Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 11. 03. 2011. – Odavanje poštovanja Syed Davood Muzaffer Šah sahibu;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je naveo iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. gdje je on uporedio
srca ashaba Èasnog Poslanika s.a.v.s. sa sjajnim, oèišæenim posudama
koje su prošle kroz proces kalajsanja. Huzur je objasnio proces
kalajsanja za one koji nisu sa (Indijskog) podkontineneta. U stara
vremena su posude i šerpe bile napravljene od bakra i drugih metala
i povremeno ih je trebalo detaljno oèistiti procesom kalajsanja. Ljudi
sa (Indijskog) podkontinenta znaju o kalajsanju pogotovu oni koji
rade u velikoj kuhinji gdje velike posude trebaju proæi kroz ovaj
proces. U kalajsanju posude prvo trebaju proæi kroz vatru s nekim
prethodno utrljanim hemikalijama, zatim se sjajni bijeli metal utrlja
da bi se uklonila bilo kakva preostala mrlja i nakraju se posude
ispoliraju komadom platna, tako da se sjaje kao da su napravljene
10
od srebra. Huzur je rekao da je dao ovo objašnjenje zato što ovo nije
obièno poreðenje koje je Obeæani Mesija a.s. dao o posudama kako
proðu kroz proces kalajsanja. To ukljuèuje prolazak kroz vatru. Huzur
je rekao da ukratko Obeæani Mesija a.s. govori da, kad osoba ‘eli da
dostigne takav polo‘aj gdje je istinski prosvijetljen svjetlom Bo‘ije
Rijeèi, on mora proæi kroz bolno nastojanje. Samo onda posti‘e
polo‘aj takvog napretka koji Allah navodi u Èasnom Kur’anu:
“Zaista, uspjet æe samo onaj ko je (bogobojaznost) poveæa,”
(91:10)
Zaista, s ciljem da sebe oèistimo, potreban je ozbiljan napor.
Obeæani Mesija a.s. je došao s ciljem da ujedini kasnije (sljedbenike)
sa onim prvim, tako da pohrðala srca budu polirana i zasijaju svjetlom
Bo‘ije Rijeèi. Ovi primjeri mogu se vidjeti kod ashaba Obeæanog
Mesije a.s.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da èišæenje sebe zahtijeva da
musliman treba uvijek biti potupo spreman, svom svojom
sposobnošæu da ispuni Bo‘ija prava i prava ljudi. Baš kao što èovjek
jezikom ispovijeda da je Bog Jedan i bez ikakvog partnera, slièno
tome treba ovo pokazati kroz svoju praksu i treba uvijek biti sa‘aljiv
i od pomoæi ljudima. Obeæani Mesija a.s. je došao tako da èovjek
mo‘e napraviti èiste promjene na liènom nivou i steæi duhovne
blagoslove. Da Allah osposobi svakog Ahmadi muslimana da te‘i za
ovim. Sretni su oni koji èine napore ka ovome. U slijeðenju ashaba
Èasnog Poslanika s.a.v.s., ashabi Obeæanog Mesije a.s. napravili su
izvanredne promjene u sebi i ovo su prenijeli na svoje buduæe
generacije. Sretni su oni koji ovu dobrotvornost prenesu dalje.
Huzur je rekao da æe danas spomenuti jednog takvog pretka koji
je odao poštovanje imenu svojih predaka. U njemu se mogu vidjeti
odlike samo-èišæenja koje je Obeæani Mesija a.s. razjasnio. Huzur je
rekao da je imao i još ima vrlo blizak odnos sa ovim pretkom koji je
i s oèeve strane i sa majèine bio unuk dvojice uglednih ashaba
Obeæanog Mesije a.s.
Njegoov ime je bilo Syed Davood Muzaffer Šah sahib. On je umro
prije nekoliko dana. Njegov djed po ocu, dr. Syed Abdul Sattar sahib
bio je ashab Obeæanog Mesije a.s. Dr. Syed Sattar sahib je bio iznad
11
drugih u bogobojaznosti, èistoæi, poniznosti, ispunjavanjem du‘nosti
prema Bogu i prema ljudima. Hazreti Mirza Bašir Ahmad sahib r.a.
prenio je da se jedanput hazreti Halifatul Mesih I r.a. razbolio.
