Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 15. 04. 2011. – Korupcija među muslimanskim vodstvom;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur se danas, u svojoj hudbi petkom dotakao predmeta novih
bai’ata koji nadahnjuju vjerom i takoðer dao izlaganje o korupciji
meðu muslimanskim vodstvom.
Huzur je rekao da je prije par sedmica odr‘ao hudbu petkom o
pogrešnom pristupu muslimanskih upravljaèa koji je vodio ustanku
u nekoliko muslimanskih zemalja i da su Ahmadi Arapi bili veoma
zainteresovani za ovaj predmet. Kao rezultat ovoga, s Huzurovom
uputom bio je pripremljen program MTA-3. Huzur je istakao dijelove
iz knjige Obeæanog Mesije a.s. pod naslovom ’Al Huda’ za one koji
su pravili program i Šerif Odeh sahiba kao davaoca objašnjenja.
Huzur je rekao da ovi dijelovi knjige vrijede za sadašnje stanje
muslimanskih upravljaèa, za mase kao i za vjerske uèenjake, i rekao
da ‘eli govoriti na ovu temu.
Stanje koje je Obeæani Mesija a.s. oslikao u ovoj knjizi nije samo
sadašnje stanje nekoliko zemalja gdje se dogodio ustanak , nego je
takvo stanje stvari takoðer bilo u vrijeme njegovog pisanja. Uz to,
rijeèi napisane prije više od stotinu godina dokaz su istinitosti
19
Obeæanog Mesije a.s. Èak su i nove muslimanske zemlje koje su
nastale poslije njegove smrti, imale i imaju voðe, mase i vjerske
voðe upletene u istu situaciju. Obeæani Mesija a.s. nije jednostavno
slikovito prikazao zastrašujuæe i zbunjujuæe okolnosti, on je takoðer
dao rješenja i iznio da je onaj kojeg su oèekivali došao i da hiljade
znakova svjedoèe njegovoj istinitosti. On je rekao da je pre‘ivljavanje
muslimana bilo jedino u prihvatanju njega u ispunjavanju
predskazanja Èasnog Poslanika s.a.v.s.
U odgovoru na njegov proglas, digla se oluja opozicije ali dobra
stvar koja je proizašla iz ovoga bila je da su klevetnici Ahmadi
muslimana priznali da slu‘e vjeri i zapoèeli su prenositi ovu poruku.
Jedini Allah zna koliko je iskrenosti bilo iza ovoga jer oni nisu imali
direktnog uputstva. Kao rezultat, uvukle su se štetne novotarije kao
i pojedinaène škole misli i osnovno islamsko uèenje je bilo
zaboravljeno. Pošto je trebao biti samo jedan sudac i Posrednik od
Boga, koji je trebao povuæi liniju izmeðu krivog i pravog, bez njega
su se morali protkati pogrešni koncepti. Pa ipak je interes za religiju
rastao. Oni na kojima je bila Bo‘ija milost, tragali su za istinom i
našli su je, drugi i dalje tra‘e da o‘ive svoj osjeæaj nemira ali su
ostali bez uspjeha.
Huzur je rekao da izvještaji koje prima svaki dan o onima koji
daju zavjet bai’ata pokazuje kako su pobo‘ne duše bile nemirne da
naðu istinu i kako ih je Allah uputio. Ovo svjedoèi da Allah upuæuje
koga On hoæe. Huzur je rekao da æe drugi put navesti u detalje ova
iznošenja tako da bude jasno da baš kako je Allah upravio ljude u
ranija vremena, On tako èini i sada.
Kad su muslimanske moæi opazile da ljudi svaki dan dolaze u
okrilje Ahmadijata oni su poslali svoju ulemu u druge zemlje; otvorili
su medrese u Africi i prave organizacije u ime islamskih univerziteta
gdje muslimanske vlade troše novac. Meðutim, takozvani vjerski
uèenjaci koji poduzimaju ove projekte ne posveæuju pa‘nju na
prenošenje poruke islama ili odgoj (duhovnu obuku) ljudi, a više
vremena daju planiranju protiv Ahmadijata. Pa ipak, oni nisu bili
uspješni iako su kroz ovo siromašni imali koristi u finansijskim
terminima.
