svake godine
je sa svojom porodicom posjeæivao Obeæanog Mesiju a.s. i imao
dobrotvornost od njegovog pobo‘nog govora. U toku putovanja u
Kadian ‘ene iz njegove porodice rekle su da, pošto putuju prilièno
daleko, nisu mogle ponijeti svoju posteljinu sa sobom. Obeæani Mesija
a.s. je uredio da za njih bude obezbjeðena posteljina. Maulvi sahibov
mlaði sin je lijepo recitovao strofe iz poema Obeæanog Mesije a.s. i
on je bio krajnje srdaèan prema djeèaku. Jedanput se Obeæani Mesija
a.s. odmarao kad je djeèak otišao k njemu da nešto ka‘e i uklonio
mu jorgan s lica da bi govorio s njim. Obeæanom Mesiji a.s. to uopæe
nije smetalo i nje‘no je slušao dijete.
Hazreti Bahawal Šah sahib r.a. bio je iz Ambala. On prenosi da je
od djetinjstva bio naklonjen religiji i tra‘io je nekoga da ga uputi.
9
Jedanput je bio upleten u sudski postupak i otišao je u Kadian da
tra‘i dove. Sreo se sa Obeæanim Mesijom a.s. u Mubarak d‘amiji
gdje su bili prisutni mnogi njegovi ashabi. Obeæani Mesija a.s. ga je
pitao je li došao da dadne zavjet bai’ata ali je on rekao da nije, nego
da je došao da tra‘i dove. Pitali su ga je li se boji hod‘a na što je on
odgovorio da se ne boji hod‘a i da mu je istinitost Obeæanog Mesije
a.s. postala oèita gledajuæi na njegovo lice. Bio je prisutan još jedan
èovjek koji je ‘elio da dadne bai’at i oni su onda zajedno dali bai’at
Obeæanog Mesije a.s. i Bahawal sahib je osjeæao sna‘nu privlaènost
prema Obeæanom Mesiji a.s. kao da je bio povuèen u‘etom. Do‘ivio
je sna‘ne emocije u toku svog davanja zavjeta bai’ata. Kasnije je
osjeæao tako ogromnu ljubav prema Obeæanom Mesiji a.s. i Kadianu
da nije ‘elio da se vrati kuæi. Njegovo stanje se potpuno promijenilo
poslije bai’ata i dan i noæ osjeæao je ‘arku ljubav prema Bogu. Jednog
dana je osjeæao kao da je bio oèišæen i da duhovno svjetlo teèe kroz
njegovo srce. Osjeæao je duhovni zanos. On prenosi da ovo nije bilo
njegovo stanje nego stanje Obeæanog Mesije a.s. Rekao je kako je
Allah uèinio da ovaj sudski proces bude povod dolaska Obeæanom
Mesiji a.s.
Huzur je naveo još jedan dogaðaj koji nadahnjuje vjeru o hazreti
Madad Khan sahibu r.a.
U zakljuèku Huzur je rekao da je prije takoðer iznio dogaðaje o
ovim precima da pogotovu oni èijim su porodicama pripadali ovi
preci trebaju voditi raèuna o njihovoj ogromnoj usluzi za nas. Mo‘da
danas mnogi ne bi imali hrabrosti prihvatiti Obeæanog Mesiju a.s.
Mi trebamo èiniti dove za svoje pretke i takoðer za postojanost svoje
vjere. Trebamo nastojati i iæi stopama naših predaka. Neki od njih
su mo‘da imali skromno obrazovanje ali su se duhovno zadovoljili
(zasitili) i bili istinski i revni zaljubljenici Bo‘iji. Njihov uzor ljubavi
i iskrenosti treba èuvati ‘ivim u buduæim generacijama. Da nas Allah
osposobi da odr‘imo ove uzore radi Njega.