Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 03. 06. 2011. – Allahova uputa za bogobojazne prema Istini;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Obeæani Mesija a.s. bio je istinski i revni poklonik Èasnog
Poslanika s.a.v.s. i bio je poslan od Allaha da unapreðuje posao
Èasnog Poslanika s.a.v.s. Šta god je on imao to je bilo odlikom Èasnog
Poslanika s.a.v.s. i kakvo god je dobroèinstvo stekao to je bilo zbog
njegove osobite predanosti Èasnom Poslaniku s.a.v.s. On je u svojoj
knjizi ’Oporuka’ napisao:
“No, ovo poslanstvo Muhammedovo s.a.v.s. u svojoj stvarnoj
dobrotvornosti ne trpi ni od kakve zaprege. Zaista, njegova
3
4
dobrotvornost daleko nadilazi dobrotvornost drugih poslanika.
Slijeðenje poslanstva Muhammeda s.a.v.s. najlakša je putanja
kroz koju se osoba mo`e pribli`iti Allahu.” (’Oporuka’, str.15)
Na temelju njegovog slijeðenja Èasnog Poslanika s.a.v.s. Allah ga
je uzdigao do polo‘aja poslanstva. Meðutim, on je tvrdio da
apsolutno slijeðenje nije dovoljno da osobi bude podareno poslanstvo
i da je u tome bio element uvrede Èasnog Poslanika s.a.v.s. Ono što
se tra‘i – zajedno sa potpunim slijeðenjem – da bi bilo darovano
poslanstvo je da osoba bude od ummeta Poslanika s.a.v.s. Zbog toga
je neophodan uvjet bio da bude izmeðu ummeta. Kasnije, Allah je
Obeæanom Mesiji a.s. dao znakove Svoje pomoæi i potpore, i privukao
pa‘nju svijeta k njemu. Tako se misija koja je zapoèela od vremena
njegove tvrdnje nastavlja do danas, i nakon što steknu dobrotvornost,
ljudi pobo‘ne prirode nastavljaju se ukrcavati na laðu Obeæanog
Mesije a.s. Danas samo ona osoba mo‘e postiæi dobrotvornost koja
je bila data Obeæanom Mesiji a.s. kroz njegovo savršeno slijeðenje
Èasnog Poslanika s.a.v.s., koja je povezana s njegovim potvrðenim
halifatom. Danas su ljudi pobo‘ne prirode upuæeni o istinitosti
Obeæanog Mesije a.s. kroz snove i oni dolaze u okrilje njegovog
D‘emata. S ciljem da doka‘e ovim ljudima da je halifat Obeæanog
Mesije a.s. takoðer ispravno upuæen, Allah pokazuje Ahmadija halife
ovim ljudima kroz san. Danas je Huzur predstavio neke iskaze iz
cijelog svijeta da poka‘e ovaj duhovni fenomen.
Modu Neejay sahib iz Gambije: njega su kontaktirali Ahmadi
muslimani pred kraj 2003. godine; u to vrijeme on je pripadao
Tajania sekti, ali nije imao religijske spoznaje; on je slijepo slijedio
hod‘u koji je bio ovisan o alkoholu. Prije primanja Ahmadijata
vidio je u snu kako èisti grmljem obrastao predio. Poslije jako
teškog rada bio je u stanju da oèisti ovu oblast koja je bila
preobra‘ena u svjetlu taèku. Vidio je pobo‘nu osobu u ovom snu
koja je bila sa svojim drugovima i dozivala ga, govoreæi da ako
‘eli da bude reformisan treba iæi k njemu. Tri puta je vidio slièan
san i uvjerenog srca dao zavjet bai’ata. Kad je vidio sliku Obeæanog
Mesije a.s. nakon što je dao zavjet bai’ata, rekao je da je zaista to
bila pobo‘na osoba koja ga je pozivala u snu. U njegov ‘ivot su
5
došle revolucionarne promjene: postao je redovit u obavljanju
pet dnevnih namaza u d‘ematu, poèeo je uèiti Kur’an i uèestvovati
u raznim programima finansijskog davanja D‘emata. Nakon što
je završio Èasni Kur’an odr‘ao je proslavu ’Amin’ za sebe i otišao
da svoju djecu i druge pouèava Kur’anu. S Allahovom milošæu on
je sada mussi i obavlja tahad‘ud namaz. Njegova porodica ne
mo‘e vjerovati da je on ista osoba.
