Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 25. 02. 2011. – Dove za muslimanski ummet i razlozi za Božiji Halifat


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je rekao da danas ‘eli skrenuti pa‘nju na uèenje dova u
pogledu cijelog muslimanskog svijeta. On je rekao da saosjeæanje
sa muslimanima, kao i ljubav prema Èasnom Poslaniku s.a.v.s.
zahtijeva da Ahmadi – kao istinski musliman, èini dove za svakoga
ko god sebe dovodi u vezu sa Èasnim Poslanikom s.a.v.s., ko sebe
naziva muslimanom i ko je meta – zbog toga što je musliman ili
zbog trenutnih nemira i bezakonja u muslimanskim zemljama. Mi
prihvatamo Imama ovog doba i naša je obaveza više nego bilo koga
drugog da izrazimo svoje saosjeæanje prema muslimanima. U našem
zavjetu bai’ata mi smo obeæali da æemo imati sa‘aljenja prema
Bo‘ijem stvaranju, pa prema tome naše sa‘aljenje prema
muslimanima treba biti toliko veæe. Mi nemamo ovosvjetske moæi
ili sredstava s kojima bismo im mogli pomoæi, pogotovu ovih nekoliko
zemalja gdje se trenutna politièka situacija pogoršava. Meðutim, mi
mo‘emo èiniti dove za njih i radi ovoga svaki Ahmadi musliman
treba da posveti pa‘nju tome. Oni Ahmadi muslimani koji ‘ive u
ovim zemljama, ili potièu otamo, ili imaju kontakte sa politièarima
tamo, trebaju ih upoznati da umjesto liène koristi ovi politièari trebaju
misliti o nacionalnim interesima. Èesto, kad muslimani steknu
politièku moæ ili doðu na neki polo‘aj moæi zaborave prava ljudi.
Stvarni razlog za ovo je nedostatak bogobojaznosti. Oni su zaboravili
osnovnu naredbu Èasnog Poslanika s.a.v.s. i Knjige s kojom su
dovedeni u vezu, da je bogobojaznost faktor koji pravi razliku izmeðu
28
muslimana i drugih. Kad jednom ne ostane ove razlike, preuzima
svjetovno. Prmda se upotrebljava ime islama, no, u njegovo ime su
poga‘ena prava ljudi i Bo‘ija prava. Data je prednost imetku i ‘udnji
za moæi nad Bo‘ijim naredbama, ili s ciljem da upravljaju imetkom
i da ojaèaju moæ, oni se oslanjaju na strane vlade i daju im prednost
nad vlastitim stanovnicima i ako je potrebno, zemljaci su proganjani
i protiv njih se èine prijestupi.
Pohlepa je neke voðe uèinila tako sebiènim da njima se ne mo‘e
napraviti nikakva usporedba izmeðu onoga èime oni pune svoje
kofere i kako slu‘e èovjeèanstvu. Izbijaju vijesti da je stotine
kilograma zlata stavljeno u stranu ili da je imovina zemlje stavljena
u Švicarske banke na liène raèune, kupljena je brojna nepokretna
imovina u stranim zemljama dok su mase oèajnièki ‘eljne imati dva
obroka hrane. Ovo nije stanje samo u Arapskim zemljama, u
Pakistanu, takoðer, situacija je takva da je za neke teško da imaju
jedan obrok. No, voðe troše na stotine hiljada u kupovini u
inostranstvu. Bilo da su to voðe Pakistana, Srednjeg Istoka ili sjeverne
Afrike; ljudi kojima je bila data Knjiga i sunnet koji je trajan, ipak
prave ruglo od prava ljudi i Bo‘ijih prava. Oni otimaju imetak svojih
zemljaka. Šta se mo‘e oèekivati od takvih ljudi u smislu voðenja
vlada na linji bogobojaznosti? Oni mogu stvoriti nered, mogu u
zamahu moæi vladati neko vrijeme, ali oni ne mogu biti izvor mira
za mase. U takvim situacijama se pojavljuje reakcija.
