Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 24. 06. 2011. – Iznošenja ashaba Obećanog Mesije a.s


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju hutbu petkom odr‘ao u Njemaèkoj povodom ðelsa
salane ove zemlje. Huzur je rekao da mi odr‘avamo ðelsa salanu,
kao što je Obeæani Mesija a.s. objasnio, da stvorimo posebnu vezu s
Bogom u prepoznavanju cilja svog stvaranja. Huzur je rekao da ove
dane godine trebamo potrošiti èisto radi Allaha u obrazovnom,
pouènom i duhovnom okru‘enju delse. Mi trebamo analizirati sebe
i zamisliti se jesmo li prevazišli svoje slabosti u skladu sa Bo‘ijim
uèenjima i uèenjima Njegovog Vjerovjesnika s.a.v.s. ili jesmo li barem
uèinili krajnji napor za to. Mi trebamo slušati govore na ðelsi radi
svog duhovnog napretka. Ponekad male stvari mogu postati povod
duhovnog buðenja. Na‘alost, meðutim, samo je malo onih koji ne
iskoriste ovu atmosferu i prisustvuju ðelsi iz ovosvjetskih razloga.
Oni tvrde da su dali zavjet ba’ita Obeæanog Mesije a.s. ali su zapravo
26
oni koji bje‘e od njegovih uèenja. Dani ðelse treba da budu potrošeni
u dovama i istighfaru. Iako je ovakvih ljudi vrlo mali broj, dove
veæine mogu biti povod njihove reforme. Šejtan uvijek nastoji da
ljude udalji od dobrih puteva; da nas Allah èuva daleko od šejtana.
Svi vršioci du‘nosti na ðelsi trebaju svoje vrijeme potrošiti u dovama,
uèenju salavata i istighfaru.
Huzur je rekao da se ove godine ðelsa Njemaèke odr‘ava na
novom mjestu. D‘emat je ostavio vrlo dobar dojam u okolnim
oblastima prethodnog mjesta odr‘avanja ðelse – i kod vlasti i kod
javnosti. Treba uèiniti napor da ostavimo još bolji dojam na vlasti i
javnost oko novog mjesta, tako da to bude povod upuæivanja poruke
Ahmadijata drugima. Za hotele je novo iskustvo da ugoste tako
ogroman broj gosta iz Azije. Zbog opæeg pogrešnog shvatanja o
islamu, hoteli nekako nisu bili sigurni o tome da nas ugoste. Huzur
je obaviješten da je policija uvjerila hotelsko osoblje o našem
D‘ematu i rekao je da trebamo pokazati dobre primjere, ne samo
oko prostora ðelse, nego takoder i na mjestima gdje smo smješteni
i u toku putovanja na ðelsu i natrag. Ako neko bude agresivan,
Ahmadi nikada ne smije reagovati na taj naèin. Niti uprava ðelse
treba i neæe pokazati bilo kakvu olakšicu prema onima koji
prisustvuju ðelsi radi ovosvjetskih ciljeva ili su uvredljivi zbog liènih
pritu‘bi. Medutim, o kome god imaju pritu‘bu trebaju biti strpljivi,
ovi dani su radi Allaha, zato svako treba svoje poslove prepustiti
Allahu.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da su nacije pripravne da naprave
pobo‘ne promjene i budu ukljuèene u ovaj D‘emat. Ovo treba biti
razlog za zabrinutost za one koji su dugo godina Ahmadi muslimani.
Na ðelsi su prisutni novi Ahmadi muslimani i oni nadilaze u iskrenosti
i odanosti. Oni koji su dugo vremena Ahmadi muslimani trebaju se
zabrinuti o stanju svog vjerovanja da æe novi Ahmadi postati istinski
muslimani i biti primaoci Bo‘ijih blagoslova a dugogodišnji Ahmadi
muslimani biti uvuèeni u ovaj svijet i lišeni blagoslova vezanih za
Obeæanog Mesiju a.s.
Zatim je Huzur iznio izlaganja ashaba Obeæanog Mesije a.s. koji
su osvijetlili plemenite atribute Obeæanog Mesije a.s. Huzur je rekao
da ova iznošenja trebamo pa‘ljivo slušati.
27
Hazreti Zia Haq sahib je napisao kako je putovao kroz Indiju da
stigne u Kadian, skupa sa dvojicom prijatelja, i stigao tamo ujutro.
Sreli su Obeæanog Mesiju a.s. poslije zuhr (podne) namaza i dali
svoj zavjet bai’ata poslije magrib (akšam) namaza. Kad ga je u toku
davanja zavjeta bai’ata Obeæani Mesija a.s. pitao za ime Zia ul Haq
sahib je svoje ime izgovorio izgovarajuæi glasove iz grla, istièuæi glas
’q’ kao što je tradicija u oblastima Indije gdje se govori urdu jezikom.