Isa Juv sahib iz Gambije: kad je imao deset godina i bio uèenik
francuske katolièke škole u snu je vidio staru, blijedo osvijetljenu
kuæu koja nije imala krova i jedan pobo‘an èovjek koji je bio
utjelovljeno svjetlo sa aurolom (vjencem svjetla) oko njega kako
se spušta s neba. On je uèio salavate na naèin kako ga uèe Ahmadi
muslimani i kako je Èasni Poslanik s.a.v.s. pouèavao. U drugom
snu koji je imao mnogo kasnije, kad je imao oko sedamnaest
godina, vidio je kako je naišao na staru, trošnu kuæu koja je bila
obnovljena s bijelim zidovima i zelenim prozorima i vratima. U
snu je osjeæao da se ovom mjestu odaje poštovanje. Pobo‘an
èovjek je prošao pored i pozvao ga, što ga je uplašilo. Pobo‘an
èovjek je ponovo pozvao i na pitanje ko je on rekao mu je da je
došao u kasnijem dobu i da nema èega da se boji. On ga je odveo
do mjesta koje je lièilo na laboratoriju i rekao je da je to bio
njegov laboratorij i da je bio kemièar. Kad se Isa sahib probudio u
oèima su mu bile suze iz ljubavi prema ovom pobo‘nom èovjeku.
Deset godina kasnije kad je vidio sliku Obeæanog Mesije a.s.
odmah ga je prepoznao da je to onaj pobo‘ni èovjek iz oba njegova
sna.
Muhammed Ali sahib iz Tanzanije: vidio je u snu kako je osoba
svijetle ko‘e predvodila namaz što mu je dalo duhovnu ugodnost.
Nekoliko dana kasnije došao je u Ahmadija d‘amiju i vidio sliku
Obeæanog Mesije a.s. i prepoznao ga je da je pobo‘na osoba iz
njegovog sna. Dao je zavjet bai’ata. Poslije toga je do‘ivio niz
teškoæa jednu za drugom. Huzur je objasnio da nisu samo Ahmadi
muslimani u Pakistanu ti koji do‘ivljavaju nevolje. Posjedovao je
jedan hektar zemlje koja je pripadala njemu ali mu je njegov
otac to oduzeo. On je preselio na drugo mjesto i Allah je za njega
omoguæio šest hektara zemlje. On je vrlo istaknut u širenju poruke
6
islama Ahmadija i njegovim naporima formirano je šest d‘emata
u toj oblasti.
Kaboore Musa sahib iz Burkina Faso: u svojim starim godinama,
njegov otac mu je rekao da ne oklijeva da prihvati Imama Mehdija
kad sazna o njemu. Musa sahib je obilno uèio dove radi ovoga.
Jedan dan je sanjao da se mnogo ljudi tuku u gradu i da se
prolijeva mnogo krvi. Kad je prišao ljudima da pita zašto se tuku,
skupina je agresivno krenula prema njemu. Upravo tada ga je
pobo‘na osoba uzela kao što se uzme dijete i stavila ga na širok,
èist put. Poèeo je hodati na putu kad je vidio d‘amiju. Otišao je
unutra. Poslije ovog sna on je došao u misionarsku kuæu gdje je
vidio sliku Obeæanog Mesije a.s. Uzbuðeno je rekao da je to bila
osoba koja ga je spasila iz skupine u vrijeme opasnosti. Pošto je
on bio imam, kad je primio Ahmadijat, mnogi drugi su ga slijedili.
Pir sahib iz Senegala: sljedbenici Pir sahiba su rašireni na 132
mjesta. On je primio Ahmadijat poslije jednog sna i pod zakletvom
na Èasnom Kur’anu rekao da je prije mnogo godina sanjao ovaj
san kad je tra‘io Imama Mehdija. U tom snu je vidio kako je
kalimei šehadet pao na tle i kako sve pobo‘ne osobe i evlije nastoje
da ga podignu zajedno, ali nisu u stanju. Upravo tada se pojavio
jedan pobo‘an èovjek i reèeno je da je njegovo ime Muhammed
al Mehdi. On je posve sam visoko podigao kalimei šehadet.
Huzur je objasnio da danas kroz Obeæanog Mesiju a.s. jedino
istina o kalimei šehadetu sti‘e u svijet, inaèe je ulema (vjerski
uèenjaci) islam dovela na zao glas.
