Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 04. 03. 2011. – Konačna pobjeda Božijih zajednica;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je na poèetku svoje hudbe petkom prouèio slijedeæe ajete
i dao izlaganje o konaènoj pobjedi Bo‘ijih zajednica:
“Radi (njihove) oholosti na Zemlji i ru`nog spletkarenja. A ru`ne
spletke pogaðaju upravo one koji ih prave. Da li oni èekaju nešto
drugo osim sunneta prethodnih naroda? Zato ti nikad neæeš naæi
mijenjanja u Allahovom sunnetu; niti æeš ikako naæi izmjene u
Allahovom sunnetu. Zar oni ne putuju Zemljom da vide kakav
3
4
je bio kraj onih prije njih? A oni su bili moæniji od njih. A Allaha
ne mo`e ništa onemoæati na Zemlji ni na nebesima. Uistinu, On
ima trajno znanje (i) svemoæan je.” (35:44-45)
Huzur je rekao da mi èvrsto vjerujemo da je Obeæani Mesija a.s.
bio poslan od Boga jer vidimo Bo‘iju potporu za njega na svakom
koraku ovog puta kao ispunjenje Bo‘ijih obeæanja koja mu je dao.
Mi smo takoðer svjedoci ispunjenja svega što je on pretskazao. Ovo
uveæava našu vjeru. Zbog njegove revne ljubavi prema Èasnom
Poslaniku s.a.v.s. Allah mu je podario polo‘aj poslanstva tako da
mo‘e dalje unaprijediti zadatak Èasnog Poslanika s.a.v.s. Meðutim,
ovo je bilo poslanstvo koje nije donijelo zakon i bilo je u svojstvu
nalik sjeni i najviša taèka pripadanja ummetu Poslanika s.a.v.s. Šteta
je da naši protivnici ulema (vjerski uèenjaci/voðe) ovo neispravno
interpretiraju i ne samo da di‘u glasove protiv toga kad god je gdje
god je moguæe, nego nas takoðer uznemiravaju i proganjaju koliko
god mogu i ponekad prelaze sve granice u svom proganjanju.
Kad Bo‘ije zajednice napreduju, njihovi klevetnici nastoje sve
što mogu da zaustave njihov napredak posredstvom sile ili kroz
pomoæ navijaèa koje smatraju moænim. Ponekad, oni takoðer
prijevarno i lukavo nastoje da odvedu od istine one koji imaju slabu
vjeru ili one kojima nedostaje vjerski odgoj ili mladiæe. Zato svaki
Ahmadi musliman treba uveæati svoje vjersko znanje i biti svjestan
onoga u šta vjeruje i zašto to vjeruje da bi mogli odgovoriti takvim
prikrivenim neprijateljima. Uz to, i još va‘nije, mi trebamo èiniti
dove za svoje vjerovanje jer bez Bo‘ije milosti se ništa ne mo‘e
dogoditi. Radi ovoga nas je Allah pouèio dovi:
“Gospodaru naš, ne daj da naša srca postanu iskrivljena nakon
što si nas Ti uputio; i podaj nam milost Svoju; sigurno si Ti
jedini veliki Darovatelj.” (3:9)
Prema tome vjerovanje osobe je oèuvano samo Bo‘ijom milošæu
i zato ponizna osoba uvijek treba Njegovu pomoæ i, zaista, treba biti
u potrebi za Njegovom pomoæi. Huzur je rekao da mu ponekad ljudi
pišu i pitaju da, ako aspekt poslanstva Obeæanog Mesije a.s. ne bude
spomenut u diskusijama itd., to smanjuje neprijateljstvo.
5
Objašnjavajuæi to, Huzur je naveo iz pisanja Obeæanog Mesije
a.s. gdje je on rekao da se osoba ne treba bojati da tvrdi i brani
nebeske stvari i da nije praksa onih koji slijede istinu da se boje. On
je rekao da je njegova tvrdnja bila da je poslanik. Rekao je da je
svako s kim Allah ima razgovor – koji je veæi fenomen nego kod
drugih i koji ukljuèuje pretskazanja u obilju – nazvan poslanikom.
