Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 28. 01. 2011. – Allahova ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u video formatu.

Tekst

Huzur je danas u svojoj hutbi petkom dao izlaganje o Allahovoj
ljubavi prema Èasnom Poslaniku s.a.v.s. Na poèetku je naveo hadis
iz Kudsi zbirke hadisa u kojem Allah ka‘e u pogledu Èasnog Poslanika
s.a.v.s.: ’Da Ja tebe nisam stvorio Ja ne bih stvorio svemir.’ Mnogi
muslimani prigovaraju na vjerodostojnost ovog hadisa. Meðutim,
istinski i revni predanik Poslanika s.a.v.s. nam je objasnio da je ovaj
hadis vjerodostojan i da pokazuje Poslanikov s.a.v.s. uzvišeni i
besprimjerni polo‘aj. On je bio najizvanredniji meðu svim
poslanicima i njegov dolazak se dogodio za sva vremena i slijeðenjem
njega mo‘e se naæi Bo‘ija ljubav. Njemu je bio dat peèat poslanstva
koji potvrðuje sve prethodne poslanike. On je zaista bio Peèat svih
poslanika u tome da je jednom od njegovih sljedbenika bio poklonjen
polo‘aj poslanstva, to jest prema njegovom vlastitom pretskazanju,
Mehdiju je bio podaren polo‘aj poslanstva. Njegova blizina Allahu
je zato opisana u Èasnom Kur’anu:
“Onda se on (Muhammed) pribli`io; zatim se On (Bog) spustio,”
(53:9)
Objašnjavajuæi gornji ajet Obeæani Mesija a.s. je rekao da je
Poslanikovo s.a.v.s. uzvišeno stanje imalo dva polo‘aja: jedno je
otišlo prema gore a drugo prema dole. Njegovo uzdizanje bilo je
prema Bogu – pribli‘avajuæi ga, do mjere sjedinjenja. Kad je on
uzeo udio Bo‘ijih blagoslova, stekao je milost i dobrotvornost koje
je podijelio svijetu, kao što Kur’an ka‘e:
19
“A Mi tebe nismo poslali osim kao milost svim svjetovima.”
(21:108)
Postizanjem krajnje blizine Bogu njemu je bio dat polo‘aj za spas
ljudi i posredovanja u njihovo ime i data mu je titula ’Milost za sve
svjetove’ i Allah je proglasio da je ljubav prema njemu ljubav prema
Allahu. Sve ovo dokazuje da su nebesa bila stvorena iz Bo‘ije ljubavi
prema njemu. Naša je dobra sreæa da smo dolaskom u zavjet bai’ata
Obeæanog Mesije a.s. prepoznali polo‘aj Èasnog Poslanika s.a.v.s.
koji mu pripada. Obzirom na naprijed spomenuti hadis Obeæani
Mesija a.s. je napisao ’koja je teškoæa u njegovom prihvatanju?’
Kur’an ka‘e da šta god je na Zemlji da je radi èovjeka. Zar onda nije
bilo moguæe da od Njegovih posebnih ljudi bude neko radi koga su
nebesa bila stvorena? Obeæani Mesija a.s. je rekao da je dogaðaj
’rascjepljenja mjeseca’ koji se desio u toku ‘ivota Èasnog Poslanika
s.a.v.s. bio èudo, on je rekao da je to mo‘da bilo pomraèenje neke
vrste. Zaista su se, u skladu sa predskazanjem Èasnog Poslanika
s.a.v.s. pomraèenja takoðer dogodila u toku vremena njegovog
Mehdija, i oni su zabilje‘eni dogaðaji.
Huzur je rekao da je njegov cilj u navoðenju svega ovoga da
objasni uzvišeni polo‘aj Èasnog Poslanika s.a.v.s. Njegov ‘ivot bio
je pun èuda koja nam govore o njegovom uzvišenom polo‘aju i
Allahovoj ljubavi prema njemu; pa ipak, kad su pagani zahtijevali
da se pred njima uspne na nebesa i dole snese knjigu, Allah je rekao:
“Reci: ’Moj Gospodar je èist (od ovih stvari)! Ja nisam ništa
drugo osim èovjek – poslanik.” (17:94)
Iako je bio savršen èovjek i najizvanredniji od drugih ljudi on je
bio smrtni èovjek. Baš kao što su ljudi osjeæali neprijateljstvo prema
ranijim poslanicima, tako su imali i prema njemu. On je došao za
sve ljude svijeta, mr‘nja prema njemu je postojala tada i postoji
danas i dalje æe postojati. Drugim poslanicima se rugalo i tako se
rugalo i njemu, zaista mu se i dalje izruguju. Islam se raširio izvan
Arabije u toku njegovog ‘ivota, kasnije se raširio svuda širom svijeta
i nastavlja da se širi i danas. Doæi æe vrijeme kad æe veæina svijeta
biti pod zastavom islama i Èasnog Poslanika s.a.v.s. Allah mu je dao
slijedeæu odgovornost:
20
“O Poslanièe! Prenesi dobro ono što ti je objavljeno od tvoga
Gospodara; ako ti to ne uèiniš, onda nisi prenio Njegovu poruku.
