Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 08. 04. 2011. – Ashabi Obećanog Mesije a.s.;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Danas je Huzur naveo neka predanja o ashabima Obeæanog Mesije
a.s. i rekao da nastoji iznijeti nova predanja, tako da znamo o onima
12
koji su dali zavjet bai’ata na ruci Obeæanog Mesije a.s. Hazreti
Halifatul Mesih IV r.a. zapoèeo je seriju hudbi na ovu temu i Huzur
je ‘elio nastaviti s isticanjem predstavljanja novih ashaba. Ova
predanja objašnjavaju iskrenost i odanost ashaba kao i visok duhovni
polo‘aj Obeæanog Mesije a.s.
Hazreti hafiz Muhammed Ibrahim sahib (poštovani gospodin)
r.a.: imao je svoj prvi razgovor s Obeæanim Mesijom a.s. 1900.
godine kad je takoðer dao zavjet bai’ata na njegovoj ruci, iako je to
uèinio prethodne godine preko pisma. Njemu je Ahmadijat bio
predstavljen preko njegovog bliskog prijatelja i uèitelja koji mu je
dao knjige da èita. Kasnije, on je u snu vidio Èasnog Poslanika s.a.v.s.
i pitao ga da li je tvrdnja ’Mirze sahiba’ istinita. Bio mu je dat potvrdan
odgovor na što je on pitao Poslanika s.a.v.s. da to ka`e pod zakletvom,
a on je odgovorio: ’Ja se ne trebam zaklinjati, ja sam povjerenik nebesa
i zemlje.’ Hafiz sahib je ujutro napisao pismo bai’ata i otišao u Kadian
godinu kasniije da lièno dadne bai’at.
Hazreti Master Khalilur Rahman sahib (poštovani gospodin)
r.a.: On je svoj bai’at dao 1896. godine kad je imao samo èetrnaest
godina. 1898. godine otišao je u Kadian radi ðelse i ostao u društvu
Obeæanog Mesije a.s. U toku putovanja Obeæanog Mesije a.s. u
Ðehlum, opet je bio u društvu Obeæanog Mesije da ga slu‘i, i godine
1907. imao je posljednji razgovor s Obeæanim Mesijom a.s. kad je
ostao u Kadianu jednu i po sedmicu.
U toku njegove prve posjete Kadianu imao je priliku da klanja
namaz u istom redu, samo jednu ili dvije osobe od Obeæanog Mesije
a.s. Poslije pet dnevnih namaza Obeæani Mesija a.s. bi ostajao u
d‘amiju oko pola sata dajuæi vrijedne savjete. Jeo bi veèernji obrok
sa svima poslije magrib (akšam) namaza i do vremena iša (jacije)
namaza savjetovao bi svoje sljedbenike. Master sahib je imao priliku
da masira ruke i stopala Obeæanog Mesije a.s. Pošto je u to vrijeme
bio mlad bio je u strahu od visokog duhovnog polo‘aja Obeæanog
Mesije a.s. i èak mu ništa ne bi rekao, iako je Obeæani Mesija a.s.
razgovarao sa svojim ashabima i na naèin tutora ili staratelja.
Hazreti hafiz Ghulam Rasul Wazirabadi r.a.: On je svoj bai’at
dao 1897. godine. On je prenio da je jedanput Obeæani Mesija a.s.
13
okupio nekoliko prijatelja u svojoj kuæi i obraæajuæi im se rekao da
je osnovao visoku školu tako da ljudi tamo mogu sticati znanje i
onda iæi propagirati ovu poruku istine ljudima, ali da ljudi tamo
nauèe engleski jezik i postanu upleteni u ovosvjetske stvari. On je
‘elio da ima školu koja æe pru‘ati iskljuèivo religijsko obrazovanje.
