Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 29. 04. 2011. – Priče o novim Ahmadi muslimanima koji nadahnjuju vjerom


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Obeæani Mesija a.s. je u nekim svojim knjigama, najavljujuæi da
je Mesija i Mehdi, skrenuo pa‘nju uèenjaka, pobo‘nih ljudi i opæe
javnosti koji su tragali za istinom da, umjesto izdavanja ukaza o
vjerolomstvu bez razloga, ili umjesto da opæa javnost slijedi svoje
uèenjake bez cjelovotog razumijevanja, pomoæ trebaju tra‘iti od
Allaha… Obeæani Mesija a.s. je u jednoj od svojoih knjiga, Nebeski
znakovi, istakao ovaj proces…
Mnogi ljudi pobo‘ne prirode su probali ovaj recept. Oni su tra‘ili
uputu od Allaha i Allah ih je uputio. Allah takoðer upuæuje ljude
pobo‘ne prirode koji su u potrazi za bogobojaznošæu i uputio ih je u
ovom pogledu. U ovo vrijeme Allah, takoðer, da doka‘e istinitost
Obeæanog Mesije i dalje upuæuje one koji su iskreni u traganju za
istinom. Ja æu predstaviti nekoliko primjera takvih ljudi u ovo
vrijeme.
… Jedan prijatelj Egipæanin je prenio: “Ja sam klanjao istihare
namaz u skladu sa procedurom koju je propisao Obeæani Mesija a.s. i
molio sam Allaha. U snu sam vidio kako stojim ispred jednog roðaka
i mašuæi prstom mu ka`em tri puta zaklinjiæi se Allahom: Ahmadija
D`emat je na istini.” … Allah mu je omoguæio priliku da dadne zavjet
bai’ata halifatu.
… Jedan naš misionar u SAD-u piše da je Abdus Selam bio upoznat
o tradicionalnom procesu za istihara namaz. Klanjao je istiharu. U
34
snu je vidio Obeæanog Mesiju a.s. i rekao je da je bio zadovoljan;
‘elio je da se zavjetuje Ahmadija Halifatu i ušao je u Ahmadija
D‘emat. Iste noæi mu se Obeæani Mesija pojavio u snu i pozdravio
ga, rukovao se s njim i èestitao mu na primanju Ahmadijata.
Šejhovi, takozvani uèenjaci, nisu prestali zavoditi muslimane i
opæu javnost zadnjih 120 godina. Èak i danas se rijeèi Obeæanog
Mesije a.s. ispunjavaju s velièanstvenošæu. On je rekao. “Ja vidim, i
vi takoðer vidite da su oni, koji su nas smatrali vjerolomcima, nestali
dok je Allah mene saèuvao u `ivotu i umno`io moj D`emat.”
Iako Obeæani Mesija a.s. nije fizièki prisutan meðu nama, porast
njegovog D‘emata i njegovo pojavljivanje u snu potvrðujuæi njegovu
istinitost dokaz je njegovog ‘ivota.
Amir Indonezije piše o jednom èlanu: “Jedan dan od njega je
tra‘eno da razmotri klanjanje istihare namaza… Bila mu je pokazana
vizija kako neka sna‘na osoba izgovara rijeèi: ’Ja svjedoèim da niko
nije vrijedan obo‘avanja osim Allah i svjedoèim da je Muhammed
Njegov poslanik. Ahmadijat je istinit. Ti si zasigurno postigao noæ
odredbe (Lejletul Kadr). Hazreti Mirza Ghulam Ahmad je Mehdi.’
On ka‘e da je mnogo puta vidio ovu viziju. Na koncu je, 2008. godine
primio Ahmadijat skupa sa svojom ‘enom. Morao se suoèiti sa mnogim
teškoæama poslije toga ali je, s Allahovom milošæu, sve to podnio sa
strpljenjem i èvrstinom.”
Amir sahib iz Kanade piše: “Bil Robinson je bio stanovnik St.