Obeæani Mesija a.s. je dao kozu za sadaku. Dr. Syed Abdul Sattar
sahib je ostao sa hazreti Halifatul Mesihom I r.a. cijelu noæ i pazio
ga. Kad je Obeæani Mesija a.s. došao da ga posjeti ujutro, hazreti
Halifatul Mesih I r.a. mu je rekao da je dr. Sahib ostao budan cijelu
noæi davao mu lijekove. Obeæani Mesija a.s. bio je vrlo zadovoljan
kad je ovo èuo i rekao je da je ova porodica bila d‘ennetska. Jedanput,
dok je radio kao dr‘avni hirurg u vladinoj bolnici, dr. Syad Abdul
Sattar sahib je s nekim vodio diskusiju o Ahmadijatu. U toku diskusije
ovaj èovjek je u ljutnji bacio zemljanu posudu na dr. Sahiba. Posuda
ga je pogodila u glavu i povrijedila ga. On je tiho otišao u bolnicu
gdje su mu previli ranu. Za to vrijeme ovaj èovjek je shvatio da je
udario visokog vladinog slu‘benika i bojao se da æe ga policija
vjerovatno uhapsiti. Meðutim, dr. Syed Abdul Sattar sahib se vratio
nazad u d‘amiju i obratio se ovom èovjeku govoreæi mu da se nada
da ga je prošla ljutnja. Èovjek se izvinuo. Ovo je bio uzor strpljenja
kakvo je pokazao dr. Syad Abdul Sattar sahib. Premda je imao
ovlaštenje on je bio strpljiv. Samo onaj ko se oèisti mo‘e pokazati
tako visok moral.
Syed Davood Muzaffer sahib bio je drugi sin hazreti hafiza Syed
Mahmood Ullah sahiba, koji je bio sin dr. Syad Abdul Sattara Šah
sahiba. Hazreti Hašmat Ullah Khan sahib, doktor specijalista hazreti
Musleh Mauda r.a. piše da je Syed Mahmood Ullah sahib bio visoko
moralna osoba koji je imao vatrenu ljubav prema Allahu i èija ‘elja
da slu‘i ljudima je bila vrlo visokog stepena; on je imao veliko
poštovanje prema starijima i ljubav prema mladima. Napisao je da
je njegov sin bio vrlo pobo‘an i dovoljno sretan da mu hazreti Musleh
Maud r.a. dadne svoju kæer da se njome o‘eni.
Huzur je rekao da je Syed Davood Muzaffer sahib bio taj koji je
postao zet hazreti Musleh Mauda r.a. On je naslijedio odlike svojih
predaka ispunjavajuæi du‘nosti prema Bogu i du‘nosti prema ljudima
u velikoj razmjeri. Imao je ogromnu ljubav za Èasni Kur’an, bio je
ponizne prirode i sretao je ljude s izrazom poštovanja. Pokazivao je
neobièan obzir prema mlaðoj braæi svoje ‘ene zato što su oni bili
12
sinovi hazreti Musleh Mauda r.a. U odnosima meðu bli‘njima mo‘e
biti padova i uspona. Kad god bi primjetio da se situacija pogoršava
on bi šutio. Pokazivao je toliko obzira i poštovanja èak sa ovim
mlaðima od njega da bi se stvari uvijek riješile zadovoljavajuæe. On
je imao zaèuðujuæe visoko poštovanje prema porodici Obeæanog
Mesije a.s., prema njegovoj djeci i djeci njegove djece. Ponekad,
Huzur je osjeæao da je pokazivao više poštovanja nego što je bilo
potrebno, koje po Huzurovom mišljenju nije bilo primjereno, ali je
on to radio iz svoje uroðene pobo‘nosti.
Syed Davood Muzaffer Šah sahib i njegova ‘ena, Syeda Amatul
Hakeem sahiba bili su par dreðen od Boga. Oni su jedno drugo
nadmašivali u praktikovanju vrlina i dobrog morala. Èesto se mu‘ i
‘ena prepiru oko toga zašto je druga strana potrošila novac na
odreðen naèin. Ovaj par nije imao interesa u ovosvjetskim
troškovima. Huzur je rekao da je lièno posmatrao kako su oboje
uvijek tra‘ili priliku da pomognu druge. Ako bi mu‘ pomogao
nekome, ‘ena bi rekla da je trebao više pomoæi i ako bi ‘ena pomogla
nekome mu‘ bi rekao isto. Syed Davood Šah sahib je rekao da mu
njegova rahmetli ‘ena èesto doðe na san i inspiriše ga da pomogne
tu i tu osobu i dadne sadaku itd. Huzur je rekao da je, koliki god je
prihod imao, Syed Davood Šah sahib to trošio manje na sebe i veæinu
davao drugima. Huzur je lièno vidio i drugi su takoðer prenijeli da
èak kad bi imao prihod u hiljadama on bi hiljade podijelio.
