Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 10. 06. 2011. – Hilafet i Mudžaddijjat;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je rekao da je u svojoj hutbi od 27. maja govorio o Ahmadija
hilafetu u svjetlu Èasnog Kur’ana, predskazanja Èasnog Poslanika
s.a.v.s. i proglasa Obeæanog Mesije a.s. Takoðer je ‘elio da nešto
ka‘e u pogledu dolaska Mud‘addida (Reformatora), ali je ovaj
predmet zahtijevao izvjesno tumaèenje i zato Huzur to nije tada
spomenuo, ali æe danas govoriti o tome.
Prije nekog vremena jedno je dijete na èasu Vakf e nau pitalo
Huzura da li æe u buduænosti doæi mud‘addisi. Huzur ima osjeæaj
da se ovakva vrsta pitanja podi‘e kad se o tome diskutuje u
porodicama zato što dijete ne mo‘e pronaæi takvo pitanje ili pak,
neki koji ‘ele stvoriti unutarnji nemir meðu djecom i omladinom
postavljaju takva pitanja. Huzur je objasnio da je Èasni Poslanik
s.a.v.s. rekao da æe Mud‘addid doæi na prelasku svakog stoljeæa.
Pitanja koja se odnose na ovo podizana su u D‘ematu u raznim
vremenima, ne od iskrenih èlanova nego od onih koji ‘ele stvoriti
nesklad. Hazreti halifatul Mesih II r.a. objasnio je ovu stvar u raznim
prilikama. U doba hazreti halifatul Mesiha III r.a. ovo pitanje je bilo
pokrenuto vrlo prodorno i on je u odgovoru dao obuhvatno izlaganje.
Hazreti halifatul Mesiha IV r.a. su takoðer pitali o ovome. To je stvar
koja je stalno nanovo stvorena u umovima i licemjerni su nastojali
da stvore uznemirenost u pogledu toga kakva je razlika izmeðu
mud‘addida (slu‘be ili posla mud‘addida) i halifata. Lukavo debata
14
bude zapoèeta sa akademske taèke gledišta, ali kasnije bude
otkriveno da je namjera bila posve drukèija. Ovo se pogotovu uviðalo
da je bio sluèaj u eri treæeg Ahmadija halifata.
Allah je obeæao Obeæanom Mesiji a.s. da æe poslije njega biti
osnovan halifat i da æe Allah za ovo pokazati silne znakove Svoje
moæi. Prema tome, Allah je uvijek uklanjao ovakve izglede. Danas,
ova smutnja nije toliko prisutna kao što je bila u treæem Ahmadija
hilafetu, ali se pitanje i dalje pojavljuje. Zato je Huzur protumaèio
ovu stvar. Nema sumnje da je u hadisima reèeno da æe na smjeni
svakog stoljeæa biti uzdignuti mud‘addisi da o‘ive vjeru. U arapskim
rijeèima hadisa, imenica u mno‘ini takoðer se mo‘e primijeniti na
osobu ili osobe koji æe biti mud‘addidi. Obeæani Mesija a.s. je pisao
o ovoj temi u brojnim prilikama i Huzur je izabrao da predstavi
neke isjeèke iz ovih pisanja koji objašnjavaju predmet mud‘addisa
koji æe doæi.
Obeæani Mesija a.s. je napisao da je Allah ‘elio da bašèa islama
bude uvijek zelena i svje‘a, i zato je na smjeni svakog stoljeæa slao
osobu za reformu i neznalice su se borili s njim. Pa ipak, Allah nije
napustio Svoj postupak. U kasnijem dobu, uviðajuæi da su muslimani
u neznanju, Allah je o‘ivio religiju islam. Druge religije nisu o‘ivljene
na ovaj naèin; ljudi kojima je nedostajalo duhovnosti i koji su bili
voðeni svojim sebiènim ‘eljama doveli su ove vjere u propadanje.
