Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 18. 03. 2011. – Prirodne nesreće i Božija kazna;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Kad god se u svijetu pojavi bilo kakva prirodna nesreæa, oni koji
se boje Boga strah ih je da ih neko takvo uništenje ne bi stavilo u
teškoæu. Da ne bi njihov bilo koji postupak postao izvor Bo‘ijeg
nezadovoljstva. Takvo mišljenje je samo mišljenje vjernika koji imau
pronicljivost i shvatanje da Allah ne treba nikoga i tako, sa strahom
od Boga u svom srcu, oni nastoje i idu putevima koji vode Njegovom
zadovoljstvu. Allah ka‘e u Èasnom Kur’anu:
“Uistinu, koji se boje radi straha od Gospodara svoga, i oni koji
u ajete Gospodara svoga vjeruju,” (23:58-59)
Ova sura nastavlja i ka‘e da ovi ljudi ne pridru‘uju partnere Allahu
i nisu oni koji samo spominju Allaha u teška, uzburkana vremena a
18
zaborave Ga u mirna vremena. Oni se okreæu Allahu s veæom jaèinom
u vrijeme kad se suèe sa teškoæama ili opa‘aju klimatske promjene.
Blagoslovljeni uzor Èasnog Poslanika s.a.v.s. je tu za nas da ga
slijedimo za sve preostalo vrijeme. Hazreti Ajša r.a. prenosi: “Kad
god je bio jak vjetar Èasni Poslanik s.a.v.s. bi govorio: ’O Allahu!, ja
od Tebe tra`im ono što je dobro u tome, i dobro koje to sadr`i, i
dobro od onoga za što je to poslano. Ja tra`im utoèište kod Tebe od
onoga što je zlo u tome, od onog zla koje to sadr`i, i od zla onoga za
što je to poslano; a kad je bila grmljavina i munje na nebu, boja
njegovog lica bi se promijenila, i hodao je napolje i unutra, tamoamo;
a kad bi kiša došla osjeæao je olakšanje i ja bi vidjela znak
olakšanja na njegovom licu.’ Hazreti Ajša ga je pitala o ovome i on je
odgovorio: ’Mo`e biti da su ovi oblaci nalik onima koji su se nadnijeli
nad narodom Ada. Kad su oni vidjeli da nagomilani oblaci dolaze
ka njihovoj dolini rekli su: ’To je oblak koji æe nam donijeti kišu.’
Meðutim, taj oblak im je donio propast.’
Takvo je bilo ponašanje savršenog èovjeka s.a.v.s. kojem su zaista
od Boga bila data nebrojena obeæanja. On je bio upoznat da nikakva
propast neæe zadesiti njegov ‘ivot, zapravo su drugi bili zaštiæeni
radi njega. On je bio svjestan da poroènost nikakavog Deðala (antiKrista)
neæe biti od pomoæi protiv njega i takoðer je znao da vjetrovi
i oluje duvaju u njegovu korist, kao što se dogodilo u vrijeme Bitke
na Bedru i Bitke kod rovova kad su burni vjetrovi uništili neprijatelja.
Pa ipak je osjeæao zabrinutost. Njegova zabrinutost je bila roðena iz
njegovog ogromnog sa‘aljenja, jer on je bio ’milost za sve svjetove.’
Njegova briga takoðer je poticala iz èinjenice da Allah ne treba nikoga
ili ništa, i bojao se da oholost ljudi i njihovo pogrešno shvatanje
Njegove moæi ne uništi cijelu naciju. On je rekao da ga je Sura Hud
ostarila. Huzur je objasnio da Sura Hud govori o uništenju nacija.