Huzur je rekao da, kad je zapoèeo voditi raèuna o njihovoj zemlji
pitao je Syedu Amatul Hakeem sahibu – pošto je to tradicija u
porodicama zemljoposjednika – koliko je ‘ita ‘eljela ostavili za
kuæanstvo. Kolièina koju je rekla daleko je bila veæa od one koju je
Huzur osjeæao da je potrebna. Ona je objasnila da su njene potrebe
bile iznad liènih potreba i da redovno daje ‘ito siromašnim ljudima.
Huzur je rekao da je Šah sahib bio isti. Huzur je naglasio da on ne
odaje poštovanje Šah sahibu i svojoj tetki zato što je on bio njegov
tetak kao i punac. Zapravo, da ih je oboje posmatrao, i da su ga od
djetinjstva impresionirali. Šah sahib je bio tiha osoba uvijek u ibadetu,
s radošæu i poštovanjem se miješao s djecom i bio je osloboðen od
svake ovosvjetske stvari.
13
Djed po majci Syed Davood Šah sahiba takoðer je bio ashab
Obeæanog Mesije a.s. Njegovo ime je bilo Maulvi Sarwer Šah sahib.
On je bio cijenjen starješina i slu‘io je Zajednici kao njen muftija.
On bi klanjao vrlo duge namaz. Jedanput ga je neko vidio kako
klanja nafil namaz u d‘amiji i bio radoznao kako to da mu je namaz
tako dug. Kad je ovaj èovjek prišao bli‘e primijetio je da Maulvi
Sarwer sahib neprestalno ponavlja dovu:
“Mi jedino Tebe obo`avamo i jedino od Tebe pomoæ tra`imo.”(1:5)
Njegov namaz u d‘ematu takoðer je bio vrlo dug. Syed Davood
Šah sahib je naslijedio i svog djeda po ocu i djeda po majci u njihovom
visokom moralu i drugim vrlinama. Huzur je rekao da ne slijedi
svako stope svojih predaka, no, Syed Davood Šah sahib je to vrlo
dobro upotpunio. Ako bi neko od njega tra‘io da èini dove on je bez
prestanka uèio dove ukoliko ga ne bi obavijestili da je stvar riješena.
Èesto bi govorio da su ljudi tra‘ili od njega da èini dove za njih ali
da ga nisu obavijestili o ishodu stvari (tako da je on nastavljao èiniti
dove). Èak ako bi mu neko uèinio i najmnaju uslugu bio bi vrlo
zahvalan i posebno bi uèio dove za tu osobu. Pogotovu je èinio dove
za doktore koji su pazili na njega. Prije nego što je došao da ‘ivi u
Rabvi, dr. Noori sahib je posebno tamo dolazio da lijeèi Syed Davoodh
Šah sahiba i Šah sahib je èinio mnoge dove za dr. Noorija. Da Allah
nastavi primati njegove dove jer je dr. Noori takoðer neko ko slu‘i
ljudima. Slièno tome, dr. Abdul Khalid sahib je redovno lijeèio Syed
Davood Šah sahiba. On je dugo bolovao od srèane bolesti i ponekad
su morali biti pozvani doktori. Dr. Khalid bi odmah dolazio. Dr. Khalid
je pisao Huzuru da bi Syed Davood Šah sahib tra‘io da uèe dove da
se èak ni ne suoèi s veremnom da bude lišen namaza i obo‘avanja
Boga, i za njegov dobar kraj.
S Bo‘ijom milošæu mnogi ljudi su sanjali o njegovom ’dobrom
kraju.’ Njegov sestriæ je sanjao da je hazreti Halifatul Mesih IV r.a.
došao i poveo Syed Davood sahiba sa sobom. Šah sahib je lièno
sanjao kako je hazreti Halifatul Mesih II r.a. izabrao posebnu stolicu
za njega. Jedna gospoða koja nije dobro poznavala Syed Davood
sahiba, sanjala je da joj je u snu bilo reèeno da je Šah sahib cijenjeni
starješina koji ima visok polo‘aj kod Allaha. On je lièno jednom
14
sanjao kako je njegova ‘ena Syed Amatul Hakeem sahiba na vrlo
dobrom mjestu gdje je vrlo sretna i zove ga da i on doðe ali je došao
glas da on neæe doæi u to vrijeme jer mora klnajati neke namaze.
Syed Davood Šah sahib bio je privuèen namazima i obo‘avanju
Boga boraveæi u društvu svojih djedova. On je ‘ivio sa svojim djedom
po ocu. Kad je dr. Abdul Sattar sahib bio vrlo slab u svojim zadnjim
danima, nije išao u d‘amiju radi namaza. Syed Davood Šah sahib, u
to vrijeme tinejd‘er, bio mu je imam za namaz kod kuæe.