Obeæani Mesija a.s. je napisao:
“Kad je Bog, promatrajuæi stanje svijeta i uviðajuæi da je Zemlja
ispunjena svakom vrstom nepokornosti i zablude, odredio mene za
propagiranje istine i reformu ljudi, to vrijeme je bilo kraj trinaestog
i poèetak èetrnaestog stoljeæa, onda sam ja- u pokornosti ovoj naredbi
– odaslao poziv kroz pisane proglase i govore – da sam ja ta
osoba, koja je na smjeni ovog stoljeæa trebala doæi od Boga za
o`ivljavanje vjere. Svrha je bila da ja ponovno uspostavim vjeru
koja je nestala sa Zemlje, i povuèem ljude ka reformi, bogobojaznosti
i istinitosti kroz moæ i snagu koju mi je Bog dao i kroz privlaènu
moæ Njegove ruke. Ja sam takoðer odreðen da ispravim njihove
naèelne greške i da popravim njihovo vladanje.
15
Nekoliko godina poslije toga, pojašnjeno mi je kroz Bo‘iju objavu
da Mesija, èiji je dolazak meðu muslimanima bio obeæan od poèetka,
i zadnji Mehdi èiji je odlazak bio od Boga odreðen da se dogodi u
vrijeme propadanja islama i širenja prijestupa, i koji æe biti upuæen
direktno od Boga, i koji æe pozivati ljude da uzmu uèešæa u nebeskoj
gozbi, i èiji je dolazak bio predskazan od Èasnog Poslanika s.a.v.s.
trinaest stotina godina unaprijed, nije niko drugo nego ja.”
(Bit islama, tom IV, str. 31-32, Tadhkirat-us-Šahadetin, Ruhani
Khaza’in, tom 20, str. 3-4)
Obeæani Mesija a.s. je takoðer rekao da niko ne mo‘e pobijati da
je doba Mehdija bilo doba o‘ivljavanja i da su pomraèenje Sunca i
Mjeseca bili znak za to. Pošto su se ovi znakovi pojavili, ko god ‘eli
da ih prihvati slobodan je da to uèini.
Huzur je objasnio da Obeæani Mesija a.s. nije bio jednostavno
Mud‘addid 14. stoljeæa, zapravo je on takoðer bio Mesija i Mehdi i
njegov polo‘aj je bio znatno viši od polo‘aja Mud‘addida. Iako je
on poslan da o‘ivi vjeru i uputi ljude, njegov polo‘aj je bio vrlo
visok i njemu je bilo dato poslanstvo. Obeæani Mesija a.s. je rekao:
“Iako je, opæenito govoreæi, hadis Èasnog Poslanika s.a.v.s. bio
ispunjen da æe Allah nastaviti slati Mud‘addida na smjeni svakog
stoljeæa da reformiše ovaj ummet i o‘ivi Njegovu vjeru; meðutim,
mo‘e se naæi toliko mnogo ukazivanja Èasnog Poslanika s.a.v.s.
u pogledu èetrnaestog stoljeæa u smislu radosne vijesti da æe na
smjeni èetrnaestog stoljeæa doæi velièanstveni Mehdi da ih tragaè
za istinom ne mo‘e poreæi.”
On je takoðer rekao:
“Allah je poslao ovog poslanika, koji je savršen Mud`addid, tako
da u ovo doba mo`e pokazati i dokazati da su sada sve religije i
sva uèenja ništa u poreðenju sa islamom.”
Huzur je objasnio da je Obeæani Mesija a.s. takoðer rekao da se
hilafet ili Mud‘addijat hazreti Musaa a.s. završio poslije hazreti Isaa
a.s. Meðutim, Èasni Poslanik s.a.v.s. je predskazao da æe – s ciljem
da islamska uèenja oèuva svje‘im – biti poslan Mud‘addid na smjeni
svakog stoljeæa, da ukloni pogreške, štetne novotarije i reformiše
16
religiju. Obeæani Mesija a.s. je takoðer proglasio znakom svoje
istinitosti da (nije èudno da doðe mud‘adid), ako su Mud‘addisi
nastavili dolaziti ranije, zašto da sada jedan ne doðe? Huzur je rekao
da u pogledu polo‘aja Obeæanog Mesije a.s. i hadisa o osnivanju
halifata, stvar buduæih mud‘addisa postaje jasna.
