Hutbe 2010.

Hutba 24. 12. 2010. – Jasna odlučnost i odsustvo beznađa kod istinskih vjernika;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju današnju hutbu petkom bazirao o tome kako
istinski vjernici trebaju imati potpunu odluènost i ne padati u oèajanje
i beznaðe èak u vrijeme najveæih izazova; i na poèetku je prouèio
slijedeæi ajet iz Èasnog Kurana:
“A kad te Moji robovi pitaju za Mene, zaista sam Ja blizu. Ja
odgovaram na molitvu molitelja kad Me zove. Zato oni treba da
se odazovu Meni i da vjeruju u Mene, da bi bili upuæeni.”
(Al-Bakara, 2:187)
Najavljujuæi poèetak ðelsa salane u Kadianu, 26. decembra, Huzur
je govorio da se sjeæa prekrasnog ambijenta ðelsi koje su se odr‘avale
u Rabvi, do unazad 27 godina. Tri dana ðelse u Rabvi bili su dana
koji su nadahnjivali vjerom. Školska djeca bi unaprijed ispunjavala
formular da im bude dodijeljena du‘nost i s krajnjim su
oduševljenjem provodili du‘nosti, bilo one koje su im bile date prema
njihovom izboru ili one koje su im organizatori dodijelili. Generacija
roðena u zadnjih 27 godina oèito nema iskustva u obavljanju ovih
du‘nosti. Neki, èije porodice ne o‘ivljavaju nanovo ova vremena,
mo‘da nemaju èak uvida u ovu praksu. Huzur je izrazio svoju nadu
da su porodice nastanjene u Rabvi oèuvale u ‘ivotu sjeæanje o ðelsi.
Rekao je da ovo nije zato da bi se novoj generaciji dao ikakav osjeæaj
‘udnje; zapravo, to treba stvoriti odluènost da privremena
11
ogranièenja neæe ugasiti naš duh. Mi od svog Allaha tra‘imo sve i
takve stvari ne mogu uzdrmati naše uvjerenje hoæe li se ovi dani
vratiti ili neæe. Nova generacija treba biti upoznata o ovim danima
kada su svi, i mladi i stari, primali duhovno zadovoljstvo i Rabva je
bila nagizdana kao mlada, radnje su bile okiæene, bile su postavljene
privremene pijace da bi se zadovoljile potrebe gostiju, bili su uvedeni
posebni autobusi i vozovi, i svaka kuæa bi se sa ‘eljom pripremala za
goste. Neke porodice bi cijelu svoju kuæu davali gostima na upotrebu
i za sebe podizali šator u dvorištu. Ljudi Rabve pokazali su prekrasan
osjeæaj ‘rtvovanja, slu‘eæi ove goste s radošæu. Huzur je rekao da
ovo nisu prividne stvari, ove radosti æe sigurno biti ponovo vraæene.
Naš zadatak je da ne gubimo nadu u Allahovu milost i da nastavimo
tra‘iti od Njega je mi èvrsto vjerujemo:
“On je rekao: ’A ko mo`e izgubiti nadu u milost Gospodara
svoga osim zalutalih?” (15:57)
Prema tome, mi ne gubimo nadu da se ovi dani neæe vratiti ili u
to kako æe se vratiti. Oni æe se vratiti zato što mi vjerujemo u Allahovu
moæ.
Obeæani Mesija a.s. je napisao da, kad proganjanje dostigne svoj
vrhunac, Allah dolazi u pomoæ Svojim poniznim robovima i dok svi
drugi planovi budu završeni, Allahov plan ostaje. Allah ka‘e:
“I On je Taj koji šalje kišu nakon što nadu izgube, i širi Svoju
milost. I On je staratelj, hvale vrijedan.” (42:29)
Huzur je rekao da kad Allah, Svojom milošæu, opæenito dolazi u
pomoæ ljudima koji su beznadni, koliko æe veæe biti Njegovo davanje
vjernicima o kojima je reèano:
“Allah je Prijatelj onih koji vjeruju.” (2:258)
On ih ne dovodi u oèaj i sigurno dolazi u pomoæ onima meðu
njima koji nadilaze u poniznosti, i zato proglašava:
“I On prima molitve onih koji vjeruju i èine dobra djela, i poveæava
im od Svoje dobrote…” (42:27)
Bo‘ije darovanje je izvan ljudske zamisli.
12
Obraæajuæi se onima koji su došli da prisustvuju ðelsi u Kadianu,
pogotovu onima iz Pakistana, Huzur je rekao da samo zalutali gube
nadu u Allahovu milost a mi smo sljedbenici Mehdija kasnijeg doba
i pouèeni smo da idemo ispravnim putem. Ahmadi muslimani su
svjesni ovoga i iz tog razloga mogu izdr‘ati teškoæe radi Allaha i
èine to na dostojanstven naèin, èuvajuæi svoje suze samo za Allaha.