Huzur je rekao da takva reakcija mo‘da izgleda iznenadna, ali
ona nije iznenadna. Duboko unutra, osjeæanja se dugo vremena
usijavaju. Ovo je postalo oèito u nekim zemljama; u drugim zemljama
to æe postati oèito. Kad se konaèno dogodi izlijevanje lave, ona
takoðer opr‘i i moæne. Kao ova reakcija ‘rtava protiv tlaèitelja nema
nikakve procedure, tlaèeni nastoje uèiniti sve što je moguæe radi
slobode i kad uspiju oni takoðer nastave tlaèenje. Zato je jako
potrebno da Ahmadi muslimani mole Allaha za muslimanski svijet
prije nego što svaka zemlja zapadne u ovo i zapoène dugi lanac
tlaèenja. Da Allah dadne razum i vladama i masama i osposobi ih da
posvoje bogobojaznost. Da muslimanske voðe imaju bogobojaznosti
oni bi pazili na prava drugih ljudi. Organizacija muslimanskih
29
zemalja ne bi bila organizacija samo po imenu nego bi pomagali
jedan drugom. Da se dr‘e stvarne bogobojaznosti, svijet islama bi
imao ugled i polo‘aj. Ogromnim dijelom Azije upravljaju
muslimanske vlade kao i nekim drugim dijelovima svijeta, ali se oni
opæenito smatraju nerazvijenim ili zemljama u razvoju. One zemlje
koje su bogate naftom pod uticajem su stranih moæi. Rezerve pomoæi
koju oni omoguæavaju nerazvijenim zemljama u rukama su ljudi
izvana. Umjesto da imaju strah od Boga, oni se boje ljudi. Zbog
njihovih liènih interesa nisu ulo‘ili imetak svojih zemalja u izgradnju
industrije i nisu napravili napredak u agrokulturi, uprkos toga što je
klima u veæini muslimanskih zemalja povoljna za rast razlièitih vrsta
usjeva. Oni su mogli proizvesti revoluciju sa bogatstvom nafte, no
njihove sklonosti su drugaèije. Muslimanski nauènici i inovatori su
cijenjeni u stranim zemljama zato što im nisu omoguæena sredstva
u njihovim zemljama. Ako nastoje da napreduju, odreðeni lièni
interesi vlasti ih spreèavaju. Meðu muslimanskim zemljama, Malezija
se smatra tehnološki naprednom, no razvijeni svijet se èak na nju
poziva kao na zemlju u razvoju.
Huzur je rekao da je sve ovo zbog odsustva bogobojaznosti i
vrijednosti su se promijenile. Ako hoæe da naprave napredak, moraju
prepoznati istinske vrijednosti. Sadašnja situacija je krajnje
zabrinjavajuæa. Èasni Kur’an ka‘e:
“Zaista su vjernici braæa…” (49:11)
Pa ipak nam vijesti ovih dana govore o zemljama kao što je Egipat
gdje se vlada nije zaustavila od poduzimanja koraka protiv naroda,
nego je stvorila podjele meðu ljudima i omoguæila oru‘je onima
koji je podr‘avaju. Ako muslimanske vlade tvrde da su demokratske
onda, ukoliko se mase ne okrenu krajnjem nasilju, vlade trebaju biti
strpljive. Pa ipak, na vijestima je bilo da je oduzeto stotine ‘ivota.
Oni podi‘u zahtjev na demokratiju oponašajuæi Zapad ali nemaju
tolerancije. Ako ‘ele da oponašaju demokratiju, oni moraju uliti u
glavu toleranciju.
