Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 07. 01. 2011. – Blagoslovi finansijskog žrtvovanja i nova godina Vakfe džedid programa


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u video formatu.

VideoTekst

“A oni koji svoj imetak troše da tra‘e Allahovo zadovoljstvo i da uèvrste svoje duše nalik su bašèi koja je na visokom mjestu. Jaka kiša padne na nju, i ona dadne dvostruke plodove. A ako na nju ne padne jaka kiša, onda je i rosa dovoljna. A Allah prozire šta vi radite.” (2:266) Finansijsko ‘rtvovanje je naredba za bogobojazne. 3 4 “… koji vjeruju u nevidljivo i obavljaju namaz, i udjeljuju od onoga što im Mi dajemo;” (2:4) Sva ova tri atributa, koji ukljuèuju trošenje na Allahovom putu, neophodni su da osoba bude upuæena i da bude bogobojazna. Kur’an prilièno èesto spominje trošenje vlastitog imetka na Allahovom putu. Kad osoba prima Allahove blagoslove kao rezultat svojih ‘rtvovanja, njegova vjera jaèa. Oni ne troše da bi pokazivali svoj imetak ili kao uslugu nekome, nego zapravo da tra‘e Allahovo zadovoljstvo, da pomognu slabima, Zajednici i da ojaèaju vjeru. I bogati i siromašni istupaju naprijed. Èesto siromašni tra‘e Allahovo zadovoljstvo više nego bogati. Èesto je meðu vjernicima više siromašnih nego bogatih. Vidimo primjer jaèanja vjere pojedinaca poslije preseljenja u Medinu. Ashabi su pokazali jedinstven primjer nesebiènog ‘rtvovanja i samoodricanja. Kad god je bio apel za ‘rtvovanje oni su na to odgovarali najboljim što su imali. Ajet spominje dvostruku nagradu: ’Jaka kiša padne na nju i ona dadne dvostruke plodove.’ Allah mo`e sedam stotina puta umno`iti nagradu i èak i više. Nije reèano da æe samo velika `rtva biti primljena. Allah prima revnost i namjeru koji su iza `rtvovanja. Jedanput je Èasni Poslanik Muhammed s.a.v.s. rekao: ’Jedan dirham je nadmašio stotinu hiljada dirhmi. Jedna osoba je imala dva dirhama i dala je jedan na Allahovom putu dok je druga osoba dala stotinu hiljada dirhama ali je njegovih stotinu hiljada dirhama bio manji dio od njegovog ukupnog imetka.’ ’Allah prozire šta vi radite’. Allah zna srca, revnost i duh `rtvi i nagrade se dobivaju prema namjerama. Allah zna finansijsko stanje svakoga. Nagrade æe biti date u skladu s tim. U vrijeme Obeæanog Mesije a.s., èlanovi D‘emata davali su ‘rtve u skladu sa svojim statusom. Veæina njegovih ashaba bili su siromašni i èinili su ‘rtve u skladu s tim. Njihove ‘rtve donijele su toliko plodova da ih sada njihove generacije u‘ivaju. Njihove generacije sada trebaju pokazati primjer ’jake kiše’. 5 Obeæani Mesija a.s. je spomenuo koliko je blagoslova u davanju èak jednog rupija na koji se osoba obave‘e da æe davati redovito svakog mjeseca. Allah ne treba novac. On nareðuje finansijsko ‘rtvovanje da bi dao Svoje nagrade davaocu. Halife izdaju apele, no Allah je taj koji je obeæao da æe ispuniti potrebe. Nemojte trošiti nepotrebno kad ste imuæni. Èuvajte svoj imetak i trošite ga pa‘ljivo. Duh ‘rtvovanja koji je stvorio Obeæani Mesija a.s. i dalje raste. Ljudi iz dalekih zemalja èine ‘rtve i vidimo primjere svjetla i jake kiše Allahovih nagrada i blagoslova. Ova kiša stalno dalje uveæava njihova sredstva. Misionar iz Indije izvještava da je ‘elio da jedan èlan poveæa svoj obeæani iznos na 13.ooo rupija. On mu je odmah dao èek na 55.000 rupija. Ovaj èovjek je bio nagraðen povratom obustavljenih fondova u iznosu od 210.000 rupija. Naš misionar je tra‘io od jednog Ahmadi muslimana u Tamu Nadu da obeæa dati 30.000 rupija. On je odgovorio obeæavajuæi dati 50.000 rupija. Na koncu je platio 100.000 rupija pojedinaèno i za Tahrik e d‘edid i za Vakfi d‘edid program. Više od polovine èlanova u Tamu Nadu, koji su veæinom novi Ahmadi muslimani, veæ su postali dio programa Oporuke. Mnogo je još primjera iz Afrike koje bismo mogli spomenuti. Jedan èlan iz Burkina Faso imao je samo 3000 franaka u svom d‘epu i bio je u strašnom škripcu. Otišao je u misionarsku kuæu. Podsjetili su ga na njegovo obeæanje za Vakfe d‘edid program. On je dao 3000 franaka koje je imao. Istog dana mu je neka osoba dala 300.000 franaka. To je poveæalo njegovo oslanjanje na Allaha i dokonèalo njegove finansijske teškoæe. Ogranci u Nigeriji su sto postotno uèestvovali u Vakfe d‘edid programu. Prošle godine je 1.478 èlanova uèestvovalo u programu. Ove godine se broj poveæao na 17.608. Jedan Ahmadi u Lagosu izgradio je d‘amiju i kuæu. U snu je vidio da su halife Mesije a.s. došli, jedan po jedan, da posjete novu 6 graðevinu i poslije njih je na kraju došao lièno Obeæani Mesija a.s. On mu je nalo‘io da i kuæu dadne za D‘emat. On je odluèio da sve dadne D‘ematu i uz to je takoðer dao i ogromnu sumu novca. U Togu, neprijatelji su otišli u našu Zajednicu i rekli ljudima: ’Ahmadi od vas tra`e novac a mi smo za vas donijeli opskrbu.’ Oni su odgovorili: ’Vi nas odvraæate od vjere dok Ahmadi jaèaju našu vjeru. Mi smo siromašni ali koliko god imamo mi dajemo i davat æemo.’ Vakfe d‘edid program je na poèetku bio samo za Pakistan. U toku vremena Halifatul Mesiha IV r.h. to je postao svjetski program kako bi se takoðer zadovoljile potrebe Indije i Afrike. Sada èlanovi iz ovih zemalja takoðer napreduju u svojim ‘rtvovanjima ali tamo se otvaraju nova misionarska mjesta, grade se d‘amije i objavljuje se literatura. Æanda (èlanarina) zapadnih zajednica poma‘u ne samo lokalne nego i siromašne zemlje. Zajednica u cjelini predstavlja scenu jake kiše. Upravo se završilo 53 godine od uvoðenja Vakfe d‘edid programa. Æanda za prošlu, pedeset treæu godinu ovog programa iznosila je 4,183 miliona britanskih funti. Ovo je za 664.000 funti više nego prošle godine. Prvih deset zemalja su: Pakistan, SAD, Velika Britanija, Njemaèka, Kanada, Indija, Australija, Indonezija, Belgija i Švicarska. VB je pokazala poveæanje od 100.000 funti dok je Njemaèka imala poveæanje više od 200.000 eura. SAD je nadmašila u davanju po osobi sa 81 funtom po osobi a iza nje slijedi Švicarska sa 48 funti po osobi. Irska, Velika Britanija i Japan su slijedeæi u davanju po osobi. Gana je na vrhu u Africi, iza nje slijede Nigerija i drugi. Lahor, Karaèi i Rabva su na èelu u Pakistanu. Los Anðeles istoèni, Inland Empire, Silicon Valley, Èikago zapad i Boston su prvi u SAD. Izvještaj treba biti odvojen za djecu i za odrasle. Hadayatullah Hubš je umro 4. januara 2011. godine. On je bio roðen 1946. i bio je ugledan Njemac, Ahmadi musliman. On ovako opisuje kako je primio islam: bio je u kuæi svoje majke kad je vidio kako svjetlo dolazi iza njegovih leða i pada na jednu knjigu meðu mnogim knjigama na polici ispred njega. To je bio prijevod Èasnog 7 Kur’ana. Proèitao ga je i pošao da tra‘i d‘amiju, i došao do Ahmadija d‘amije u Frankfurtu. Tamo je sreo našeg misionara, rahmetli Masooda Jhelumia. Postao je Ahmadi musliman 1969. godine. Mirza Nasir Ahmad, halifa Ahmadija D‘emata u to vrijeme, dao mu je ime Hadayatullah. Sadašnji glavni predstavnik Ahmadija zajednice u Njemaèkoj postao je Ahmadi preko njega. On je na njemaèki jezik preveo govore halifa Mesije. Bio je jednostavna i iskrena osoba. Isticao se u svom oslanjanju na Allaha, vjerovanju, vjeri, odanosti, ljubavi i iskrenosti. Volio je Halifat i nije ‘elio da ima ikakvih razlika. Obavljao je tahad‘ud namaz. Pozvao me je svojoj kuæi i pokazao mi svoju biblioteku. Bio je oduševljen što sam došao da ga posjetim. Napisao je brojne knjige na njemaèkom jeziku. Bio je sekretar za štampu d‘emata u Njemaèkoj. Bio je svojstven uèenjak. Iza sebe je ostavio riznicu literature na njemaèkom koja se odnosi na predmete obuke. Pisao je i poeziju na njemaèkom. Predavao je njemaèki na Ahmadija islamskom fakultetu u Njemaèkoj. Dvanaest njegovih knjiga bilo je objavljeno izvan D‘emata ukljuèujuæi poeziju. Napisao je oko 120 pamfleta. Imao je kontakte sa novinarima i uèestvovao u razgovorima na TV programima. Šesnaest novina su iznijeli njegovu prièu nakon njegove smrti. Ministar za religijske poslove je dao komentar o njegovoj smrti. Njemaèki Ahmadi trebaju slijediti njegovim stopama i objašnjavati izvanrednost islama. Jednu stvar treba ovdje razjasniti: Sunce se pomraèilo istog dana kad je Hadayatullah sahib umro. Njegova se smrt ne mo‘e dovoditi u vezu sa pomraèenjem. Pomraèenje sunca se dogodilo u vrijeme kad je Ibrahim, sin Èasnog Poslanika s.a.v.s. umro. Neki muslimani su pokušali da naprave vezu izmeðu ovog dvoga. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao da se sunce ne pomraèuje kao rezultat neèijeg ‘ivota ili smrti. Osoba treba klanjati navafil namaz i èiniti dove prilikom pomraèenja. Na kraju je Huzur tra‘io da uèimo dove za Wajih Ahmad Nu’man, 25 godina starog iz Mardana, Pakistan, koji je bio povrijeðen u pokušaju ubojstva.