Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 17. 06. 2011. – Uputi nas na Pravi put;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Velika je blagonaklonost Allahova na nama, Ahmadi
muslimanima, da nam je dao priliku da prihvatimo Imama ovog
doba. Ako se Ahmadi musliman zamisli shvatit æe da ne mo‘e
uzvratiti ovu blagonaklonost èak i ako cijeli svoj ‘ivot potroši u
zahvalnosti Allahu.
Ka‘u da u svijetu danas ima oko dva biliona muslimana.
Predskazanja i naredbe su pred svima njima da æe Mesija i Mehdi
doæi u èetrnaestom stoljeæu (poslije Hid‘re).
Èasni Kur’an, rijeèima: “i drugima (je njega poslao) meðu njima
koji im se još nisu prikljuèili” (62:4) skreæe dalje pa`nju na ovaj aspekt.
21
Èasni Poslanik Muhammed s.a.v.s. je ovo dalje razjasnio i rekao:
’Tragajte za njim meðu nearapima.’ On je takoðer naredio da idemo
k njemu i da mu prenesemo njegov selam èak i ako budemo morali
iæi na koljenima preko zaleðene planine.
Onda je Allah muslimane pouèio dovi, da bi uvijek ostali na uputi
i s uputom. Pa ipak je samo 5-7% iskoristilo ovu priliku da prepoznaju
Imama ovog doba, iako muslimani mnogo puta uèe ovu dovu
’Ihidinas-siratal-mustakim’ (uputi nas na Pravi put, 1:6) u svojim
namazima.
Da Allah dadne da ’Ihidinas-siratal-mustakim’ (uputi nas na Pravi
put) postane glas srca muslimana. I da muslimanski ummet bude
nasljednik Bo`ijih blagoslova i da ih svijet gleda s poèašæu i
poštovanjem.
Objašnjavajuæi ajet ’Ihidinas-siratal-mustakim’ (uputi nas na Pravi
put) Obeæani Mesija a.s. ka`e:
“Kao što je Kur’an naredio da slijedimo upravljaèa graðanske
du`nosti, ista naredba je za duhovnu graðansku du`nost. To je
pokazivaè prema istom kad Allah pouèava dovi ’Ihidinas-siratalmustakim’
(uputi nas na Pravi put), ’siratallazina an’amtu
aleihim’ (na put onih kojima si dao blagodati…’ (1:7) Osoba
treba uzeti u obzir da, iako ni vjernik ni ljudsko biæe, ni èak
`ivotinja nisu lišeni Allahovih blagonaklonosti, ne mo`emo reæi
da je Allah rekao da slijedimo bilo koga od njih. Zato, znaèenje
ovog ajeta je da nam Allah omoguæi priliku da slijedimo puteve
onih na koje se prosula kiša nebeskih blagonaklonosti. Prema
tome je u ovom ajetu nagovještaj da budete sa Imamom
vremena.”
Ashabi Èasnog Poslanika s.a.v.s. su sasvim dobro iskoristili ovu
blagonaklonost koja je proistekla prije 1400 godina. Oni su se uvijek
brinuli kako da osvje‘e svoju vjeru. Rijeèi ’Ihidinas-siratal-mustakim’
(uputi nas na Pravi put) bile su na njihovim jezicima. Kad su obavljali
namaz, svaka rijeè i dova poticali su iz dubine njihovih srca. Oni su
razvili takav odnos sa Èasnim Poslanikom s.a.v.s. da se ne mo‘e
naæi primjer tome. I zato je i njih Allah takoðer blagoslovio tako da
22
su stekli èast ’radijallahu anhum’ (Allah je zadovoljan njima.. 5:120).
Prema tome, da bismo postigli ovu blagonaklonost i bili èvrsti na
uputi, da idemo ’siratal-mustakim’ (Pravim putem), da se uvijek
dr‘imo naredbi Èasnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. i prihvatimo
Imama ovog doba, Mesiju i Mehdija, moramo razviti takav odnos
koji æe uèiniti da zauvijek budemo nasljednici Allahovih
blagonaklonosti. I kako smo dali zavjet u vrijeme pristupanja da
æemo ovu vezu dr‘ati iznad svih drugih, i da æemo joj dati prednost
nad svim drugim odnosima – kao što je napisano u desetom uvjetu
pristupanja – da se toga dr‘imo.
