Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 21. 01. 2011. – Čast Časnog Poslanika s.a.v.s. i zakon o bogohuljenju;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u video formatu.

VideoTekst

Huzur je rekao da je trenutno aktuelna tema debata u štampi i elektronskom mediju o pakistanskom zakonu o bogohuljenju. (Na urdu se on zove ’Namoos e Risalat’, to jest zakon koji podr`ava èast Èasnog Poslanika s.a.v.s.). Istinski musliman, èije vjerovanje se prote`e od hazreti Adema a.s. do Èasnog Poslanika s.a.v.s. uznemiren je na uvredu usmjerenu na bilo kojeg poslanika i sigurno je veoma zabrinut što se tièe Peèata svih poslanika s.a.v.s. Istinski musliman mo`e polo`iti svoj `ivot, mo`e gledati da njegova djeca budu ubijena, da njegov imetak bude opljaèkan ali ne mo`e slušati nepoštovanje prema svom Uèitelju, Èasnom Poslaniku s.a.v.s. Sada je, zbog odreðenih situacija, zakon o bogohuljenju u Pakistanu u kritiènom stanju i zapadne voðe kao i Papa, prave zahtjeve u pogledu toga. Ovih dana su islam i muslimani u medijima predstavljeni na krajnje u‘asan naèin sa ubacivanjem obilja primjera Pakistana i Afganistana. Huzur je rekao da danas neæe govoriti o predmetu znaèaja zakona o bogohuljenju za muslimane i kako nemuslimani 14 to iskorištavaju; nego ‘eli da ka‘e da æe svako ko uèini najmanji napor protiv èasti i poštovanja njegovog uèitelja, Èasnog Poslanika s.a.v.s. doæi pod kaznu kur’anskog ajeta: “Mi smo, zaista, tebi dovoljni protiv onih koji se rugaju.” (15:96) Allah lièno štiti èast Èasnog Poslanika s.a.v.s. i svake minute uveæava njegov polo‘aj i zato ka‘e u Èasnom Kur’anu: “Allah i Njegovi meleki šalju milost na Vjerovjesnika…” (33:57) U sadašnje vrijeme, Obeæani Mesija a.s. razumio je ovu taèku više od bilo koga drugog i nama to objasnio. On je rekao da istinitost i iskrenost Èasnog Poslanika s.a.v.s. su bili takvi da je on iskusio sve naèine zla ali ga nije bilo briga i zato je Allah rekao: “Allah i Njegovi meleki šalju milost na Poslanika. O vi koji vjerujete! I vi prizivajte blagoslove (salavatima) na njega i mnogo ga pozdravljajte selamom.” (33:57) Ni jedan ajet (ili hadis) ove va‘nosti nije bila upotrijebljena za bilo kojeg drugog poslanika. Allah je ‘elio da na njega šaljemo blagoslove kao znak zahvalnosti. U Poslanikovom s.a.v.s. blagoslovljenom uzoru, njegova istinitost i iskrenost bili su radi Allaha. Zato, ako ‘elimo da budemo ukljuèeni meðu one koji su iskreni vjernici Ummeta, onda se trebamo pokoravati svim Allahovim naredbama sa istinoljubivošæu i iskrenošæu, i u obilju prizivati salavate na Poslanika s.a.v.s. Dok uèimo salavate trebamo uvijek imati u vidu njegove naklonosti prema nama; on nas je obavijestio o religiji koja osobu vodi Allahu, on nas je pouèio moralu koji je Allahu drag, on je za nas utemeljio uzor time što je bio savršen Allahov rob, on je ispunio obaveze obo‘avanja Allaha i pokazao izvanredan uzor straha od Boga kao i vrhunski primjer hvale i velièanja Allaha. Kur’an daje mnoge naredbe, meðu kojima su: da se dr‘imo istine pod svim okolnostima, da ispunjavamo obeæanja, da ispunjavamo du‘nosti prema bli‘njima, da imamo sa‘aljenje