20
Kad su istinska uèenja islama bila otkrivena kroz Obeæanog Mesiju
a.s., svaka osoba koja ima ljubav prema vjeri, daje va‘nost ovoj poruci
i spremna je da dadne bilo kakvu ‘rtvu radi toga. Nikakav ljudski
plan ne mo‘e izdr‘ati svjetlo koje dolazi od Boga. Istina i la‘ postaju
oèiti mudrima. Svjetski napor, èak i ako je uèinjen u ime Allaha, ali
je protiv Bo‘ije volje, ne mo‘e biti blagoslovljen. S druge strane,
Ahmadi misionari i uèitelji koji ‘ive u ovim oblastima gdje su svjedoci
znakova Allahove pomoæi uveæavaju svoju vjeru kroz ova iskustva.
Obeæani Mesija a.s. je dao vrlo sna‘an znak svoje istinitosti koji se
ispunjava svaki dan. On je u knjizi Brahin-a-Ahmadija napisao da
ga je Allah pouèio dovi: “Gospodaru, ne ostavljaj me samog, Ti si
najbolji nasljednik.” (Tadhkirah, str. 71, izdanje 2007.) i “Ja æu ti
doæi sa svakog udaljenog puta. Ljudi æe ti dolaziti sa svakog udaljenog
puta.” (Tadhkirah, str. 72, izdanje 2007.) Obeæani Mesija a.s. dalje
piše da u to vrijeme niko nije došao da se sretne s njim i niko ga nije
znao. Mo‘da bi jedna osoba došla da se sretne s njim u toku cijele
godine, baš kao što bi stiglo jedno ili ni jedno pismo u cijeloj godini.
Pa ipak, do danas je broj ljudi koji daju bai’at u porastu. Uprkos svih
napora naših protivnika, Allahovom milošæu, i bez izuzetka, Huzur
prima radosne vijesti o desetinama, stotinama i hiljadama bai’ata
svaki dan. Neka od ovih iznošenja tako nadahnjuju vjerom da samo
mogu biti od Allaha.
Kad se Huzur sreo sa novim Ahmadi muslimanima u Evropi i
Americi, oni su mu prenijeli kako su prihvatili islam ili saznali o
islamu pa ipak ostali nemirni. Kad im je bio predstavljen Ahmadijat
oni nisu imali kud nego da prihavte ono što je istinski islam. Slièno
tome od glavne struje muslimana, stotine hiljada onih kojih tragaju
za istinom odmah prihvate Ahmadijat i shvate da je to istinski islam.
Oni se suoèavaju sa mnogim teškoæama sa svojim porodicama poslije
prihvatanja i ponekad prolaze kroz muène situacije ali s Bo‘ijom
milošæu ostaju ustrajni. Oni takoðer pišu Huzuru i tra‘e dove za
svoju ustrajnost. Njihova rješenost je roðena iz èinjenice da kad su
jednom upuæeni oni ne ‘ele da budu griješni. Oni su dobro upoznati
o svojim nekadašnjim vjerskim uèenjacima.
Huzur je rekao da su Arapi muslimani koji su upoznati sa MTA
bilo da su prihvatili Ahmadijat ili ne razumjeli ovu èinjenicu. Oni ne
21
vide da bilo ko drugi odgovara kršæanskim sveæenicima kao što to
èine Ahmadi muslimani. Huzur prima mnoga pisma koja govore da
su oni bili posve uznemireni slušanjem prigovora protiv islama i
molili su Allaha da otkloni njihovu uznemirenost i poka‘e im slavu
islama. Allah im je pokazao MTA i oni ka‘u da sada dr‘e uspravno
svoje glave. Huzur je rekao da æe ovaj predmet spomenuti u neko
drugo vrijeme.
Danas je Huzur ‘elio predstaviti isjeèke iz knjige Obeæanog Mesije
a.s. pod nazivom ’Al Huda’ koja skreæe pa‘nju muslimanskih
upravljaèa i drugih slojeva društva. Obeæani Mesija a.s. je napisao
da se korupcija uvukla meðu muslimane i da je meðu njima
pobo‘nost postala rijetka. Oni èak ne uzvraæaju ni dio onoga što
prime i gledaju s prezirom na pozivanje sa‘aljenja. Oni ne postupaju
sa ljubaznošæu prema drugima i èak ne daju prijateljima. Oni su
upleteni u neiskrenost i grijeh.