Sve što se nedavno dogaðalo u Egiptu i Libiji itd., ili što se
godinama dogaða u Afganistanu i Pakistanu kroz ekstremiste,
30
negiranje je onog duha bratstva koje islam nareðuje. Danas je, da bi
se obnovilo ime islama, da bi se stvorio mir izmeðu masa i
rukovodstva, potrebna bogobojaznost a niko nije zainteresovan da
posveti pa‘nju ovome. Ono što je potrebno je da se svaki pojedinac
okrene Allahu i razmisli o tome šta treba biti uraðeno kad postoji
situacija:
“…nered je zavladao kopnom i morem…” (30:42)
Huzur je rekao da Kur’an daje svoje rješenje kao što je i Èasni
Poslanik s.a.v.s. a to je put da prihvatimo Mesiju i Mehdija i i da mu
uruèimo Poslanikove s.a.v.s. selame. Dokle god oni ovo ne uzmu u
obzir nastavit æe rasti ovosvjetska pohlepa. Bogobojaznost se posti‘e
povezivanjem s Bogom, zaista se bogobjaznost posti‘e posvajanjem
puteva koje nam je pokazao Èasni Poslanik s.a.v.s. Zatim je Huzur
dao sa‘eto iznošenje o odlomku koji su mu poslali a koji je uzet sa
veb stranice u kojem muslimanska organizacija govori o rješenju
sadašnjeg stanja stvari. Ova organizacija sadašnju borbu za slobodu
u nekim muslimanskim zemljama vidi kao pozitivnu i ka‘e da
muslimani trebaju diæi svoj glas protiv tirana. Komentarišuæi na
zapadnom mediju, oni ka‘u da terminologija upotrijebljena o islamu
pravi izgled islama zastrašujuæim. No, ovi ljudi nisu voljni da prihvate
sistem halifata. Za zadnjih deset godina mnogo je napisano protiv
islama u pogledu pokrivanja ‘ena, Kur’ana, Èasnog Poslanika s.a.v.s.
i o Šerijatu. Oni ka‘u da je u islamskoj dr‘avi halifat glavni (vodeæi)
i zato je to sr‘ naše vjere. Jedini halifat mo‘e dr‘ati budno oko na
upravljaèima i mo‘e stvoriti osloboðenje svih vrsta. Oni ka‘u da je
ovo jedini naèin kroz koji ummet mo‘e širiti svjetlo u svijetu. Oni
predla‘u da trebaju biti uèinjeni napori da se osnuje halifat. Huzur
je rekao da ovaj odlomak ispravno podr‘ava da jedini sistem halifata
mo‘e ispravno voditi tome da se muslimani ujedine i da se odr‘ava
pravda. Meðutim, metod koji je predlo‘en u njemu – da mase trebaju
prirediti pobunu, je pogrešan.
Huzur je rekao da je ovo ukazivanje ispravnog puta no, halifat se
ne mo‘e steæi kroz napor masa. Je li ispravno upuæeni Halifat bio
utemeljen kroz ljudski napor? To je, zaista, bilo stanje straha iz kojeg
je Allah uzdigao hazreti Abu Bekira r.a. za halifat. Huzur je rekao da
31
halifat bude udijeljen, to je blagoslov Bo‘iji za vjernike. Èasni
Poslanik s.a.v.s. je pretskazao o ispravno upuæenom halifatu poslije
njega, on je takoðer pretskazao o dugom periodu tlaèenja poslije
kojeg je pretskazao o zraèku nade koji se mo‘e vidjeti u kur’anskom
izrazu:
“I drugima (je njega poslao) meðu njima koji im se još nisu
prikljuèili…” (62:4)
On je rekao da æe Mesija biti nearap i persijski potomak, i da æe
zbog njegove potèinjenosti Èasnom Poslaniku s.a.v.s. njegov polo‘aj
biti polo‘aj poslanika koji nije donio zakon. Hazreti Huzaifa prenosi
da je Èasni Poslanik s.a.v.s. rekao:
“Poslanstvo æe ostati meðu vama sve dotle dokle Allah htjedne.
On æe izazvati njegov kraj i slijediti ga halifatom po pravilu
poslanstva sve dotle dokle On htjedne i onda æe uzrokovati njegov
kraj. Onda æe slijediti kreljevanje da ostane sve dotle dokle Bog
htjedne i onda æe se završiti. Onda æe biti tiranija koja æe ostati
sve dotle dokle Bog hoæe i završit æe se na njegovu veliku odredbu.