prema Bo‘ijem stvaranju, da opraštamo, da budemo ponizni i da se u svakoj situaciji oslanjamo 15 na Allaha. Èasni Poslanik s.a.v.s. bio je izvanredan uzor svih ovih atributa. Kad istinski vjernik uèi salavate on treba nastojati slijediti njegov uzor i samo onda æe njegova istiniljubivost i iskrenost prema Poslaniku s.a.v.s., i samo onda æe salavat potjecati iz zahvalnosti. Ovo je podr‘avanje èasti Èasnog Poslanika s.a.v.s. (Namoos e Risalat) – da osoba nastoji da slijedi njegov blagoslovljeni uzor da bi ušutkao ljude s vana, umjesto da kalja islam radi skrivenih motiva i da daje našim klevetnicima priliku da budu neuljudni prema našem voljenom Uèitelju s.a.v.s. Ako naši klevetnici dobiju priliku da ka‘u negativne stvari o Èasnom Poslaniku s.a.v.s. zbog naših slabosti, onda smo mi odgovorni Allahu radi ovoga. Ljubav prema Poslaniku s.a.v.s. ne treba biti izra‘ena kroz prazne slogane. Allah ‘eli praksu. Ovo je ozbiljan razlog za zabrinutost za muslimane. Da nam Obeæani Mesija a.s. nije objasnio istinski polo‘aj Èasnog Poslanika s.a.v.s., stepen našeg poštovanja prema njemu takoðer bi bio ogranièen na odr‘avanje skupova. On je shvatio uzvišeni polo‘aj Èasnog Poslanika s.a.v.s. i onda to nama objasnio. On je napisao: ’’To uzvišeno svjetlo koje je dato èovjeku, tj. najsavršenijem meðu njima, nije postojalo ni meðu melecima ni meðu zvijezdama; niti je postojalo u mjesecu niti u suncu, niti u morima niti rijekama; ono se ne mo‘e naæi u rubinima ili smaragdima, niti u safirima, ni u biserima; ono nije postojalo ni u kakvom zemaljskom ili nebeskom predmetu. Njega je posjedovao samo èovjek, znaèi postojalo je u najsavršenijem èovjeku, èija je potpuna i završena i vrhovna i najviša osoba naš uèitelj i poglavar, Muhammed, odabrani, poglavica svih poslanika, voða onih koji su ‘ivi. Tako, ovo svjetlo je bilo dato tom èovjeku i isto tako, do nekog stepena, svima koji su na svoje pojedinaène naèine bili slièni njemu. Ovu vrlinu je u savršenoj i potpunoj manifestaciji imao naš Uèitelj i Poglavar, nepismeni Poslanik, istinski, onaj èija je istina posvjedoèena, Muhammed, odabrani, s.a.v.s.” (Roohani Khazain, tom 5: Ayena-e-Kamalat-e-Islam, str. 160-162) 16 On je takoðer napisao: “Ja uvijek gledam sa zadivljenošæu na ovog Arapskog Poslanika, èije ime je Muhammed, hiljade blagoslova i mir neka su na njemu. Kako je on Poslanik uzvišenog polo‘aja! Èovjek ne mo‘e shvatiti krajnji vrhunac njegovog polo‘aja, i èovjek nema moæi da shvati njegovu duhovnu moæ. Na‘alost, ljudi nisu spoznali njegov pravi status na koji je on imao pravo. A, on je taj hrabri šampion koji je na ovaj svijet ponovno uspostavio Teuhid (Bo‘ije jedinstvo) koje je bilo nestalo sa svijeta. On je imao najveæu ljubav prema Bogu, isto tako je imao najdublje saosjeæanje za èovjeèanstvo. Zato mu je Bog, Koji je potpuno dobro znao tajne njegovog srca, dao prednost nad svim Poslanicima i svim ljudima, prvim i zadnjim, i podario mu ‘elje njegovog ‘ivota. On je glavno vrelo svake milosti i osoba koja tvrdi bilo kakvu superiornost bez priznavanja ove milosti nije èovjek nego je sjeme šejtana, zato što je Èasnom Poslaniku bio dat kljuè svake