Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 27. 05. 2011. – Druga manifestacija Božije milosti: Ahmadija hilafet


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je dao izlaganje o drugoj manifestaciji Bo‘ije moæi kao što
je Obeæani Mesija a.s. predskazao u svojoj knjizi ’Oporuka’. Huzur
je poèeo uèenjem slijedeæih ajeta iz Èasnog Kur’ana:
“I oni se èvrsto zaklinju Allahom, da æe, sigurno, ako im ti
narediš,iziæi. Ti reci: ’Ne zaklinjite se; pokorite se na poznat
naèin. Sigurno je Allah uvijek obaviješten o onom što vi radite.
Reci: ’Pokoravajte se Allahu, i pokoravajte se Poslaniku.’ A ako
se okrenete, na njemu je du‘nost ono što je stavljeno na njega, a
na vama je du‘nost kolika je stavljena na vas. A ako mu se
pokorite, bit æete upuæeni. A Poslanik je du‘an samo da jasno
dostavi Poruku.
Allah je èvrsto obeæao onima od vas koji vjeruju i èine dobra
djela da æe ih On sigurno odrediti halifama (nasljednicima) na
Zemlji, kao što je odredio halifama one prije njih; i da æe im On
uèvrstiti njihovu vjeru koju je On odabrao za njih; i da æe im On
nakon straha njihova u zamjenu dati sigurnost; oni æe obo‘avati
Mene, (i) neæe nikoga Meni pridru‘ivati. A onaj koji bude
nezahvalan poslije toga, pa to su oni koji su neposlušni.
I obavljajte namaz, i dajite zekat, i pokoravajte se Poslaniku, da
vam bude pokazana milost.”
(sura An-Nur, 54-57)
27
Huzur je objasnio da jedan od gornjih ajeta (ajet 56) je poznat
kao ajet e Istikhlaf, to jest ajet u kojem Allah istinskim vjernicima
obeæava hilafet. U pogledu ovoga Obeæani Mesija a.s. je u svojoj
knjizi ’Oporuka’ dao radosne vijesti o hilafetu poslije njega. On je
ovu knjigu napisao 1905. godine u kojoj je objasnio od Boga
nadahnuti sistem oporuke za njegov D`emat. Ovaj sistem je na
djelovanju od objavljivanja ove knjige. Danas je Huzur `elio objasniti
o navodima u ovoj knjizi – o tome šta ajet e Istikhlaf ka`e; to jest o
utemeljenju Ahmadija hilafeta.
Ovaj hilafet je nastao tri godine nakon što je knjiga bila napisana,
prije 103 godine od danas, 27. maja 1908. godine, poslije 1400
godina od njegovog nepostojanja. Prije predstavljanja rijeèi Obeæanog
Mesije a.s. u pogledu ovoga, Huzur je ‘elio da ukratko objasni
kur’anske naredbe.
Naprijed spomenuti ajeti izla‘u uputstvo za one koji vjeruju u
Boga, Njegove Vjerovjesnike a.s. i one koji daju zavjet bai’ata halifa.
Ajet objašnjava temeljni aspekt poslušnosti i ka‘e da jednostavno
verbalno izgovaranje zavjeta nije dovoljno. Ako bude pokazana
potpuna poslušnost, samo onda æe tvrdnja bezrezervne predanosti
biti istinita. Da je odreðeno da se ne treba dr‘ati naredbi onda bi
bilo pogrešno praviti uzvišene tvrdnje. Citat: ’…zaista je Allah dobro
upoznat o onom što vi radite’ objašnjava da èovjek mo‘e zavesti
drugog èovjeka, ali ne Allaha. Prema tome, istinski vjernik uvijek
treba biti svjestan da Allah gleda nad njim. Kad je ovo vjerovanje
odluèno, onda se osoba ne ogranièava samo na zavjete, on daje
praktiènu demonstraciju savršene poslušnosti. Èovjek ‘udi i
naklonjen je da se pokorava Allahu i Njegovom Vjerovjesniku s.a.v.s.
