Hutbe 2010.

Hutba 31. 12. 2010. – Blagoslovljena godina Ahmadija muslimanske zajednice


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u svojoj današnjoj hutbi petkom, posljednjeg dana godine
po Gregorianskom kalendaru, govorio o svom duhovnom gledanju
na prošlu godinu. Huzur je rekao da je 2010. godina zapoèela petkom
i da se završava petkom – danom koji u islamu ima ogromne
blagoslove, i tako da je znaèaj inaèe beznaèajnom predmetu
posljednjeg dana u godini. Naši klevetnici mo‘da pitaju i pitali su
kako je za nas ova godina imala blagoslovljen aspekt, buduæi da
smo izgubili skoro stotinu ‘ivota u toku ove godine, koja je iza sebe
ostavila mnoge o‘alošæene porodice. Nekoliko ljudi izvan Zajednice
izrazili su saosjeæanje o ovoj stvari ali postoji znatan broj koji
nastavljaju da ne samo koriste grub jezik u vezi s našim šehidima
nego nam takoðer prijete. Izgleda da ovi ljudi nisu svjesni kako Allah
prema njima postupa i izgleda da nisu izvukli pouku. Njihovo
stanje je ovako opisano u Èasnom Kur’anu:
“Nego su njihova srca bila tvrda i šejtan im je prikazao lijepim
ono što su radili.” (6:44)
Huzur je rekao da su porodice naših šehida izrazile svoje emocije
Allahu na naèin da je to promijenilo njihov tok razmišljanja. Iz raznih
zemalja su delegacije otišle u posjetu porodicama šehida i uvidjeli
su da su njihovi susreti s ovim porodicama uveæali njihovu vjeru.
Vehab Adem sahib i Tahir Hamand sahib iz Gane išli su da se sretnu
s ovim porodicama i po povratku su se sreli sa Huzurom. Oni su
rekli Huzuru da je susret s ovim porodicama uveæao njihovu vjeru;
kad su ih oni tješili, pru‘ena im je utjeha zauzvrat i kad su bili
savladani emocijama i zaplakali, ove porodice su im rekle da osjeæaju
da su ih ovi šehidi ostavili sa medaljama èasti.
Huzur je naveo dogaðaj jednog studenta koji je bio ranjen prilikom
napada u Lahoru i sada je u VB radi daljeg obrazovanja. On je rekao
Huzuru da je nazvao svoju majku kad je bio ranjen u d‘amiji i rekao
joj da je bio pogoðen dva puta i da krvari. Ona mu je rekla da ga je
povjerila Allahu i ako ubistvo bude njegova sudbina treba dati svoj
17
‘ivot hrabro, da ne pokazuje nikakav kukavièluk. Allah je zaštitio
ovog mladiæa i operacijom su mu odstranili metke iz tijela. Meðutim,
kad postoje takve majke i takve porodice, onda gubitak ‘ivota nije
znak Allahovog nezadovoljstva. Jedini je Allah taj koji daje mir
ljudima.
Mi smo ljudi koji nikad ne napuštaju Allaha iz straha od
neprijatelja. Mi ne pokazujemo neiskrenost prema Allahu iz straha,
siromaštva ili ‘rtvovanja imetka. Umjesto toga mi ka‘emo:
“Uistinu, mi Allahu pripadamo i Njemu se vraæamo.” (2:157)
i nastojimo da steknemo što više Allahove ljubavi. Mnogi pišu Huzuru
i ka‘u da su meðu onima koji:
“…i meðu njima je i onaj koji još èeka, i oni nikakao nisu
promijenili (svoje ponašanje);” (33:24)
Huzur je rekao da je ovim negiran prigovor naših klevetnika o
tome kako da je ova godina bila blagoslovljena za nas.
Ove godine je bio ogroman Allahov blagoslov u upuæivanju poruke
Ahmadijata drugima, pogotovu u zapadnim zemljama. Za ovo su
korišteni razni mediji i Zajednica je predstavljena drugima, i poruka
islama im je upuæena na besprimjernom nivou. Ovo je bio rezultat
vrhunskog stepena ‘rtvovanja i tako ukljuèio šehide meðu one o
kojima je reèeno:
“Ne smatrajte mrtvima one koji su ubijeni na Allahovom putu.