Thomasa, Ontario. Bio je oduševljeni kršæanin. Meðutim, vremenom
je postao udaljen od kršæanstva i poèeo je moliti Boga: ’O Bo`e, poka`i
mi Pravi put.’ On ka`e kako je jedne noæi molio Boga vrlo usrdno da
mu, ako postoji, poka`e Pravi put. Ujutro je u svom poštanskom
sanduèetu vidio liflet od Ahmadija D`emata. Uzimajuæi da je e-mail
nebeski znak, on je kontaktirao D`emat i primio je Ahmadijat 2011.
godine.”
Naš mualim iz Kazahstana piše da je jedna gospoða dala zavjet
odanosti Ahmadija D‘ematu u 2010. godini. Ona je vidjela u snu da
je neko napisao na tabli nešto na arapskom, ali nije to mogla proèitati.
Bilo joj je reèeno da ispisano znaèi da je Imam Mehdi prisutan meðu
vama. Oko dvije sedmice poslije ovoga, bila je jako dirnuta kad je
vidjela mene kako govorim na MTA u toku ðelse u Njemaèkoj. Ona
ka‘e da joj je veæ bilo reèeno da je Imam Mehdi došao… I prihvatila
je Ahmadijat.
Naš misionar na du‘nosti piše iz Siera Leona kako je dr Tamu
svjedoèio zaklinjuæi se Bogom da mu je Allah otkrio istinu…
Naš prijatelj Jasir Burhan iz Sirije ka‘e da je èuo spominjanje o
D‘ematu od svog roðaka. Istina je poprimila korijen u njegovom
srcu i on je bio spreman za ulazak u D‘emat. On ka‘e: “Prvo sam
klanjao dva rekata i molio Allaha: O Allahu, jasno mi otkri istinu i
onda mi omoguæi priliku da je slijedim.” Poslije toga ka‘e: ”U snu
sam vidio kako neko dr‘i moju ruku i vuèe me. Ja sam dugo išao s
njim a onda sam pitao gdje me vodi. On je rekao: ’Sve æeš sam vidjeti
za neko vrijeme.’ Vidio sam visoke plamenove i mnoštvo ljudi. Videæi
sve ovo postao sam preplašen i ispustio sam njegovu ruku. U tom
momentu se svjetlo spustilo s nebesa. Kad sam vidio tu osobu, rekao
sam mu da neæu iæi s njim jer sam našao udobnost, zadovoljstvo i mir
videæi ovo svjetlo. Poslije ovog sna moje srce se otvorilo…” On je onda
dao zavjet bai’ata.
Ra’na Muhammed je iz Jordana. On ka‘e: “Ja sam molio Allaha
za razjašnjene ovih stvari. Kao rezultat toga vidio sam mnoge snove i
bio sam ubijeðen da je ono što je Obeæani Mesija a.s. objasnio prelijepo
i èarobno uèenje islama. Ja sam tra‘io od svoje ‘ene da prenese da
pristupam Ahmadija D‘ematu.”
Gospoða Fateeha iz Al‘ira ka‘e: “Poslije gledanja mnogih programa
na MTA molila sam Allaha. U snu sam vidjela da sam dio velike
Zajednice upuæenom od Halifatul Mesiha V odjevenim u svoju
tradicionalnu odjeæu. On upuæuje prema d‘amiji èija su vrata otvorena
i svjetlo sija unutar d‘amije. Poslije ovoga ja sam poslala poruku da
dadnem zavjet bai’ata.”
Muhammed Jahja iz Al‘ira ka‘e: “Prije nekoliko mjeseci sam
iskoristio priliku da uðem u Ahmadijat. Zasluga za ovo pripada mom
sinu Salemu koji voli da pretra‘uje kanale. U toku svoje pretrage naišao
je na MTA gdje je bio u toku program ’al-Hivar al-Mubašir’. On je
gledao veliki broj programa i zvao je u toku programa. Prouèavao je
materijal na arapskoj veb stranici. Dao je zavjet bai’ata jer nije vidio
ništa opreèno Šerijatu i èuo je jasne dokaze.”
35
Tahir Hani piše da je prije nekog vremena Ðemil iz Lebanona
dao zavjet bai’ata. On je poèeo prenositi ovu poruku svojoj sestri
Jasmin ali ona nije bila ubjeðena. Ona danas piše u svom pismu da
je na temelju jednog od svojih snova odluèila da dadne zavjet bai’ata.
