Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 06. 05. 2011. – Ispravno islamsko gledište o posredovanju


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je na poèetku svoje hudbe petkom prouèio ajetul Kursi i
dao izlaganje o ispravnom islamskom gledištu o posredovanju.
Prijevod ajetul Kursi glasi:
’Allah je – nema boga osim Njega – vjeèno ‘ivi, Samouzdr‘avani,
Sveodr‘avajuæi. Ne obuzia Ga drijeme‘ niti san. Za Njega je što
je na nebesima i na Zemlji. Ko je taj ko æe posredovati kod Njega
osim po Njegovom odobrenju? On zna šta je pred njima i šta je
3
4
iza njih; a oni ne obuhvataju ništa od Njegovog znanja osim
onoga što On ‘eli. Njegovo kraljevstvo obuhvata nebesa i Zemlju;
i njihovo èuvanje Ga ne umara; i On je veoma Uzvišeni, Veliki.’
(2:256)
Huzur je rekao da je nedavno spomenuo pogrešne prakse nekih
muslimana koji posjeæuju grobove svojih starješina i asketa kao i
nekih evlija i tra‘e od njih na naèin kako se tra‘i od Boga. Zbog
nedovoljnog obrazovanja, velika veæina u Indiji i Pakistanu
pretpostavljaju da im te starješine mogu ispuniti ‘elje i neki do te
mjere prekoraèuju u ovoj pogrešnoj praksi da èine sed‘du pred
grobovima starješina i evlija i ‘ene misle da su bile blagoslovljene
djecom kroz pomoæ mrtvog evlije. Dok se uèenje islama usredsreðuje
na Bo‘ije Jedinstvo i tra‘i od svojih sljedbenika da budu vjernici u
to, na‘alost mnogi su zapleteni u širk (pripisivanje partnera s
Bogom). Ponekad ih ovo uplitanje u širk èini bli‘im idolopoklonstvu.
Allahova je velika blagonaknlonost prema nama da je On poslao
istinskog i revnog poklonika Èasnog Poslanika s.a.v.s. tako da nas
on uputi, da budemo dalje od iskrivljenog stanja ovog uèenja. On je
bio Hakm (Sudac) i Adl (zagovaraè) ovog doba i kao takav on nas je
– da bi nas oslobodio zaraze širka – taèno uputio u svjetlu uèenja
Kur’ana, koje je utemeljilo Bo‘ije Jedinstvo i koje nam govori o
istinskim uèenjima Èasnog Poslanika s.a.v.s. kao i o superiornosti
islama nad drugim svjetskim religijama.
Kršæanstvo tvrdi da su kroz iskupljenièku smrt Isa a.s. (Isusa)
njegovi sljedbenici ’pomireni’ s Bogom. Za neke svece oni takoðer
misle da su sredstva posredovanja. Nedavno je reèeno o prethodnom
Papi, D`onu Paulu II da je zbog èuda što je izlijeèio neku `enu stekao
polo`aj posredovanja kod Boga, i da je u D`enetu (Raju). Huzur je
rekao da je ovo njihovo stajalište, dok je stvarnost u tome da je
njihovo uèenje opreèno uèenju Isa a.s. i bazirano je na širku.
Obeæani Mesija a.s. nas obavještava: ’Zapamtite, potpuno je
klevetnièki pripisivati bo`anstvo Isau a.s. On sigurno nije iznio
nikakvu takvu tvrdnju. Šta god je on rekao u pogledu sebe nije išao
izvan posredovanja. Kao takvo, ko mo`e poricati posredovanje
poslanika? Mnogo puta su Izraeliæani bili spašeni od oštre muke
5
zbog posredovanja Musaa a.s. I ja sam ovo lièno iskusio. Mnogi
cijenjeni ljudi iz našeg D`emata vrlo dobro znaju da je zbog mog
posredovanja, nekima koji su bili upleteni u probleme i bolesti, bila
olakšana njihova patnja i bili su unaprijed obaviješteni o tome. Jer
je vjerovati za Isaa da je bio razapet radi svojih sljedbenika i da
grijesi njegovih sljedbenika budu pripisani njemu beznaèajna vjera
koja je daleko od zdravog razmišljanja. Izvan je Bo`ijih atributa
poštenja i pravde da kazna za neèiji grijeh bude data drugom.