Ilustrujuæi stanje muslimanskih upravljaèa on je rekao da su
upravljaèi ovog doba, koji sebe smatraju starješinama vjere zapravo
cijelim srcem naklonjeni prema ukrasima ovog svijeta. Oni piju
alkohol i predani su muzici i drugim sebiènim zadovoljstvima. Oni
vode raskošan i luksuzan ‘ivot i nesvjesni su o stanju javnosti i
njihovih nevolja. Oni su okrenuti onome što je Allah zabranio a nisu
naklonjeni bogobojaznosti i ne ispunjavaju du‘nosti prema zemlji.
Ovo je razlog zbog kojeg svakim danom propadaju. Oni su izazvali
Allahovo nezadovoljstvo neispunjavanjem povjerenja koje im je dato.
Uprkos toga što imaju oru‘je i oklopne jedinice, imetak i raskoš, oni
su pora‘eni i ovo je zbog prokletstva koje se na njih spustilo s nebesa
jer su dali prednost drugima nad Bogom. Oni su lijeni prema vjeri
ali su vrlo budni o lošim ‘eljama. Oni niti su uznemireni o svojoj
javnosti niti svojoj vjeri. Oni koriste dr‘avnu blagajnu kao da je
ostavština njihovih predaka a ne troše na javnost i ne izgleda da
imaju koncepta o tome da æe se vratiti Allahu i da æe biti odgovorni.
Od njihove prakse se èovjeku di‘e kosa na glavi. Vrijedno je razmisliti
o tome da li ovi ljudi mogu ojaèati vjeru ili mogu li pokazati put
onome ko je zalutao?
Huzur je rekao da je takvo njihovo stanje, pa ipak oni u svom
neprijateljstvu prema Obeæanom Mesiji a.s. koriste svoj imetak, èak
22
i ako je to mali iznos od ogromnog bogatstva da bi se suprotstavili
misiji Obeæanog Mesije a.s. u Afrièkim zemljama.
Obeæani Mesija a.s. je napisao da ovi upravljaèi nemaju nikakve
veze sa naredbama Šerijata, oni nemaju srce i um pobo‘ne i umjerene
osobe, i prema tome im ne mo‘e biti podaren Halifat. Oni ne
posveæuju nikakvu pa‘nju tome da je narod (islama) u propadanju
i da je Èasni Poslanik s.a.v.s. optu‘en za neistinu – oni su javno
bestidni. Oni svoje dane i noæi troše tra‘eæi sve vrste zadovoljstva.
Ovi hedonistièki upravljaèi zapravo su velika kazna na muslimanskim
masama. Kako oni mogu, vodeæi ‘ivot takve podmuklosti i
svojeglavosti, biti pomognuti od Boga? Allahov je put da æe On
pomoæi nevjernika ali neæe pomoæi griješnika. Allah ne poma‘e
’druge’ zato što je milostiv prema njima, zapravo je to zato što je
Njegova srd‘ba prema muslimanima raspaljena.
Huzur je rekao da neki meðu njima razumiju. Nedavno je Huzur
proèitao u novinama jedan dio od Pakistanskog nauènika Abdul
Kadira Khana u kojima je napisao da se Bo‘ija kazna spušta na njih
zbog njihovih odreðenih praksi.
Obeæani Mesija a.s. je napisao da kad su ovi upravljaèi napustili
molitvu i obo‘avanje, Allah takoðer nije vodio brigu o njima. Ne
poni‘avaju ih njihovi neprijatelji nego ih zapravo Allah poni‘ava
zato što su neposlušni Bogu. Njihovi ministri i savjetnici su pretjerano
neiskreni. Evropske novine ih zapisuju kao lijene (trome) i
nesposobne. Oni nisu redovni u namazu i svjetske ‘elje su za njih
postale ogromna prepreka. Oni se ne mogu pridr‘avati nikakve rijeèi
hudbe i u njihovim oèima su vrijedne samo ulizice. U svjetlu njihove
nezahvalnosti, Allah je na njih nametnuo ljude koji su se sruèili na
njih i nastavljaju da im se nameæu. Huzur je rekao da muslimane,
kao što èesto objašnjava, danas u terminima ekonomije ljudi svana
potpuno dr‘e u šaci.