Syed Davood Šah sahib bio je izvanredno blagoslovljen od Boga.
Ovaj svijet nije bio njegov cilj. On nije bio izuzetno bogat ali šta god
je imao bio je izuzetno zahvalan za to i pomagao je siromašne do te
mjere do koje mnogi basnoslovno bogati ljudi ne poma‘u. U svojim
kasnijim godinama oslabio mu je vid, tako da je njegova snaha vodila
finansije. Ona prenosi kako bi on, kad bi primio prihod, prvo izdvojio
za Oporuku, onda udio za siroèad, onda za siromašne studente, pa
za siromašne bolesne ljude i samo poslije ovoga bi ostavio novac za
sebe. Huzur je rekao da je upoznat da je Syed Davood Šah sahib
davao velikodušno za razne programe D‘emata.
Iako mu je vid oslabio, ipak je mogao reæi kad su se njegova
djeca suoèavala s nekom teškoæom. Njegov sin i snaha su oboje pisali
Huzuru da bi on osjetio kad bi u kuæi bio neki problem. Imao je
ogromnu ljubav za Èasni Kur’an i uèio bi do osam dijelova Kur’ana
dnevno i veliki dio je znao napamet. Jedanput je u toku ramazana
rekao Huzuru da nije mogao uèiti koliko je prije uèio, na što je Huzur
rekao da je napravio velikodušan proraèun i da nije va‘no – Huzur
je bio siguran da on uspije prouèiti jedan ili dva dijela dnevno. Huzur
je rekao da je on na ovo odgovorio da on uspijeva prouèiti tri ili
èetiri dijela. U zadnjih nekoliko godina svog ‘ivota, zbog oslabljenog
vida, nije mogao uèiti Èasni Kur’an u toku ramazana pa je rekao je
svom unuku kako uèi iz pamæenja i kad zaboravi da Bo‘iji melek
doðe i podsjeti ga. Kuæa njegovog najstarijeg sina je bila u fazi
izgradnje i on bi èesto pitao o tome. Onda je rekao svojoj porodici
da mu je Allah pokazao plan kuæe. Zaista je plan kuæe bio upravo
takav. On je èinio mnoge dove za uspješno obavljanje obaveza u
D‘ematu koje su njegova djeca imala. Otkad je Huzur postao njegov
15
zet, razvila se posebna veza izmeðu njih. On je takoðer uèio mnoge
dove za Huzura lièno kao i za zadatke D‘emata. Poslije Huzurovog
Hilafeta, u ovaj odnos su došli poštovanje i naklon, i njegove dove
za Huzura razvile su više saosjeæanja. On je mnogo molio Allaha za
uspjeh Huzurovih govora i za Ðelse i sa posebnom koncentracijom
je èinio dove za Huzura u toku svakog njegovog putovanja.
U toku nepovoljne situacije u Rabvi 1984. godine, mladiæi,
Khudam, imali su noæne du‘nosti. Syed Davood Šah sahib bi pravo
èaj za njih i ostavljao ga na svoj sto za ruèavanje. On bi ustajao u
pola tri noæu radi tahad‘ud namaza i pravio bi èaj za mlade ljude na
du‘nosti.
Allah mu je podario poseban tretman u njegovim mladim danima.
Dugo vremena je ‘ivio u Sindhu. U to vrijeme, pošto ta oblast nije
bila jako naseljena, zmije su bile posve uobièajene. Jednom se nije
osjeæao dobro pa je mislio da kod kuæe obavi sabah namaz. Meðutim,
nevidljiva sila mu je rekla da treba iæi u d‘amiju. Kad se vratio iz
d‘amije, njegova djeca su spavala i vidio je kako velika zmija
pokušava da se popne do njihovog kreveta. On se pobrinuo o zmiji.
Da je zaspao, zmija bi mu izazvala štetu.
Syed Davood Muzzaffar Šah sahib je studirao na vladinom
koled‘u u Lahoru. Zbog njegove poštene prirode bio je dobro poznat
i meðu osobljem i meðu studentima. Jedanput je njegov prijatelj u
igri uzeo neke stvari koje su pripadale nadzorniku studentskog doma
i sakrio ih u Šah sahibovu sobu. Cijeli studentski dom je bio pretra‘en
radi ovih stvari osim Šah sahibove sobe, jer niko nije sumnjao da bi
on mogao imati išta s tim. Kad je Šah sahib vidio ove stvari u svojoj
sobi postao je vrlo uznemiren kako da spasi svog prijatelja od kazne
a da ne sla‘e. Kad se provjera završila on je uzeo ove stvari i stavio
ih ispred sobe nadzornika. Olakšalo mu je da vlasti nisu vršile nikakvo
dalje istra‘ivanje inaèe bi Šah sahib morao reæi istinu i imenovati
prijatelja na kojeg je sumnjao da je ovo uradio.