Ukratko, ova vjera je skup grešaka.’
Objašnjavajuæi zahtjeve posredovanja, Obeæani Mesija a.s. je
napisao: ’Prvo, neophodno je da posrednik ima savršenu vezu s
Bogom, tako da mo`e postiæi dobrotvornost od Boga; i da (on)
takoðer ima sna`nu vezu sa ljudima tako da im mo`e uputiti
dobrotvornost i dobro koje on stièe od Boga. Ukoliko obje ove veze
nisu sna`ne, osoba ne mo`e biti posrednik… ukoliko se ova dva uzora
ne vide ne mo`e biti korisnog ishoda.’
Obeæani Mesija a.s, je takoðer napisao da Isa a.s. èak nije mogao
popraviti svoje sljedbenike. Nasuprot tome, naš Èasni Poslanik s.a.v.s.
je kroz svoj savršeni uzor spasio svoje sljedbenike od fizièke i duhovne
kazne i preobrazio njihov svijet. Posredovanje Musaa a.s. je imalo
slièan ishod. Meðutim, poslije Isa a.s. se stanje njegovih sljedbenika
pogoršalo.
Huzur je rekao da je na ovaj naèin Obeæani Mesija a.s. ilustrovao
èinjenice o kršæanstvu. U toku svog ‘ivota, Isa nije mogao reformisati
svoje uèenike, njegovu smrt na kri‘u su Jevreji smatrali prokletom,
premda mi, Ahmadi muslimani ne prihvatamo ovaj koncept i ka‘emo
da je Bog spasio Svog Poslanika od svih optu‘bi koje su Jevreji ‘eljeli
da mu pripišu. On je ‘ivio dug ‘ivot i bio je uspješan u cilju za koji
ga je Bog poslao. Huzur je objasnio da je govorio o Papi (D‘on Paulu
II) zato što se ovih dana odvija mnogo diskusije u školama o njegovim
’èudima’ i Huzur je ‘elio da našu omladinu obavjesti o èinjenicama.
Oni slušaju o onom šta se tamo govori i ponekad mogu biti pod
uticajem toga. Uvijek zapamtite da je polo‘aj Èasnog Poslanika s.a.v.s.
stvarni polo‘aj posrednika. I njegova èuda su se dogaðala od
njegovog ‘ivota do danas. Meðu njegovim sljedbenicima su roðeni
6
ljudi koji mogu pokazati èuda. Mi, Ahmadi muslimani èvrsto
vjerujemo da Allah i dalje pokazuje Svoju moæ kroz sljedbenike
Èasnog Poslanika s.a.v.s. Mi takoðer èvrsto vjerujemo da nema
nikakve potrebe za bilo kakvim svecem ili preporukom; Boga
mo‘emo spoznati slijeðenjem uèenja Èasnog Kur’ana i naredbi
Èasnog Poslanika s.a.v.s. Dok kršæani uzdi‘u Papu, poslije njegove
smrti, radi èuda èija je valjanost pod pitanjem. Poljske novine su
podigle prigovor u vezi ovoga i ka‘u da mo‘e biti da tim doktora
koji procjenjuje logiènost (opravdanost) ’èuda’ nisu kako treba
istra‘ili ovu stvar o ‘eni za koju ka‘u da je bolovala od Parkinsonove
bolesti. Moguæe je da je ona imala neke druge bolesti koje su prirodno
izlijeèene poslije nekog vremena.