Obeæani Mesija a.s. je napisao u knji‘ici ’Predavanje u Sialkotu’:
“Ovaj Imam, kojeg je Allah odredio kao Obeæanog Mesiju, je
mud‘addid (reformator) ovog stoljeæa kao i zadnjeg milenijuma.”
On ovo dalje objašnjava:
“…raèunajuæi od vremena Adema, sadašnji milenijum je sedmi.
Ovo takoðer dokazuje da smo mi sada u sedmom (zadnjem)
milenijumu.”
(Predavanje u Sialkotu, str. 9)
Huzur je objasnio da je Èasni Poslanik s.a.v.s. nazvao prethodni
milenijum vremenom mraka, poslije kojeg æe se dogoditi dolazak
Mehdija i poèet æe druga faza islama. Mnogi mud‘addisi bili su roðeni
u raznim oblastima u srednjem milenijumu, ali je, meðutim, njihov
polo‘aj bio kao malih lampi i oni su osvjetljavali svoje posebne
oblasti. Odlika da je nazvan mud‘addidom zadnjeg milenijuma data
je ovom velièanstvenom mud‘addidu jer æe njegov milemijum biti
zadnji milenijum ‘ivota ove Zemlje. Prema tome, Obeæani Mesija
a.s. je rekao da poslije njega neæe biti ni Imama ni Mesije, osim
onog ko æe biti u svojstvu nalik sjenki. Huzur je rekao da su, kao što
je Èasni Poslanik s.a.v.s. rekao, mud‘addidsi dolazili i mogu i dalje
dolaziti ali oni æe biti u svojstvu nalik sjenki Obeæanog Mesije a.s. i
ovaj fenomen je objašnjen u slijedeæem hadisu:
Hazreti Huzaifa je prenio da je Allahov Vjerovjesnik rekao:
“Poslanstvo æe ostati meðu vama dokle Allah bude htio. On æe
ga dokrajèiti i slijedit æe ga hilafet na uputama poslanstva sve
dok Allah bude htio i onda æe ga završiti. Onda æe slijediti okrutna
monarhija i ostat æe dokle Allah bude htio i onda æe je dokrajèiti.
Poslije toga æe slijediti monarhijsko samovlašæe (tiranija) da bi
trajalo dokle Allah htjedne i završit æe se Njegovom odredbom.
17
Onda æe se nastati hilafet na uputama poslanstva.”
Onda Èasni poslanik više ništa nije rekao.
Huzur je rekao da kad je jednom osnovan hilafet na uputama
poslanstva, jedini on provodi posao o‘ivljavanja vjere. Kao što je
Obeæani Mesija a.s. objasnio: ’Ja sam došao od Boga kao manifestacija
Njegovg staranja i ja sam utjelovljenje Njegove moæi. Nakon što ja
odem doæi æe druge osobe koji æe biti manifestacija druge Moæi (Bo‘ije).’
On je nastavio da objašnjava drugu manifestaciju navodeæi primjer
hazreti Abu Bekra r.a. poslije Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Huzur je rekao da je Obeæani Mesija a.s. mud‘addid zadnjeg
milenijuma i kroz njega je trebao biti osnovan hilafet i posao
o‘ivljavanja vjere æe biti potpuno izveden samo preko hilafeta; i ovo
se zaista odvija. Moguæe je da u narednim stoljeæima neko proglasi
da je mud‘addid. Uvjet za ovo je da æe on biti podreðen Obeæanom
Mesiji a.s. i bit æe davanje obilje‘ja druge manifestacije. Ako Allah
bude htio, On mo‘e dati polo‘aj mud‘addida halifi vremena na
smjeni stoljeæa, i osposobiti ga da ovo proglasi. Takoðer se mo‘e
vidjeti da ponekad nakon smrti osobe ljudi zakljuèe da je bio
mud‘addid, tako da nije neophodno da takva osoba dadne saopæenje
o svom polo‘aju mud‘addida. Huzur je rekao da takoðer treba biti
jasno da je svaki halifa mud‘addid u toku svoje ere zato što obavlja
posao Obeæanog Mesije a.s. To što je mud‘addid ne mijenja polo‘aj
halifata; polo‘aj halifata dolazi prije polo‘aja mud‘addida. Zadaci/
misije koje je Obeæani Mesija a.s. rastumaèio provoðene su pod
nadzorom Ahmadija halifata. Uz to, naši misionari, mnogi Ahmadi
muslimani takoðer poduzimaju ovaj posao i tako su male lampe
o‘ivljavanja islama. Huzur je rekao da je Obeæani Mesija a.s. rekao
da, ako je stotine mud‘addida moglo doæi meðu Israeliæane u dato
vrijeme, zašto isto ne bi mogao biti sluèaj u islamu.
