Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 18. 02. 2011. – Pretskazanje Muslih Mauda (Obećanog reformatora);


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u video formatu.

Tekst

U današnjoj hutbi petkom Huzur je dao izlaganje o pretskazanju
o ’Muslih Maudu’ (Obeæanom reformatoru). Prije nekoliko dana
misionar na du`nosti u VB, Ata ul Mud`ib Rašid sahib je napisao
Huzuru pismo predla`uæi da Huzur dadne hutbu na ovu temu. Huzur
je rekao da na poèetku nije bio naklonjen ovome ali je kasnije odluèio
da dadne izlaganje na ovu temu, i da je ovo odluèio zato što ovo
pretskazanje, kao takvo, nije za bilo koga lièno, nego govori o drugoj
fazi islama i zapravo je pretskazanje o Èasnom Poslaniku s.a.v.s.
Gdje postoji sloboda za odr`avanje skupova Ahmadi muslimani se
okupljaju da èuju o ovom pretskazanju no, u Pakistanu Ahmadi
muslimani ne mogu odr`avati vjerske skupove i nova generacija tamo
kao i novopridošli mo`da nisu upoznati sa ovim predmetom. Moguæe
je da neki drugi takoðer nisu osjeæali naklonjenost prema ovom
predmetu ali se sada osjeæaju zainteresovanim i zato je Huzur osjeæao
da je va`no da objasni ovaj predmet.
21
Obeæani Mesija a.s. je imao pretskazanje da æe mu Allah podariti
sina koji æe biti obeæani reformator i imati mnoge vrline. Meðutim,
ovom pretskazanju je prethodilo pretskazanje Èasnog Poslanika
s.a.v.s. prije 1400 godina koje glasi: ’Isa, sin Mejremin, æe se spustiti,
onda æe se o`eniti i imat æe potomke.’ U drugom hadisu Poslanik s.a.v.s.
je rekao: ’Kakvo æe biti vaše stanje kad doðe Isa, sin Merjemin; on æe
biti vaš Imam od vas.’ On je takoðer rekao: ’Ko god od vas bude `ivio
upoznat æe Isaa, sina Merjeminog, koji æe biti ’Sudac’ i ’Posrednik’ i
slomit æe kri` i ubiti svinju.’ Huzur je objasnio da, iako su detalji
ovog pretskazanja – koje je povezano sa drugom fazom islama – došli
kroz Obeæanog Mesiju a.s. ono je bazirano na onom što je Èasni
Poslanik s.a.v.s. rekao prije 1400 godina i ovo pretskazanje nije imalo
namjeru da istakne Obeæanog Mesiju a.s. – ono je, zapravo, znak
slave njegovog uèitelja, Èasnog Poslanika s.a.v.s. i treba da promoviše
i uzdi`e zastavu Èasnog Poslanika s.a.v.s. Podupiruæi znakovi za
Obeæanog Mesiju a.s. zapravo su namijenjeni da uzdignu
velièanstvenost Poslanika s.a.v.s. da postoji `ivi Bog islama i `ivi
Poslanik s.a.v.s.
Ahmadijat nije odvojen od islama i nema veæeg i isnitijeg revnog
poklonika Poslanika s.a.v.s. od Obeæanog Mesije a.s. On je
sveobuhvatno pisao o jedinstvenom divljenju i poštovanju koje je
imao za Poslanika s.a.v.s. Svako izlaganje, svako pisanje Obeæanog
Mesije a.s. je o Allahu, Èasnom Kur’anu i Èasnom Poslaniku s.a.v.s.
On je svijetu rekao da, ako danas postoji i jedna ‘iva religija to je
islam, i ako postoji bilo koji ‘ivi poslanik to je Èasni Poslanik islama
s.a.v.s. kroz kojeg èovjek spoznaje Boga; ako danas postoji savršena
knjiga – slobodna od bilo kakvog umetanja to je Èasni Kur’an koji
pru‘a istinsko znanje o vjeri i koja, kad je èitamo sa iskrenošæu,
èisti. Ovo je proces razmišljanja koje nam je Obeæani Mesija a.s. ulio
i dao našim srcima i umovima duhovno znanje – da je danas ‘ivi
poslanik Èasni Poslanik s.a.v.s. koji nas je uputio da imamo direktnu
vezu s Bogom, da rastjeramo mrak srca i formiramo vezu izmeðu
Boga i èovjeka. Ovaj veliki i vjeèno ‘ivi Poslanik s.a.v.s. povezao je
svoje sljedbenike s Bogom prije 1400 godina i povezuje ih i danas s
istom svje‘inom. Kad je došlo vrijeme za ispunjenje sure Al D‘uma,
ljubav sluge prema svom uèitelju postala je glavni povod vraæanja
22
vjere natrag od dalekih zvijezda i raniji narod je bio povezan sa
onima kasnije kao što je objašnjeno u ajetu 2 sure Al D‘uma.