Obeæani Mesija a.s. je upozorio da oni ne trebaju grditi kršæanske
upravljaèe za ono što su im uradili, umjesto toga trebaju sebe osuditi
jer su èuli za rijeèi Obeæanog Mesije i vrijeðali su ga. Oni proklinju
neprijatelja iako je sve što su dobili bilo zbog njihovih vlastitih ru‘nih
djela.
23
Obraæajuæi se masama Obeæani Mesija a.s. je rekao da, ako su
mase pobo‘ne, upravljaèi se takoðer poprave. Ako su dobronamjernici
svojih upravljaèa oni trebaju izgovarati istighfar za njih.
Oni ih trebaju upoznati o njihovim ru‘nim djelima, jer je ispravno
da ih savjetuju. Meðutim, on je rekao da su njihova srca izuzetno
otvrdnula jer su izazvali Bo‘ije nezadovoljstvo i zastranili, i ukljuèili
su svoju javnost u ovo. Obeæani Mesija a.s. je rekao da on ne predla‘e
neposlušnost i sukob sa upravljaèima, nego da se ka‘e istina i da od
Boga tra‘imo njihovo popravljanje tako da odustanu od svojih
puteva. On je savjetovao da ne gajimo nikakvu nadu da æe oni dovesti
do reforme, jer oni koji zastrane ne mogu upuæivati druge. Premda
je nareðen savjet.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da, dok su oni napustili bogobojaznost
u svojim odnosima s kršæanima, oni od njih nisu pravo nauèili zavjere
i trikove. Što se tièe muslimanskih upravljaèa Allah je obeæao da,
ukoliko nisu pobo‘ni, On im neæe pomoæi. Oni nisu staratelji Kabe,
zapravo Kaba njih štiti. Oni izjavljuju ljubav za islam i Poslanika
s.a.v.s., no, ako se iskreno ne pokaju za njih je kazna neizbje‘na.
Mnoge nevolje se dogaðaju svijetu islama i svijet islama je kao
bolesna osoba koja diše zadnjim dahom. Neki se smiju muslimanima,
neki ih ‘ale. Oni èak nemaju nikakvog nagovještaja bogobojaznosti
preostalog u njima. Njihovo obo‘avanje Boga je razmetljivo, oni
nemaju nikakvog nagovještaja pokroviteljstva i njihova uzajamna
ljubav i jedinstvo su otišli. Nema ni jednog grijeha ili oholosti koji se
ne mogu naæi kod muslimana.
Huzur je naveo iznošenje gdje je jedan kršæanin skrenuo pa‘nju
jednom muslimanu o uzimanju alkohola kad je sjeo da pije, i rekao
mu kako se njegovi Ahmadi prijatelji ne upuštaju u stvari koje su u
islamu zabranjene i da slijede islam kako treba da se slijedi, pa da ih
ipak smatraju nemuslimanima dok on uzima alkohol iako je
’musliman’. Ovaj musliman je zašutio. Kršæanin mu je rekao da se
ne brine, da je to samo usput spomenuo. Musliman je odmah poèeo
ponovo piti.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je Allah pokazao znakove njegove
istinitosti ali da ga ljudi nisu prihvatili. Kad je došla Bo‘ija kazna
oni su rekli da ga (Bo‘e saèuvaj) smatraju neèistim. Allah nije poslao
24
ni jednog poslanika s kojim nije došla kazna da ljude odvrati od
loših djela.
Ponekad su ovi upravljaèi slali ogromne vojske da se bore ali su
bili pora‘eni. Obeæani Mesija a.s. nam je postavio pitanje o tome šta
je lijek za sve ovo? Mogu li sve ove bolesti muslimanskih kraljevstava
biti uèinjene boljim njihovim naporima? Sigurno ne, on je tvrdio.
Ovi ljudi kao da su sahranjeni pod kamenjem. Nije na njima da
odvrate ove nesreæe jer slijep ne mo‘e voditi slijepog. Duhovno svjetlo
se samo spušta na ono srce koje je uglaèano potpunom predanošæu
Bogu i samo onda je osobi dat ogrtaè uzvišenosti. Kako mo‘e onaj
ko sjedi u mraku pokazati put drugima? Istina je da današnji
upravljaèi nemaju naklonosti o duhovnosti. Oni su potpuno privuèeni
prema politikama materijalnog svijeta i nemaju moguænosti da budu
od bilo kakve duhovne prednosti svom narodu.