Abdullah Fateh iz Al‘ira: došao je u našu misionarsku kuæu da
prisustvuje programu ’pitanja i odgovori’ i date su mu dvije knjige
Obeæanog Mesije a.s.: ’Hutba Ilhamija’ i ’Al Huda’. Nakon što je
proèitao ove knjige vratio ih je i rekao kako je osjeæao da ovo
pisanje ne mo‘e biti od la‘ova. On je oko glave zamotao platno
kao turban i rekao kako je prije nekog vremena u snu vidio osobu
koja je imala slièan turban i vrlo svijetlo lice. Bila mu je pokazana
slika Obeæanog Mesije a.s. ali mu nije reèano ko je to. Videæi
sliku ustao je i rekao da je upravo to bila osoba koju je vidio u
snu i dao je zavjet bai’ata.
7
An Arab iz Finske: nekoliko godina nakon smrti svog oca vidio je
u snu kako njegov otac spava u grobu dok se druga,
dostojanstvena, duhovno prosvjetljena pobo‘na osoba koja na
sebi ima d‘ube, pomalja iz groba. On ga je uzeo za ruku svojom
desnom rukom i odveo. Šest mjeseci kasnije dok je prelazio preko
TV kanala naišao je na MTA i vidio hazreti Halifatul Mesiha IV
r.a. i Hilmi sahiba. Nekoliko dana poslije toga je halifatul Mesih
IV r.a. pokazao na MTA sliku te pobo‘ne osobe-ovo je bio Obeæani
Mesija a.s. On ga je prepoznao da je pobo‘na osoba iz njegovog
sna.
Ahmadi iz Senegala: u snu je vidio dvije pobo‘ne osobe na nebu.
On je znao da je jedna od njih bio Èasni Poslanik s.a.v.s. a drugi
Obeæani Mesija a.s. ali nije mogao razaznati ko je ko. Jedna od
slika je nestala dok je druga došla bli‘e i rekla: ’Ja sam Imam
Mehdi.’ Naš misionar izvještava da kad je naša delegacija stigla
do njega, ovaj èovjek je vidio sliku Obeæanog Mesije a.s. i rekao
je da je upravo to bila pobo‘na osoba koju je vidio u snu.
Ahmadi iz Sirije: kad mu je bio predstavljen Ahmadijat, proèitao
je sve knjige Obeæanog Mesije a.s. na arapskom jeziku i bio je
oèaran njegovim pisanjem. On je klanjao istiharu namaz i pokazan
mu je slijedeæi ajet Kur’ana: ’Onda su zatekli jednog našeg roba
kome smo Mi dali Svoju milost, i kojeg smo pouèili znanju od Sebe.’
U drugom snu vidio je Èasnog Poslanika s.a.v.s. Na njegovo pitanje
Poslanik s.a.v.s. mu je odgovorio: ’Jedino je Mirza Ghulam Ahmad
laða oslobaðanja od zala ovog doba.’ Ovo ga je uvjerilo u istinitost
Obeæanog Mesije a.s., ali on to nije objavio zato što je htio da
krug njegovih prijatelja razmisle za sebe. U 2009. godini on je
dao bai’at skupa sa pet drugova.
Beema sahib sa Obale Slonovaèe: prije dvadeset godina se razbolio
i patio od epileptièkih napada. Ni jedan tretman nije djelovao a
data mu je hamajlija kao lijek. U toku ovih dana u viziji je vidio
osobu koja mu je rekla da skine hamajliju. On je imao sna‘an
osjeæaj da je ta pobo‘na osoba bio Imam Mehdi. Skinuo je
hamajliju i od tog dana je bio izlijeèen i tragao je za Imamom
Mehdijem. Kad su neki Ahmadi muslimani stigli do njega on je
8
rekao da je znao da je pronašao Mehdija. Kad mu je pokazana
slika Obeæanog Mesije a.s. i njegovih halifa, on je prepoznao
Obeæanog Mesiju a.s. da je osoba koja je od njega tra‘ila da skine
hamajliju.
Ahmadi iz Abu Dabija: on je rekao da je proèitao toliko knjiga do
koliko je mogao doæi i da je takoðer gledao arapski program na
MTA. Na poèetku je osjeæao odbojno, ali kad je pa‘ljivo prouèio
Kur’an i hadise njegovo srce je bilo zadovoljno. Osjeæao je da ima
dva izbora: jedan je bio da èeka na hazreti Isa a.s. ili da prihvati
hazreti Ahmada a.s. kao Obeæanog Mesiju, koji je islam oslobodio
besmislenosti i takoðer odbranio Èasnog Poslanika s.a.v.s. On je
upuæivao obilje dova moleæi Allaha za uputu. Njegovo srce bilo
je naklonjeno ka Ahmadijatu. Kad je proèitao poeziju Obeæanog
Mesije a.s. o hvali Èasnog Poslanika s.a.v.s. bio je savladan i
osjeæao je da la‘ov nikada ne bi mogao napisati takve strofe.