Obeæani Mesija a.s. je, meðutim, izrekao ime bez grlenog izgovaranja
ovog glasa i Zia sahib piše da je prvi put shvatio da je ovo oglašavanje
bilo u Pand`abu. Obeæani Mesija a.s. je rekao da novim Ahmadi
muslimanima trebaju biti date neke knjige na što je Zia sahib
spomenuo da je je veæ proèitao nekoliko knjiga Obeæanog Mesije
a.s. s kojima je jako zadovoljan. On je naredio da se napravi aran`man
za goste iz Orissa i da im bude sevirana ri`a u toku jela. Zia sahib
piše da su sedam dana ostali u Kadianu i njihova je `elja bila da
nekako uèestvuju u masiranju stopala Obeæanog Mesije a.s., ali je tu
bila tolika grupa omladinaca da su oni jedva mogli dotaæi njegova
stopala.
On piše da je Obeæani Mesija a.s. poslije doruèka išao u šetnju i
oni bi se pridru‘ili. Obeæani Mesija a.s. je išao vrlo brzo i neki ljudi
su imali problem da dr‘e korak s njim. U toku šetnje Zia sahib je
pitao o aran‘manu za namaz u svojoj susjednoj d‘amiji, na što je
Obeæani Mesija a.s. pitao da li bi to komšije dozvolile. Zia sahib je
odgovorio ko ih mo‘e zaustaviti. Obeæani Mesija a.s. je odgovorio
da, ako im je dozvoljeno da klanjaju namaz trebaju ga obavljati
odvojeno. On piše da u ranim danima nije imao pojma o suprotstavljanju
koje æe doæi, o tome da æe biti obilje‘eni kafirima
(nevjernicima) itd. Huzur je rekao da u ranim danima ljudi zaista
nisu shvatali kako æe biti sna‘na mr‘nja poslije njihovog bai’ata.
Sada je tamo u toj oblasti naša d‘amija. Huzur je dodao da je ove
godine njemaèki d‘emat bio u stanju izgraditi èetiri d‘amije i
prepraviti dvije zgrade u d‘amije.
Hazreti Nizam ud Din sahib piše da je, upravo kad je htio tra‘iti
dozvolu od Obeæanog Mesije a.s. da ode poslije ðelse, èovjek iz
Multana (grad u Pand‘abu) pitao Obeæanog Mesiju a.s. razumljivim
28
jezikom da mu dadne vazifa (dovu). Obeæani Mesija a.s. se nasmijao
i rekao: ’uèi u obliju salavate, jedino ovo je vazifa’. Hazret je dodao
da je ovo takoðer bila vazifa za dane ðelse. Nizam ud Din sahib piše
da je vidio Maulvi sahiba u Kadianu koji je ljudima davao vodu iz
samovar vrste posude. Kako je ljudima nudio vodu, poèeo je plesati
i rekao: ’Pitajte me ko sam i zašto plešem?’ Onda je sam odgovorio:
’Ja plešem jer sam vojnik Mesije a.s.’
Hazreti Mian Ameer ud Din piše da je jedanput rekao Obeæanom
Mesiji a.s. o svojim dugovima na što mu je Obeæani Mesija a.s. rekao
da u obilju uèi Salavate i istighfar. Hazret je takoðer dodao da je ovo
takoðer za one koji pišu o finansijskim teškoæama, ovo je Obeæani
Mesija a.s. uvijek nareðivao. Amir sahib je tako bio osloboðen duga.
On piše da bi ‘eljno oèekivao Obeæanog Mesiju a.s. da stigne radi
namaza i stao bi na njegovu lijevu stranu. On piše da je bila mala
soba susjedna do oblasti za namaz gdje im je Obeæani Mesija a.s.
lièno slu‘io ri‘u. On dalje piše da je bio prisutan na ðelsi u vrijeme
kad je vladala kuga. On ka‘e da je bilo 300 do 400 prisutnih. Poslije
toga je bio svjedok rasta D‘emata velikim razmjerama.
On piše o dogaðaju u Kadianu kad nije bio u stanju dobiti ništa
da jede i otišao je u krevet gladan. Tokom noæi Obeæani Mesija a.s.
je primio objavu: ’O Poslanièe, hrani gladne i one u neprilici.’
(Tadhkirah, str. 884) Ujutro je Obeæani Mesija a.s. ispitivao o
aran`manu za hranu i odredio da vrata kuhinje budu otvorena za
sve i rekao: ’Neka svako ko doðe da jede.’
Hazreti Hakeem Abdul Samad sahib piše kako je stigao u Kadian
1907. godine. Poslije asr (ikindije) namaza stao je kod vrata kuhinje.