Mahmud Jahja Ali iz Jemena piše: “Klanjao sam istiharu da bih
otkrio istinu o Obeæanom Mesiji a.s. Vidio sam ga u snu. Dao sam
zavjet bai’ata skupa sa svojom `enom i djecom.”
Uva‘eni Abdul-Ka’id ahmad iz Jemena piše: “Gledao sam MTA
zadnjih dvije godine. Našao sam odgovore na sva ona pitanja na koja
niko drugi nije imao odgovor. Moje srce je bilo zadovoljno videæi sliku
Obeæanog Mesije a.s. prvi put na MTA. Osjeæao sam da ova osoba ne
mo‘e biti la‘ov. Poslije toga sam vidio brojne snove koji su nosili radosne
vijesti.” Nakon toga je dao zavjet bai’ata.
Khalid Šu’aib iz Benue dr‘ave je rekao: “Ja sam sada zadovoljan,
i takoðer imao san (u snu sam vidio) kako se Obeæani Mesija a.s.
obraæa velikom skupu u Nigeriji, a da ja prevodim njegovo obraæanje
na hausa jezik. Na kraju govora Obeæani Mesija a.s. mi je dao dvije
olovke i knjigu. Zadovoljan sam i od srca sam postao Ahmadi
musliman.”
Naš misionar na du‘nosti u Burkina Faso piše: “Zaila Abu Bekr je
vidio u snu kako mu je bila pokazana neèija slika. On je rekao: ’To je
bio Obeæani Mesija a.s. koji mu se pokazao u snu i pozivao nas je da
vjerujemo.” Poslije toga on je ušao u zavjet bai’ata.
Mahmud Isa je iz Sirije. On ka‘e: “Bila mi je predstavljena MTA.
Na poèetku sam bio šokiran i zaprepašæen da je Imam Mehdi došao i
otišao a mi nismo saznali, a ja sam oèekivao…” On piše: “Prije èetiri
godine vidio sam u snu Èasnog Poslanika s.a.v.s. Prije dvije godine kad
sam poèeo gledati MTA otkrio sam da je lice koje sam vidio u snu bilo
lice hazreti Mirze Ghulam Ahmada iz Kadiana a.s.”
Naš misionar iz Kyrgyzstana prenosi kako jedan mladiæ piše: “Vidio
sam u snu… to je bilo napisano na ruskom jeziku: ’Islam, istinska
vjera’, i kako glas glasno proglašava: ’Ahmadijat, istinski islam.’ Moje
srce je bilo zadovoljno poslije ovog sna i ja sam odmah ušao u zavjet
bai’ata.”
36
Amir Indonezije piše: “Goni Saroni je prije nego što je postao
Ahmadi musliman u snu vidio svijetlog èovjeka u bijeloj odjeæi. Imao
je bijeli turban na glavi… to je bio Imam Mehdi, hazreti mirza Ghulam
Ahmad iz Kadiana, osnivaè Ahmadija D`emata. Poslije ovoga je Goni
poèeo èitati knjige D`emata. Dao je zavjet bai’ata u 2008. godini On je
bio jedan od trojice šehida koji su se nedavno desili u Indoneziji.”
Amir Benina piše: “Jedan dan ujutro pozvao nas je jedan hod`a i
tra`io da posjetimo njegovo selo i da se vidimo s njim. Kad smo otišli
da ga vidimo on je rekao: ’Ja sam u snu vidio vašeg Imama, Halifatul
Mesiha V koji je rekao: ’Šta ti èekaš? Uði u D`emat.’ On je ove rijeèi
ponovio mnogo puta. Ja mu nisam mogao odgovoriti zbog strahopoštovanja.
Kroz ovaj znak sam razumio da je Ahmadijat istinit i
prihvatio sam ga.” Zato što je prestalo njegovo suprotstavljanje, zbog
ovog hod`e je još 51 osoba dala zavjet bai’ata.
Amir Indonezije piše: “Ida Istindiana je srela Imama Mehdija u
mnogim svojim snovima. U maju 2007. pozvali su ih njihove nove
komšije. Kad je Ida Iskindriana ušla u njihovu kuæu, poèela je da drhti.