Pitao je ima li ikoga ko ‘eli poslati svoje dijete u takvu školu. Hafiz
sahib je prenio da je u to vrijeme njegov sin, Ubaidullah imao sedam
godina i on ga je odmah dao Obeæanom Mesiji a.s. Obeæani Mesija
a.s. je dr‘ao Ubaidullaha svojom blagoslovljenom rukom i tra‘io od
zaposlenika u školi da ga upiše u Ahmadija školu. Upravo taj
‘Ubaidullah’ je stekao ’Mualvi Fazil’ diplomu ove škole i bio poslan
u Mauritaniju kao misionar u doba II Halife. On je tamo slu‘io sedam
godina i onda mu je, po rijeèima Hazreti Halifatul Mesiha II r.a. bila
data titula prvog šehida Indije.
Hafiz sahib je prenio da je jedanput otišao da vidi Obeæanog
Mesiju a.s. u toku njegove posjete Gurdaspuru. Zatekao ga je kako
se odmara s pokrivenim licem kad ga je hafiz sahib poèeo masirati.
Obeæani Mesija a.s. je skinuo pokrivalo s lica i prepoznao ga, i poèeo
ga ispitivati. Hafiz sahib je bio veoma radostan što ga je Obeæani
Mesija a.s. prepoznao, na što je Obeæani Mesija a.s. rekao: ’Hafiz d`i
(dragi hafize), kako da te ne prepoznam!’ Ovo je bio povod radosti za
hafiza jer je zapamtio da je Obeæani Mesija a.s. rekao: ’Onaj ko mene
prepoznaje i koga ja prepoznajem bit æe zaštiæen od kuge.’ Kasnije tog
dana, spomenuto je kako je bio petak i kako maulvi Abdul Kerim
nije bio tu pa su se pitali ko æe klanjati (biti imam za) namaz. Bez
ikakvog ustezanja Obeæani Mesija a.s. je rekao da je hafiz sahib bio
tu, da æe on biti imam za namaz. Hafiz sahib je bio skrhan jer je za
sebe osjeæao da je potpuno nedovoljan i griješan u prisustvu
Obeæanog Mesije a.s. i nadao se da æe se plan promijeniti pošto je
do namaza preostalo još dosta vremena. Meðutim, kad je došlo
vrijeme namaza Obeæani Mesija a.s. ga je pozvao. Hafiz sahib mu je
šapnuo da je bio griješan i da nije imao hrabrosti da stane ispred
Obeæanog Mesije a.s. Meðutim, on je od njega tra`io da istupi
naprijed, uvjeravajuæi ga da æe uèiti dove za njega. Hafiz sahib je
prouèio nekoliko ajeta iz sure Al-Furkan i odr`ao hudbu. Mogao je
vidjeti Obeæanog Mesiju a.s. kako uèi dove za njega i osjeæao je da
14
se moæ njegovog govora uveæava. On je prenio da se od tog dana
nikada nije ustezao da uèestvuje ni u kakvoj diskusiji. Hafiz sahib je
rekao da je jedanput, poslije smrti Obeæanog Mesije a.s. Had`a Kemal
-ud-din sahib rekao da æe oni koji su studirali u Medresi Ahmadija
’postati hod`e, šta oni mogu raditi’, i predlo`io je da se škola zatvori.
Èuvši ovo, Mian Muhammed (Hazreti Halifatul Mesih II r.a.) pokazao
je svoju vrhunsku rješenost, ustao je i rekao: “Ovu školu je napravio
Obeæani Mesija a.s. i ona æe nastaviti s radom, i ako Bog da proizvest
æe uèenjake koji æe propagirati poruku isitne.” Ovo je ušutkalo Had`a
sahiba. Zaista, ljudi koji su se obrazovali u ovoj školi nastavili su
prenositi poruku islama Ahmadija širom svijeta.