Naredba: ’Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku…’ takoðer
èini neophodnom pokornost ’…onima koji imaju vlast nad vama…’
(4:60), to jest pokoravajte se halifi svog vremena. Allah ka‘e onima
koji ne pokazuju savršenu pokornost i slijede svoje vlastite naklonosti,
da æe biti odgovorni za svoju nepokornost. Poslanik im je donio Šerijat
i u slijeðenju toga je halifa datog vremena takoðer prenio Bo‘ije
naredbe i naredbe Njegovog Poslanika a.s. Tako su oni kojima je dat
zadatak da nareðuju, obavili svoj posao. Ako bilo ko ne stavi njihov
savjet u praksu, oni su odgovorni za to. Huzur je objasnio da je
28
njegovo spominjanje halife vremena skupa sa Bo‘ijim Poslanikom u
svjetlu kur’anskog citata: ’…onima koji imaju vlast nad vama…’, i da
u dodatku tome slijedi ispravno upuæeni halifat u daljem provoðenju
poslova Bo‘ijih Poslanika.
Huzur je dalje objasnio ovaj koncept uz pomoæ hadisa u kojem je
Èasni Poslanik s.a.v.s. rekao: ’Ja vas ostavljam na svijetlom i
prosvjetljavajuæem putu. Gdje je noæ takoðer kao dan. Niko osim
nesretnih neæe zalutati od njega. A svako od vas, ko pre`ivi, vidjet æe
veliki nesklad. U takvoj situaciji trebate iæi na mom poznatom sunnetu
(praksi) i sunnetu ispravno upuæenih halifa. Uèinite da pokornost bude
vaš put, èak i ako vam rob iz Etiopije bude odreðen za upravljaèa.
Èvrsto se dr`ite ove vjere. Primjer istinskog vjernika je nalik kamili s
upravljenim nosom; ona ide gdje je upuæena i osobito je pokorna.’
Allah ka‘e da je ova pokornost neophodna; ’A ako se vi njemu
pokoravate, bit æete ispravno upuæeni’. Slijeðenjem ovog ajeta, Allah
daje naredbe u pogledu halifata. Onima koji vjeruju i èine dobra
djela obeæan je halifat. Standard savršene pokornosti veæ je postavljen
u prethodnom ajetu. Dobra djela samo mogu biti roðena iz predane
pokornosti i plod ovoga je blagoslov halifata. Ovaj ajet ne ka‘e da
æe muslimani definitivno imati halifat. Zapravo je to uvjetovano –
prvenstvenim uvjetom pokornosti. Huzur je rekao da je nastavak
ispravno upuæenih halifa bio prekinut zato što su muslimani postupali
protivno pravilima pokornosti i tako su bili lišeni istinskog halifata.
Neke grupe su poèele govoriti da æe svoj zavjet napraviti uvjetovanim
odreðenim aspektima. Jedan od glavnih prigovora ovoga bio je osveta
ubistva hazreti Omera r.a. Uprkos èinjenice da su ashabi Èasnog
Poslanika s.a.v.s. bili takoðer prisutni, ali kad su jedanput izašli izvan
savršene pokornosti, bili su lišeni halifata. Pošto Allah lièno odreðuje
halifu, slijeðenjem nepokornosti i nesklada, propali su napori u
pogledu halifata i halifat je poprimio formu kraljevstva.
Od usavršavanja Šerijata i odreðivanja Èasnog Poslanika s.a.v.s.
zadnjim poslanikom koji je donio Šerijat do kraja vremena, Allah je
taoðer osnovao ispravno upuæeni halifat. Prividni izbor halifata
obavljaju ljudi, ali sa Bo‘ijim praktiènim svjedoèenjem On to
pridru‘uje Svojoj naklonosti. On je poslao predskazanje: ’I drugima
29
(je njega poslao) meðu njima koji im se još nisu prikljuèili…’ (62:4)
da æe biti uzdignut poslanik meðu sljedbenicima Èasnog Poslanika
s.a.v.s. i sam Èasni Poslanik s.a.v..s je predskazao: ’Neæe biti poslanika
izmeðu mene i Mesije.’
Prema tome, Obeæani Mesija a.s. je Mesija i Mehdi, i poslanik i
takoðer Khatamul Hulafa (peèat svih halifa). Allah je poslao ovog
halifu, koji je takoðer stekao polo‘aj poslanstva zbog svoje predanosti
Èasnom Poslaniku s.a.v.s. i koji je postao povod ponovnog
utemeljenja halifata.