Prema tome, samo èinom pristupanja ne mo‘emo slutiti da je
naša dova ’ihidines-siratal-mustakim’ (uputi nas na Pravi put, 1:6)
primljena ili da je Allah primio dovu ’ihdines-siratal-mustakim’ od
naših predaka i dao da budemo roðeni u njihovim kuæama. Nije
dovoljno to da nam je Allah omoguæio priliku da prihvatimo Imama
ovog doba. U skladu sa naredbama Èasnog Poslanika Muhammeda
s.a.v.s. mi moramo svoje korake kretati naprijed nakon što smo
prihvatili Imama ovog doba.
Da to nije Allahov blagoslov, èovjek svojim naporom nikada ne
mo‘e pokazati potpunu pokornost i slijeðenje. Èovjek se mora
obratiti Allahu da uza se prive‘e ove blagonaklonosti.
Zbog toga, ako se u stvarnosti trebamo pridr‘avati zavjeta
odanosti sa Imamom ovog doba onda treba da razumijemo stvarnost
’ihidine-siratal-mustakim’ (uputi nas na Pravi put). Potrebno je da
se zamislimo nad tim. Potrebno je da srèano uèimo ovu dovu jer
nakon vezivanja za ovog Imama, nije dovoljno samo da se
zavjetujemo Imamu ovog doba i da je to to. Zapravo, treba da
razvijemo sklonost (odanost) sa sistemom kojeg je osnovao Obeæani
Mesija a.s. i èije je objašnjenje on naveo s jasnim tumaèenjem u
svojoj knjizi ’Oporuka’. Taj sistem je sistem halifata.
Prema tome, sretni su oni od nas koji su, nakon prihvatanja
Obeæanog Mesije a.s. osnovali odnos naklonosti i odanosti s drugom
manifestacijom. No, za Ahmadi muslimana, samo ovo nije vrhunac
’ihdines-siratal-mustakim’ (uputi nas na Pravi put). Trebate uvijek
prosuðivati sebe. Dova ’ihdines-siratal-mustakim’ (uputi nas na Pravi
23
put) je nastavak trajnog napretka i da cijelo vrijeme budemo u potrazi
puta uputi; to je oznaka vjernika – da ovo uèi za svoju stalnost.
Ima nekih koji èine mnoga dobra djela, obavljaju namaz, ali ne
postupaju lijepo sa svojim porodicama. Takoðer ima ljudi koji su
skrenuli s puta upute. Oni mo‘da uèe dovu ’ihdines-siratal-mustekim’
(uputi nas na Pravi put) ali ne postupaju po svim naredbama zato
što je Èasni Poslanik Muhammed s.a.v.s. rekao: ’Najbolji meðu vama
su oni koji najbolje postupaju prema svojoj porodici.’
Osoba osniva zavjet odanosti Obeæanom Mesiji a.s. na temeljima
tog zavjeta i onda odatle budu steèeni odnos s Bogom i Njegova
blizina. Uputa nije samo prihvatiti osobu poslanu od Allaha ili samo
biti udru‘en s D‘ematom nego je osnova za utemeljenje upute da
oblikujemo ‘ivote prema tom uèenju i uèvrstimo se na tome.
Zbog toga dova ’ihidines-siratal-mustakim’ (uputi nas na Pravi
put) nije samo za ispunjavanje prava Stvaraoca, nije samo da ojaèamo
svoju vjeru, nego je ova dova takoðer za ispunjavanje prava stvaranja.
Niko na ovom svijetu ne mo‘e imati viši duhovni polo‘aj od
Èasnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. Pisar koji je zapisivao njegove
objave- mo‘emo ga zvati sekretarom u današnjem svijetu-postigao
je tako visok polo‘aj blizine da ga je Èasni Poslanik s.a.v.s. stalno
pozivao da zapiše objave. Ovaj polo‘aj pokazuje da je Poslanik imao
povjerenje u njega. U oèima drugih bi Abdullah bin Ubayy, pisar
objava, takoðer zasigurno u‘ivao polo‘aj zato što je zapisivao objave
Èasnog poslanika Muhammeda s.a.v.s. No, kakav je bio kraj? On je
posrnuo i izgubio je sav polo‘aj. Na isti naèin je, u toku vremena
Obeæanog Mesije a.s. bilo ljudi koji su se isticali u ljubavi i naklonosti.