On je rekao da je ova definicija ispunjena u njegovoj osobi i da je on
zaista bio poslanik. Meðutim, rekao je da je njegovo poslanstvo bilo
ono koje nije donijelo zakon koji bi stavio van snage Bo‘iju Knjigu i
donijelo novu knjigu, i rekao je da takvu tvrdnju smatra kufurom
(nevjerovanjem). Rekao je – da on nije bio nazvan poslanikom – koji
bi ga onda drugi termin razlikovao od drugih koji su bili primaoci
(neke vrste) Bo‘ije objave. Huzur je rako da je to bila otvorena i
jasna tvrdnja Obeæanog Mesije a.s. koja je bila taèno u skladu sa
pretskazanjem Èasnog Poslanika s.a.v.s. koji je rekao da neæe biti
poslanika izmeðu njega i Mesije, Mehdija.
Huzur je rekao da suprotstavljanje Bo‘ijim zajednicama uvijek
postoji i da se nastavlja. Mnogi ugnjetaèki upravljaèi i njihova svjetina
su se i prije borili s njima ali su Bo‘ije zajednice nastavile napredovati.
Konaèno sva svjetina bude uništena i Bo‘ija odredba pobjeðuje.
“Allah je odredio: ’Sigurno æemo Ja i Moji poslanici nadvladati.’
Uistinu je Allah silan, moæan.” (58:22)
Huzur je rekao da griješe oni koji misle da æe im njihovo mnoštvo
i pomoæ njihovih ovosvjetskih gospodara dati uspjeh. Konaèna
pobjeda zasigurno pripada Bo‘ijim zajednicama. Nije va‘no kako je
oštar njihov intelekt u kovanju zavjera i pravljenju la‘nih planova,
oni se ne mogu nadmetati s Bo‘ijom odredbom. A Allah je ovako
uvjerio istinske vjernike: “…A ru‘ne spletke pogaðaju upravo one koji
ih prave…” Zaista, doðe vrijeme kad su potrebne ‘rtve ali konaèna
pobjeda pripada Poslaniku i njegovim sljedbenicima; ovo je Allahov
sunnet a Allahov sunnet se nikada ne mijenja, to æe nam pokazati
loš kraj neprijatelja kao što je i prije, baš kako ajet prouèen ranije
navodi (35:44).
Huzur je rekao da je nedavno dogaðanje u Indoneziji dalo
hod‘ama i njihovoj kliki smjelost da planiraju napraviti ogroman
6
skup pozivajuæi na potpunu zabranu Ahmadija D‘emata kao
muslimana. Oni su planirali da na ovom skupu bude prisutno stotine
hiljada i napravili su ogromne pripreme. Rekli su da æe svoj protest
ulo‘iti do najviših nivoa vlade i ako ne budu uspješni uklonit æe
poglavara dr‘ave iz njegove slu‘be. Ovaj plan je bio ogroman po
razmjeru i d‘emat u Indoneziji je bio zabrinut o njegovim ekstremistièkim
elementima. Meðutim, Allah je ‘elio da se dogodio samo
obièan skup koji se završio ranije nego što je bilo planirano. Nekoliko
dana ranije, vlada je sponzorirala sveæenike koji su odluèili da odr‘e
skup kojem je prisustvovao predsjednik zemlje i tako je Allah odbacio
ove druge planove. U svakom sluèaju, niti je vlada sponzorirala
sveæenike niti su hod‘e naši prijatelji. Allah ponekad tako ‘eli da se
naše protivnièke grupe sukobe (budu u neskladu) jedna s drugom.
Mi smo zahvalni indone‘anskoj vladi jer je od tada, s izuzetkom
jednog ili dva ministra, stav upravljaèa prema nama bio dobar.