Tako je Allah odredio halifat uvjetovanim vjerovanju i savršenoj
pokornosti. Oni koji se toga budu pridr‘avali bit æe u stanju da steknu
njegov blagoslov i njihov strah æe se promijeniti u mir. Pristajanje uz
halifu vremena dolazi s velikom odgovornošæu obavljanja iskrenog
obo‘avanja i osnivanja Bo‘ijeg Jedinstva. Njihovi namazi æe postiæi
primanje i njihove æe teškoæe biti uklonjene. Oni koji se ne pridru‘e
istinskom halifatu bit æe nepokorni. Huzur je rekao kako se èesto
poziva na uznemirenost muslimanskog svijeta. Oni su postali tako
neosjetljivi pod dominacijom stranaca da muslimani tra‘e pomoæ
drugih da ubijaju muslimane. Da Allah osposobi ummet da prepozna
istinu.
Huzur je rekao da zadnji prouèeni ajeti skreæu pa‘nju na namaz,
zekat i savršenu pokornost. Svaki Ahmadi musliman treba zapamtiti
da je, da bi postigao dobrotvornost Bo‘ije milosti koju je On zapoèeo
kroz Obeæanog Mesiju a.s., Bo‘ije obeæanje samo za one koji su
savršeno pokorni. Zaista, samo savršeno pokorna osoba æe uvijek
spominjati Allaha i obo‘avati Ga. Najizvanrednija forma obo‘avanja
Allaha je namaz. Samo ona osoba postaje dio bo‘anske zajednice
koja nastoji da obavlja namaz. Hazreti Musleh Maud r.a. je jedanput
rekao da je d‘uma namaz najbolji dio svih namaza jer ukljuèuje
hudbu petkom u kojoj halifa vremena savjetuje u skladu sa situacijom
i dr‘i jednaku usredsreðenost svakog pojedinca.
Huzur je rekao da se danas istinska ilustracija ovoga mo‘e vidjeti
samo u Ahmadija D‘ematu pošto se hudba petkom halifatul Mesiha
mo‘e istovremeno vidjeti širom svijeta.
30
Objašnjavajuæi ovo Huzur je rekao kako, u toku hudbe petkom
njegove bilješke nisu jednostavno namijenjene za skup ispred njega.
Zapravo on ima u vidu razne izvještaje koje prima iz svih krajeva
širom svijeta. Huzurove hudbe su ponekad u skladu sa situacijom u
Evropi, ponekad prema specifiènim ili opæenitim uvjetima u Aziji,
nekad prema uvjetima u Africi ili na ostrvima. Meðutim, islam je
internacionalni i kad se nešto ka‘e to je namijenjeno za Ahmadi
muslimane svakog dijela društva širom svijeta. Huzur prima pisma
poslije hudbe petkom iz raznih mjesta kao što je Rusija i Afrika, kao
i lokalno, i ljudi mu govore kako su imali osjeæaj da je hudba bila
posebno za njih-upuæena njima. Huzur je rekao da je ovo jedna
interpretacija ikamata namaza koja danas prevladava u svijetu
Ahmadijata.
Huzur je dodao da je u svijetu raspodjela finansijskih davanja
zekata takoðer jedino upravljana u Ahmadija D‘ematu. Pod uputama
halife vremena, finansijski doprinosi koriste se za pomoæ ljudima
D‘emata. Potreba jedne zemlje bude zadovoljena davanjem druge
zemlje. Ovaj sistem radi pod halifom vremena; na nekim mjestima
se poma‘e obespravljenim, na nekim je data medicinska pomoæ a
na drugim opet budu pomognuti napori u širenju poruke. Kad je
Obeæani Mesija a.s. spomenuo sistem ’oporuke’ i sistem halifata
vezano s tim, on je takoðer spomenuo zadovoljavanje svih ovih
potreba. Ljudi koji daju finansijske doprinose imaju povjerenje u
hilafet da æe njihovi doprinosi biti upotrebljeni prikladno i za dobre
svrhe. Zapravo ljudi izvan našeg D‘emata takoðer imaju ovo
povjerenje. Kad je Huzur bio u Gani mnogi poljoprivrednici –
neahmadi davali su svoj zekat Huzuru u formi ‘ita. Oni su imali
povjerenja u njega da æe to prikladno upotrijebiti i imali su osjeæaj
da æe to njihove hod‘e oteti. Huzura èesto pitaju kakav treba biti
postupak ako nam ljudi izvan D‘emata ‘ele dati svoj zekat i sadaku.