Hafiz sahib je prenio da je jedanput Obeæani Mesija a.s. bio zapitan
mo‘e li napisati komentar svih sura Èasnog Kur’ana. On je odgovorio
da je napisao komentare za koje je osjeæao da su potrebni u to vrijeme
i dodao: “Šta ako naprimjer cjelovit komentar bude napisan a u
buduænosti budu podignuti dalji prigovori? Allah æe onda odrediti drugu
osobu da odgovori na ove prigovore.”
Hazreti Khan Munši Barkat Ali sahib r.a.: On je bio generalni
direktor medicinske slu‘be Indije. Svoj zavjet bai’ata dao je 1901.
godine i takoðer je imao razgovor s Obeæanim Mesijom a.s. u istoj
godini. On je prenio da je prvo èuo o Obeæanom Mesiji a.s. od svojih
komšija i tako je zapoèela cijela serija pitanja i odgovora kao što su
smrt Isa a.s. itd. Postepeno je razvio vjeru. U ovo vrijeme je Obeæani
Mesija a.s. odr‘avao debate sa nekim i insistirao je da ovi koji su se
s njim nadmetali trebaju napisati komentar Èasnog Kur’ana na
arapskom jeziku. Osoba koja mu je bila suprotstavljena objavila je
poster koji je iznosio 24 taèke da je, Bo‘e saèuvaj, Obeæani Mesija
a.s. bogohulnik. Ovaj poster je sadr‘avao isjeèke iz knjiga Obeæanog
Mesije a.s. Munši sahib je tra‘io od svog prijatelja da mu obezbjedi
originalne knjige Obeæanog Mesije a.s. Nakon provjere uvidio je da,
iako su sijeèci ispravni, veæina ih je bila uzeta izvan konteksta i
pogrešno predstavljena.
Huzur je rekao da se upravo ovo dogaða i danas. Isjeèci iz pisanja
Obeæanog Mesije a.s. se izvade izvan konteksta i predstavljaju se u
raskomadanoj formi i tako upotrebljeni protiv njega. Rekao je da je
pokrenut naš (MTA) program ’Rahe Huda’ kao i veb stranica, koji
15
obraðuju ovo pitanje i omoguæavaju navode. Bo`ijom milošæu, ima
ljudi koji istra`uju i kao rezulatat toga daju zavjete odanosti (bai’at).
Huzur je rekao da je ovo uvijek bila smicalica naših klevetnika i nije
ništa novo. Ponekad su ljudi nervozni; naprimjer, kad je bila
pokrenuta veb stranica, asif sahib, koji je na du`nosti rekao je da je
veb stranica preplavljena i da nisu mogli biti dati odgovori u skladu
s tim. Huzur mu je rekao da èeka i vidi, da æe uzbuðenje spasti. Kad
su bili dati naši odgovori sa odgovarajuæim povjerenjem, uzburkanost
je stala. Oni sada idu na druge web stranice govoreæi da Ahmadi ne
daju taèan pristup, dok je èinjenica da su sami oni razoèarani.
Munši Barkat Ali sahib je prenio kako je Obeæani Mesija a.s.
napisao svoju knjigu ’Iðazul Mesih’ i pozvao svoje protivnike da u
odreðenom vremenskom periodu napišu odgovor na nju. Protivnici
su napisali knjigu na urdu jeziku, ne na arapskom, i za nju se takoðer
kasnije uvidjelo da je knji`evna kraða. Tada je Munši sahib bio
naklonjen Ahmadijatu. On je proèitao Èasni Kur’an od poèetka do
kraja i prouèavao urdu prijevod, i shvatio da je u njemu bilo mnogo
ajeta o Isa a.s. U toku popisa stanovništa 1901. godine Obeæani Mesija
a.s. je rekao da se oni koji u svom srcu vjeruju u Ahmadijat trebaju
u popisu upisati kao Ahmadi muslimani. Iako hafiz sahib još nije
bio dao svoj bai’at on je poèeo davati novèani doprinos, i u popisu
stanovništva se izjasnio da je Ahmadi musliman. On je u snu vidio
da ga je Obeæani Mesija a.s. pitao: “Barkat Ali, kad æeš ti doæi našem
putu?” Hafiz sahib je dao svoj zavjet bai’ata i stvarni scenario u kojem
je dao svoj bai’at upravo je bio onakav kako je vidio u snu. Jedanput
je u toku odr`avanja ðelse, èuo da je Obeæani Mesija a.s. `elio da svi
Ahmadi idu zajedno kroz prostor pijace tako da hindusi i nemuslimani
mogu vidjeti koliko je ljudi došlo izdaleka u Kadian.