Huzur je rekao da ‘eli reæi da smo upravo poslije ubistava u Lahoru
svjedoci iskrenosti vjere koja se razvija u Africi i kao rezultat toga
ljudi ulaze u Ahmadijat. Slièno tome je Allah otvorio puteve za ljude
pobo‘ne prirode poslije dogaðaja u Indoneziji. Murabi sahib iz Afrike
piše da je nakon što je vidio snimak dogaðaja u Indoneziji bio vrlo
tu‘an. Sluèajno je istog dana bio planiran sastanak sa nekim lokalnim
uglednim ljudima i ulemom radi prenošenje poruke. On piše da je
stavio video snimak na poèetku sastanka i objasnio pozadinu ovog
neèovjeènog napada. Teško da su vidjeli minutu snimka kad je jedan
od imama ustao i poèeo jecati na naèin po Afrièkoj tradiciji i rekao
da, ako ovi muslimani provode neèovjeènost u ime Èasnog Poslanika
s.a.v.s., onda on ‘eli da napusti takve muslimane i takav islam i
proglasio da je Ahmadi musliman. Huzur je rekao da je sastanak tek
trebao da se odr‘i kad je Allah osposobio jednog velikog imama da
primi Ahmadijat. On je kasnije rekao da se zavjetovao da æe u
naknadu za tri ubijena šehida u Indoneziji dovesti tri sela u okrilje
Ahmadijata. Huzur je molio Allaha da ga osposobi da tako uèini.
Huzur je rekao da bilo da neprijatelj planira protiv nas tajno ili
javno – da ne spominjemo prepadanje onih koji nemaju sna‘nu vjeru
– njihovo planiranje odmah otvara srca ljudi pobo‘ne prirode u korist
Ahmadijata i zadatak koji naši misionari ne mogu uraditi za godinu
7
bude obavljen u jednom momentu. Ko je zaista tu ko mo‘e zaustaviti
Bo‘iji posao? Allahov je sunnet da Njegova odredba pobjeðuje a da
tlaèitelji budu uništeni. Ovo je upozorenje od Boga da, ako su ljudi
u ranija vremena došli do lošeg kraja zbog takvog suprotstavljanja,
današnji Bog je isti Bog i ovo su obeæanja istog Svemoguæeg Boga.
On ka‘e: ’Zar niste vidjeli uništenje ranijih naroda?’ Huzur je rekao
da i danas, kad ljude pogaðaju zemljotresi, oni su upozoravajuæi
znak za one koji se obaziru. Navoðenjem ovoga u Èasnom Kur’anu
Allah je naredio muslimanima da imaju pameti. No, na‘alost, oni su
zaboravili ovo upozorenje. Allah se obraæa oholim i uobra‘enim
(umišljenim) koji su opijeni u samoljublju svoje moæi da æe njihova
oholost biti bezvrijedna. Allah ka‘e: ’…A oni su bili jaèi od ovih…’ to
jest, da su protivnici poslanika bili jaèi od njih no, kad je došla Bo‘ija
kazna, oni su svi bili uništeni. Iznoseæi ovo u Èasnom Kur’anu, Allah
je rekao svakoj osobi nalik faraonu i njegovoj rulji da njihova moæ
nije ništa u poreðenju s Bogom i Allah dadne moæ Bo‘ijim ljudima
premda su prividno slabi. Klevetnici Bo‘ijih ljudi trebaju imati pameti
i trebaju razumjeti ovu stvarnost – da je borba s onima koji su poslani
od Boga zapravo borba s Bogom. Zaista, On ka‘e: ’…A Allah nije
takav da bilo šta na nebesima ili na Zemlji mo‘e onemoæati Njegove
planove’.
Huzur je rekao da, dok su ovo radosne vijesti za nas u ovo doba,
to takoðer skreæe pa‘nju na odgovornost: da se istinski pove‘emo
sa tom Bo‘ijom osobom i stvorimo poseban odnos s Bogom. Nastojte
i ièinite da naše obo‘avanje Boga, naši namazi, naše prakse budu u
liniji s uèenjima Èasnog Poslanika s.a.v.s. koje je za nas Obeæani
Mesija a.s. dalje razotkrio. Ako istinski usadimo ovaj princip, onda
oni, bilo da su moæni ljudi Pakistana, Indonezije, Bangladeša ili neka
Arapska nacija, nemaju stajališta protiv Svemoænog Boga. Naši
klevetnici trebaju razumjeti ove znakove Bo‘ije odredbe i popraviti
se, inaèe, Bo‘ija odrdba æe pobijediti; i kad se Njegova konaèna
odredba dogodi, sve bude uništeno.