Huzur je objasnio da se zekat i sadaka mogu uzeti od ljudi izvan
D‘emata ali da se redovna èlanarina uzima samo od Ahmadi
muslimana. Sistem zekata je takoðer povezan sa sistemom halifata.
Na kraju citiranog ajeta ponovo je spomenuta pokornost. Prema
tome, pokornost je glavna taèka i središte iskrene povezanosti s
Allahom i Njegovim Poslanikom s.a.v.s. i kao rezultat ovoga,
povezanost s halifatom.
31
Zatim je Huzur proèitao isjeèke iz knjige ’Oporuka’ pokazujuæi
predskazanje Obeæanog Mesije a.s. o halifatu. Ispunjenje ovih rijeèi
je svjedoèenje istinitosti Obeæanog Mesije a.s. Na jednom mjestu u
knjizi on je napisao: ’Bo`ija Rijeè me obavještava da æe se pojaviti
mnoge nevolje i mnoge nesreæe æe se spustiti na Zemlju – neke u
toku mog `ivota a neke nakon što ja odem.’ (Oporuka, str. 4)
Huzur je rekao da opa‘amo kako se prirodne nepogode dogaðaju
u jednom ili drugom dijelu svijeta. U svjetlu onoga što je Obeæani
Mesija a.s. rekao o nevoljama, zar ne treba biti dovoljno za svjesnu
osobu da prepozna da se ono što je on rekao dogaða? Vrijedno je da
primite na znanje da uprkos neprekidnog suprotstavljanja i svih
naèina napora stavljenih u to, naš D‘emat napreduje svake minute.
Mo‘e li ovo biti stvar koju je èovjek napravio? Jedini Allah je taj koji
preokreæe srca prema Imamu doba. Koliko dugo æe se oni nadmetati
s Allahom? Obeæani Mesija a.s, je predskazao da æe se oni istrošiti
ali da njihove ‘elje neæe biti ostavarene. On je rekao u ’Oporuci’:
“Ovo je Bo‘iji sunnet; otkad je stvorio èovjeka na Zemlji On je
pokazivao ovaj sunnet; pokazivao je da poma‘e Svojim
poslanicima i vjerovjesnicima i poklanja im pobjedu. On je jasno
izlo‘io u Èasnom Kur’anu: ’Allah je odredio: Zaista æemo Ja i
Moji poslanici pobijediti.’’ (Al-Mujadilah: 58:22)
’Pobjeda’ u ovom kontekstu znaèi: vjerovjesnici i poslanici ‘ele
da Bo‘ija Rijeè bude èvrsto uspostavljena na Zemlji na takav naèin
da niko ne mo‘e stati protiv Njega. Zato Bog moænim znakovima
èini oèevidnom njihovu istinitost i zasadi njihovom rukom istinu
koju oni ‘ele širiti u svijetu. Meðutim, Bog ne dovršava ovu misiju
njihovim rukama. U ovakvo vrijeme i u takvom stanju On im dadne
smrt kad izgleda da postoji strah od neuspjeha. Ovo protivnicima
daje priliku da ih obaspu porugom. Ali kad ovi ljudi iskale svoje
ismijavanje, On poka‘e drugu manifestaciju Svoje moæi i stvara
puteve koji na kraju vode ispunjenju ovih djelimièno postignutih
ciljeva. Ukratko, Njegova moæ se manifestuje dva puta:
1. lièno rukom Poslanika, On pokazuje moæ Svoje ruke;
2. poslije smrti Njegovog Poslanika kada njegovi sljedbenici budu
podvrgnuti raznim teškoæama. U ovo teško vrijeme dušmani postaju
32
silniji i smatraju da je sad kraj ovom poslu i vjeruju da æe ovaj d‘emat
biti uništen. Èak èlanovi Pokreta postanu plijen sumnji (kao da su
njihove kième bile slomljene). Neki nesretni zauzimaju put
odmetništva. Onda, opet ponovo, Bog pokazuje Svoju veliku snagu
i Svoju moæ i On spašava zajednicu koja pada. Zato, onaj ko bude
do kraja strpljen vidi ovo èudo Svemoguæeg Boga.