Ne, ‘ivi su, (i) za njih je osigurana opskrba kod Gospodara
njihovoga… ” (3:170)
Huzur je objasnio da leksikon takoðer oznaèava da arapska rijeè
’amvota’ (ubijen/mrtav), upotrijebljena u ovom ajetu, znaèi oni èija
krv nije uzalud prilivena i oni koji iza sebe ostavljaju ljude koji slijede
njihov uzor. Meleci obavještavaju ove šehide o uspjehu koji je njihova
`rtva proizvela i ovo ih raduje:
“… radosni zbog onog što im je Allah dao od Svoje blagodati; i
radujuæi se zbog onih iza njih koji im se još nisu pridru`ili, što
nad njima neæe biti straha, i što neæe tugovati.” (3:171)
18
Prema tome, ‘rtve šehida su povod uveæanja vjere. Mnoge
porodice pišu Huzuru da su se u snu sreli sa svojim ubijenim bli‘njim
koji im je rekao da su oni vrlo sretni i da im je pokazan izvanredan
tretman. Kad mi vjerujemo da je ovo istina i uvjereni smo da im
Allah daje poseban blagoslov, naše vjerovanje u radosnu vijest o
uspjehu onih koji su ostali iza takoðer treba da poraste. S ciljem da
steknemo višu i brzu dobrotvornost iz Allahovog obeæanja mi se
trebamo okrenuti Njemu i povezati se s Njim više nego ikada. Mi
navodimo posebne odlike šehida, odatle se trebamo zmisliti nad
svojim vlastitim djelima. Ove godine, blagoslovljenom danu petka
dat je neobièan znaèaj buduæi da je godina zapoèela petkom i
završava se petkom. Kao rezultat toga, ova godina je imala 53 petka.
Prema hadisu u toku petka doðe jedan trenutak za vrijeme klanjanja
dzume koji ima poseban stepen primanja dove. Huzur je rekao da
se nada da smo prema svojim moguænostima nastojali da petke
potrošimo u ibadetu. Šehidi Lahora i oni iz Mardana dali su svoje
‘ivote dok su bili okupirani u ibadetu tokom petka. Zasigurno æe im
njihove dove zaraditi najbolje blagoslove u D‘ennetu kao i napredak
za one koje su ostavili iza i za Zajednicu. Èasni Poslanik s.a.v.s. je
rekao: ’Petak je poglavica svih dana i Allah ga smatra najveæim danom.
To je dan kad je Adem a.s. bio stvoren, tog dana Allah ga je spustio na
Zemlju i tog dana je umro. Tokom ovog dana ima sahat kad bude
poklonjeno sve što smo tra‘ili osim onog što je haram (zabranjeno).
Tog dana bit æe Sudnji dan.’ Huzur je objasnio da, dok petak posjeduje
sredstva odlaska u D‘ennet, on je takoðer povezan sa izbacivanjem
iz D‘enneta zbog šejtanske prevare. Mi smo prihvatili Adema ovog
doba, jer je Allah takoðer nazvao Obeæanog Mesiju a.s. Ademom.
On je Adem kroz kojeg æe na Zemlji biti utemeljen D‘ennet, što
znaèi da æe biti stvoreni sljedbenici uèenja Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Oni æe biti èvrsti na visokim stepenima ‘rtvovanja i èinit æe dobra
djela, i sticanje Allahovog zadovoljstvo æe biti njihovo stajalište.
Huzur je objasnio da, ako hoæemo da dobijemo dobrotvornost
Allahovog obeæanja koje je dao Imamu ovog doba, trebamo èiniti
dobra djela koja æe nas dovesti bli‘e Allahu. Od nas se tra‘i da,
prema svojim moguænostima, stavimo u praksu svaku Allahovu
19
naredbu, od najmanje do najviše. I bit æemo dio radosne vijesti koju
Allah jasno pokazuje onima koji èine ‘rtve. Allah ka‘e:
“Zaista, one koji vjeruju i èine dobra djela èeka nagrada
neprekidna.” (41:9)
Huzur je rekao da su poslije vjerovanja neophodna dobra djela.