Takoðer je bilo nemoguæe za nearapa da bude tako rjeèit u
arapskom jeziku bez Bo‘ije pomoæi i da ovo nije bilo ništa drugo
do znak. Tako ga je Allah uputio.
Hariri sahib iz Sirije: on ka‘e da je jednostavna osoba i da ne zna
ni èitati ni pisati. U zadnjih nekoliko mjeseci vidio je mnoge snove
kako umire. U zadnjem snu vidio je kako Èasni Poslanik s.a.v.s.
svojim prisustvom uzvelièava sobu u njegovoj kuæi. U stvarnosti
je soba imala samo jedna vrata, ali je on u snu vidio da su na sobi
dvoja vrata: jedna prema zapadu a druga okrenuta Kibli. Njegov
otac je od njega tra‘io da prenese selam Èasnom Poslaniku s.a.v.s.
Kad se poslije selama rukovao s Èasnim Poslanikom s.a.v.s. osjeæao
je kako je provala hladnog zraka dotakla njegovo lice i do‘ivio je
mir. On je vidio kako je Imam Mehdi prisutan u mantilu Èasnog
Poslanika s.a.v.s. Klanjao je istiharu namaz i bili su mu pokazane
njegove duhovne slabosti. Kasnije je vidio sebe sa svojom majkom
na groblju gdje je Imam Mehdi došao da uzme njegov duh i udario
ga je po vratu. Udarac je ostavio biljeg na vratu. On je otišao i
putem rekao jednom mladiæu da ima biljeg/peèat Imama Mehdija
na svom vratu na što je mladiæ rekao da i on takoðer ima biljeg i
da je to peèat bai’ata.
9
Haqooq sahib iz Al‘ira: ka‘e da se jedan dan dogodilo da vidi
MTA i da vidi argumente protiv kršæanstva. Bio je uvjeren da je
ovaj D‘emat istinit i osjeæao je da ne treba neki istinski san ili
znak, i u tradiciji hazreti Abu Bekra r.a. primio je Imama Mehdija.
Kasnije je u snu vidio kako Nasir Salahudin vodi D‘emat protiv
kršæana. Odjednom je èuo glas: ’Upali svoj mobilni telefon, pojavit
æe se broj.’ Na njegovom mobilnom telefonu je bio broj 2150, što
je bilo vrijeme u tom momentu. On ka‘e da posti otkad je dao
zavjet bai’ata prije sedam mjeseci. Takoðer je u drugom snu vidio
kako je Èasni Poslanik s.a.v..s bio jako ljut na jednog hod‘u i
silovito govorio o Obeæanom Mesiji: ’On je Vjerovjesnik i Poslanik
koji je trebao doæi poslije mene.’
Hadad sahib iz Al‘ira: 2004. godine u snu je vidio èovjeka kako
mu ka‘e: ’Hajde da te odvedem da vidiš Èasnog Poslanika s.a.v.s.’
Vidio je kako je Èasni Poslanik s.a.v.s. stajao iza jednog zida
visokog metar i smijao mu se. Tamo je takoðer bio èovjek sa svjetlo
smeðom bojom lica koji je imao crnu bradu. Èasni Poslanik s.a.v.s.
je pokazao na ovu osobu i rekao: ’On je Bo‘iji poslanik.’ Èetiri
godine kasnije vidio je MTA i opazio sliku Obeæanog Mesije a.s.
Prepoznajuæi ga iz sna dao je zavjet bai’ata.
Šemsudin Sadeek sahib iz Kurdistana: prije dvadesetpet godina
vidio je u snu Obeæanog Mesiju a.s. kako silazi sjedeæi u mjesecu.
Nakon štoje vidio MTA bio je uvjeren da je ovaj satelitski kanal
bio interpretacija njegovog sna i ‘elio je da dadne bai’at.
Abdul Rahim iz Iraka: pisao je Huzuru da primi njegov bai’at
nakon što je u snu vidio Obeæanog Mesiju a.s. kako mu je rekao:
’Ti si naša osoba, trebaš dati bai’at.’