Huzur je rekao kako je danas Ahmadija D‘emat svjedoèenje da
sve što je Obeæani Mesija a.s. predskazao pokazuje istinitim sa
velikom slavom. U eri prvog Ahmadija halifata postojala je opozicija
s vana kao i neka unutrašnja zla koja su poèela ili era drugog
Ahmadija halifata kad su se od vremena izbora do kraja ove ere
uzdizala razlièita zla i jedan dio D‘emata se odvojio, dok je
neprijateljstvo s vana takoðer jaèalo ali napredak D‘emata nije stao.
U treæem Ahmadija hilafetu, osim nekoliko unutrašnjih zala, opozicija
s vana ostala je jaka ali se napredak nastavio. U toku èetvrtog
Ahmadija hilafeta neprijatelj je zadao ogroman udarac s namjerom
da uništi D‘emat i u svojoj zamisli ne ostavi nikakvog izlaza.
Meðutim, rijeèi Obeæanog Mesije a.s.: ’Bog po drugi put pokazuje
Svoju sna‘nu moæ…’ bile su ispunjene na takav naèin da je ’sna‘na
moæ’ razbila neprijatelja u sitne dijelove. Sada, u petom Ahmadija
hilafetu, sila zlobe i opozicije je sna‘na. Ahmadi bez odbrane bili su
okrutno napadnuti i njihova krv prolivena na naèin da je izgledalo
da su to uèinila stvorenja gora od ‘ivotinja a ne ljudska. Uz to,
pretvarajuæi se da imaju simpatiju prema D‘ematu, na nekim
mjestima su uèinjeni unutrašnji napori da se stvori nered. Meðutim,
u skladu sa Bo‘ijim obeæanjem, halifat koji ima Bo‘iju pomoæ, bori
se s tim. Zapravo je Allah Taj koji se bori s tim. Huzur je dodao: Ja
sam slaba i beskorisna osoba, ja nemam utjecaja. Meðutim, Ahmadija
hilafet ima potporu i pomoæ onog Boga koji je Svemoæan i on je
obeæao Obeæanom Mesiji a.s. da æe pokazati Svoju sna‘nu moæ i On
tako i èini, i zaista æe nastaviti èiniti tako i neprijatelji æe uvijek
propasti u svojim zavjerama i planovima. Danas, naši klevetnici
koriste elektronski medij da predstave iskrivljenu sliku knjiga
Obeæanog Mesije a.s. U uputi halifata, Allah je dao Obeæanom Mesiji
armiju mladih ljudi u svakoj zemlji koji igraju svaku vrstu uloge i
rješeno se suoèavaju sa svakim napadom i odgovaraju na naèin da
33
èovjeka ispuni Bo‘ijom hvalom i poveæava mu vjeru i vjerovanje u
Njegova obeæanja.
Obeæani Mesija a.s. je prema tome uvjeravao svoj D‘emat:
“Zato dragi prijatelji! Oduvijek je bio sunnet Svemoguæeg Boga
da poka‘e dvije manifestacije Svoje moæi. On time ruši dvije la‘ne
radosti protivnika. Nemoguæe je da On sada promijeni Svoj stari
sunnet. Zato se ne ‘alostite nad onim što vam ja govorim, niti
budite skrhanog srca jer za vas je va‘no da vidite drugu
manifestaciju Njegove moæi. I ova druga manifestacija æe biti
bolja za vas jer je trajna i ostat æe neprekinuta do Sudnjeg dana,
a ne mo‘e se dogoditi dok ja ne odem. No jednom kad ja odem
Bog æe za vas poslati drugu manifestaciju Svoje moæi i to æe ostati
s vama zauvijek. Ovo je kako je obeæano od Boga i zabilje‘eno u
’Braheen-e-Ahmadiyya’, ne za mene lièno, nego za vas. Jer Bog
je rekao: ’Tvojim sljedbenicima æe biti dodijeljena nadmoæ nad
drugima do Sudnjeg dana.’ Dan mog rastanka od vas mora
doæi tako da dan Bo‘ijeg trajnog obeæanja mo‘e stiæi. A naš Bog
je istinit u Svojoj Rijeèi; On je iskren i On je istinit Gospodar. On
æe vam pokazati sve što je obeæao. Iako su ovo posljednji dani
ovog svijeta, i odreðeno je da se dogode mnoge velike katastrofe,
ipak je neizbje‘no da svijet opstane sve dok Bo‘ija odredba ne
bude ispunjena – o èemu je Bog veæ dao vijest.”