Allah je ovako proglasio znaèaj dobrih djela:
“I podaj radosne vijesti onima koji vjeruju i èine dobra djela, da
su za njih bašèe kroz koje rijeke teku. Kad god im odatle bude
dato neko voæe kao opskrba, oni æe reæi: ’Ovo je ono što nam je
i prije bilo dato.’’ A bit æe im davano samo slièno tome. I u
njima æe za njih biti èisti parovi i u njima æe oni zauvijek
boraviti.” (2:26)
Obeæani Mesija a.s. je objasnio da je vjerovanje bez dobrih djela
beskorisno (uzaludno). Ako ‘elimo beskonaènu nagradu od Allaha
i primanje dova, moramo èiniti dobra djela. Allahove radosne vijesti
su za one koji èine dobra djela.
Huzur je rekao da trebamo èiniti dove da Allah dadne da svoje
‘ivote potrošimo na naèin koji nas èini zaslu‘nim èlanovima
Zajednice Obeæanog Mesije a.s., i da svaki naš postupak bude da
steknemo Allahovo zadovoljstvo. Veèeras se opraštamo od ove godine
i doèekujemo narednu sa dovama Allahu da nam dadne posebnu
sposobnost da uklonimo svoje slabosti koje nas spreèavaju da èinimo
dobra djela – da budemo u stanju da ih èinimo u novoj godini.
Trebamo navodnjavati i hraniti sjeme vjerovanja s dobrim djelima.
Dok nam je drago da je dio Zajednice dao ogromne ‘rtve, tu‘no
je da Huzur takoðer prima pisma prigovora od ljudi izvan Zajednice
o Ahmadi muslimanima upletenim u prevaru u poslovnim stvarima.
Ovo je poni‘enje za Zajednicu i verbalna tvrdnja o vjerovanju od
takve osobe ne koristi Zajednici. Huzur je takoðer spomenuo one
koji nemaju obzira (poštovanja) prema bli‘njima i rekao da ’dobra
djela’ takoðer ukljuèuju ispunjavanje uzajamnih prava. Svaki od nas
treba razmisliti i sebe preispitati koliko smo pogrešaka uklonili prošle
godine, kakvu su revolucionarnu promjenu napravili u nama oni
20
koji su dali ogromne ‘rtve? Ovo je bila godina blagoslova no, ako
mi ostanemo ukljuèeni u ovosvjetskim stvarima budemo, zakidali
prava drugih, štetili drugima i verbalno vrijeðali druge, navuæi æemo
Allahovo nezadovoljstvo. Mi rijeèima tvrdimo da pamtimo ‘rtve
šehida no, ako ih ne uèinimo uzorom koji æemo slijediti da steknemo
Allahovo zadovoljstvo mi onda nismo radili tako da im dadnemo
utjehu. Ako su klevetnici uradili sve što su mogli mi svoje vjerovanje
trebamo ukrasiti dobrim djelima na naèin kako zlato bude oèišæeno
i dobije sjaj nakon što proðe kroz vatru. Zato su sretni oni od nas
koji su ovu godinu potrošili hraneæi svoje vjerovanje dobrim djelima.
Da ih Allah osposobi više nego ikada da svoju vezu sa Allahom uèine
jaèom i da oni koji nisu mogli obratiti pa‘nju na svoju reformu èine
dove za ovo tokom namaza petkom i noæas, tra‘eæi pomoæ od Allaha,
i da nastoje i èine dobra djela i da u Novoj godini uvijek imaju u
vidu reformu. Da Allah uèini da svi budemo u stanju da svoje
postupke oblikujemo tako da steknu Allahovo zadovoljstvo.