Niko nije bolje razumio Bo‘ije rijeèi od Èasnog Poslanika s.a.v.s. i
zato je on stalno zabrinut o tome da je bila njegova odgovornost da
ummet ide Ispravnim putem, kao što je Allah rekao:
“Zato ti budi èvrst (u tome), kako ti je nareðeno, a (neka budu
èvrsti) i oni koji se kaju s tobom; i ne prekoraèujet granice;”
(11:113)
19
Prema tome, briga Èasnog Poslanika s.a.v.s. bila je da se vjernici
iskreno pokaju. Njegova zabrinutost nad burnim oblacima i vjetrovima
bila je zbog njegove uznemirenosti da ne bi loša djela vjernika
pozvala uništenje. Huzur je objasnio da je ovdje vjernicima nareðeno
da kad se jednom pokaju, treba da slijede Poslanikov blagoslovljeni
uzor. Jer treba da vode raèuna da Allah ne treba nikoga i da ne
budu kao oni koji spominju Boga samo u nesreæama i vrate se svojim
lošim djelima kad proðu nemirna vremena. Huzur je rekao da istinsko
pokajanje vjernika treba biti stvarno i neprestalno. Kur’an ka‘e:
“A kad ih talasi kao sjenka prekriju, oni pozivaju Allaha, iskreno
vjerujuæi u Njega; a kad ih On dovede kopnu, meðu njima ima
onih koji se dr`e srednjeg puta. A niko ne porièe Naše znakove
osim onog ko je veliki prevarant (i) nezahvalan.” (31:33)
Huzur je objasnio da istinski vjernik nastavlja pozivati Allaha
nakon što teškoæa bude odvraæena dok nezahvalna osoba bude
upletena u loše puteve. Kao što je blagoslovljeni primjer Èasnog
Poslanik s.a.v.s. pokazao, istinski vjernici se ne boje Allaha samo u
vrijeme svoje teškoæe, zapravo kad nevolja zadesi druge, to u njima
usaðuje strah od Boga. Bilo da su ove nesreæe bile u prošlom ili se
dešavaju u sadašnjem vremenu, ako se istinski vjernik boji Allaha
kroz loš kraj starih naroda, koliko više trebaju sadašnja uništenja
navesti ljude da se okrenu Allahu i da Ga se boje. Meðutim, veæina
njihove prirodne nesreæe pripisuju jednostavno klimatskim
promjenama i zakonu prirode. Ispravno je da se prirodne nesreæe
pojavljuju zbog zakona prirode. Zemljotresi se dogaðaju kad se graða
Zemljine prevlake pokrene. Ispravno je da su Novi Zeland, Japan i
mnoga ostrva smještena na graði ove prevlake i zato se tamo dogaða
više zemljotresa. Meðutim, takoðer je vrijedno opaziti da je onaj,
koji je u sadašnje doba bio odreðen od Boga, predskazao zemljotrese.
Prije mnogo godina, u toku napora da prenese poruku
(Ahmadijata), jednom našem misionaru u Gani, Mubešir sahibu,
lokalni vjerski uèenjaci (ulema) rekli su kako su zemljotresi bili jedan
znak dolaska Mehdija i ako je njegova tvrdnja o Obeæanom Mesiji
a.s. istinita, onda oni ‘ele znak zemljotresa u svojoj zemlji.
Zemljotresi nisu uobièajeni u Gani. Misionar sahib je èinio dove i
20
dogodilo se da je u Gani izbio zemljotres. Ovo je stvorilo mnogo
nemira i mnogi su došli u okrilje Ahmadija islama i ovaj je znak
postao najèuveniji. Mi vidimo da je Obeæani Mesija a.s. zaista povezao
svoj dolazak sa zemljotresima i drugim uništenjima. Nakon što je
bio obaviješten od Boga on je pretskazao da æe se prirodna uništenja
dogaðati kao znak za njega. On je napisao: ”Obraæajuæi mi se
Svemoguæi Bog je rekao: ’Ti si Moj Upozorivaè. Ja sam tebe zaista
poslao da bi grješnici bili rastavljeni od ispravnih.’ I još je rekao:
’Upozorivaè je došao ovom svijetu a svijet ga nije prihvatio. Ali æe ga
Bog prihvatiti i Bog æe ustanoviti istinitost njegove tvrdnje sna‘nim
potresima.’ I: ’Ja æu te blagosloviti u tolikoj mjeri da æe kraljevi tra‘iti
blagoslova od tvoje odjeæe.’ I Allah me je obavijestio o drugom
predstojeæem zemljotresu, za koji još nije odluèeno vrijeme, koji æe biti
najviše jaèine. On je rekao: ’Ponovo je došlo proljeæe i opet je Bo‘ija
Rijeè bila ispunjena.’ Ovo znaèi da æe se dogoditi drugi strašan
zemljotres, no da æe bogobojazni biti sigurni od njega. Postanite, zato,
bogobojazni i bojte se Boga da budete spašeni. Bojte se Boga danas da
budete mirni od straha toga dana. Zaista æe i nebo i Zemlja iznijeti
svoje znakove. No, oni koji se boje Boga bit æe pošteðeni. Bo‘ije Rijeèi
su mi rekle da æe se desiti mnoge nesreæe; mnoge katastrofe æe pogoditi
Zemlju, neke u toku mog ‘ivota a neke poslije mene. I da æe On dati
unapredak ovom D‘ematu, nešto mojom rukom, a nešto poslije mene.”