Onda æe nastupiti hilafet na pravilu poslanstva i onda je zašutio”
Huzur je objasnio da je Bo‘ija milost to što stupa na djelovanje
za utemeljenje halifata. Kako da oni predla‘u da utemelje halifat u
svakoj zemlji, oni se èak ne sla‘u o imamu za namaz. Tu je samo
jedno rješenje a to je da prihvate Obeæanog Mesiju a.s. i onda prihvate
halifat koji je bio postavljen poslije njega. Ovaj halifat nije bio
utemeljen pokazivanjem ekstremistièkog stava. Ovaj halifat bio je
roðen iz pozivanja Bo‘ije milosti. Halifat koji je poklonjen Allahovom
milošæu i naklonošæu neæe samo biti garancija mira za ummet, on æe
to takoðer biti za cijeli svijet, on æe skrenuti pa‘nju vlada i masa na
njihove obaveze. Ahmadija zajednica samo predstavlja jedno rješenje
za sve ove nerede: s ciljem da postanete Hairul Ummah (’najbolji
narod’) uklonite strah svijeta iz srca, napravite vezu s Allahom i
ispunite svoj ‘ivot na ovom svijetu i na Ahiretu. Budite sigurni da,
ako Allah ‘eli, On mo‘e govoriti kome god On ‘eli. Ovo æe se dogoditi
povezivanjem sa Imamom doba; jedino ovo æe poboljšati stanje
muslimana.
32
Huzur je objasnio da onaj koji je došao s Allahovom milošæu vratio
je vjeru natrag od udaljenih zvijezda kao što je pretskazao Èasni
Poslanik s.a.v.s. i poslije njega je bio utemeljen halifat, koji je on
takoðer pretskazao. Obeæani Mesija a.s. je isto tako rekao da æe poslije
njega Allah poslati ‘drugu manifestaciju’. Ahmadi muslimna i trebaju
ovu poruku uputiti gdje god mogu – ako se shvati da je stabilnost u
zaštiti Halifata, onda u skladu sa pretskazanjem Èasnog Poslanika
s.a.v.s. takav halifat postoji. Nema potrebe ispaljivati metke radi toga,
doðite i budite dio ovog sistema i tako postanite izvor jaèanja
ummeta. Jedino æe ovo prikazati istinsku poslušnost Èasnom
Poslaniku s.a.v.s.
Huzur je molio Allaha da uèini da oni razumiju ovu osnovnu
taèku i da umjesto pokušaja ovdje-ondje doðu ka putu kojem nas je
Allah pouèio. Za to vrijeme, Ahmadi muslimani se trebaju
usredsrediti na dove.
Da Allah pokloni svakoj muslimanskoj zemlji vodstvo koje je
uviðavno i ima strah od Boga. U zemljama gdje zasada izgleda mirno,
upravljaèi izgleda slu‘e svojim interesima i oni u okrilju takoðer
izgleda imaju iste puteve. Videæi reakciju u nekim zemljama, okrutni
kraljevi takoðer di‘u glasove o pravima ljudi. Izgleda da je sada
svaka zemlja nesigurna u ovom pogledu, koje god da sile rade iza
scene; one koje æe najaviti mir ili one koje æe stvoriti nered. Videæi
ovu situaciju, Saudi Arabija je najavila dalje reforme. Pomaljaju se
mnoge nove sile. Neki izgleda da govore svijetskim moæima da sada
kad su iskusili svoje nekadašnje ‘saveznike’, trebaju njih probati.
Prethodni upravljaèi su na polo‘aj postavili ljude koji æe odr‘avati
istu vladinu politiku. Meðutim, sad kad je proizvedena svijest u
ljudima da je ovo neprihvatljiv put, to predstavlja opasnost da
religijski ekstremisti iskoriste ovu situaciju. Ovo mo‘e stvoriti
razlièitu seriju problema. Svjetske moæi æe poduzeti otvorene kao i
tajne mjere u odgovoru na ovo; oni nikada neæe tolerisati da njihovi
interesi budu ugro‘eni. Sadašnja unutrašnja borba u muslimanskim
zemljama Treæeg svijeta je zbog sukoba interesa raznih svjetskih
moæi. Tragedija je ovih muslimanskih zemalja da su pijuni u rukama
ljudi izvana i ne paze na svoje nacionalne interese. Poslovièan hod‘a
33
lišen je bogobojaznosti i još je opasniji od samo-zainteresovanih
upravljaèa. Ovo je povod duboke zabrinutosti i zahtijeva dove.