A Allah æe te zaštititit od ljudi. Sigurno, Allah ne upuæuje
nevjernièki narod.” (5:68)
Èasni Poslanik s.a.v.s. je ovu poruku uputio svakome s ljubavlju,
sa‘aljenjem, strpljenjem i dovama. Ljudi izvana ka‘u da se islam
širio silom, èak nekoliko samozvanih muslimanskih uèenjaka ovo
misle. Poslije preseljenja u Medinu i Bitke na Bedru, dogodile su se
mnoge bitke do ugovora na Hudebiji. Meðu ovim bitkama, u bitci
na Ahzabu uèestvovalo je 3000 muslimana dok je u vrijeme bitke
na Hudebiji sa Poslanikom s.a.v.s. otišla povorka od 1500 ljudi.
Meðutim, od vremena ugovora na Hudebiji do pobjede nad Mekom,
koja se dogodila poslije devet mjeseci od ovog ugovora, povorka
koja je ušla u Meku s Poslanikom s.a.v.s. sastojala se od 10.000
ljudi. Ovo dokazuje da se u mirnom vremenu od preko dvije godine,
islam više raširio. Mnogo je dogaðaja Poslanikove s.a.v.s. dobrote i
oprosta koje je Huzur naveo. Njegovo stajalište bilo je takvo zato
što mu je Allah naredio. Allah mu je rekao da æe on biti tretiran na
isti naèin kao što su i raniji poslanici bili tretirani od svog naroda ali
da treba opraštati, treba biti ustrajan i odluèan ukoliko mu neko ne
nametne rat. Kur’an zato objašnjava:
“Zato se strpi spram onog što oni govore, i velièaj zahvalom
Gospodara svoga, prije izlaska sunca i prije (njegovog) zalaska.”
(50:40)
Allah je uvjerio Poslanika s.a.v.s. da je neophodno da se sa
ruganjem i ismijavanjem suoèi sa ustrajnošæu jer je Kur’an napunjen
pretskazanjima da æe Allah i Njegovi poslanici na kraju pobijediti i
da æe, ko god se boji Allaha, povesti raèuna i uèiniti boljim svoj
‘ivot na ovom svijetu i na Ahiretu.
Allah je naredio Poslaniku s.a.v.s.:
“Zato se strpi kao što su se strpili odluèni poslanici; i ne po`uruj
(odluku) o njima. Na Dan kad vide ono èime im se prijetilo,
njima æe izgledati kao da nisu (èekali) više od èasa jednog dana.
