Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 13. 05. 2011. – Položaj poslanstva Obećanog Mesije i Božije obećanje o pobjedi;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Obeæani Mesija a.s. je u svojoj knjizi ’Nazul ul Mesih’ napisao:
’Allah je od poèetka odredio i proglasio to Svojim zakonom i Svojim
sunnetom, da æe On i Njegovi poslanici uvijek pobjediti. Zato, pošto
sam ja Njegov poslanik, to jest, ja sam odreðen od Njega – meðutim
bez novog zakona, ili nove tvrdnje ili novog imena – zapravo sam ja
došao u ime tog vrlo plemenitog Peèata svih poslanika, i od njega
sam i kao njegova manifestacija. Zato ja ka`em da, baš kao što je
bilo od prastarih vremena, to jest od vremena Adema do vremena
Èasnog Poslanika s.a.v.s., znaèenje ovog ajeta se uvijek obistinilo. I
opet æe se obistiniti u moju potporu:
“Allah je odredio: ’Sigurno æemo Ja i Moji poslanici nadvladati.’
Uistinu je Allah silan, moæan.” (58:22)
11
Huzur je rekao da je nedavno primio pismo iz Pakistana i da se
ne sla‘e sa sadr‘ajem pisma i misli da se ne mo‘e smatrati kao
opæenitost. Pismo ka‘e da u izdanjima D‘emata treba biti istaknuto
da je Obeæani Mesija a.s. bio Bo‘iji poslanik zato što se mnogi ljudi
uste‘u da ga nazivaju poslanikom. Huzur osjeæa da je ovo bilo badzani
(loše mišljenje o drugima) prema ljudima D‘emata i ne mo‘e
se tome dati opæenit ton. Mo‘da ljudi s kojima se ova osoba dru‘i
imaju takve misli zbog odreðenih okolnosti. Ovih nekoliko ljudi je
mo‘da bilo nadvladano materijalistièkim te‘njama. Takvi ljudi su
skloni pasti plijenom samo kompromitovanja. Oni mo‘da nikada
nisu èuli proglase Obeæanog Mesije a.s. Zapravo, oni mo‘da nikada
nisu slušali hudbe. Iako, Huzur ka‘e, on u svom izlaganju nastoji na
jedan ili drugi naèin, predstaviti i objasniti polo‘aj Obeæanog Mesije
a.s.
Ako bilo ko ima takvo razmišljanje onda Huzur ‘eli da svakom
Ahmadi muslimanu bude jasno da je, u svjetlu predskazanja Èasnog
Poslanika s.a.v.s. Obeæani Mesija a.s. bio poslanik. Baš kao što isjeèak
koji je Huzur proèitao ka‘e da je on bio poslanik, bez novog zakona
i u potpunoj potèinjenosti Èasnom Poslaniku s.a.v.s. i u svjetlu
kur’anske tvrdnje:
’… i drugima (je njega poslao) meðu njima koji im se još nisu
prikljuèili…’ (62:4)
Zaista, Ahmadi muslimani u Pakistanu i Indoneziji su oštro
proganjani zato što su Obeæanog Mesiju a.s. prihvatili kao Bo‘ijeg
poslanika. Naši protivnici, Bo‘e saèuvaj, ka‘u da mi smatramo
Obeæanog Mesiju a.s. zadnjim poslanikom. Dok je ovo nezamislivo
za Ahmadi muslimana. Dio naše vjere je da je Èasni Poslanik s.a.v..s
imao takav uzvišeni polo‘aj da je njegovim sljedbenicima podaren
status poslanstva. Zaista, on je Peèat svih poslanika a Obeæani Mesija
a.s. je Bo‘iji poslanik samo u potèinjenosti njemu. Ako ne prihvatimo
Obeæanog Mesiju a.s. kao poslanika onda æe naša tvrdnja da æe islam
biti pobjednik tokom svoje druge faze biti pogrešna, jer je Allah
obeæao pobjedu s poslanikom ne s mud‘adidom (reformatorom) kao
što je reèeno u: ’i drugima (je njega poslao) meðu njima koji im se još
nisu prikljuèili…’ Zato je takoðer Èasni Poslanik s.a.v.s. savjetovao
12
da, kad Obeæani Mesija a.s. doðe, da mu uputimo njegove selame
èak i ako budemo morali puzati preko ledene planine da doðemo
do njega. Ovo je trebalo ojaèati vjerovanje i da uzmemo uèešæe u
konaènoj borbi za pobjedu, koja æe biti ostvarena s dokazima i
zdravim zakljuèivanjem, i da budemo meðu onima koji su istinski
vjernici.