“… i drugima (je njega poslao) meðu njima koji im se još nisu
prikljuèili. On je Moæni, Mudri.” (62:4)
Hazreti Abu Hureira navodi hadis u vezi sa ovim: “Jedan dan mi
smo sjedili sa Èasnim Poslanikom s.a.v.s. kad je sura Al D`uma bila
objavljena. Ja sam pitao Poslanika: ’Ko su ljudi na koje se odnose
rijeèi ’i drugima meðu njima koji im se još nisu prikljuèili’. Salman,
Perzijac, sjedio je meðu nama. Na moje ponavljanje istog pitanja
Poslanik je stavio svoju ruku na Salmana i rekao: ’Ako vjera bude
tako daleko od ljudi kao da je otišla do udaljenih zvijezda, ljudi od
ovog naroda sigurno æe je naæi.”
Èak i prije njegove tvrdnje da je Mesija, Obeæani Mesija a.s. je
marljivo i ustrajno radio u slu‘enju islamu. Kad mu je Bog objavio
da je on bio Mud‘adid (reformator) on je dao da se izradi poster i
na engleskom i na urdu jeziku i proglasio je: ’Bog me je odredio za
Mud‘adida ovog stoljeæa i bio mi je dodijeljen zadatak dokazivanja
istinitosti islama cijelom svijetu.’ On je takoðer rekao da je u
duhovnom smislu bio zadu‘en sa svim izvanrednostima Isaa, sina
Merjeminog. On je pozvao sve svjetske religije da s njim diskutuju o
istinitosti islama. Iako je ovo stvorilo uzbuðenje meðu razlièitim
religijama no, niko nije prihvatio ovaj poziv. Jedan sveæenik po imenu
Swift i Lek Ram izgledao je voljan ali dogaðaji koji su slijedili pokazali
su da je to bilo samo pretvaranje. Detalji svega ovoga se mogu naæi
u leteraturi našeg D‘emata i ne mogu ovdje biti spomenuti.
Obeæani Mesija a.s. radio je na dokazivanju izvanrednosti islama
nad drugim religijama no, pogotovu je njegov rad zaustavio širenje
kršæanstva. On je ‘elio da obavi Chila (duhovnu vje‘bu koja zahtijeva
odvajanje za 40 dana). Za ovu svrhu je, po Bo‘ijoj uputi, otišao u
Hošiarpur u januaru 1886. Allah mu je poklonio mnoge radosne
vijesti kao rezultat ove duhovne vje‘be. Jedno od ovih preskazanja
bilo je o Muslih Maudu koje je objavio 20. februara 1886. Ono je
takoðer bilo objavljeno kao dodatak magazina ’Riyaz e hind’.
Pretskazanje ka‘e: ’Allah Svemoguæi, Gospodar èasti i slave, Milostivi,
Dobroèinilac, Uzvišeni, Koji ima moæ da èini sve što hoæe (slava neka
je Njemu i neka je uzvišeno Njegovo ime) dao mi je slijedeæu objavu:
23
’Ja tebi dajem znak Moje milosti po tvojim usrdnim molbama i
primio sam tvoje dove s primanjem kroz Moju milost i blagoslovio
sam ovo tvoje putovanje. Tebi je dat znak moæi, milosti i blizine Meni,
ti si nagraðen znakom milosti i dobrotvornosti i tebi je dat kljuè uspjeha
i pobjede. Mir tebi, o pobjednièe. Ovako Allah govori tako da oni koji
`ele `ivot mogu biti spašeni od zahvata smrti, i oni koji su sahranjeni
u grobovima mogu izaæi odatle, tako da superiornost islama i èast
Bo`ije Rijeèi postanu oèiti ljudima, tako da istina stigne sa svim svojim
blagoslovima a la` ode sa svim svojim zlima; tako da ljudi razumiju
da sam Ja Gospodar moæi i èinim šta Ja hoæu tako da oni vjeruju da
sam Ja s tobom, tako da se oni koji ne vjeruju u Boga i negiraju, i
odbijaju Njegovu religiju i Njegovu Knjigu, i Njegovog Èasnog
Vjerovjesnika Muhammeda, odabranog s.a.v.s. suoèe sa jasnim znakom
i da put krivih postane oèit.