Bio je upaljen MTA i na programu je bio Halifatul Mesih V. Ona je
potvrdila da je on bio osoba koju je viðala. Primila je Ahmadijat 24.
maja 2007.”
Salamt Ishtobol pridru‘io se programu ’Oporuke’ poslije èitanja
knjige Obeæanog Mesije a.s., kad je bila prevedena na kurgus jezik.
On ka‘e: “San koji sam imao prije dvije godine danas je ispunjen.
Allah mi je unaprijed rekao istinu o Ahmadijatu i da je ’Oporuka’
nebeski program i da je izvor blagoslova postati dio toga.”
Abdul Kadir Haddad iz Al‘ira ka‘e: “Godine 2004. vidio sam
Èasnog Poslanika s.a.v.s. u dvijema osobama. Dva mjeseca poslije toga
vidio sam sliku Imama Mehdija a.s. na MTA koja je bila slièna drugoj
osobi. Poslije toga sam kod kuæe narednih 15-20 dana stalno gledao
MTA programe i primio sam Ahmadijat.”
Amir iz Konga Kinšasa piše: “Didi Kangala je jedne noæi u snu
vidio da su ga napale mnoge zlobne i opasne `ivotinje. On nije mogao
ništa smisliti osim što ih je udarao dok je proglašavao rijeè ’Allah’, i
`ivotinje su pale. Kad je svanulo jutro on je došao u misionarsku kuæu.
S velikim uzbuðenjem je govorio o snu ljudima koji su bili tamo prisutni.
37
Poèeo je dokazivati da je islam istinita religija i da je Ahmadija D`emat
na istini. On je istog dana primio Ahmadijat i ušao u D`emat.”
Salih Muhammed, Iraèanin, piše iz Egipta: “Prije tri godine sam
slušao o napadima poznatog sveæenika na islam i nepoštovanje prema
Èasnom Poslaniku s.a.v.s., i osjeæao sam bol u svom srcu jer nisam bio
u stanju da odgovorim. Kad sam pretra`ivao na internetu o ovom
predmetu, stigao sam do zakljuèka da komentari uèenjaka iz prošlosti
i njihovi pristupi nisu bili u stanju da odbiju ove optu`be nego je zapravo
zbog njih ovaj sveæenik imao hrabrosti da prigovara. Kako sam dalje
prouèavao i gledao MTA programe, bio sam ubijeðen da ove egzegeze
nisu mogle biti rezultat liènih napora nekoga. Dvije godine sam okoristio
zakljuèkom da sam otkrio Èasni Kur’an. U snu sam vidio Mehdija a.s.
koji je dr`ao moju ruku i odveo me do mjesta gdje su braæa Hani Tahir,
Tamim, Tahir Nedim… sjedili oko stolnjaka. Stavio me je da sjednem s
njima. Allah je otvorio moje srce da poslije ovog sna primim Ahmadijat.”
Jednoj gospoði iz Rusije bio je predstavljen Ahmadijat. Bila je
iznenaðena da sazna da se pojavio Imam Mehdi u Indiji i da joj je
bilo u snu pokazano sunce koje sija u Indiji. Ona je primila Ahmadijat.
Ja sam od mnogih dogaðaja izabrao nekoliko. Obeæani Mesij a.s.
ka‘e:
“Sada je došlo vrijeme da æe velièanstvenost i uzvišenost islama
ponovo biti manifestovani. Ja sam došao s ovom svrhom. Muslimani
trebaju cijeniti svjetlo i blagoslove koji se spuštaju s neba, i zahvaliti
Svemoguæem Allahu da su bili pomognuti na vrijeme, i da ih je
Allah prema Svom obeæanju pomogao u vrijeme bijede. No, ako oni
ne budu cijenili ovaj blagoslov od Allaha, Allah se ni najmnaje neæe
brinuti o njima. On æe ostvariti svoj cilj ali æe biti tuga u pogledu
njih.”
Da Allah otvori srca muslimana. Da oni budu tragaèi pomoæi od
Allaha u prepoznavanju stvarnosti. Da Allah i dalje ojaèava našu
vjeru takoðer.