Ahmadi muslimani su prihvatili Obeæanog Mesiju a.s. tako da je
njihova vjera u Boga i Èasnog Poslanika s.a.v.s. dalje ojaèana i oni
mogu biti svjedoci slave pobjede islama. Takoðer treba zapamtiti da
bez polo‘aja poslanstva za Obeæanog Mesiju a.s. ne mo‘e biti halifata.
Halifat je roðen iz poslanstva i treba raditi na propisima poslanstva.
Neprekidnost sistema Ahmadija D‘emata i halifata jedino mo‘e biti
u sluèaju kad Obeæanog Mesiju a.s. prihvatimo kao Bo‘ijeg poslanika.
Jedanput su se neki ljudi okupili radi bai’ata i Obeæani Mesija
a.s. im je dao detaljan savjet. Kratki sadr‘aj toga je da bai’at i
pokajanje trebaju biti ne samo verbalnim ispovijedanjem nego to
treba biti iz srca. Huzur je rekao da osoba koja daje zavjet bai’ata
‘eli napraviti pobo‘ne promjene i mi ovo do‘ivljavamo èak i danas.
Ljudi napreduju u duhovnosti, njihova pisma ovo izra‘avaju i oni
oko njih osjeæaju promjene u njima. Porodice su zapanjene nad
promjenama kroz koje ljudi prolaze nakon davanja zavjeta bai’ata.
Obeæani Mesija a.s. je takoðer savjetovao da zavjet bai’ata ne ve‘emo
ni sa kojim ovosvjetskim ciljem. On je rekao da osoba ne treba biti
uznemireni teškoæama nakon davanja bai’ata. Postepeno, istinski
vjernici prevladaju nad svojim neprijateljima. Oru‘ja pobjede su:
istighfar, (tra‘enje oprosta od Boga), pokajanje, upoznavanje s
vjerskim znanjem i pet dnevnih namaza. Namaz je kljuè primanja
dova. Osoba treba moliti (Allaha) u toku namaza i treba izbjegavati
sve što je loše, bilo da je to u pogledu Bo‘ijih prava ili prava ljudi.
Huzur je rekao da ovaj savjet nije samo za novopridošle. Vjera
Ahmadi muslimana treba odgovarati vremenu kad je on ili ona postali
Ahmadi musliman.
Objašnjavajuæi istighfar Obeæani Mesija a.s. je rekao da je to
tra‘enje oprosta za svoje prošle grijehe kao i za buduæe, i da doðemo
u Allahovo utoèište. Pokajanje je da osjeæamo odvratnost na griješenje
13
u koje smo upleteni i da napravimo èvrstu riješenost da to
izbjegavamo i tra‘imo pomoæ od Boga. Što se tièe upoznavanja s
religijskim znanjem, prvo i prije svega je Èasni Kur’an, njegovo
slijeðenje u ovo doba, zatim pisanja Obeæanog Mesije a.s. u svjetlu
Kur’ana i vjerodostojnih hadisa – pisanja koja dokazuju istinsku
superiornost uèenja islama kroz dokaze i zdravo zakljuèivanje. Èvrsto
vjerovanje u Boga kao Stvaraoca svega, da On ima potpuno znanje
o svemu što je na nebesima i na Zemlji, On ima moæ nad svim i
gleda nad nama svake sekunde. S ovim mislima osoba ne mo‘e
uraditi nešto što je protiv Bo‘ije volje i njegova pa‘nja je skrenuta
na pet dnevnih namaza kao i na opæenite dove. S ispunjenjem dova
i Bo‘ijih obeæanja èovjekovo vjerovanje jaèa. Kad se osoba dr‘i ovih
aspekata spontano bude privuèena prema ispunjavanju Bo‘ijih prava
i prava ljudi. Obeæani Mesija a.s. je rekao da ako neko napravi u sebi
ove revolucionarne promjene, postaje dio ove pobjede koja je
odreðena za Obeæanog Mesiju a.s.