21
Poruka je veæ bila prenesena; a da li je iko bio uništen osim
neposlušan narod!” (46:36)
Huzur je objasnio da su strpljenje i ustrajnost u toku nedaæe i
teških vremena ono što donosi pobjedu i taj uspjeh ima svoje
zakazano vrijeme. Doba Èasnog Poslanika s.a.v.s. je do kraja
vremena, onda æe, prema Bo‘ijem obeæanju, ka‘njavanje njegovih
neprijatelja u svakom dobu postati jedan znak. Zaista, njegovi
klevetnici su poèinili svaku vrstu neprijateljstva u toku njegovog
‘ivota, kao što Kur’an ka‘e:
“A oni su rekli: ’O ti, èovjeèe, kome je ova Opomena poslana,
zaista si lud.” (15:7)
Huzur je rekao da je ovo oèita uvreda. Cijelo stanovništvo Meke
je pokazalo strašan tretman prema Èasnom Poslaniku s.a.v.s. ali je
on nakon što je bio pobjednik i nakon što je ušao u Meku, svakoga
tretirao s ljubavlju. Baš kao što je Huzur objasnio u svojoj zadnjoj
hutbi, ovo su bili ljudi koji nisu samo iznosili verbalne uvrede, oni
su zaista prešli granice okrutnosti. Kur’an ka‘e:
“A oni koji ne vjeruju govore: ’Ovo nije ništa drugo nego la`
koju je on smislio, i drugi ljudi mu poma`u u tom.’ Zaista su
oni iznijeli nepravdu i neistinu.” (25:5)
Huzur je rekao da ovaj ajet sadr‘i dubok predmet, ali da æe on
spomenuti ovdje da su ljudi koji su Poslanika s.a.v.s. nazvali la‘cem
nakon njegove tvrdnje o poslanstvu bili isti oni koji su prethodno
bili uvjereni u njegovu iskrenost. U pogledu njihovog neprijateljstva
Kur’an takoðer ka‘e:
“…A silnici ka`u: ’Vi samo slijedite opèarana èovjeka.” (25:9)
i “A oni se èude što im je došao neko od njih da ih upozorava, i
nevjernici govore: ’Ovo je èarobnjak, veliki la`ov.”(38:5)
Iako su ga nazivali svim vrstama imena i rugali mu se, Allah mu
je naredio da bude èvrst:
“…zaista æete slušati mnoge štetne stvari od onih kojima je bila
data Knjiga prije vas i od mnogobo`aca. Pa ako se strpite i budete
bogobojazni, to je sigurno èvrsta odluènost.” (3:187)
Huzur je rekao da ništa ne mo‘e biti više uvredljivo za vjernika
koji svog uèitelja voli više od ‘ivota nego da èuje takvu neiskrenost
prema njemu, no Allah je naredio strpljenje i èvrstinu. Huzur je
rekao da je u zadnjoj hutbi dao primjer Obeæanog Mesije a.s. u
ovom sluèaju. Za ovo je uvjet bogobojaznost. Ako se budemo dr‘ali
bogobojaznosti i okrenemo se Bogu, Gospodaru osvete, bit æemo
svjedoci lošeg kraja neprijatelja. Meðutim, naša vlastita bogobojaznst
je uvjet za to.
Allah ka‘e u suri Al-Haka:
“Zaista, ovo je govor plemenitog Poslanika; A nije govor pjesnika
– vrlo malo vi vjerujete! I nije govor proroka; vrlo malo vi primate
savjet! Jedna je Objava od Gospodara svih svjetova.”
(69:41-44)
i tako odgovara klevetnicima Èasnog Poslanika s.a.v.s. Iako Allah
nareðuje ustrajnost i èvrstinu vjernicima, On ka‘e:
“Mi smo, zaista, tebi dovoljni protiv onih koji se rugaju;” (15:96)
Lièno On je osvetnik prema griješnicima. On takoðer ka‘e:
“A što se tièe onih koji su neposlušni, njihovo boravište je Vatra.
Kad god htjednu izaæi odatle, bit æe vraæeni u nju, i bit æe im
reèeno. ‘Kušajte kaznu Vatre koju ste poricali.’ A Mi æemo sigurno
dati da okuse manju kaznu prije veæe kazne, da se mo`da povrate
(uputi). Ko je veæi silnik od onog ko je savjetovan ajetima
Gospodara svoga, pa se onda okrene od njih? Mi æemo se zaista
osvetiti griješnicima.” (32:21-23)
Ako se neprijatelj ne boji Bo‘ijih upozorenja, pošto On ponekad
pokazuje Svoju moæ da reformiše ljude, onda Bog zasigurno
ka‘njava, ali On takoðer ka‘e da Jedini On ima kontrolu nad ovom
stvari.
Allah je rekao Èasnom Poslaniku s.a.v.s.:
22
“I strpi se nad onim što oni ka`u; i odvoji se od njih na lijep
naèin. I ostavi Mene i one koji odbijaju, koji `ive u blagodatima;
i daj im kratku odgodu. Zaista, kod Nas ima dosta sredstava za
pouku i D`ehennem, i hrane koja zastaje u grlu, i kazna bolna.”