Muhammed Ahmad sahib iz Egipta: ka‘e da je prije davanja
bai’ata bio u mraku. Kao i drugi muslimani, bio je smeten u
sumnjama i dvoumicama i nije imao odgovora na svoje probleme.
Jedan dan je pregledao TV kanale, pitajuæi se da li kršæani ili
mo‘da šiizam ima ove odgovore. Vidio je MTA i osjeæao da islam
koji je tamo bio prikazan nije bio poznat. Tamo je vidio diskusiju
o Mesiji i spominjanje da Bo‘ija objava nije prestala. Zamislio se
nad ovim stvarima i osjeæao se krajnje zbunjen. Nakon što se
10
pribrao odluèio je da više gleda MTA programe ali je razumio da
ulema smatra da Ahmadi nisu vjernici. Shvatio je da su svi Bo‘iji
poslanici nazivani la‘ovima i da je Èasni Poslanik s.a.v.s. lièno
rekao da æe islam biti podijeljen u mnoge sekte. On je takoðer
razmišljao o isticanju va‘nosti slijeðenja i prihvatanja Mehdija.
Zato je krajnje iskreno èinio dove. Iznašao je da je Obeæani Mesija
a.s. formirao zajednicu i da ova zajednica slijedi Kur’an i sunnet.
Poslije razmišljanja uvidio je da su ove stvari besprijekorne i
potkrepljive. Njegovo srce je na ovaj naèin postalo naklonjeno
jer je sve bilo u skladu s Kur’anom i govorom Èasnog Poslanika
s.a.v.s. Našao je mnogo hadisa koji su dokazivali dolazak Mehdija.
Meðutim, neko ko je uèio o islamu samo od uleme mo‘da vidi
ove stvari nepoznatim. On je klanjao istihara namaz i u toku
ramazana 2007. godine vidio snove koji su mu otkrili istinitost
Obeæanog Mesije a.s.
Ahmadi iz Gambije: bio je seoski voða koji je u snu vidio kako
mu dvoje ljudi govori da je ovo doba Obeæanog Mesije i da je on
došao. U mnogim snovima vidio je ovo dvoje ljudi. U jednom snu
je njegov tetiæ došao do njega jašuæi konja u trku i govorio kako
dvoje ljudi èekaju na njega pored obale. Kad je stigao tamo jedan
od njih je pokazivao na drugog i rekao: ’On je Mehdi ovog doba,
prihvati ga.’ Kad je ovaj èovjek došao da vidi našeg misionara,
pitali su ga bi li prepoznao ove ljude ako mu budu pokazane
slike. Odgovorio je potvrdno i prepoznao je Obeæanog Mesiju
a.s. i hazreti Halifatul Mesiha II r.a. da su oni dvije osobe koje je
vidio u snu.
Galabzadi sahib iz Al‘ira: kad je bio mlad vidio je u snu kako
neka osoba svijetle puti tra‘i od njega da mu dadne svoju ruku
tako da ga mo‘e povesti, ali je on malo oklijevao. I dalje je sanjao
ovaj san skoro jednu godinu, poslije èega je prihvatio ponudu
ovog èovjeka svijetle puti. Takoðer je vidio još jednu osobu koja
je izgledala da je visokog polo‘aja i on je naredio èovjeku svjetle
puti da ga uhvati. Mnogo godina kasnije, posve sluèajno je sreo
nekog poznanika koji ga je pozvao da doðe s njim na MTA. Na
istom kanalu vidio je onu drugu osobu koja je dala naredbu osobi
11
svjetle puti. Bio je zaèuðen ko su bili ovi ljudi. Kad su mu otkrili
stvarnost shvatio je da su mu bili pokazani snovi tako da prihvati
Obeæanog Mesiju a.s. i pridru‘i se njegovom D‘ematu; tako je
dao bai’at. Huzur je objasnio da je osoba svjetle puti u snu bio
Mustafa Sabit sahib a osoba koja mu je dala naredbu bio je
halifatul Mesih IV r.a.
Malik sahib iz Iraka: njemu je D‘emat bio predstavljen prije
vremena uvoðenja arapskog MTA kanala. Gledajuæi MTA mislio
je da je hazreti Halifatul Mesih IV r.a. bio predstavnik budista.
Kad je gledao MTA u vrijeme kad je Halifatul Mesih IV r.a. umro
osjeæao je da je vidio Muhammedovsko svjetlo na njegovom licu
i u sebi ‘elio da je ova osoba bila musliman. Poslije uvoðenje
arapskog kanala na MTA, on i njegova porodica su dali bai’at.