Zaista je Bo‘ije obeæanje da æe pokloniti pobjedu Obeæanom Mesiji
a.s., ali on savjetuje svoje sljedbenike da su ovo ‘oru‘ja’ koja æe
dovesti do pobjede, inaèe æe uèešæe pojedinca biti samo po imenu a
ne po djelu. Svaki od nas treba nastojati i biti dio ove pobjede.
Mo‘emo biti svjedoci Allahove radosne vijesti o pobjedi svakim
danom koji sviæe nad Ahmadija D‘ematom. Jaèina s kojom nam se
suprotstavlja, za nas èak ne bi bilo moguæe da pre‘ivimo za jedan
trenutak, da i ne spominjemo kretanje koraka naprijed. Pa ipak, s
Bo‘ijim obeæanjima D‘emat iz dana u dan napreduje. Allah je kroz
objave obavjestio Obeæanog Mesiju a.s. o ovom napretku. Ono što
mi trebamo zapamtiti je da, dok su ove radosne vijesti apsolutno
istinite, no, kad Allah daje radosne vijesti, oni koji ih prihvataju
treba takoðer da se dr‘e nekih odgovornosti i nekih obaveza.
Allah je objavio Obeæanom Mesiji a.s.: ’Ja æu nositi tvoju poruku
do krajeva Zemlje.’ Sigurno je Allah taj Koji nosi ovu poruku širom
svijeta i danas je MTA veliko sredstvo u upuæivanju poruke Obeæanog
Mesije a.s. do krajeva Zemlje. Meðutim, ako mi, nakon instaliranja
MTA opreme sjedimo uz to iskono i ne èinimo napor da snimimo
programe itd., lišavat æemo sebe ne koristeæi ovo sredstvo. Ako ne
koristimo široku literaturu koju nam je Obeæani Mesija a.s. omoguæio,
14
neæemo ispunjavati svoje du`nosti i prema tome æemo biti griješni.
Allahov posao se nastavlja. On æe to urediti kroz druga sredstva.
Nikada se nije dogodilo da je zajednica Bo`ijeg poslanika napustila
svoj zadatak. Ko je mogao biti dra`i Allahu od Èasnog Poslanika
s.a.v.s. Meðutim, kad je on dao radosne vijesti o narukvicama kralja
Kisra, njegovi ashabi su takoðer morali podnijeti `rtve. Oni su stekli
vrlo visok duhovni polo`aj kroz svoje izvanredno obavljanje namaza
i svoju ljubav i duboku predanost Bogu; nikakva svjetska slava za
njih nije imala nikakvog znaèaja. Oni su srušili ešalone Kisre jer su
bili èvrsti u svom vjerovanju da uprkos svjetske moæi i sjaja, svjetski
kraljevi ih nisu mogli ozlijediti jer je uz njih bilo Bo`ije obeæanje.
Huzur je rekao da mi danas trebamo biti ovakvi. Trebamo biti
èvrsti u svom vjerovanju da æe obeæanje dato Obeæanom Mesiji a.s.
sigurno biti ispunjeno. Ako naši krajnje ponizni napori mogu biti
dio ispunjenja ovih obeæanja, onda æemo steæi Bo‘ije zadovoljstvo.
Svaki Ahmadi musliman, radnik, treba razumjeti svoju odgovornost
i nastojati i staviti to u praksu.
Obeæani Mesija a.s. je u svojoj knjizi ’Tadhkirat-ush-Shahadatain’
napisao: ’O svi vi ljudi, neka se zna da je ovo predskazanje Onoga
Koji je stvorio nebesa i Zemlju. On æe raširiti ovaj D`emat u svim
zemljama. I poklonit æe im pobjedu nad svakome kroz duh dokaza i
zdravog zakljuèivanja. Ovi dani æe doæi; zapravo su blizu dani kad
æe ovo biti jedina religija u svijetu koja æe biti pozivana svakim satom.