Huzur je rekao da ‘eli govoriti o ispravnom gledištu o
posredovanju i šta muslimani trebaju smatrati posredovanjem. Kur’an
na mnogim mjestima spominje ovaj predmet i Obeæani Mesija a.s.
nam je ovaj koncept objasnio u svjetlu kur’anskih ajeta. Èasni Poslanik
s.a.v.s. je ajet koji je Huzur prouèio na poèetku nazvao ajetul Kursiju
– kao poglavicu svih ajeta. Prema drugom hadisu šejtan bje‘i od
kuæe onoga ko uèi prva èetiri ajeta sure Al-Bakara, ajetul Kursi i dva
ajeta uz njega i zadnja tri ajeta. Huzur je rekao da ovo, naravno,
tra‘i da osoba uèi ove ajete razumijevajuæi ih u potpunosti i takoðer
da nastoji da ih stavi u praksu. Prema tome Allah je stavio blagoslov
u ove ajete. Hadisi dokazuju da su uprkos svojh slabosti, ljudi koji
nastoje i pridr‘avaju se ovih stvari, primaoci Poslanikovog s.a.v.s.
posredovanja.
Obeæani Mesija a.s. je u svjetlu ajetul Kursiju objasnio da je Bog
ono Biæe koje posjeduje spojene sve savršene atribute i slobodan je
od svih mahana. On je uistinu Vrijedan obo‘avanja i jedini On je
‘ivi, Samoodr‘avani i Sveodr‘avajuæi. Svemu drugom je dat ‘ivot i
na kraju umire. Kako mo‘e onaj ko ima ogranièen ‘ivot slušati
molitve i podariti djecu? Ajetul Kursi ka‘e od samog poèetka da je
jedini Allah vrijedan obo‘avanja; zato, ako osoba ‘eli da tra‘i
dobrotvornost posredovanja treba izbjegavati širk, otvoreni i skriveni,
javni i tajni. Jedini Allah je taj Koga ne obuzima drijeme‘ ni san i
upravlja cijelim svemirom i ovo Ga ne umara. Naše voðe sigurno se
umore, zapravo Gadi Našeens (èuvar grobova svetaca itd.) ne
7
posveæuje nikakvu pa‘nju namazu i obo‘avanju; oni su jedino
zainteresovani za jelo, piæe, uzbuðenje i spavanje.
Ajetul Kursi takoðer znaèi posredovanje. Huzur je rekao da se
posredovanje ne mo‘e dogoditi bez Bo‘ijeg odobrenja. Ko danas
mo‘e iznijeti tvrdnju o posredovanju èak meðu muslimanima, koji
u potpunosti prakticiraju vjeru – da bilo ko ima odobrenje da
posreduje? Kako stvari stoje, oni (muslimani) koji nisu prihvatili
Obeæanog Mesiju a.s. ne ispunjavaju Allahovu naredbu. Nije va‘no
koliko je jedan Ahmadi musliman predan, oni nikada neæe tvrditi
da imaju znanje posredovanja.
Obeæani Mesija a.s. je prenio da se jedanput Navab Muhammed
Ali Khan sahibov sin razbolio i oni su tra‘ili od Obeæanog Mesije a.s.
da èini dove. Na dovu nije odgovoreno s naklonošæu tako da je
Obeæani Mesija a.s. rekao da æe, ako dova nije imala djelovanje,
pokušati posredovanje. Na ovo mu je Allah rekao ko je on da
posjeduje a da mu nije bila data dozvola za to. Obeæani Mesija a.s.
je na ovo ostao tresuæi se. Videæi ovo stanje, poslije kratkog vremena
je Allah rekao Obeæanom Mesiji a.s.: ’Dato ti je odobrenje da
posreduješ.’ Allahovom milošæu Navab Muhammed Ali Khan sahibov
sin je bio bolje i ‘ivio je dugo godina.