Huzur je objasnio da historija islama pokazuje da su mud‘addidsi
dolazili u svaku oblast. Gdje god se pojavila potreba za reformom,
Bog je poslao ljude za taj zadatak. Zašto je onda u historiju islama
ubrojano dvanaest mud‘addidsa, jedan za svako prelazno stoljeæe?
Veæina u arapskom svijetu ne prihvata koncept dvanaest
mud‘addidsa kako to muslimani indijskog podkontineneta èine.
18
Hazreti halifatul Mesih II r.a. je ovo objasnio kao nerazumijevanje.
On je rekao da jedan mud‘addids nije za cijeli svijet, zapravo je
mud‘addids poslan od Boga svakom predjelu i oblasti. Pošto je islam
religija za cijeli svijet, neophodno je imati razne mud‘addidse u
raznim dijelovima svijeta. Hazreti Sejid Ahmad Barelvi nije bio
mud‘addid za cijeli svijet nego za Indiju. On nije dao uputu narodu
Arabije, ili Egipta, Irana ili Afganistana. Meðutim, historija ovih
zemalja pokazuje da su tamo bili ljudi koji su bili primaoci Bo‘ije
objave i tako su bili mud‘addidsi u svojoj vlastitoj va‘nosti. Oni koji
ljude upuæuju ka reformi religije takoðer su bili mud‘addidsi. Jedina
razlika je da su neki bili veliki mud‘addidsi a drugi mali. Znaèaj
indijskih mud‘addidsa bio je da su oni došli u zemlji gdje se trebao
pojaviti Obeæani Mesija a.s. i oni su predskazali o njemu. Osoba
koja o‘ivljava i reformiše vjeru baziranu na Bo‘ijoj objavi je duhovni
mud‘addid. Obeæani Mesija a.s. je rekao da je mongolski imperator
Aurangzeb bio mud‘addid, iako Aurangzeb nije tvrdio da je primio
objavu.
Mogu biti mnogi mud‘addidsi u odreðeno vrijeme dok mo‘e biti
samo jedan halifa u vremenu. Èasni Poslanik s.a.v.s. takoðer je
govorio o halifi s visokim polo‘ajem kad je rekao da æe on biti na
uputama poslanstva. On je u hadisu objasnio da æe Bog slati
mud‘addida na smjeni svakog stoljeæa, koji æe o‘ivjeti i reformisati
religiju ljudi tog vremena. Reèeno je da æe biti mud‘addid ili
mud‘addidsi na smjeni svakog stoljeæa. Ako se ovo gleda u svjetlu
hadisa koji se odnosi na hilafet na uputama poslanstva, kasniji hadis
prvo navodi poslanstvo, onda hilafet na uputama poslanstva iza kojeg
æe slijediti okrutna samovladavina. U ranom islamu, dokle je ostao
halifat na uputama poslanstva i dokle su ashabi Èasnog Poslanika
bili u ‘ivotu, i kasnije oni koji su slijedili ashabe, nije bilo velikog
slabljenja vjere. Èasni Poslanik s.a.v.s. je predskazao da æe dolazak
mud‘addida biti kasnije, poslije stotinu godina, jer mud‘addid nije
bio potreban u prvom stoljeæu islama. To je u biti takoðer bilo
predskazanje o kraju ispravno upuæenog halifata kao i predskazanje
o štetnim novotarijama koje æe uæi u vjeru. Obeæani Mesija a.s. je
rekao da u jedno vrijeme mogu biti prisutni mnogi mud‘addidsi.