Poslije d‘ume namaza ja æu klanjati d‘enazu za nekoliko osoba.
Jedan od njih je naš brat iz Sirije, Ahmad Bakir. On je klanjao
istihre namaz i u snu vidio kako je Obeæani Mesija a.s. otišao
popularnom Salafi uèenjaku i ovaj je nestao kad je on prišao tom
38
mjestu. Obeæani Mesija a.s. je svoju pa‘nju usmjerio prema ovom
mladiæu i rekao: “Ovaj uèenjak se udaljio.” Ovaj mladi èovjek bio je
veoma dirnut ovim snom. On je primio Ahmadijat 15. jula 2009,
kad je imao samo 17 godina. Uprkos mladih godina bolovao je od
raka, bio je veoma oduševljen za širenje ove poruke. Bilo koji uèenjak
koji bi došao da ga odvrati nije mogao stajati ispred njega. On je
imao istinske snove. Neki prijatelji su prenijeli da je, na temelju
snova, neke prijatelje unaprijed obavijestio o sadašnjoj situaciji u
Siriji. On je jedan od onih èiju æemo d‘enazu danas klanjati.
Druga d‘enaza je za Kamil Rašeeda koji je umro 8. aprila 2011. u
Himsu, Sirija. Njegov brat prenosi: “Bio sam izvan kuæe u vrijeme
pucanja. Moj brat je otišao napolje da me tra‘i kad je èuo zvuk pucnjave.
Opazio me je i tra‘io da po‘urim kuæi. Kad se okrenuo nakon što je
mene upravio, bio je meta metku koji je pogodio njegovo srce i on je na
mjestu umro.” Inna Lillahi ve inna ilejhi rad‘i’un (Zaista Allahu
pripadamo i Njemu æemo se vratiti) (2:157)
On je shvatio ovu stvar poslije hudbe koju sam ja odr‘ao 1. aprila.
Nije bilo pitanja uèestvovanja u štrajkovima. On je samo izašao iz
kuæe i postao meta metka u pucnjavi koja se tamo dogaðala. Bilo
mu je samo 31 godina. Prije primanja Ahmadijata on je bio sljedbenik
Šeika Abdul-Hadi Albanija koji tvrdi da je Mehdi i da æe se Isa spustiti
u njegovu d‘amiju u Damasku. Nakon što je èuo argumente o smrti
Isa a.s., primio je Ahmadijat u 2008.
Treæa d‘enaza je za Muhammeda Mustafu Rab iz Sirije. On se
odmarao na krovu svoje kuæe nakon što je klanjao d‘umu. Ljudi su
demonstrirali u ulici ispod kuæe. Njegov sin je otišao blizu parapeta
da vidi, pa je otišao da ga izvuèe natrag. Za to vrijeme je došao
metak i pogodio ga u oko. On je na mjestu umro. Inna lillahi ve inna
ilejhi rad‘i’un (zaista Allahu pripadamo i Njemu æemo se vratiti)
(2::157). Njemu je Ahmadijat bio predstavljen kroz MTA.
Takoðer æemo klanjati d‘enazu za našeg Luftur-Rahman Šakira
koji je umro 27. aprila nakon duge bolesti. On je bio najstariji sin
maulana Abdur-Rahmana Anvara koji je bio privatni sekretar
Halifatul Mesiha III, i bio je jedan od prvih èlanova Tahrik d‘adid
(programa). On je bio vakf (posvetio je svoj ‘ivot za slu‘enje islamu).
39
Bio je vezan sa Fazl-i-Umar bolnicom kao dr‘aè. Radio je sa dr.
Mirzom Muneverom Ahmadom. Imao je priliku da sa Halifatul
Mesihom III putuje u Afriku i Evropu. Imao je sna‘an odnos sa
halifatom. Slu‘io je narodu Rabve. Imao je priliku da slu‘i Ama
D‘an, Halifatul Mesiha II i Halifatul Mesiha III. Skupljao je igle koje
je upotrebljavao za hazreti Ama D‘an, halifatul Mesiha II i Halifatul
Mesiha III kao izvor blagoslova.