Kad ih je njihova nesreæa spotakla oni su se preokrenuli u ljute
neprijatelje i poèeli na njega istresati neèiste i niske optu‘be i poèeli
su svakim danom podizati nove prigovore. Zato je dova ’ihidinessiratal-mustekim’
(uputi nas na Pravi put) vrlo va‘na za èastan kraj.
Zamislite se nad tim i ponavljajte.
Obeæani Mesija a.s. je, savjetujuæi nas, na jednom mjestu rekao:
“Ako ima i dio manjkavosti u opæenju (postupanju) sa Allahom,
isto æe biti s druge strane.”
24
To jest, ako postoji manjkavost opæenja s ove strane onda æe
Allah – iako se On ne upušta u prevaru nego je razumije – postupati
prema vama i neæete dobiti svoju nagradu zbog prevare s vaše strane.
Allah zna sve.
Neophodno je uzimati obraèun samog sebe. Biloni su muslimana
u svijetu, oni obavljaju namaze i ’ihdinas-siratal-mustakim’ (uputi
nas na Pravi put) ali je stvar u tome što ove rijeèi ponavljaju kao
papagaj i, zato je, poslije namaza njihova pa`nja usmjerena ka
smutnji i uznemiravanju. Samo neèistoæa se izlijeva iz usta nekih.
Oni samo izgovaraju neèistoæu dok stoje u d`amijama. Ili su utonuli
u svoju uzajamnu smutnju. Je li ovo taj ’sirat mustakim’ (Pravi put)
za koji je ova dova bila pouèena? Naravno da nije.
Pred nama su putevi. ’Sirat mustakim’ (Pravi put) je trebao da
uèini da èovjek napusti obilje`ja `ivotinja i da ga onda preokrene u
civilizovanog èovjeka. A onda da civilizovanog èovjeka preokrene u
pobo`nog.
Obeæani Mesija a.s. ka‘e:
“Ono što ja `elim da vidim u mom D`ematu je promjena u
unutrašnjem samoispitivanju.”
Ova samoispitivanja èuvat æe našu pa‘nju okrenutu prema zavjetu
odanosti i prema našim du‘nostima. Obeæani Mesija a.s. je rekao:
“Dok osoba nema riznicu stvarnih dobrih djela (ne samo jedno ili
dva), do tada on nije vjernik. Zato nas je Allah pouèio dovi ’ihdinassiratul-mustakim’
(uputi nas na Pravi put) u suri Al-Fatiha da
èovjek mo`e razumjeti da nije vrlina samo ne èiniti velike grijehe
kao kraða, preljuba itd. nego je to razjašnjeno rijeèima ’siratallazina
an’amta alaihim’ (na put onih kojima si dao blagodati… 1:7) da
je nagrada odvojena stvar. Ukoliko to osoba ne stekne ne mo`e se
smatrati dobrom i pobo`nom. Znajte da Allah nije pouèio dovi
’nemoj me ubrojati meðu griješne i prijestupnike’ nego je pouèio
dovi ’ubroji me meðu one koji su blagoslovljeni.’ ”
Obeæani Mesija a.s. ka‘e na jednom mjestu:
“Shvatite da je korijen svakog dobrog djela vjerovanje u Boga. Koliko
je vjerovanje osobe u Boga slabo, toliko æe slabosti i lijenosti postojati
25
u provoðenju dobrih djela. Ali kad je vjera u Allaha sna`na, sa
svim Njegovim savršenim atributima i kad je utvrðena do
krajnosti, onda se neobiène promjene dogaðaju u postupcima
èovjeka. Onaj ko vjeruje u Boga ne mo`e èiniti grijehe.”
Samo prihvatiti nije dovoljno. Da Allah dadne da budemo oni
koji idu naprijed u blizini Allahu. Da nastavimo nagradu Ahmadijata
meðu svojim generacijama, da nikada ne malaksamo u svojim
naporima i namazima. Da ovosvjetske udobnosti ovih zemalja ne
odvrate našu pa‘nju od postizanja naših ciljeva.