(Oporuka, str. 3-5)
Huzur je rekao da je prije objasnio da je broj prirodnih uništenja
koja su se dogodila u zadnjih stotinu godina prevazišao sve prethodne
zabilješke. Allah ponavljajuæi pokazuje ove znakove u raznim
dijelovima svijeta. Zato stalno trebamo imati u vidu ovo upozorenje
i ojaèati svoju vjeru i ovu poruku uputiti svijetu.
Prošle sedmice je strašan zemljotres zadesio Japan. Iza njega je
slijedio cunami koji je uništio mnoge gradove. Naš tim je tamo i
poma‘u ‘rtvama. Na putu su nazvali i rekli da prolaze kroz
opustošenu oblast gdje je bio grad sa 15.000 stanovnika. Putevi,
velike zgrade itd. bili su pometeni. Huzur je rekao da je ovo krajnje
zastrašujuæa situacija i mi trebamo slijediti blagoslovljeni uzor
Èasnog Poslanika s.a.v.s. i moliti Allaha da osposobi ove ljude da
21
prepoznaju istinu da bi bili spašeni od nesreæa; da Allah otvori njihova
srca. Radi ovoga mi im, takoðer, trebamo uputiti poruku.
Obeæani Mesija a.s. je pogotovu imao dobru intuiciju o Japanskom
narodu. Tako, ako oni za vrijeme ove patnje od zemljotresa – u svjetlu
dobre intuicije Obeæanog Mesije a.s. – shvate ova istinska uèenja,
mogu biti spašeni. Naš D‘emat je malobrojan u Japanu, ali treba
nastojati najviše koliko mo‘e da ovu poruku uputi ljudima. U
sadašnjoj situaciji, diskretnost treba biti upotrebljena da im se uputi
ova poruka skupa sa slu‘enjem ljudima. Naši Ahmadi kampovi zaista
slu‘e ljudima tamo, no oni ove veze trebaju uèiniti stalnim tako da
ljudi znaju o Ahmadijatu. Huzur je rekao da su Japanci vrlo ponosni
na svoja šinto i budistièka vjerovanja. Ka‘u da se u Japanu mogu
vršiti ova oba sistema vjerovanja. Sklapanje braka se odvija prema
šinto vjerovanjima dok se prilikom smrti obavljaju budistièki obredi.
Jedan vrlo uticajan Japanac prijatelj Huzurov rekao mu je prije nekog
vremena da zbog njihovih šinto vjerovanja Japanci neæe biti privuèeni
islamu. Huzur mu je rekao da šinto vjerovanje zaista ima mnoge
dobre moralne aspekte ali da æe jednog dana oni morati doæi islamu.