Huzur je rekao da æe noæas svijet biti zauzet u plesu, uzimanju
alkohola i uzbuðenju, pogotovu u zapadnom svijetu, no, mi treba
da dadnemo obeæanje u prisustvu Allaha da æemo u Novoj godini
èuvati svoje emocije u pokornosti Allahovim naredbama, da æemo
unaprijedit vjerovanje i nastojati da uoblièimo svaki svoj postupak
u skladu sa Allahovim naredbama. Da nas Allah osposobi da tako
èinimo.
Huzur je za‘elio sretnu Novu godinu svima pojedinaèno kao i
zajednièki. Navodeæi neke blagoslove ove godine, rekao je kako kroz
rad obavljen od strane ruskog odjeljenja na MTA on sada prima
stotine pisama iz Rusije. Allah je objavio Obeæanom Mesiji a.s. i on
je u skladu s tim rekao: ’Ja vidim svoju Zajednicu u Rusiji da ih je u
tolikom broju kao zrna pijeska.’ (Tadhkirah str. 964). Huzur je molio
Allaha da im nastavi upuæivati poruku i ispuni ovu objavu. Takoðer
je spomenuo nešto što je ‘elio reæi u toku ðelse u Kadianu. Naša veb
stranica www.alislam.org je dalje obogaæena. Dostupna je moguænost
tra‘enja rijeèi za sve knjige Obeæanog Mesije a.s. Ovo je bio te‘ak
zadatak kojeg je obavio tim mladih ljudi. Oni su: Noman Ahmad iz
Lahora, Mubarak Ahmad iz Karaèija. Obojica su vakf-e-nau. Dodatni
tim je iz Indije, i zato je Huzur ‘elio spomenuti imena u svom govoru
21
na ðelsi u Kadianu. Oni su: Fazalur Rahman iz Èenaja, Magsood
Ahmad, Šahid Pervaiz, Abdul Salam, Ajša Magsood i Altaf Ahmad,
svi iz Bangalora. Riaz Ahmad iz Mangalona. Khurram Naseer iz
Pakistana i Kaleem ud din Šeik iz Èenaja. Oni su obavili ogroman
posao, da ih Allah nagradi i da svijet ima koristi iz ovoga sredstva
koje su oni napravili.
Zatim je Huzur rekao da je saznao kako je neko napravio facebook
stranicu na njegovo ime i da Huzur uopæe ništa nije znao o tome,
niti je pogledao na to. Zapravo je Huzur rekao da je ranije alarmirao
Zajednicu o upotrebi facebook stranice. Rekao je da ne zna da li je
ovo zapoèeo neki klevetnik ili neka dobronamjerna osoba, ali u
svakom sluèaju uèinjeni su napori da se to zatvori i bit æe zatvoreno
jer ima više štete a samo malo koristi. Huzur je rekao da takoðer
ka‘e ljudima pojedinaèno da budu pa‘ljivi o facebook stranici jer
mo‘e imati mnoge loše posljedice, da pogotovu djevojke trebaju
biti vrlo pa‘ljive. Huzur je ‘elio da najavi da ovo iskazivanje treba
izbjegavati i da ne trebaju ostavljati svoje komentare tamo, i da se
niko ne treba tome pridru‘ivati. Ako se ubuduæe pojavi situacija
gdje Zajednica ‘eli da se pridru‘i neèemu kao što je facebook, to æe
biti uraðeno na slu‘benom nivou i na bezbjedan naèin gdje neæe svi
i svaki moæi imati pristupa i samo æe biti u interesu Zajednice. Huzur
ka‘e da mu je reèeno da svako mo‘e imati pristupa ovoj stranici i
naši klevetnici su takoðer ostavili komentare. Ovo je nemoralno,
èak i ako je uraðeno s dobrom namjerom – zapoèeti nešto u neèije
ime bez obavještavanja te osobe. Zato, ko god je ovo uradio, ako je
i s dobrom namjerom, treba to odmah zatvoriti i uèiniti istighfar.
Ako je to uraðeno sa smutnjom onda æe Allah Sam postupati s tim.
Da nas Allah zaštiti od svakog zla i da nas i dalje èuva na putu
napretka.