Huzur je rekao kako je jedna èudna osoba uznemirena teškoæama i
piše Huzuru da se teška vremena nastavljaju i pita o ’kratkom
vremenu’ poslije kojeg je trebalo biti bolje. Huzur je rekao da kratki
periodi vremena nemaju znaèaja u ‘ivotu nacija. Napredni ljudi imaju
u vidu opæeniti napredak. Brzina našeg napretka se mnogostruko
uveæala, èak i u Pakistanu. Zaista, neka ogranièenja su stavljena na
nas tamo, takoðer smo podnijeli gubitak ‘ivota, ljudi Zajednice tamo
i halifa vremena su ‘eljni da sretnu jedno drugo, pa ipak, Allah nas
je poèastio blagoslovom MTA. Iako su u Pakistanu stavljene zabrane
na odr‘avanje iðteme (takmièenja vjerska i sportska) i ðelse, no,
Ahmadi muslimani tamo u stanju su da na MTA vide mnoge ðelse i
iðteme širom svijeta. Prema tome, Allah nije prestao pru‘ati duhovnu
hranu i mi nikada ne smijemo gajiti beznaðe i treba da svoj nespokoj
preobratimo u dove.
Huzur je rekao da razmišlja o radosnoj i èistoj ðelsa atmosferi
Rabve i razmišlja o Allahovoj odredbi o pobjedi Ahmadijata, koja je
suðena za religiju Èasnog Poslanika s.a.v.s. da prevlada u svijetu; o
sudbini da veæinu svijeta ukljuèi u Zajednicu Mesije Muhammeda, o
sudbini da istinitost Obeæanog Mesije a.s. uèini oèitom ljudima
svijeta, ukljuèujuæe i one u Pakistanu. Mi trebamo neprestano moliti
Allaha u svojim iskrenim dovama za ovu sudbinu. Huzur je rekao
da se sjeæa radosne atmosfere ðelse u Rabvi i ogromne mase naroda
na ðelsi ali da nikada nije bilo nikakvog nereda. Muškarci i ‘ene su
išli odvojenim stranama puta. Muškarci su vodili raèuna o èestitosti
‘ena i svaka ‘ena je vodila raèuna o svojoj èednosti. Nikada nije bilo
nikakvog pitanja da se prijeðe put drugih. Ovaj prizor èovjeka
upuæuje na ulice Medine, kad je, po jednom predanju, Èasni Poslanik
s.a.v.s. naredio ‘enama da idu uza stranu zida ulica i one su se ovoga
doslovno pridr‘avale.
Huzur je savjetovao one koji prisustvuju ðelsi u Kadianu, pogotovu
one koji su prvi put tamo, da vode raèuna da su ulice uske i da
13
trebaju biti odvojeni putevi za muškarce i ‘ene. Takoðer je naredio
redovito obavljanje namaza na ðelsi. Oko sedam hiljada gostiju veæ
je stiglo u Kadian i još æe ih doæi. Oni koji dolaze iz Pakistana tako æe
imati direktno iskustvo prisustvovanja na ðelsi. Huzur je podsjetio
sviju da ne stvaraju nered na bilo kojem mjestu na prostoru ðelse,
bilo na mjestu smještaja, bilo u oblasti gdje se jede ili šatorima gdje
se odr‘ava program ðelse. Huzur je rekao da se nered stvara iz
sebiènosti; ako ljudi poka‘u osjeæaj ‘rtvovanja neæe biti nikakvog
nereda. Ponekad naši klevetnici nastoje stvoriti pometnju, no, mi
im nikada ne smijemo pru‘iti priliku za to. Meðu stanovnicima
Kadiana su Hindu, siki i kršæani i Ahmadi muslimani trebaju pokazati
poštovanje prema svima njima. Èak i ako bilo ko od njih ka‘e nešto
loše, mi trebamo obuzdati svoje emocije.
Huzur je savjetovao sve prisutne na ðelsi da se skoncentrišu na
ibadet i namaz jer nema nikakve druge svrhe prisustvovanja ðelsi
osim duhovnog napretka. Allahova je naklonost da nas uvjerava kroz
ajeta kao što je ovaj:
“A kad te Moji robovi pitaju za Mene, zaista sam Ja blizu. Ja
odgovaram na molitvu molitelja kad Me zove. Zato oni treba da
se odazovu Meni i da vjeruju u Mene, da bi bili upuæeni.” (2:187)
U ovom pogledu ne mo‘e biti bolje vrijeme da èinimo dove nego
kad postoji prava atmosfera, kao što je atmosfera ðelse. Danas su
pakistanski Ahmadi muslimani najviše na mukama u svijetu i oni
svoju muku trebaju preokrenuti u dove Allahu sa suzama u oèima;
jer Allah ka‘e:
“Ili, ko je Taj ko prihvata dovu uznemirene osobe kad Ga ona
poziva, i uklanja zlo, i èini vas nasljednicima na Zemlji? Postoji
li neki (drugi) bog uz Allaha? Veoma malo vi primate savjet.”