Navodeæi stanje vjerskih uèenjaka, Obeæani Mesija a.s. je rekao
da je veæina njih kao bolest za islam. Oni savjetuju, ali ne prakticiraju
ono što propovjedaju. Oni su tvrdog srca i puni su mraka i zlu rado
gledaju nad malim znanjem. Oni izdaju fetve (odredbe) o kufuru na
svakoga ko se ne sla‘e s njima. Oni su po prirodi škrti i po praksi
zavidni. Njihov put je iskrivljivanje Šerijata, oni postupaju kao vukovi
kad su potaknuti i njihovo spominjanje Allaha je samo pokazivanje.
Oni sebe smatraju gospodarima ‘ivota ljudi. Oni su vukovi u odjeæi
ovce koji ljude zaustavljaju od prihvatanja puta istine. Njihova
oholost je porasla a mudrost opala. Oni nemaju pojma o kompleksnim
stvarima Šerijata. Smrt Isa a.s. je jasna ali oni nemaju pojma o
pobjedi islama. Allah je stavio urnebes u njihovu sudbinu i oni samo
jezikom izgovaraju Kur’an a Kur’an nikada nije provirio u njihova
srca. Oni su robovi ’sebe’ i zaboravili su prava Uzvišenog Boga; kako
se od njih mo‘e oèekivati pobjeda vjere? Predrasuda ih je uèinila
nalik ‘ivotinjama. Njihova vjera je pohlepa, pro‘drljivost i otimanje
imetka. Oni se ne boje Boga nego se boje onih na vlasti i potièu
neuke u ime d‘ihada.
Huzur je rekao da je ovo nekoliko isjeèaka iz knjige Obeæanog
Mesije a.s. koju je napisao prije više od sto godina, a da je ipak
stanje stvari danas upravo isto kako ih je on opisao i to je svjedoèenje
istini njegovih rijeèi.
25
Dajuæi rješenje za ova stanja, Obeæani Mesija a.s. je u istoj knjizi
napisao da ljudi svih sekti trebaju otiæi i tragati da li je Allah poslao
lijek? Oni trebaju èitati iskaze ranijih vremena u Kur’anu i razumjeti
kakav je bio Allahov put. Zašto da se Bo‘iji put promijeni za kasnije
vrijeme? Islam je napadnut, ljudi su pogoðeni nesreæama. Situacija
je takva da su ljudi zaboravili uputu i samo su zabrinuti o jedenju i
pijenju i hedonistièkim poslovima. Reæi da je Isa a.s. ‘iv najveæi je
grijeh danas a oni podupiru ovo vjerovanje. Oni nemaju snage da
rade ono što je Bo‘iji posao. Istinsko duhovno svjetlo bit æe udahnuto
u njihova srca samo od Obeæanog Mesije. Kad Allah odluèi da
reformiše grupu ljudi, On šalje osobu izmeðu njih. Baš kao što je Isa
a.s. došao za Musaa a.s. slièno je Mesija trebao doæi od muslimanskog
ummeta. Meðutim, oni su ga odbili, baš kao što su Jevreji odbili
Isaa u prošlosti.
Da Allah uèini da muslimani razumiju stvarnost da je Obeæani
Mesija a.s. jedina osoba na èijoj su ruci svi okupljeni u ovo doba. Da
ih okolnosti, zemaljski i nebeski dogaðaji, uvjere da je došao onaj
ko je odreðen od Boga da mu pru‘e ruku pomoæi u naporima protiv
neprijatelja islama koji islam dovode na loš glas. Stalno se ili neki
pojedinac ili drugi di‘u protiv islama, u Americi ili Evropi, praveæi
uvredljive optu‘be protiv Poslanika s.a.v.s. ili Kur’ana. Ako se iko
mo‘e nadmetati s njima, to je ovaj Bo‘iji šampion. Mi mo‘emo
dokazati uzvišenost islama povezujuæi se s njim i mo‘emo svijetu
uèiniti oèitim uzvišeni polo‘aj Èasnog Poslanika s.a.v.s. Da nas Allah
osposobi za to.