Huzur je rekao da je Obeæani Mesija a.s. ‘elio da se poruka islam
Ahmadija prenosi u Japanu i rekao da trebamo imati obuhvatnu
knjigu o islamu da bi se skrenula pa‘nja Japanaca. Rekao je da knjige
o islamu koje su objavili drugi imaju u sebi grešaka i ne mo‘e se
osloniti na njih. On je rekao da je ono što je predstavio zaista bilo to
što islam jeste. Huzur je rekao da ovo stavlja ogromnu odgovornost
na nas da napišemo takvu knjigu na japanskom jeziku. Rekao je da
misli da takva knjiga još nije bila napisana. Obeæani Mesija a.s. je
rekao da, èak ako to znaèi da se plati 1000 rupija da se takva knjiga
prevede – što je u to vrijeme bila ogromna suma – to se treba uraditi.
Huzur je objasnio da Zia sahib nanovo pregleda sadašnji prijevod
Èasnog Kur’ana na japanski jezik. Huzur je takoðer spomenuo da je
hazreti Musleh Maud r.a. imao viziju u 1945. godini o kojoj je rekao
kako su Japanci u to vrijeme bili duhovno mrtvi, ali da ih je Bog
naklonio prema Ahmadijatu i da æe poslušati njegov glas baš kao što
su ptice odgovorile glasu hazreti Ibrahima a.s.
Huzur je rekao da je danas naš zadatak da posvetimo pa‘nju
ovoj stvari. Naš je zadatak da upozorimo svaku naciju. Ka‘u da se
22
takav sna‘an zemljotres nije dogodio zadnjih 1000 godina. U Japanu
se dogaðaju mnogi zemljotresi i tamo su zgrade napravljene s ovim
tehnièkim proraèunom. Meðutim, kad se dogodi Bo‘ija odredba,
ništa ne radi. Japanci su planirali za zemljotrese od 7 do 8 stepeni
Rihterove skale. Sadašnji zemljotres je imao jaèinu 9 stepeni
Rihterove skale i iza njega je slijedio cunami. Èovjek umišlja da je
mnogo napredovao. Atomska (nuklearna) energija se sada koristi
na dobrotvorne naèine. Iako u Japanu postoji suprotstavljanje
atomskoj energiji zbog historije Drugog svjetskog rata, no, ona se
tamo koristi za korist ljudi. Meðutim, nedavni zemljotres je oštetio
nekoliko nuklearnih reaktora i kao rezultat toga se širi radijacija.
Huzur je rekao da je upravo vidio faks poruku koja ga obavještava
da, pošto nije uspjelo nastojanje da se helikopterima baca voda na
reaktore da ih ohladi, oni sada bacaju šmrkom vodu na reaktore sa
rezervoarima koji pripadaju vatrogasnoj brigadi. Huzur je molio
Allaha da ih blagoslovi i spasi ih od daljeg uništenja. Rekao je da je
poslao poruku svim našim volonterima koji rade u Japanu da uzmu
homeopatik lijekove; posebne lijekove u posebnom redu. Ovi lijekovi
takoðer trebaju biti dati i drugima i ako zalihe nisu dovoljne,
Humaniti First ih treba dostaviti.
Huzur je rekao da je uz uništenja zemljotresom prisutna opasnost
od radijacije. Djelovanje radijacije je dugotrajno i nastavlja se
generacijama, i èesto ima za rezultat raðanje djece invalida. Da Allah
ima milosti. Prema predskazanju Imama ovog doba nacije koje
misle da su sigurne, nisu sigurne. Ako ne posvete pa‘nju, ove nesreæe
mogu progutati svakoga.
Ove godine su prirodnim nesreæama bile pogoðene tri zemlje iz
oblasti dalekog Istoka i izvan. U Novom Zelandu je ogroman dio
grada (Christchurch) bio jako ošteæen zemljotresom i 70 000 ljudi
su morali napustiti grad. U Australiji su obimna kiša i poplave
pogodili 70 naselja i gradova Queesland. Huzur je rekao da imamo
u vidu da je po velièini Queensland èetiri puta veæa od Japana. Ovo
umanjuje pretpostavku da ako ljude pogodi prirodna nesreæa, oni
se mogu preseliti od nje. 85% rudnika u Queenslandu su podnijeli
gubitak i ova poplava je ekonomiju koštala bilione. Oluja koja je
zadesila dr‘avu Viktorija u Australiji bila je najjaèa oluja koja se
23
ikada pojavila. SAD je takoðer nedavno imala oluje. Koliko oni mogu
spasiti? Druge zemlje ne trebaju zamišljati da su one sigurne. Allah
‘eli da cijeli svijet bude okupljen na jednoj ruci i On je radi ovoga
poslao Obeæanog Mesiju a.s. Istina islama æe sada biti utemeljena
kroz njega. Ako se treba natjecati s drugima da bi se dokazala
superiornost islama, to treba biti uraðeno povezivanjem s njim, koji
je bio odreðen od Boga. Ni jedna druga organizacija ovo ne mo‘e
postiæi.