Allah æe staviti ogroman i izvanredan blagoslov u ovu religiju i ovu
misiju, i svaka osoba koja bude `eljela da je uništi bit æe poni`ena; i
ova pobjeda æe ostati dok Sudnji dan ne doðe.’
Takvo je bilo njegovo odluèno vjerovanje koje je tako izrazio zato
što je Allah jedanput proglasio da æe On to napraviti, i onda nije
ostalo nikakve sumnje da æe islam prevladati kroz Ahmadija D‘emat.
Naprijed spomenuti isjeèak je iz 1903. godine. Ovo je bilo vrijeme
kad, premda je Ahmadijat bio predstavlje izvan Indije, no, nije se
moglo reæi da se širio. Danas je poruka islama kroz Ahmadija D‘emat
stigla u 198 zemalja svijeta. Allah æe zaista takoðer ispuniti drugi
dio ovog predskazanja. Na nekim mjestima mi se suoèavamo sa
opozicijom; meðutim, duše pobo‘ne prirode u ovim oblastima
15
privuèene su našem D‘ematu. Na drugim mjestima ljudi su privuèeni
kroz našu poruku ljubavi i takoðer kroz naš krajnje ponizne napore
u slu‘enju ljudima. Ljudima je Ahmadijat takoðer predstavljen kroz
snove i vizije i ljudi prepoznaju Mesiju. Preko MTA su navedeni
dokazi i rezon kako nas je pouèio Obeæani Mesija a.s. i privlaèi
ogromnu publiku. Naši klevetnici nastoje sve što mogu da ljudi ne
gledaju MTA. Bez izuzetka, hod‘e svake zemlje govore ljudima da
ne gledaju MTA i ka‘u im da æe to oštetiti njihovo vjerovanje i da æe,
Bo‘e saèuvaj, biti pod uticajem kufura (nevjerovanja). Meðutim,
oni koji su razumjeli našu poruku govore hod‘ama da takva prisilna
zabrana znaèi da oni nemaju argumenata od sebe koje bi predstavili.
Zadatak je svakog Ahmadi muslimana da razumije svoju
odgovornost i da ne bude samozadovoljan da æe Bo‘ije obeæanje
biti svakako ispunjeno. Što je veæe obeæanje i što su veæe radosne
vijesti veæe su i odgovornosti koje imamo. Mi trebamo u potpunosti
ispuniti du‘nosti prema Bogu i du‘nosti prema ljudima kao i da u
potpunosti uzmemo uèešæe u upuæivanju ove poruke drugima,
koristeæi svoje znanje i sposobnosti.
Allah je Obeæanom Mesiji a.s. objavio: ’Ne gubite nadu u riznice
Allahove milosti. Mi smo vam dali obilje svake vrste dobra.’ (Tadhkirah,
str. 579) Tako je Allah uvjerio Obeæanog Mesiju a.s. i obavjestio ga
da mu je bilo poklonjeno obilje dobra. Huzur je rekao da meðu
glavnom strujom muslimana postoji uznemirenost ali oni ne vide
put i razoèarani su i kad njihovo uznemirenje raste oni izabiru
pogrešne puteve za svoje probleme. Mi njima trebamo uputiti poruku
da je obilje dobra koje je Allah darovao Svom miljeniku takoðer
podario istinskom i revnom pokloniku Njegovog miljenika, zbog
poklonikove revne ljubavi za Èasnog Poslanika s.a.v.s. i da mu je
zbog ove njegove predanosti bio dat status poslanstva. Ako ljudi
`ele da otklone svoje razoèarenje oni trebaju doæi u okrilje D`emata
ovog revnog poklonika i naæi mir. Oni se trebaju zamisliti i razmisliti
o tome da su se sve moæi okupile zajedno da nastoje sve što mogu
da potisnu i unište ovaj D`emat; no, jesu li oni uspjeli? Naprotiv,
ovaj glas odjekuje svuda širom svijeta.