19
Meðutim, kad je data radosna vijest o velièanstvenom i zadnjem
mud‘addidu, Èasni Poslanik s.a.v.s. je zašutio. Prema tome
mud‘addijat je trebao trajati do dolaska Obeæanog Mesije a.s. poslije
njegovog dolaska – kao Mesije i mud‘addida èetrnaestog stoljeæa
kao i zadnjeg milenijuma – sistem koji æe biti na djelovanju je sistem
halifata na uputama poslanstva i koji æe, Obeæani Mesija a.s. je rekao
biti ogroman.
Huzur je rekao da su Bo‘ija pomoæ i potpora za Ahmadija hilafet
pokazani kad ljudi drugih religija vide svog halifu u svojim snovima.
Danas zadatak o‘ivljavanja vjere mo‘e samo biti obavljen od
pristalica sistemu halifata. Kur’an ne spominje mud‘addidse ali
spominje halifat kao što je Huzur objasnio u svojoj hutbi 27. maja u
svjetlu Ajet e Istakhlaf. Huzur je rekao da umjesto da ulazimo u
debate da li mud‘addid mo‘e doæi ili kad æe doæi slijedeæi
mud‘addid, mi trebamo ojaèati svoje vjerovanje na tvrdnji Obeæanog
Mesije a.s. i unaprijediti njegovu misiju.
Potrebna je samo-reforma, kao i reforma buduæe generacije,
potrebno je da odbacimo štetne novotarije u religiji, potrebno je
praktikovanje istinskih uèenja islama i potrebno je propagiranje vjere.
Objavljivaèki rad obavlja se preko knjiga, magazina i MTA i naša je
odgovornost da ovaj posao unapreðujemo i posvetimo mu svoju punu
pa‘nju. Obeæani Mesija a.s. je uklonio štetne novotarije koje su ušle
u islam i Ahmadija hilafet nastoji da unapreðuje ovaj posao.
Huzur je nedavno primio pismo poštom od jednog Arapa. On je
napisao da je bio zabrinut nad raznim praksama hod‘a i štetnim
novotarijama u islamu. Sluèajno je naišao na MTA i opazio istinsko
uèenje islama, nauèio o smrti Isa a.s. i bio uvjeren u to, jer nije
mogao prihvatiti da bilo ko mo‘e biti ‘iv dvije hiljade godina. On je
onda izrazio ‘elju da doðe u Ahmadija D‘emat.
Huzur je rekao da ljudi saznaju sve ovo kroz Obeæanog Mesiju
a.s. i nema potrebe za novim mud‘addidom poslije perioda od stotinu
godina. Obeæani Mesija a.s. je zaista mud‘addid i mi trebamo biti
njegovi energièni pomagaèi. Allah je omoguæio ureðaje (pomagala)
i aran‘mane Imamu ovog doba i mud‘addidu zadnjeg milenijuma;
naš zadatak je da jednostavno uputimo poruku svijetu. Ko god tako
20
bude radio bit æe pomagaè Obeæanog Mesije a.s. i njegovog hilefeta
i obavljat æe posao o‘ivljavanja vjere. Da Allah osposobi svakog
Ahmadi za ovo.
Zatim je Huzur iznio tu‘nu vijest o smrti Khairuddin Barus sahiba
iz Indonezije i najavio da æe klanjati njegovu d‘enazu poslije d‘ume.
Barus sahib je roðen 1947. godine, a zavjet bai’ata je dao 1971.
Došao je da studira na islamskom fakultetu D‘amia 1977., nauèio
je urdu i stekao Šahid diplomu 1982. Slu‘io je d‘emat u Indoneziji,
Maleziji, Filipinima a smrt ga je zatekla u Papua Novoj Gvineji. Umro
je 6. juna poslije kratke bolesti. Bio je vrlo iskrena osoba i vrlo revan
u prenošenju poruke i s radošæu bi ispunjavao svaku du‘nost koja
mu je bila data. Iza sebe je ostavio suprugu i èetrnaestoro djece. Da
im Allah svima dadne strpljenje i udigne njegov polo‘aj.