Unutrašnje i vanjske moæi finansijski nastoje da preuzmu kontrolu
i mase su pora‘ene. Bilo je vrijeme kad se o Iraku govorilo da je
tako razvijen da je izgledao kao Evropska zemlja. Sad je sveden na
ruševine. Situacija u Iraku je poveæala uznemirenost u Arapskim i
nekim Afrièkim zemljama i zbog prirodnih resursa tamo, svjetske
moæi sada ‘ele da tamo imaju svoje uporište. Ukratko, izgleda da
ovo oèito tlaèenje svijet vodi ka propasti. Ako nije stvorena istinska
bogobojaznost, ako pravda nije utemeljena onda æe, jednog dana ili
drugog, uništenje progutati svijet i nije nezamislivo da æe neke
muslimankse zemlje postati okidaèki faktor. Da Allah dadne
muslimanskim zemljama upravljaèe koji su pravedni, i koji se dr‘e
bogobojaznisti i koji saraðuju i ‘ele saradnju u ime vrijednosti, u
skladu sa Kur’anskom naredbom:
“…I poma`ite jedan drugom u dobroèinstvu i bogobojaznosti;”
(5:3)
Oèigledna situacija, meðutim, ne izgleda tako. Ona izgleda da je
sluèaja:
“…nered je zavladao kopnom i morem…” (30:42)
Mi jedino mo‘emo èiniti dove ili u najboljem sluèaju da svoju
poruku uputimo ogranièenom broju ljudi.
Huzur je rekao da je nedavno jedan profesor iz Bangladeša došao
da ga vidi i postavio je pitanje da, ako Ahmadi budu u veæini, koja je
garancija da neæe tlaèiti druge. Huzur mu je rekao da veæina koja je
roðena iz pridobivanja srca i umova, koja daje poruku ljubavi, zaista
i širi ljubav, koja dr‘i u vidu bogobojaznost i Allahovo zadovoljstvo,
saraðuje u uspješnim stvarima i takoðer prihvata saradnju u
uspješnim stvarima. Sistem ispravno upuæenog halifata baziran je
na davanju prava ljudima a ne na prisvajanjem njihovih prava. Zbog
ljudskih propusta, mogu biti donesene pogrešne odluke, no, ako je
tu bogobojaznost, stvari budu ispravno postavljene. Uprkos što su
proganjani, Ahmadi su uznemireni sadašnjim stanjem stvari u
muslimanskom svijetu i pišu Huzuru o tome. Huzur je rekao mi
34
trebamo biti zabrinuti i saosjeæajni sa muslimanskim svijetom bez
obzira na bilo šta i trebamo èiniti dove za njih; inšaAllha mi æemo
nastaviti tako èiniti. Ahmadi muslimani koji ‘ive u Arapskim
zemljama i imaju neki uticaj trebaju reæi muslimanskim politièarima
i voðama da ako ne povedu raèuna i ne nastoje koliko god mogu da
utemelje pravdu i bogobojaznost, i ne izbave se iz zamke hod‘a,
ako ne budu oprezni o ekstremistima, posve je moguæe da æe u ime
religije, poslovièan hod‘a nastojati da uzme punu kontrolu vlada u
nekim zemljama. Ovo mo‘e donijeti tako drastiène rezultate
prednjima što mo‘e mase gurnuti dalje u mrak. U ime religije, jedna
sekta æe nastaviti proganjati drugu sektu i svjetske moæi æe tako
imati odobrenje da se umješaju u ime èuvanja mira. Ovo mo‘e voditi
daljem haosu, bit æe gubljenja ‘ivota, gubljenje imetka i direktno ili
indirektno æe se dogoditi moguænost da budu sputani u
podjarmljenost. Iznad svega, kao što je prije spomenuto, rat širokih
razmjera mo‘e progutati svijet. Da Allha ima milosti i dadne razum
muslimanskom ummetu i njihovim upravljaèima, da u svoja srca
usade bogobojaznost.