Raduj se zato, da æe ti biti dat plemenit i èist djeèak. Ti æeš dobiti
inteligentnog mladiæa koji æe biti od tvog sjemena i bit æe od tvog
potomstva. Plemenit i èist djeèak doæi æe kao tvoj gost. Njegovo ime je
Emmanuel i Bešir. On je okru‘en uzvišenim duhom i bit æe èist od
neèistoæe. On je Allahovo svjetlo. Blagoslovljen je onaj koji dolazi s
neba. Uz njega æe biti milost koja æe stiæi s njim. On æe biti oznaèen
velièanstvenošæu, velièinom i blagostanjem. On æe doæi na svijet i mnoge
æe izlijeèiti od njihovih bolesti kroz svoje Mesijanske odlike i kroz
blagoslove uzvišenog duha. On je Allahova Rijeè jer su ga Allahova
milost i èast opremili Rijeèju velièanstva. On æe biti izuzetno inteligentan
i razuman i bit æe blagog srca i ispunjen duhovnim i svjetovnim
znanjem. On æe preokrenuti tri u èetiri. Ponedjeljak je, blagoslovljeni
ponedeljak. Sin, radost srca, visokog polo‘aja, plemenit; manifestacija
prvima i zadnjima, manifestacija Istine i Visine; kao da se Allah spustio
s nebesa. Njegov dolazak æe biti visoko blagoslovljen i bit æe povod
manifestacije Bo‘ijeg velièanstva. Gledaj, svjetlo dolazi, svjetlo koje je
Bog premazao miris Svog zadovoljstva. On æe uliti Svoj duh u njega i
bit æe zaklonjen pod Bo‘ijom sjenom. On æe brzo rasti u stasu i bit æe
sredstvo oslobaðanja onih dr‘anih u ropstvu. Njegova popularnost æe
se raširiti do krajeva svijeta i ljudi æe biti blagoslovljeni kroz njega. On
æe onda biti uzdignut svom duhovnom polo‘aju na nebu. Ovo je stvar
odreðena. Tvoja kuæa æe biti ispunjena blagoslovima i Ja æu usavršiti
24
Svoje naklonosti prema tebi i ti æeš imati ogromno potomstvo od
blagoslovljenih ‘ena od kojih æeš neke naæi na Drugom svijetu; Ja æu
uveliko uveæati tvoje potomstvo i blagosloviti ga; no, neki od njih æe
umrijeti u ranim godinama i tvoji potomci æe se u velikom broju raširiti
u raznim zemljama. Svaka loza tvojih roðaka bit æe presjeèena i
dokrajèena kroz to da neæe imati djece, ukoliko se ne pokaju. Njihove
kuæe bit æe ispunjene hudovicama i na njihove zidove æe se spustiti
Bo‘ija srd‘ba. No, ako se oni okrenu Bogu, On æe im se obratiti s
milošæu. Allah æe raznijeti tvoje blagoslove i o‘ivjeti kroz tebe kuæu
koja je razorena i ispunit æe blagoslovima kuæe koje imaju straha. Tvoje
potomstvo neæe biti prekinuto i cvjetat æe do kraja svijeta. Allah æe s
poèašæu podr‘avati tvoje ime do zadnjeg dana kad svijet bude dolazio
svom kraju, i prenijet æe tvoju poruku do krajeva svijeta. Ja æu te uzdiæi
i pozvat æu te Sebi, no tvoje ime nikada neæe biti izbrisano sa lica
Zemlje. Dogodit æe se tako da svi oni koji nastoje da tebe ponize i da ti
izazovu neuspijeh i ‘ele ti uništenje bit æe onemoæani i umrijet æe, nakon
što budu osujeæeni. Tebi æe Allah dati svaki uspjeh i pokloniti ti sve što
budeš ‘elio. Ja æu uzrokovati da se umno‘e tvoji istinski iskreni prijatelji
i blagoslovit æu njihove ‘ivote i njihova imanja, i oni æe rasti po broju,
i uvijek æe prevladavati nad drugim muslimanima koji su ljubomorni
na tebe i neprijateljski raspolo‘eni prema tebi. Bog neæe zaboraviti
tvoje pomagaèe i neæe ih zapostaviti i oni æe imati svoju nagradu prema
stepenu svoje predanosti. Ti si za Mene kao poslanik Plemena Israela.
Ti si za Mene kao Moje Jedinstvo. Ti si od Mene i Ja sam od tebe.