Mi trebamo razmisliti i zamisliti se nad praksom Èasnog Poslanika
s.a.v.s.; kako su ga sna‘ni vjetrovi i kiše èinili zabrinutim. Da li mi to
praktikujemo? Allah ne treba nikoga. On je s onim ko istinski
ispunjava du‘nosti kao Njegov rob.
Poplave u Pakistanu 2010. godine bile su najgore koje su se
dogodile ikada u historiji zemlje. Ka‘u da je uništenje koje su izazvale
bilo gore od uništenja Indone‘anskog cunamija. Ljudi tamo još ‘ive
u kampovima. Niti vlada vodi brigu, niti hod‘e, koji stalno potièu
ljude protiv Ahmadi muslimana. Jedan hod‘a je rekao da ove poplave
nisu bile kazna nego iskušenje. On je rekao da se kazna pojavljuje
samo kad Bo‘iji poslanik iznese tvrdnju o poslanstvu. Oni ipak nisu
spremni da pogledaju na èinjenice. Prije nekoliko godina dogodio
se krajnje uništavajuæi zemljotres u Pakistanu ali oni nisu obratili
pa‘nju. Oni ne shvataju da su poricatelji predskazanja. Zaista,
Obeæani Mesija a.s. je rekao da æe se nesreæe dogaðati poslije njega.
Huzur je rekao da oni koji tvrde da imaju ‘pronicljivost’ trebaju
razmisliti, bar malo. Niko nije izuzet od ovog predskazanja.
Obeæani Mesija a.s. je napisao:
“Imajte na umu da me je Bog stalno obavještavao o zemljotresu
koji dolazi. Zato budite sigurni da, baš kako su bili zemljotresi u
Americi i u Evropi, tako æe se oni – prema predskazanjima, pojaviti
u raznim dijelovima Azije, i neki od njih æe biti tako zastrašujuæi
kao smak svijeta. Smrt æe biti na tako velikoj skali da æe rijeke teæi
s krvlju, i èak ni ptice ni `ivotinje to neæe izbjeæi. Takvo uništenje æe
prevladati Zemljom kakvo se nikada nije dogodilo otkad je èovjek
bio roðen. Veæina mjesta æe biti izvrnuta naglavaèke kao da nikada
nisu bila naseljena. Takoðer æe biti druge strašne nesreæe, i na nebu
24
i na Zemlji, i svaka razumna osoba æe shvatiti da oni nisu obièan
fenomen, i da se nikakav trag o njima neæe nalaziti u knjigama
astronomije ili filozofije. Onda æe ljudi biti osvojeni brigom i pitat
æe se šta æe se dogoditi? Mnogi æe biti spašeni a mnogi æe nestati.
Ovi dani su blizu, zaista, oni su na vratima, kad æe svijet biti svjedok
prizora smaka svijeta. Ne samo da æe tamo biti zemljotresi, nego æe
se pojaviti i druge strašne nesreæe, neke iz neba a neke iz zemlje.
Ovo æe se dogoditi zato što su ljudi napustili obo`avanje svog
Gospodara i sve njihove misli, i planovi, i rješenosti su odvraæene
prema svijetu. Da ja nisam došao, ove nevolje bi mo`da bile odgoðene
za neko vrijeme, ali sada s mojim dolaskom su tajni planovi Bo`ijeg
gnjeva – koji su za dugo bili skriveni – bili pokazani. Kao što je Allah
rekao: ’Mi ne ka`njavamo dok ne pošaljemo poslanika’ (17:16).