Obeæani Mesija a.s. je takoðe naveo zemljotrese kao znak njegovog
dolaska. On je rekao da ove prirodne nesreæe neæe stati, zapravo æe
16
se nastaviti pojavljivati, u tolikoj mjeri da æe èovjek postati svjestan
ove èinjenice i pitat æe se šta se dešava! Allah ka‘e da neæe stati dok
ljudi ne poprave svoja srca. Huzur je rekao da, ako svijet smatra
prirodne nesreæe tek djelom prirode i ne pridaju im va‘nost, onda
treba da zapamtite da su ove nesreæe tijesno povezane sa erom
Mesije. Zadatak je Ahmadi muslimana da ojaèa svoju vjeru, da
takoðer upozori svijet i nastoji dovesti ljude bli‘e Bogu. Ljubav koju
mi imamo u svojim srcima tra‘i da nastojimo da ljude spasimo da
ne budu uništeni.
U jednoj od svojih objava Allah se obratio Obeæanom Mesiji a.s.
kao sinu Èasnog Poslanika s.a.v.s.: ’Ja sam s tobom. O sine Allahovog
Vjerovjesnika.’ (Taghkirah, str. 707) Huzur je objasnio da je on bio
Poslnaikov s.a.v.s. duhovni sin koji je trebao ispuniti njegovu misiju
i ovo je takoðer odgovornost onih koji ga prihvate. Jaèina s kojom
se ove prirodne nesreæe pojavljuju u svijetu zadnjih godina, mi
trebamo upozoriti svijet s takvom jaèinom i energijom, pogotovu
muslimane, jer je ova objava bila propraæena drugom objavom koja
je rekla: ’Okupi zajedno sve muslimane na Zemlji na jednoj vjeri.’
(Tadhkirah, str. 707)
Huzur je rekao da se u nekim muslimanskim zemljama suoèavamo
sa ogranièenjima i nemo‘emo otvoreno prenositi poruku tamo. Ako
jedno sredstvo prenošenja poruke nije na raspolaganju, s mudrošæu
se mo‘e primijeniti drugo. Ako na nekim mjestima nije dozvoljeno
direktno prenošenje poruke, Allah nam je omoguæio MTA, koja ovu
poruku nosi svuda širom svijeta. Ljudi gledaju i daju zavjete bai’ata.
Premda se u nekim zemljama ne suoèavamo ni s kakvim zakonskim
ogranièenjima, no, vjerske voðe nastavljaju sa svojim suprotstavljanjem.
Meðutim, ljudi iz takvih mjesta takoðer postaju
naklonjeni prema našoj poruci preko MTA. Na nekim mjestima, kao
što su Afrièke zemlje, gdje nema zakonskih ogranièenja, trebaju biti
uèinjeni veæi napori; to je zadatak lokalnih d‘emata. Od Boga je
dato da se cijele zajednice pridru‘uju nama skupa sa svojim imamima
u Africi.
Iznoseæi objavu o okupljanju svih muslimana na jednoj vjeri,
Obeæani Mesija a.s. je objasnio da je to posebna naredba. Neke
17
naredbe se odnose na Šerijat, kao one u pogledu namaza i zekata.
One nose predskazanje da im se neki ljudi neæe pokoravati, kao što
je Jevrejima bilo reèeno da ne prepavljaju Tevrat. Tu je bio nagovještaj
da æe oni to èiniti. Druga vrsta naredbe je ona koja stupa na snagu
Bo‘ijom direktnom odredbom, kao u primjeru: “Mi rekosmo: ’O vatro,
budi hladna i budi sigurnost Ibrahimu!’ ” (21:70) Obeæani Mesija
a.s. je rekao da je takva naredba bila u objavi koju je primio; to æe se
sigurno dogoditi. Huzur je objasnio da se ovo odnosi na Bo‘iju
naredbu ’Kun’ (Budi) i šta god On hoæe dogaða se. Ove naredbe se
ostvaruju unutar zakona prirode. Ovo je nešto što treba biti roðeno
u umu da ovaj rezultat nije trenutan. Kad Bog jednom nešto odreðuje,
proces zapoèinje i tako je zapoèeo proces da ljudi postepeno dolaze
u D‘emat Obeæanog Mesije a.s. Mi se ne trebamo optereæivati o
tome kako æe se ovo dogoditi na mjestima gdje se Ahmadi muslimani
tretiraju ni‘e od druge klase. To je Allahova odredba; prema tome,
ona æe se ispuniti.