Huzur je rekao da je tako ovo obeæanje o Ahmadija hilafetu trajno
obeæanje. Oni koji poka‘u savršenu pokornost nastavit æe biti svjedoci
ispunjenja ovog obeæanja. Neprijatelji su slijepi i ne mogu vidjeti
Allahovu potporu i pomoæ za nas. Èinjenica da nas neprijatelji
napadaju kad mi nismo u stanju da se branimo dokaz je da oni
nemaju razuma da se bore s nama, kod èega æemo mi ušutkati svoje
klevetnike uz pomoæ razuma, kao što je bilo predskazano.
Obeæani Mesija a.s. je napisao:
“Ja sam došao od Boga kao Njegova manifestacija i ja sam olièenje
Njegove manifestacije. Poslije mene æe biti druge osobe koje æe
biti olièenje za drugu manifestaciju. Za ovu drugu Bo`iju
manifestaciju se molite zajedno i èekajte. Zajednice bogobojaznih,
34
u svakoj zemlji, treba da se okupe zajedno i da se predaju molitvi,
tako da se druga manifestacija moæi spusti s Nebesa i poka`e
vam kako je moæan vaš Gospodar. Smatrajte da je vaša smrt
blizu, jer vi ne znate kad æe taj trenutak doæi. I neka poslije
mene bogobojazne i èiste duše zajednice prime bai’at (zakletvu
vjernosti) u moje ime.*
Bo‘ija je volja da sve duše pobo‘ne prirode koje ‘ive u raznim
dijelovima svijeta – bez obzira da li pripadali Evropi ili Aziji – budu
dovedene zajedno pod bajrak Tevhida (Bo‘ijeg jedinstva). Njegova
je namjera da sve Njegove sluge budu okupljene u jednu vjeru i
zbog ispunjenja ovog cilja i ja sam bio poslan ovom svijetu. Zato
slijedite taj cilj, ali uvjek s blagošæu, lijepim vladanjem i s molitvama.
I do ovog vremena kad jedan meðu vama ustane sa Ruhul Kudusom
od Gospodara, vi treba da radite zajedno poslije mene.
Huzur je objasnio da se Obeæani Mesija a.s. ovdje poziva na
nekoliko kratkih dana do svoje smrti i na izbor halife, i na nekoliko
dana izmeðu izbora svakog novog halife. On se ovdje poziva na
halifu kao na ’èiste duše’ koje æe prihvatiti bai’at. I ovo ne pokazuje
da hilafet oznaèava udru`enje/organizaciju umjesto pojedinca. Za
pojašnjenje Obeæani Mesija a.s. objašnjava u podbilješci na toj
stranici:
’Takve osobe bit æe odabrane opæim slaganjem mišljenja vjernika.
Odatle, ako se èetrdeset vjernika sla`u da je osoba prikladna da primi
bai’at u moje ime, bit æe ovlaštena da primi bai’at. I takva osoba mora
sebe uèiniti primjerom za druge.’ (Podbilješka, str. 9)
Huzur je objasnio da je ovdje upotrebljena imenica u jednini i
tako èini vrlo jasnim da se Obeæani Mesija a.s. poziva na halifu. Isto
tako, u primjerima gdje je upotrebljena imenica u mno‘ini, poziva
se na buduæe halife a ne na bilo kakvu organizaciju ili udru‘enje. U
svjetlu ovoga, sistem D‘emata ima izborno tijelo, i ono je pod svojim
nadzorom da se izbor halife odr‘ava od vremena drugog Ahmadija
hilafeta. Za podupiruæu evidenciju da je izbor halife voðen od Boga,
* Ovakve osobe æe biti odabrane saglasnim mišljenjem vjernika, i to ako
se èetrdeset vjernika slo‘i da odreðena osoba treba primiti bai’at u moje
ime. I ovakva osoba treba da bude primjer drugima.
35
dovoljni su Bo‘ija praktièna potpora i pobo‘ni snovi ljudi iz D‘emata,
kao i naèin na koji su srca èlanova D‘emata naklonjena halifi.