(27:63)
Oni kojima je data prilika da budu prisutni na ðelsi u Kadianu
treba da pokrenu nebesa i Zemlju svojim dovama i tako stave svoj
materijalni i duhovni ‘ivot u red. Huzur je savjetovao volontere da
se okupiraju spominjanjem Allaha dok su na du‘nosti i rekao je da
istinski vjernici èine dove ne samo za sebe kad su u nevolji, nego
mole Allaha za Zajednicu i za utemeljenje religije Èasnog Poslanika
14
s.a.v.s. kao i da Allah spasi svijet od uništenja. Dova tako uznemirene
osobe je sigurno primljena kod Allaha. Allah ne samo uklanja njihove
teškoæe kao nagradu i zgrabi one koji ih proganjaju, nego On ka‘e:
’…i èini vas nasljednicima na Zemlji…’ (27:63) Huzur je rekao da je
ovo Bo‘ija odredba i da nema nikakvog upita beznadnosti u tome.
Nema potrebe prigovarati o bespomoænosti i nastavljati s pitanjem
kad æe doæi bolje vrijeme za ’kratko vrijeme’. Ako sa ustrajnošæu
ustrajemo na poniznosti, ’kratko vrijeme’ za bolja vremena æe stiæi,
nakon što ukloni sve teškoæe i nakon što porazi sve klevetnike. Ono
što se tra‘i je da ispunimo du‘nosti obo‘avanja istinskog Stvaraoca,
da se èuvamo od svih vrsta širka (pripisivanja partnera Allahu) i da
buduæu generaciju èuvamo od toga. Ovo æe voditi Allahovim
blagoslovima i dobrotovrnosti.
Huzur je rekao da nam naš voljeni Allah ka‘e da su Njegove
nagrade veæe ako se iskreno okrenemo Njemu. Mi nikada ne smijemo
sumnjati da li naše dove u nevolji sti‘u do Njega ili ne. Allah ka‘e:
’…Ja sam blizu..’, ali uvjet je da budete stalni u obraæanju Njemu i
da poslušate Njegove naredbe.
Obeæani Mesija a.s. je rekao: ’Tokom vremenskog razmaka izmeðu
dove i njenog primanja èovjek je èesto podvrgnut kušnjama, jednom
za drugom, od kojih neke èovjeku lome kièmu. Ustrajni i dobronamjerni
molitelj osjeti miris naklonosti svog Gospodara u ovim
kušnjama i teškoæama, i njegova inteligencija ga obavještava da æe
iza njih slijediti pomoæ. Jedan aspekt ovih kušnji je da one podstièu
‘elju za dovom. Što je veæa nevolja molitelja, njegova duša æe biti
više smekšana. Ovo je jedan od faktora u primanju dova. Zato se
èovjek ne treba obeshrabriti (postati malodušan) i ne treba misliti
loše o Allahu kroz nestrpljenje i nemir. Nikada ne treba misliti da
njegove dove nisu primljene ili da neæe biti primljene. Takvo mišljenje
je negiranje Bo‘ijeg atributa da On prima dove.’ (Malfuzat, tom 4,
str. 434, Bit islama, tom II, str 222)
Huzur je rekao da uprkos opozicije, mi ne samo da osjeæamo
slatki miris, Allahovom milošæu, nego takoðer u‘ivamo plodove
uspjeha. Nema sumnje, svaki šehid Zajednice donosi tugu i bol, no,
15
‘rtve ovih šehida su primljene kod Allaha i tako nam donose plodove
i uspjeh.
Danas pakistanski Ahmadi muslimani i Ahmadi muslimani u
nekim dijelovima Indije i nekih drugih zemalja zaista uviðaju šta je
nemir. Kad je izazvan nemir, vrijeme primanja dove je takoðer blizu.
Huzur je rekao da æe zato savjetovati da idemo do krajnosti okretanja
ovog nemira u plaène dove Allahu tokom ðelse i da onda ovu praksu
uèinimo stalnim dijelom svog ‘ivota. Huzur je molio Allaha da nas
osposobi da èinimo dove na naèin koji æe našu patnju preobratiti u
oduševljenje i da budemo ubrojani meðu one koji imaju Allahovu
milost.
Zatim je Huzur najavio tu‘nu vijest o ubistvu Šeik Umer Javed
sahiba iz Mardana, Pakistan. On se vraæao s posla porodiènim autom
kad je nepoznati napadaè na motoru pucao u auto. Na autu su našli
oko 18 rupa od metaka. Porodica Umar Javida sahiba imala je i prije
šehide u prošlosti pa ipak su se nastavili hrabro suoèavati s
teškoæama. On je bio ukljuèen us lokalnim d‘ematom i o‘enio se
prije tri godine. Njegova hudovica oèekuje dijete. Huzur je molio
Allaha za njezino zdravlje i da je On zaštiti od bilo kakvih
komplikacija. Huzur je rekao da je situacija u graniènim provincijama
(Pakistana) nešto bolja i da je glavni ministar provincije otišao da
vidi povrijeðene èlanove porodice i naredio bolnièkom osoblju da o
njima vode brigu. Takoðer je posjetio njihovu kuæu da izrazi sauèešæe.
Huzur je najavio da æe poslije d‘ume klanjati d‘enazu namaz u
odsustvu.