Vrijeme dolazi, zaista je blizu, kad æe Allah staviti ljubav prema tebi u
srca kraljeva i plemiæa, u tolikoj mjeri da æe oni tra‘iti blagolsove od
tvog ogrtaèa. O vi koji negirate i suprotstavljate se istini, ako sumnjate
u pogledu Moga sluge, ako vi porièete ovu milost i dobrostivost koju
sam mu Ja dao, onda iznesite neke istinite znakove u pogledu vas kao
što je ovaj znak milosti, ako ste istiniti. No, ako niste u stanju to iznijeti,
onda budite sigurni da to nikada neèete biti u stanju iznijeti, onda
vodite raèuna o Vatri koja je pripremljena za neposlušne, la‘ove i
prijestupnike.’
(Ahmadijat renesansa islama, str. 36-38)
Huzur je rekao da ovo pretskazanje opisuje 52 vrline koje æe ovaj
sin imati. Poseban aspekt ovog pretskazanja Èasnog Poslanika s.a.v.s.
– da æe Mesija imati potomka – bilo je da æe taj potomak imati vrline
koje æe èuvati religiju. Godina u kojoj je Mirza Bašir-ud-din Mahmud
Ahmad bio roðen bila je godina u kojoj je, po Bo‘ijoj naredbi, Obeæani
Mesija a.s. uzeo prvi zavjet bai’ata i bila je formirana Zajednica.
Huzur je nabrojao 52 vrline koje se nalaze u ovom pretskazanju,
naprimjer: ’znak moæi, milosti i blizine Meni’, ’znak milosrða i
dobrotvornosti’, ’imat æe odlike velièansntvenosti, velièine i
bogatstva’, itd. Huzur je rekao da se o svakom od ovih znakova mo‘e
diskutovati kao odvojenoj temi govora. Kad razmislimo – ako
posmatramo 52 godine halifata hazreti Muslih Mauda r.a. opa‘amo
kako svaka od ovih vrlina dolaze na vidjelo. Svi ovi detalji se nalaze
u literaturi D‘emata.
Huzur je rekao da kad je ovo pretskazanje bilo objavljeno Lekh
Ram je u odgovoru upotrijebio vrlo surov jezik i objavio svoj vlastiti
poster sa uvredljivim rijeèima. Njegov strašan kraj poznat je svima.
Slièno tome, kršæanski sveæenici kao i neki muslimani reagovali su
na uvredljiv i poni‘avajuæi, negativan naèin. U odgovoru je Obeæani
Mesija a.s. obajavio još jedan poster u kojem je rekao: ’Ovo nije samo
pretskazanje, to je velièanstveni nebeski znak, koji je Svemoguæi Allah
pokazao da demonstrira istinu i velièanstvenost plemenitog i samilosnog
Poslanika, Muhammeda, odabranog s.a.v.s.’
Pedeset dvije godina duga era halifata hazreti Musleh Mauda r.a.
dokazala je da je on zaista rastao ’brzo u stasu’. On je širom svijeta
utemeljio ime islama formiranjem misija u inostranstvu; Zajednica
nije imala mnogo ekonomskih sredstava u ovo vrijeme ali se raširila
širom svijeta. Èasni Kur’an je bio preveden na razne jezike i Musleh
Maud r.a. je napravio upravnu strukturu Zajednice koja je na radu
do danas i nije bilo potrebe za popravljanjem. U ovo vrijeme su
takoðer osnovane pomoæne organizacije D`emata. Svaki zadatak
bio je dokaz njegove inteligencije. Njegov komentar Èasnog Kur’ana
i drugi uèeni radovi dokaz su da je on bio ’ispunjen svjetovnim i
duhovnim znanjem’.
25
Huzur je rekao da ‘eli objasniti da je Obeæani Mesija a.s. uvijek
smatrao ovog svog sina Musleh Maudom. Meðutim, hazreti Musleh
Maud nije sebe nazivao dokazom ovog pretskazanja dok ga Allah
nije obavijestio o ovome. On je ovo do‘ivio kroz dugaèak san, praæen
vizijom i objavom. Bilo je to 1944. kad je dao saopæenje svijetu da je
zaista on bio manifestacija pretskazanja o Muleh Maudu. Zatim je
Huzur citirao iskazanu èast i poštovanje koje su hazreti Musleh
Maudu r.a. iskazali ljudi izvan Zajednice. Oni ukljuèuju: Maulvi
Samiullah Khan Farooki, Arjand Singh, Hawad‘a Hassan Nizam
dehlvi, Abdul Majeed Sadik, Maulana Abdul Majid. Ove èasti bile su
razlièite po prirodi, neke su priznale razne aspekte istinitosti
pretskazanja o Musleh Maudu i priznali njegovo ogromno dostignuæe
u sticanju slobode za narod Kašmiram drugi su hvalili dubinu
duhovnog znanja i prinicljivosti koji su oèiti u njegovom komentaru
Èasnog Kur’ana.