Hadis nas takoðer obavještava da je Èasni Poslanik s.a.v..s
posredovao kad mu je Allah dao odobrenje za to. Jedanput je neka
osoba došla Èasnom Poslaniku s.a.v..s i rekla: ’O Bo`iji Poslanièe, ja
imam potrebu koja je da na Sudnjem danu ti posreduješ za mene.’
Poslanik s.a.v.s. ga je pitao ko mu je skrenuo pa`nju na ovo, na što je
ova osoba odgovorila: ’Moj Gospodar.’ Poslanik s.a.v.s. je odgovorio:
’Zašto da ne, ti mi trebaš pomoæi da u obilju èiniš sed`du (Bogu).’
Objašnjavajuæi ovo, Huzur je rekao da ako `elimo posredovanje onda
treba da obilato èinimo sed`du Allahu. Posredovanje ne dolazi
padanjem da tle pred grobovima; umjesto toga neophodno je iskreno
i predano obo`avanje Allaha koje mo`e olakšati ovaj blagoslov.
Drugi hadis koji je prenio Abu Hureira r.a. navodi da je Èasni
Poslanik s.a.v..s bio zapitan: ’O Bo`iji Poslanièe, ko je sretan meðu
ljudima za kojeg æeš ti posredovati na Sudnjem danu?’ Poslanik
s.a.v..s je odgovorio: ’Abu Hureira, ja sam i mislio da niko neæe pitati
8
ovo pitanje prije tebe. Jer sam vidio gorivost koju imaš u pogledu
hadisa. Na Sudnjem danu, ona osoba izmeðu drugih bit æe sretna
kroz moje posredovanje koja je s iskrenim srcem govorila: ’Niko nije
vrijedan obo`avanja osim Allah.’ Huzur je objasnio da kad se s
iskrenošæu ka`e: ’Allah – nema boga osim Njega’, jedino to je od
znaèaja u terminima posredovanja.
Kur’an ka‘e: “Reci: ’Ako volite Allaha, slijedite mene; Allah æe vas
voljeti i oprostiti vam vaše grijehe. Allah najviše prašta,(i) milostiv
je.” (3:32) Ovaj ajet je otvoreni proglas za Jevreje i kršæane i takoðer
je izazov za nas da ne budemo samo po imenu muslimani nego da
nastojimo i slijedimo Poslanika s.a.v.s. Ako ‘elimo da imamo udio
posredovanja, moramo slijediti blagoslovljeni uzor Poslanika s.a.v.s.
i primjeniti naredbe Èasnog Kur’ana u svojim ‘ivotima, jer kao što
je hazreti Ajša r.a. rekla: ’Poslanik je bio utjelovljenje Èasnog Kur’ana.’
Obeæani Mesija a.s. je rekao da Kur’am na raznim mjestima citira
posredovanje Èasnog Poslanika s.a.v.s. kao u naprijed spomenutom
ajetu (3:32). On je rekao da nam ovaj ajet govori da èovjek mo‘e
postati Bo‘iji miljenik slijeðenjem stopa Poslanika s.a.v.s. s ljubavlju,
poštovanjem i pokornošæu i njegovi grijesi budu oprošteni. On je
rekao: ’Ako je neko uzeo otrov grijeha, onda protudoza ljubavi,
poslušnosti i pridr‘avanja uklanja djelovanje ovog otrova. Baš kao
što kroz lijek osoba mo‘e biti osloboðena bolesti, slièno tome osoba
postaje slobodna od grijeha. Baš kao što svjetlo rastjerava mrak i
protudoza uklanja djelovanje otrova i vatra spaljuje, slièno tome,
istinska poslušnost i ljubav imaju svoje djelotvorstvo.’