Zatim je Huzur proèitao neke isjeèke iz pisanja Obeæanog Mesije
a.s. Oni ukljuèuju slijedeæe:
’Allah æe skršiti oholost oholog vjerskog uèenjaka’ i ’istinitost osobe
posebno odane Bogu sti`e Boga u takvom obilju da to zaslijepljen
8
ovim svijetom ne mo`e vidjeti.’
’O ljudi, razumite da ja u svojoj ruci imam tu ruku koja æe biti
prema meni iskrena do samog kraja.’
’Ako skrivate svoje svjedoèenje, onda æe uskoro doæi vrijeme da æe
kamenje svjedoèiti za mene.’
’Pogrešno je umišljati (uzimati za sigurno) da æe se Obeæani Mesija
spustiti s neba. Zapamtite, niko se neæe spustiti s neba; svi naši
protivnici koji su `ivi danas umrijet æe a niko od njih neæe biti svjedok
da se Isa, sin Merjemin spustio s neba. Onda æe njihova djeca koja
pre`ive takoðer umrijeti a niko od njih neæe biti svjedok da s Isa,
sin Merjemin, spustio s neba. Onda æe djeca njihove djece umrijeti i
oni takoðer neæe biti svjedoci da se Isa, sin Merjemin, spustio s
neba. Tada æe Allah uèiniti njihova srca uznemirenim i zabrinutim
– da je vrijeme konaène pobjede prošlo, svijet se promijenio a Isa,
sin Merjemin, se još nije spustio s neba. Tada æe intelektualci biti
izmoreni ovom vjerom. I tri stoljeæa od danas se neæe upotpuniti
kad æe oni koji su oèekivali Isaa – bilo to muslimani ili kršæani –
jako malodušni i obeshrabreni, napustiti ovu la`nu vjeru. I bit æe
samo jedna vjera u svijetu i jedan voða.’
Huzur je rekao da smo mi prema tome svjedoci rijeèi Obeæanog
Mesije a.s. Danas, u skadu sa Bo‘ijim obeæanjem Ahmadijat cvjeta u
Aziji, na ostrvima, u Evropi, Americi i plodnim oblastima kao i
rasprostranjenim pustinjama Afrike. Svaka ‘rtva svakog Ahmadi
muslimana postaje sredstvo postizanja novih ciljeva. Mi trebamo
moliti Allaha više nego ikada da uzmemo uèešæa u Bo‘ijoj milosti i
za oèuvanje naše vjere. Situacija u svijetu se brzo mijenja, inšaAllah
to æe pokazati velike znakove u prilog Ahmadijata. Za ovo je potrebno
mnogo dova, za ovo je potrebno mnogo samo- kritièkog razmišljanja.
U toku ovih dana potrebno je posvetiti posebnu pa‘nju na namaze i
takoðer da Allah prekrije naše propuste, i da ni jedan naš postupak
ne bude takav da nas liši da do‘ivimo ovaj napredak.
Zatim je Huzur najavio da je umro Imama sahib iz Maroka. On je
dao zavjet bai’ata u 2002. godini i bio je uèena osoba. U Ahmadijat
je došao nakon što je proèitao knjigu ’Iljazul Mesih’ koju je napisao
Obeæani Mesija a.s. Prvi put je sreo Huzura na ðelsi u Francuskoj
9
2003. godine. Kad je Huzur posjetio Strasburg prošle godine on je
došao da ponovo vidi Huzura. Zbog bolesti je u to vrijeme bio prilièno
slab. Imao je sna`nu vezu sa Halifatom i bio je u procesu pisanja
Èasnog Kur’ana rukom za koji je rekao da ga `eli pokloniti Huzuru.
On je svu svoju ušteðevinu poklonio u fond za d`amiju u Strasburgu.
Da mu Allha oprosti i uzdigne njegov polo`aj u D`ennetu i da otvori
srca njegovih potomaka i rodbine koji nisu Ahmadi muslimani.