Njegova ‘ena je dala bai’at nakon što je u prvoj sedmici vidjela
dva sna.
On je sanjao kako je èuo o dolasku Imama Mehdija u Nad‘af.
Otišao je da ga vidi s nekim prijateljima i rekao mu da ‘ele dati
bai’at. Meðutim, ova osoba je rekla da je on samo reformator, da
je Imam Mehdi došao u Kadian. U drugom snu vidio je Huzura
kako se obraæa ogromnom skupu gdje svi ljudi stoje dok je Malik
sahib sjeo do Huzura. On je gledao na Huzurov aèkan (dugi
mantil) i pitao se kako to da Huzur nosi odjeæu Imama Mehdija.
Poslije Huzurovog govora, Huzur je stavio svoju ruku na Malik
sahibovu glavu i pitao ga je li zadovoljan, i onda je rekao: ’Izgleda
da si ti gladan’ i odveo ga da jede. Malik sahib je dao zavjet bai’ata.
Jasin Šerif sahib iz Sirije: pisao je Huzuru kako ga je Allah
blagoslovio od davanja bai’ata. Prije bai’ata bio je duboko zabrinut
nad stanjem muslimana Pokušao je da slijedi mnoge sekte i hod‘e
kao i osobu koja je tvrdila da je Mehdi i za kojeg je uvidio da je
daleko od istine. U 1977. godini kupio je satelitsku antenu i nakon
što je napustio svoj posao kao imam sjedio je kod kuæe. Bio je
krajnje nesretan s islamskim svijetom i ‘elio je da se njegov svjetski
‘ivot završi. Pisao je Huzuru da ga je poslije deset godina
osamljenosti Allah uputio prema Huzuru i on je našao mir i
spokoj.U junu je otišao na umru i obavio nekoliko umri: prvu u
12
ime Obeæanog Mesije a.s., zatim u ime svih halifa. Prije davanja
bai’ata vidio je u snu neke Ahmadi muslimane i èovjeka koji je
tra‘io od njih da mu ka‘u, zaklinjuæi se Allahom, da su èvrsti na
Allahovom putu i putu sunneta Njegovog Poslanika s.a.v.s. i da
su razumjeli stvarnost islama. Ovaj èovjek je to ponavljao toliko
puta na strastven naèin da je Jasnin sahib mogao vidjeti vene na
njegovom vratu. Na ovo mu je Jasin sahib rekao da je i on od tog
dana takoðer Ahmadi musliman. Onda je vidio Huzura u snu.
Huzur je izgledao u ‘urbi i išao je u istoènom pravcu. Poslije
davanja bai’ata vidio je u snu kako je bio u stanju barzak i neko je
rekao: ’Sada je telefonska veza sa Mirza sahibom i ko god ‘eli da
koristi telefon mo‘e to uraditi preko Mirze sahiba.’
Ahmadi iz Benina: nije bio u prvim redovima u plaæanju èlanarine
uprkos toga što je imuæan i nikakav savjet nije imao uticaja na
njega pa je murabi sahib mislio da je dova posljednje sredstvo.
Ovo je imalo èudnovato dejstvo. Vidio je Huzura u snu u kojem
Huzur ide k njemu i govori mu da isplati svoj dug za èlanarinu,
dodajuæi: ’Ti misliš da je tvoj dug velik, ali nije.’ Nakon što je prenio
ovaj san isplatio je sav svoj dug.
Momin sahib iz Al‘ira: ka‘e da mu je D‘emat bio predstavljen
prije šest mjeseci i on je dokazima potvrdio dolazak Imama
Mehdija ali nije znao šta zatim treba raditi. Bila su mu pokazana
dva sna. U prvom je vidio Huzura i do‘ivio neopisivo stanje. U
drugom snu vidio je kako plaèe i pitao je Huzura, za ime Boga,
šta treba uraditi. Na ovo mu je Huzur dao dvije forme bai’ata.
Kad se probudio upalio je internet i našao upravo iste bai’at forme
i odmah dao zavjet bai’ata.
Huzur je molio Allaha da uvijek pokloni ustrajnost ovim iskrenim
dušama i pobo‘nim ljudima koji svake godine, upuæeni od Allaha
vide istinitost Obeæanog Mesije a.s. Da Allah uveæa njihovo vjerovanje
i vjeru. I da Allah takoðer uveæa vjerovanje svakog od nas tako da
budemo primaoci ovih blagoslova koji su povezani s dobrotvornošæu
Èasnog Poslanika s.a.v.s.