Huzur je rekao da je hazreti Musleh Maud r.a. napisao i zaista
pokazao govornièku vještinu o cijelom nizu predmeta – od religijskih,
duhovnih do ekonomskih itd i impresionirao svakoga. On je bio
’Musleh Maud’ i Allah ga je posalao radi reforme. U 52 godine dugoj
eri njegovog halifata osim hutbi petkom, napisao je brojne knjige i
odr`ao bezbroj govora. Sve ovo upotpunjuje uèenu i duhovnu riznicu.
Fazl e Umer fondacija, koja je bila formirana poslije njegove smrti, u
procesu je objavljivanja njegovih ogromnih radova. Obraæajuæi se
direktno Fazl e Umar fondaciji Huzur je rekao da treba da ubrzaju
korake i završe zadatak objavljivanja ovih publikacija zato što iza
ovoga treba da slijedi prijevod ovih radova na druge jezike. Huzur
im je rekao da su druga odjeljenja bila zauzeta prijevoðenjem knjiga
Obeæanog Mesije a.s. i da je obaveza Fazl e Umar fondacije da se
bavi radovima hazreti Musleh Mauda r.a. Pošto njegove knjige nisu
prevedene na druge jezike neki ljudi su poèinili knji`evnu kraðu
njegovih radova.
U pogledu pretskazanja o Musleh Maudu, Huzur je rekao da
trebamo zapamtiti da to nije jednostavno o roðenju jedne osobe
koja je obavila velike poslove. Stvarnost ovog pretskazanja bit æe još
26
svjetlije kad meðu nama bude ljudi da ovaj zadatak unaprijede; ovo
je zadatak zbog kojeg je Obeæani Mesija a.s. došao i u potporu kojeg
je Allah proglasio halifatul Mesiha II r.a. Musleh Maudom r.a. Naš je
zadatak da nastojimo i budemo ’musleh’ u svojim vlastitim sredinama
i da širimo islam svojim znanjem, svojom rijeèju i djelom. Mi trebamo
posvetiti pa`nju na reformu sebe, reformu svoje djece i reformu
društva. Trebamo nastojati koliko god mo`emo da u svijetu širimo
ovu poruku èije je vrelo bio Èasni Poslanik s.a.v.s. Ako svoje `ivote
potrošimo s ovim razmišljanjem, ispunjavat æemo du`nosti prema
Danu Musleh Mauda, inaèe æe naši govori biti prazni. Da nas Allah
osposobi da ovako èinimo.
Zatim je Huzur najavio da æe klanjati d‘enazu Kaniti Oræard
sahibi, ‘eni maulana Bašir Ahmad Oræard sahiba, koja je umrla 16.
februara u 82. godini ‘ivota. Ona je bila unuka dr. Khalifa Rašeedud-din
sahiba i sestrièna Umme Nasir, prve ‘ene halifatul Mesiha II
r.a. Bila je vrlo redovna u obavljanju namaza i postu, imala je
jednostavnu prirodu i bila ustrajna i zahvalna, brinula se za
siromašne, bila je gostoprimljiva i imala je ogromnu ljubav prema
Halifatu. Bila je iskrena, imala je ogromnu vjeru u Allaha i slu‘ila je
rame uz rame sa svojim mu‘em koji je bio vakf e zindagi (posvetio
je ‘ivot slu‘enju islamu). Ona je dug period slu‘ila u Leðna ‘enskoj
organizaciji Škotske i uvijek je èinila napore za obrazovanje i obuku
èlanova Leðne i Nasirata. Bila je Musi i iza sebe je ostavila dvije
kæeri i tri sina. Huzur je rekao da zna da su èetvoro njene djece u
prvim redovima poslova D‘emata. Njen rahmetli mu‘, Bašir Oræard
sahib primio je islam u toku vojne slu‘be, došao je u Ahmadijat
1945. godine i svoj ‘ivot osvetio slu‘enju islama 1946 i imao
privilegiju da bude prvi misionar Englez. Hazreti Musleh Maud r.a.
je lièno odabrao ‘enu za njega. Kanita Oræard sahiba je slu‘ila
D‘emat krajnje iskreno skupa sa svojim mu‘em. Da joj Allah pokloni
oprost i podari joj mjesto u D‘ennetu Svog zadovoljstva i njenoj
porodici pokloni èvrstinu.
2