Oni koji su slabe prirode i oni koji su naklonjeni svijetu, treba da
budu sigurni da æe Allahova odredba nadvladati i nema nikakvog
razloga da mi u bilo koje vrijeme pokazujemo slabost. Mi se ne
trebamo brinuti o posljedicama potvrðivanja svojih vjerovanja.
Vjernici takve stvari smatraju ne veæim od rupice zabodene iglice.
Mi ne mo‘emo dozvoliti da takve stvari stanu na put našeg
vjerovanja. 99,99% pakistanskih Ahmadi muslimana se sa velikom
hrabrošæu suoèavaju sa sna‘nom opozicijom. !@rtve pakistanskih i
indone‘anskih Ahmadi muslimana, kao i Ahmadi muslimana u
zemljama gdje se dogaða proganjanje, otvaraju nove avenije
prenošenja poruke i inšaAllah, jednog dana æe muslimanski svijet
kao i ostatak svijeta biti vezan za Obeæanog Mesiju a.s. i biti jedan
ummet.
Obeæani Mesija a.s. je rekao: ’Uzvišeni Allah me je ponavljajuæi
obavjestio da æe mi dati mnogo velièanstvenosti i da æe usaditi moju
ljubav u srca i raširit æe moju misiju širom cijelog svijeta i dat æe mom
D`ematu pobjedu nad svim drugim sektama. Ljudi mog D`emata æe
steæi izvanrednost u znanju i duhovnu svijest do stepena da æe ušutkati
svakoga svjetlom svoje istinitosti i svojim zdravim zakljuèivanjem i
18
znakovima.’ Huzur je rekao da je ovo izvanredna radosna vijest. Da
Allah dadne da ojaèamo svoju vjeru, ukrasimo svoje obo`avanje
Allaha i pojaèamo svoju vezu sa Allahom, tako da budemo pomagaèi
Obeæanog Mesije a.s. u drugoj fazi islama tako da i mi i naše buduæe
generacije budemo primaoci blagoslova.
Zatim je Huzur najavio tri d‘enaze u odsustvu:
Sahibzada Rašid Latif sahib Rašedi, koji je umro 27. aprila u Los
Anðelesu. On je bio unuk Sahibzade Abdul Latifa šehida. Imao je
vrlo iskrenu vezu sa D‘ematom. Preselio se u Los Anðeles u 1965.
godini. Po uputi hazreti Halifatul Mesiha IV r.a. preveo je Tadhkiratuš-Šahadetin
na oblasni afganistanski jezik.
Mubarak Mahmood sahib, misionar D‘emata, koji je umro 4. maja
posliej duge bilesti u 43. godini ‘ivota. On je diplomirao na fakultetu
D‘amia Ahmadija u 1989. godini i osam godina je slu‘io d‘emat u
Tanzaniji, ali se kasnije vratio u Rabvu. Bolovao je od raka, ali je
nastavio raditi uprkos bolesti i uvijek je bio veseo i nasmijan. Iza
sebe je ostavio hudovicu i tri sina. Njegovi roditelji su takoðer ‘ivi.
Muzaffer Ahmad sahib iz Šeikhpura i njegova porodica Farzana
D‘abin sahiba, Amtul Noor, Walid Ahmad i Tassaver Ahmad, svi su
izgubili ‘ivot u saobraæajnoj nesreæi. Muzaffer sahib je bio
predsjednik Khudam (omladinske organizacije D‘emata) i slu‘io je
D‘emat u raznim svojstvima. Bio je iskrena i poštena osoba.
Da Allah uzdigne polo‘aj umrlih i da im oprosti.