(73:11-14)
Allah je za Sebe zadr‘ao to da poka‘e opominjuæe znakove i
naredio je poslanicima i njihovim sljedbenicima da budu strpljivi i
dr‘e se odvojeno od takvih ljudi. U pogledu Svoje kazne Allah ka‘e:
“Da li si razmislio o onom koji zaustavlja Uzvišenog roba kad
namaz obavlja? Da li si razmislio ako je on (uzvišeni rob) na
Pravom putu, Ili savjetuje bogobojaznost, Da li si razmislio ako
onaj (koji zaustavlja od namaza i onda) odbija i okreæe leða,
zar on ne zna da Allah zaista vidi? Pazite, ako on ne prestane,
Mi æemo ga zaista povuæi za kiku, Kiku la`nu, grješnu. Onda
neka zove svoje društvo, Mi æemo, sigurno, pozvati meleke
D`ehennema.” (96:10-19)
Allah takoðer ka‘e u Kur’anu:
“Ima nekih meðu Jevrejima koji izmještaju rijeèi sa njihovih
pravih mjesta. I oni ka`u: ’Mi smo èuli, a ne pokoravamo se,’ i
’Slušaj da ništa ne èuješ,’ i uvræu svoje jezike da bi povrijedili
vjeru i ka`u: ’Ra’ina’. A da su oni rekli: ’Èuli smo i pokorili smo
se’, i ’Èuj i pogledaj na nas,’ to bi bilo bolje za njih i ispravnije.
A Allah ih je prokleo zbog njihovog nevjerovanja; zato oni malo
vjeruju.” (4:47)
Huzur je objasnio da je ovo tretman za one koji vrijeðaju Bo‘ije
poslanike. Jevreji iz doba Èasnog Poslanika s.a.v.s. bi govorili da
ako je Bog islama istinski Bog zašto nije kaznio njihovo neprijateljsko
spletkarenje. U odgovoru Allah ka‘e:
“Zar ne vidiš one kojima su bila zabranjena tajna savjetovanja
kako se ponovo vraæaju onom što im je bilo zabranjeno, i kako
se tajno savjetuju o grijehu i prekršaju i o neposlušnosti
Poslaniku? I kad doðu tebi, pozdravljaju te kako te Allah nije
pozdravljao; i u svojim srcima ka`u: ’Zašto nas Allah ne kazni
23
za ono što govorimo?’ Dovoljan je za njih D`ehennem, u koji æe
uæi; kako je to loše sklonište!” (58:9)
Kao što je Huzur objasnio prije dva petka, Jevreji tog vremena bi
govorili ’Assamaleik’ (da budeš uništen) umjesto Assalamualeik i kad
su ashabi htjeli da se osvete, Poslanik s.a.v.s. im je uvijek govorio da
je Allah uzeo ovu stvar iz njihovih ruku.
Kao što je Huzur ranije spomenuo, Èasni Poslanik s.a.v.s. bio je
Najomiljeniji Bogu i njegovo poslanstvo æe trajati do Sudnjeg dana,
pa ipak su mu se neprijatelji suprotstavljali kao što su se
suprotstavljali svim drugim poslanicima. U svakom stanju Bog mu
je nareðivao da bude ustrajan i èvrst i da moli (Allaha) kao i raniji
odluèni poslanici, i nareðivao je isto njegovim sljedbenicima,
uvjeravajuæi da æe On Lièno preuzeti osvetu. Meðutim, bila je data
dozvola da se bore s neprijateljem ako ih napadne i ako unište mir.
Da ova dozvola nije bilo data, klevetnici bi uništili mir za pristalice
svih religija. Jedan primjer Bo‘ije osvete za uvredu Èasnom Poslaniku
s.a.v.s. ovako je iznesen u Kur’anu:
“Uništene bile obje ruke Ebu Lehebove, i on neka je uništen!”
(111:2)
Stajalište Ebu Leheba prema Poslaniku s.a.v.s. bilo je krajnje
pokudno i on se suoèio sa strašnim krajem kad su vukovi raskidali
njegovo tijelo. Bo‘ije obeæanje dato Èasnom Poslaniku s.a.v.s., koji
je Bogu najomiljeniji, nastavit æe se ispunjavati do Sudnjeg dana. U
svako doba, neprijatelji islama su se suoèavali sa svojim lošim krajem
i nastavit æe da se suoèavaju. Da nam Allah uvijek poka‘e
manifestacije Poslanikovog s.a.v.s. uzvišenog polo‘aja i Bo‘ije ljubavi
za njega. Da uèenja Kur’ana stavimo u praksu i budemo od onih
vjernika kakve je Èasni Poslanik s.a.v.s. oèekivao od svog Ummeta
da budu.