Oni koji se pokaju naæi æe sigurnost a onima koji imaju strah prije
nego što ih nesreæa savlada, bit æe pokazana milost. Da li vi mislite
da æete biti sigurni od ovih zemljotresa ili da se mo`ete spasiti svojim
planovima? Ne, ne mo`ete. Svi èovjekovi planovi neæe biti ništa tog
dana. Nemojte zamišljati da je samo Amerika bila potresena
zemljotresom i da ste vi sigurni, jer vi æete mo`da do`ivjeti još veæe
nesreæe. O Evropo! Ti nisi sigurna, o Azijo! Ti nisi sigurna; o vi koji
`ivite na ostrvima, ni jedan vještaèki bog neæe vam doæi u pomoæ.
Ja vidim gradove da padaju i vidim nastambe u ruševinama. Jedan
i Jedinstven je dugo šutio. U`asne su bile poèinjene pred njegovim
oèima i On je ipak šutio. No, sada æe On otkriti Svoje lice na strašan
naèin. Onaj ko ima uši neka èuje! Sahat nije daleko. Ja sam pokušao
da svakoga dovedem pod Bo`iju sigurnost, ali odredba sudbine mora
biti ispunjena. Ja sigurno ka`em da se nesreæa ove zemlje takoðer
pribli`ava. Dani Nuha æe se takoðer pojaviti pred vašim oèima, i vi
æete svojim oèima vidjeti šta se dogodilo zemlji Luta. Ali Bog je spor
u srd`bi, pokajte se da vam bude pokazana milost. Onaj ko napusti
Boga on je crv a ne èovjek, i onaj ko se ne boji Njega mrtav je, a ne
`iv.” (’Hakikat ul Wahi’ – Bit islama, tom 1, str. 148-150)
Huzur je rekao da muslimani (Indijskog) podkontineneta trebaju
povesti raèuna, oni nisu izuzeti. Obeæani Mesija a.s. je ponavljajuæi
i vrlo strogo upozorio protiv ovoga i jaèina ovog upozorenja je roðena
iz sa‘aljenja. Naša je du‘nost da skrenemo pa‘nju na to da su
25
klevetnici Obeæanog Mesije a.s. u Indiji, Bangladešu i Pakistanu bili
svjedoci nesreæa u svojoj blizini. Ove nedavne svjetske nesreæe trebaju
za nas biti upozoravajuæi znak. Da Allah uèini da muslimani ovo
razumiju. Nedavno su se mnoge muslimanske zemlje suoèile sa
krizama sukoba izmeðu masa i vlade. Šta mo‘e biti tragiènije od
ovoga? Kad bi oni samo shvatili da je onaj koji je trebao bio poslan
za dobro ummeta, došao. Da ih Allah osposobi da ovo razumiju i da
Allah nas takoðer osposobi da budemo istinski muslimani, da svoju
poruku uputimo drugima sa iskrenim sa‘aljenjem i dok èinimo
ibadet.
Zatim je Huzur prenio tu‘nu vijest o ubistvu u Sangaru, Pakistan.
Rana Zafrullah sahib, lokalni predsjednik i finansijski sekretar
bio je pogoðen od dvojice nepoznatih motorista. On je bio na putu
kuæi s nekog programa D‘emata kad je bio napadnut. Umro je dok
su ga prevozili u bolnicu u Navab Šah. Huzur je èinio dove da Allah
uzdigne njegov polo‘aj. Iza sebe je ostavio hudovicu i dvije kæeri.
Huzur je rekao da je ovo peto ubistvo u Sangaru u zadnjih pet godina.
Da Allah èuva Ahmadi muslimane ove oblasti sigurnim i da uskoro
privede pravdi ove neprijatelje. Da Allah bude Zaštitnik i Pomagaè
za o‘alošæenu porodicu. Huzur je rekao da æe poslije d‘ume namaza
klanjati d‘enazu namaz u odsustvu ovom šehidu.