Obeæani Mesija a.s. je dalje objasnio ovaj predmet i rekao: “Nikada
nemojte misliti da posredovanje nema znaèaja. Naše je vjerovanje
da je posredovanje istinito i prema tome je oèito: ’… I moli za njih;
tvoja molitva je zaista smiraj za njih…’ (9:103) Filozofija posredovanja
je da ljubav sebiènosti grijeha bude ohlaðena. Ishod posredovanja
nam govori da se smrt spušta na `ivot grijeha i sebièni nagoni i `elje
se ohlade. Ovo uništi grijehe i na njihovom mjestu poèinju vrline.
Prema tome, pitanje posredovanja nije prikazalo djela beskorisnim,
zapravo ono podstièe dobra djela.”
Što se tièe razlike izmeðu posredovanja i iskupljenja, Obeæani
Mesija a.s. je napisao: ’Iskupljenje oslobaða osobu od èinjenja dobrih
9
djela a posredovanje podstièe na dobra djela.’ On je takoðer rekao:
“Kako posredovanje stimuliše dobra djela? Odgovor na ovo pitanje
se takoðer nalazi u Èasnom Kur’anu i dokazano je da ono nema
podrazumijevanje iskupljenja kako kršæani vjeruju. Zapravo je
reèeno: ’…zaista sam Ja blizu. Ja odgovaram na molitvu molitelja
kad Me zove…’ (2:187)… Ovaj ajet nam takoðer govori o tajni
primanja dove, a to je da usadimo savršeno vjerovanje u moæ Allaha,
Uzvišenog i da uvijek vjerujemo da je blizu.”
Obeæani Mesija a.s. je takoðer rekao da dova jedino mo‘e biti
korisna za osobu koja takoðer sebe popravi. Ako Poslanik posreduje
ali osoba za koju on posreduje ne izaðe iz ‘ivota nemara,
posredovanje ne mo‘e biti od koristi toj osobi.
Huzur je molio Allaha da nas i naše buduæe generacije uèini
istinskim dijelom Ummeta Èasnog Poslanika s.a.v.s. tako da tra‘imo
dobrotvornost posredovanja.
Zatim je Huzur predstavio nekoliko dova Obeæanog Mesije a.s. u
pogledu posredovanja:
’Pokloni ovom plemenitom Poslaniku od nas najizvanredniju
nagradu koja uopæe mo`e biti data bilo kome od stvorenja. I da
nam smrt doðe dok smo meðu njegovim sljedbenicima i na
Sudnjem danu nas uzdigni u njegovom Ummetu i dadni nam da
pijemo iz njegove fontane i njegovu fontanu uèini izvorom spasa
za nas. I uèini ga na ovom svijetu i na Ahiretu posrednikom za
nas, èije posredovanje je primljeno. O naš Gospodaru, primi ovu
našu dovu i podaj nam mjesto u ovom utoèištu.’
’O Allahu, pošalji milost i mir na ovog posrednika, èije je
posredovanje primljeno i koji je spasilac èovjeèanstva.’
’O moj Gospodaru, poslušaj moju dovu za moj narod i moje
dove za moju braæu. Ja tra`im od Tebe kroz zastupanje Tvog
Poslanika, Khatamun Nabijjin i uspješnog posrednika griješnika.’
Huzur je proèitao druge isjeèke iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. i
rekao da sada nema nikakve druge knjige za ljude osim Kur’ana i
nikakvog drugog Poslanika osim Èasnog Poslanika s.a.v.s. i da zato
10
trebamo èiniti napore da steknemo istinsku ljubav Poslanika s.a.v.s.
da nam bude podaren spas. On je posrednik za istinski spas i kroz
njegovu duhovnu dobrotvornost je Obeæani Mesija a.s. bio poslan.
Huzur je objasnio da je sada jedini ‘ivi Poslanik Èasni Poslanik
s.a.v.s. i da je Obeæani Mesija a.s. došao kroz tra‘enje dobrotvornosti
od njegove dobrotvornosti. Zato je obavezujuæe za nas da ostanemo
povezani s njim. Da nas Allah osposobi da ovu vezu uèinimo jaèom
i da nastavimo tra‘iti Allahovu milost.