uzvišenosti i data mu je riznica svakog razumijevanja. Onaj ko ne prima kroz njega zauvijek je lišen. Ja sam ništa i ne posjedujem ništa. Bio bih krajnje nezahvalan ako ne bih priznao da sam kroz ovog Poslanika nauèio o istinskom Bo‘ijem Jedinstvu. Mi smo postigli prepoznavanje ‘ivog Boga kroz ovog savršenog Poslanika i kroz njegovo svjetlo. Meni je kroz ovog uzvišenog Poslanika bila podarena èast spoznaje Boga, kroz koje On podr‘ava Svoj odraz. Zraka ovog sunca upute pada kao sunèeva svjetlost na mene i nastavlja osvjetljavati samo dotle dokle sam ja podešen prema tome.’ (Roohani Khazain, tom 22: Haqiqatul-Wahi, str. 118-119) Obeæani Mesija a.s. je takoðer napisao: “Kad pravedno pogledamo, nalazimo meðu cijelim lancem poslanika, najhrabrijeg, ‘ivog, Poslanika koji je najdra‘i Bogu, i mi prepoznajemo samo jedno ljudsko biæe, to znaèi kralja svih poslanika i ponosa svih poslanika i krunu svih poslanika. Njegovo ime je Muhammed Mustafa i Ahmad Mud‘taba (Odabrani) s.a.v.s. Iduæi pod njegovom sjenkom èovjek mo‘e za deset dana steæi svjetlo koje se prije njega nije moglo steæi u hiljadu godina.” (Roohani Khazain, tom 12: Siraj-ul-Muneer, str. 82) 17 Huzur je rekao da æe nepristrasan um sigurno shvatiti da niko nije prepoznao polo‘aj Èasnog Poslanika s.a.v.s. kao što je Obeæani Mesija a.s. Jedini je on imao smionost da podigne djelotvoran glas u odgovoru na napade protiv liènosti Èasnog Poslanika s.a.v.s. U njegovo vrijeme jedan je sveæenik objavio krajnje uvredljivu knjigu o Èasnom Poslaniku s.a.v.s. i poslao je besplatne kopije muslimanskim vjerskim voðama. Obeæani Mesija a.s. je takoðer primio kopiju i objavio oglas obraæajuæi se vladi kako su, premda zakon zemlje dozvoljene ovakve publikacije, no, muslimani vjeruju u sve poslanike. On je predlo‘io da bude uveden zakon kod kojeg æe ljudi svih religija spominjati samo dobre aspekte svoje vjere i neæe vrijeðati druge. Obeæani Mesija a.s. bio je strastven prema oèuvanju polo‘aja Èasnog Poslanika s.a.v.s. i zaista ga je branio svakom prilikom. On je rekao da naši napori trebaju biti da svijetu predstavimo besprijekorno lice islama i da u odgovoru na la‘ne optu‘be protiv islama svijetu poka‘emo njegovu èistu i svijetlu sliku. Huzur je rekao da je istinska pomoæ islamu u iskorjenjivanju svakog prigovora podignutog protiv islama tako da oni koji su proširili neistinu postanu izmoreni. Ono što je potrebno je praktièan napor roðen iz samilosti prema islamu i treba biti stalno nastojanje da odbijemo sve optu‘be, i da taj napor bude potkovan praksom koja prilièi vjernicima. Osjeæanja Obeæanog Mesije a.s. u pogledu oèuvanja èasti Poslanika s.a.v.s bila su takva da je napisao da æe radije prijeteljevati sa otrovnim zmijama nego sa onima koji prave prljave optu‘be protiv njegovog Uèitelja. On je takoðer napisao da ga ništa ne povrijedi više nego…. i ruganje ciljano na Èasnog Poslanika s.a.v.s. On je rekao da èak ako bi svi njegovi potomci i potomci njegovih potomaka, njegovi prijatelji i saradnici – svi bili ubijeni i njegove ruke bile odsjeèene i njegove oèi izvaðene, ne bi ga zaboljelo kao kad èuje uvrede prema svom uzvišenom Uèitelju.