On je pisao hazreti Musleh Maudu r.a. 1944. godine objašnjavajuæi
da stalno u snovima vidi hazreti Musleh Mauda. Ovo je bilo u vrijeme
kad je svoj ‘ivot ponudio da bude posveæen slu‘enju islamu (vakfe
zindagi). Bio je poslan u zemlje Sindha, gdje je boravio dugo
16
vremena. Kasnije je slu‘io u Tabšir odjeljenju takoðer. On je tamo
obavljao svoje du‘nosti i nije popuštao u bilo kojoj strani. Pokazivao
je potpunu poslušnost onima kojima je bio potèinjen, bez obzira na
njihove mlade godine. Naš misionar tamo, Laeek Tahir sahib napisao
je Huzuru da, dok je radio sa Syed Davood Šah sahibom, ovaj pokazao
veliku poniznost i pokazao takvo poštovanje prema drugima da bi
ih to postidilo. Nikada nije ostavljao dojam da je bio zet hazreti
Musleh Mauda r.a. ili zet dvojice Halifa. Bio je mirna osoba, uvijek u
ibadetu, dolazio bi u knacelariju nijemo uèeæi, obavio bi svoj posao
i otišao. Zbog pouzdanja koje je hazreti Musleh Maud r.a. imao u
njega, neki ljudi su nastojali da mu nanesu štetu ali je on uvijek ove
stvari prepuštao Allahu. Huzur je rekao da je vidio kako su ovi ljudi,
kad su bili uhvaæeni na jedan ili drugi naèin, izvinjavali se Shah
sahibu, koji bi im uvijek opraštao bez ikakvog progovaranja. On je
bio takva vrsta osobe da je Obeæani Mesija a.s. spomenuo da ne gaji
nikakve mr‘nje ili zlobe ni prema kome. Huzur je rekao da su ovo
ljudi koji su zaista sebe oèistili.
Zatim je Huzur proèitao dug isjeèak iz govora hazreti Musleh
Mauda r.a. kojeg je dao u vrijeme nikaha Syed Davooda Šah sahiba.
Poslije ovoga je Huzur molio Allaha da dadne da ljudi ove porodice
i D‘emata Obeæanog Mesije a.s. imaju to u vidu u toku sklapanja
braka – da je vjera bit i da je cilj Ahmadi muslimana da naprave vezu
s Allahom i slu‘e vjeri, i da svijet dovedu u vjeru a ne obratno.
Jedino je ovo sredstvo da uèinimo da nacija ostane u ‘ivotu. Kad
pobo‘na osoba našeg D‘emata napusti ovaj svijet, onda ljudi
D‘emata – pogotovu oni iz porodice Obeæanog Mesije a.s., ako je ta
osoba iz ove porodice – trebaju èuvati u vidu pobo‘nost i vezu s
Bogom i potvrditi ove puteve sa obnovljenim razmišljanjima. Ovaj
svijet je prolazan, on æe se završiti. Postizanje Bo‘ijeg zadovoljstva
je ono što traje zauvijek. Da nas Allah sve osposobi da ovo èinimo.
Èetiri sina Syed Davood Šah sahiba slu‘e D‘emat u raznim
svojstvima. Od njegove tri kæeri – jedna je Huzurova ‘ena a dvije
druge su takoðer udate za vakfe zindagi. Da Allah dadne da njihova
djeca i buduæe generacije uvijek dadnu prednost vjeri nad
ovosvjetskim stvarima. Dvojica njegovih sinova nisu vakfe zindagi
ali, s Allahovom milošæu imali su pozitivan utjecaj odgoja svojih
17
roditelja i uvijek su slu‘ili D‘emat na jedan ili drugi naèin. Da Allah
dadne da i oni i drugi potomci uvijek nastoje da steknu Bo‘iju blizinu
i da se njegove dove uvijek ispunjvaaju za njih. Slièno, da djeca svih
naših starijih, ashaba, uvjek praktikuju uzore svojih predaka i da s
dovama i sa svojom praksom èine napore za nastavak buduæe
pobo‘ne generacije. Da nas Allah osposobi za ovo. Huzur je najavio
da æe poslije d‘ume namaza klanjati d‘enazu u odsustvu za Syed
Davood Šah sahiba.