Huzur je rekao da Ahmadi još mnogo više trebaju zahvaljivati
Allahu danas da su se njihovi potomci raširili svuda po svijetu, svaka
porodica broji stotine potomaka, plus novopridošli. Svijet zna o
nama, o nama pišu novine i TV izvještavaju. Mi nikada ne mo‘emo
dovoljno zahvaliti Allahu za ovo.
U 1909. godini kad je bila popularna debata o podjeli Bengala,
hafiz sahib je napisao èlanak o ljudskim pravima. Obeæani Mesija
a.s. nije volio bune i hafiz sahib je napisao èlanak u svjetlu uèenja
16
Obeæanog Mesije a.s. i poslao mu ga, i on ga je uètivo poslao u
magazin Al Badr da bude objavljen. Huzur je rekao da, uzimajuæi u
obzir sadašnju situaciju u svijetu, mi trebamo voditi raèuna o ovim
uèenjima.
Prije gradnje minareta Mesih, koja je naišla na mnogo suprotstavljanja
od strane hindusa Kadiana, Obeæanom Mesiji a.s. je bilo
reèeno da narednog dana dolaze zvanièni slu‘benici u vezi s ovim.
Obeæani Mesija a.s. je savjetovao da ih trebaju prikladno doèekati i
dodao da je gradnja minareta bila suðena i niko to ne mo‘e zaustaviti.
Munši sahib je prenio kako je prije svog bai’ata uèestvovao u
’igrama na sreæu’ sa svojim radnim kolegama. Kasnije je pitao
Obeæanog Mesiju a.s. o ovome koji mu je rekao da to nije bilo
dozvoljeno i da sav novac koji je tako stekao dadne za objavljivanje
islamske literature.
Hazreti Muhammed Ismaiil sahib r.a.: On je bio roðen Ahmadi
musliman koji je prvi razgovor s Obeæanim Mesijom a.s. imao u
1904. godini. Bilo mu je 20 godina i Obeæani Mesija a.s. je došao u
Gurdaspur radi sudskog procesa. Ismail sahib je otišao skupa sa
svojim ocem na mjesto gdje je boravio da s njim razgovara. Bilo je
ljetno vrijeme. On je poèeo mahati da rashladi Obeæanog Mesiju
a.s. koji je pogledao na njega, nasmijao se njegovom ocu i rekao:
“Mian sahib je došao da ima udjela u sevapu.” Ismail sahib je prenio
kako se svaki put osjeæao ushiæen kad bi se sjetio ovog dogaðaja.
Hazreti Muhammed Akbar sahib r.a.: U njihovom susjedstvu
je bila prazna d‘amija koju su Ahmadi poèeli koristiti. Neahmadi
hod‘a je došao u komšiluk i poèeo poticati ljude da Ahmadi trebaju
biti izbaèeni iz d‘amije. Okupio je nekoliko djeèaka i poèeo im davati
predavanja u d‘amiji i klanjao odvojeno namaz i odr‘ao odvojeno
govore. Penzionisani policijski slu‘benik koji je bio roðak Muhammed
Akbar sahiba potakao je policiju da izvjesti da je postojao rizik bune
izmeðu Ahmadi muslimana i neahmadi muslimana u susjedstvu i
da od voða obiju strana treba uzeti novac za bezbjednost. Akbar
sahib je pisao Obeæanom Mesiji a.s. o neprijateljstvu svog roðaka i
njegovom izvještaju policiji, i tra‘io dove. Obeæani Mesija a.s. je
uètivo pisao natrag i savjetovao mu da ne bude nervozan, da æe s
Bo‘ijom milošæu ishod biti dobar. Savjetovao je da se ne daje novac
17
za bezbjednost i rekao da, ako to znaèi da d‘amija treba biti
napuštena to treba biti uraðeno. Kratko poslije toga, njegov
penzionisani roðak koji je bio policijski slu‘benik razbolio se i umro.