Obeæani Mesija a.s. je dalje napisao:
“I kroz brigu prema drugima i èišæenjem svojih duša, vi æete
takoðer uzeti dio Ruhul Kudusa. Bez (ovog) Uzvišenog Duha se
ne mo‘e postiæi iskrena bogobojaznost. Sebiène ‘elje moraju biti
napuštene. I da bi stekli Allahovo zadovoljstvo morate izabrati
da koraèate naju‘im od svih puteva. Nemojte biti zavedeni
ovosvjetskim u‘icima jer oni odvode èovjeka od Boga. I radi Boga
prihvatite ‘ivot gorèine. Bol kojom je Allah zadovoljan je daleko
bolja od zadovoljstava koja Ga ljute. I poraz kojim je Allah
zadovoljan je daleko bolji od pobjede koja navlaèi Allahov gnjev.
Napustite ljubav koja vas dovodi blizu Allahovom gnjevu. Ako
Mu doðete oèišæenog srca, onda æe vam On pomoæi na svim vašim
putevima i nijedan neprijatelj vam neæe moæi nauditi.
Ne mo‘ete steæi Allahovo zadovoljstvo dok ne napustite sve svoje
liène radosti i zadovoljstva, svoje poèasti, svoj imetak i same svoje
‘ivote. I morate prihvatiti ‘ivot takvih teškoæa koje kao da æe
vam pokazivati znakove smrti. No, ako mognete podnositi ovu
teškoæu bit æete okupljeni u Bo‘ije krilo kao drago dijete i postat
æete nasljednici dobrih ljudi koji su prošli prije vas. I vrata svakog
blagoslova æe biti otvorena za vas.”
Huzur je rekao da se, Allahovom milošæu, standardi ‘rtvovanja
poveæavaju u svakoj zemlji i mi nastavljamo da vidimo ispunjenje
Bo‘ijih obeæanja. Ahmadi muslimani s velikom hrabrošæu ‘rtvuju
‘ivote i imetak. Meðutim, u naprijed spomenutim isjeècima su neka
upozorenja kao i radosne vijesti za one koji ostanu vezani uz hilafet.
Na svakom od nas je da nastojimo i steknemo blagodat ovog
obeæanja. Radi ovoga treba da usadimo Bo‘iju velièanstvenost u
svoja srca i poka‘emo Bo‘ije Jedinstvo u svojim praktiènim ‘ivotima
i da se oslobodimo zlobe i gorèine. Svaki naš korak treba biti prema
pobo‘nosti i trebamo èuvati svoju vjeru i biti uzor savršene
pokornosti.
Na kraju ove knjige Obeæani Mesija a.s. je onima koji postave
visoke standarde pobo‘nosti pridru‘ivanjem finansijskom programu
oporuke, objasnio ciljeve ovog programa:
36
’Ovi fondovi æe se takoðer koristiti za pomoæ siroèadima,
siromašnim i ljudima u nu`di, i novopridošlim koji nemaju
dovoljno sredstava za `ivot. Nemojte misliti da su ove stvari koje
sam rekao nezamislive. Ne, one su Volja onog Moænog koji je
Gospodar Zemlje i nebesa.’ (Oporuka, str. 27-28)
Obeæani Mesija a.s. je molio Allaha za one koji su se pridru‘ili
programu oporuke. On je napisao:
’O moj Moæni i Dobrotvorni (Bo`e), o ti Koji opraštaš i Milostivi
Bo`e, podari ovdje samo njima mjesto za grob koji imaju istinsku
vjeru u ovog Tvog poslanika i koji nemaju traga licemjerstva, ili
sebiènih motiva, i dvojbe ili sumnje u svojim srcima; i oni slijede
vjeru i pokornost onako kako zaslu`uju da ih slijedimo i
praktikujemo, oni slijede i praktikuju to…’ (Oporuka, str. 23-
24)
Huzur je molio Allaha da standardi onih koji pristanu uz program
oporuke nastavljaju rasti u vjeri, pokornosti i ‘rtvovanju. Oni
su ušli u obeæanje. Nakon pridru‘ivanja ovom programu napori u
bogobojaznosti trebaju biti veæi nego prije, kao i iskrenost prema
halifatu. Da Allah nastavi da osposobljava svakog Ahmadi muslimana
da nadilazi u ovome, da svaki Ahmadi musliman bude u stanju da
stekne blagodat ovih Allahovih obeæanja za instituciju halifata tako
da halifat uvijek prevlada i da nastavimo tra‘iti dobrotvornost iz
toga.