I kao rezultat poplave rijeke, dio grada gdje se nalazila d‘amija bio
je uništen i d‘amija se srušila. Kasnije je grad bio nanovo izgraðena
i Ahmadi muslimani su izgradili novu d‘amiju.
Hazreti Nazim ud din sahib r.a.: On je prenio da je 1904. godine
Obeæani Mesija a.s. posjetio Sialkot gdje je on ‘ivio i savjetovao ih
je: ’S ciljem da vas potaknu ljudi mene vrijeðaju. Ali nikada nemojte
biti isprovocirani ovom uvredom i nemojte vrijeðati zauzvrat. Ako vi
budete uvredljivi prema njima u odgovoru na njihove uvrede, oni æe
mene vrijeðati i ova uvreda neæe biti od njih nego od vas. Nasuprot
tome, vi trebate èiniti dove za njih kad su uvredljivi i biti ljubazni i
naklonjeni prema njima tako da vam postanu bli‘i.’ Zatim je Obeæani
Mesija a.s. citirao primjer ashaba Èasnog Poslanika s.a.v.s. i kako su
oni bili uètivi kad su bili suoèeni sa proganjanjem pagana Meke.
Munši Abdullah sahib Ahmadi r.a.: On je dao zavjet bai’ata u
1902. godini kad je imao 13 godina, poslije sna kojeg je imao.
Takoðer ga je pouèavao Malvi Abdul Kerim Sialkoti sahib. Nakon
što je Obeæani Mesija a.s. bio u Sialkotu da iznese svoju tvrdnju,
tra‘io je listu onih koji su proganjali Ahmadi muslimane u Sialkotu.
Poslije nekoliko dana nakon što su ova imena bila napisana, u
Sialkotu se raširila strašna kuga u kojoj je Allahova odredba pogotovu
uništila ove porodice.
Hazreti Muhammed Jahja sahib r.a.: On je svoj prvi razgovor s
Obeæanim Mesijom a.s. imao u 1904. godini. Njegov otac je svoj
zavjet bai’ata dao u Ludhiani, a prije je bio proglašeni maulvi
Deobandi sekte. On je prvi put posjetio Kadian 1892. godine i boravio
je u ’gol’ sobi gdje su u ovo vrijeme gosti obièno bili tamo smješteni.
Obeæani Mesija a.s. bi jeo s gostima i poslu`ivao ih da im doda zaèine
itd. uz jelo, donoseæi ih lièno u toku jela. Skoro da nije ni jeo u
u`ivanju da slu`i svoje goste. Kad je Jahija sahib bio mladiæ i krenuo
u Taleem ul islam školu, on bi s radošæu vodio poslove hazreti Amul
Muminin, hazreti Amman D`an r.a. (`ena Imama Mahdi a.s.)
Huzur je molio Allaha da uzdigne polo‘aje ovih predaka i da i
dalje èuva istinsku bit Ahmadijata u njihovim porodicama. Da Allah
18
skrene našu pa‘nju prema popravljanju i uveæa našu vjeru. Da svaki
novi dan u nama donese obnovljenu vjeru Èasnog Poslanika s.a.v.s.,
ljubav za Ahmadijat, za Obeæanog Mesiju a.s. i da uvijek budemo
privuèeni praksi uèenja Èasnog Kur’ana.