Kad su se vrata otvorila ljudi su pokušali da uðu. Meðutim, neko je
gurnuo i zatvorio vrata. Poslije nekog vremena je Samad sahib
ponovo otišao tamo i vrata su bila otvorena. Narednog dana poslije
fad‘r (sabah) namaza saznao je da je Obeæani Mesija a.s. stigao i
pitao je li se prethodne noæi dogodila svaða. Hazreti Maulvi Nuruddin
r.a. je odgovorio da je zbog greške osobe na du‘nosti djeèak zatvorio
vrata kuhinje. Obeæani Mesija a.s. je rekao da onaj ko je napravio
ovu grešku treba da se stidi i da su sretni oni èije su prigovori
primljeni kod Boga. Onda je rekao da mu se Allah obratio rijeèima
29
kao nikada prije: ’O Poslanièe, hrani gladne i rastu‘ene.’ (Tadhkirah,
str. 884) Hakeem sahib piše da nije bila obièna stvar da je Obeæani
Mesija a.s. za sebe koristio rijeèi ’O Poslanièe’. Doæi æe vrijeme kad
æe ljudi koji æe nastojati da umanje i umanjivati njegov polo‘aj, no
naravno njegov polo‘aj je bio polo‘aj poslanika. Huzur je dodao da
je odr‘ao cijelu hudbu posveæenu ovoj temi polo‘aja poslanstva
Obeæanog Mesije a.s. Neki ljudi pokazuju kukavièluk u priznavanju
ovog njegovog polo‘aja ali oni treba da zapamte da mu se Allah
obratio kao poslaniku; meðutim, on je bio poslanik u potpunoj
pokornosti Èasnom Poslaniku s.a.v.s. Hakeem sahib dalje piše da su
nekim ljudima koji su prethodnog dana bili gurnuti s vrata navrle
suze na oèi kad su èuli Obeæanog Mesiju a.s. i rekli su da nisu došli
da jedu nego su došli da vide Mesiju a.s.
Hazreti Chaudhry Abdul Aziz sahib piše da je prisustvovao ðelsi
1907. godine, koja je bila zadnja ðelsa u ‘ivotu Obeæanog Mesije
a.s. On je stigao u 9 sati ujutro i rekao hazreti maulvi Nuruddinu r.a.
da gostima koji su prethodne noæi stigli kasno nije data hrana i da
su ostali gladni i da je njihov plaè stigao do Allaha. On je nalo‘io da
bude formiran odbor koji æe omoguæiti slu‘enje hrane cijelu noæ.
Hazreti Ditta sahib piše da je to bilo 1903. ili 1904. godine kad je
u toku njegove posjete Kadianu prilikom Bajrama napravljena neka
razlika u kuhinji izmeðu posebnih i obiènih gostiju. On piše kako je
imao loš osjeæaj o tome da je Mehdi bio Hakm i Adl (sudac i
posrednik) – zašto se praktikuje ova dvoliènost u kuhinji. Narednog
jutra, prije fad‘r namaza, Obeæani Mesija a.s. je rekao hazreti Hakim
Nuruddinu r.a. da ga je prethodne noæi Allah obavijestio da njegova
kuhinja nije kod Allaha ni truna prihvaæena zato što su tamo
pokazane razlike meðu ljudima. On je nastavio i rekao da oni koji
su napravili ovu grubu pogrešku trebaju biti otpušteni iz ovog zadatka
i izbaèeni iz Kadiana na šest mjeseci i da na njihovo mjesto budu
odreðeni pobo‘ni ljudi. On je nalo‘io da jutarnje jelo treba biti
podijeljeno direktno ispod njegove kuæe tako da on i ‘Mian Mahmud’
mogu gledati s vrha kuæe. Ditta sahib je rekao da je èinio istighfar
na fad‘r (sabah) namazu zato što je noæ prije gajio loše misli i da je
svojim oèima vidio èuda Obeæanog Mesije a.s. Huzur je dodao da
ponekad loše mišljenje mo‘e udaljiti ljude. Ako se osoba opæenito
30
zauzme u èinjenje istighfara bude spašena od lošeg mišljenja o
drugima.
Maulvi Burhan ud din iz D‘heluma ka‘e: kad je Obeæani Mesija
a.s. napisao knjigu ’Brahini e Ahmadija’, Burhan sahib je osjeæao da
je ovo osoba koja budi velike nade i osjeæao je da treba otiæi da ga
vidi. Obeæani Mesija a.s. je u to vrijeme bio u posjeti Hoshiarpuru.
Buthan sahib je otišao tamo za njim i poslije nekog napora našao je
mjesto gdje je odsjeo. Nakon što je stigao do kuæe pokucao je na
vrata. Hadim je odgovorio i pitao ko zove. Burhan sahib je odgovorio:
’Burhan ud din iz D‘ehluma došao da se sretne sa hazreti Mirza
sahibom.’ Hadim je rekao da æe tra‘iti odobrenje. U to vrijeme je
Burhan sahib primio objavu na perzijskom jeziku da je stigao gdje
je ‘elio iæi i da se ne treba odmicati odatle. Za to vrijeme se Hadim
vratio i rekao da je Mirza sahib bio zauzet, i pitao ga mo‘e li doæi
kasnije. Burhan sahib je odgovorio da je njegova kuæa daleko i da æe
sjediti i èekati, i da æe se sresti s hazreti sahibom kad on bude
slobodan. Kad je hadim uputio ovu poruku Obeæanom Mesiji a.s. on
je primio objavu na arapskom jeziku koja je rekla da kad gosti doðu
treba biti gostoprimljiv prema njima. Obeæani Mesija a.s. je tra‘io
od Hadima da brzo otvori vrata i sreo se sa Burhan sahibom na vrlo
topao naèin i rekao mu o svojoj objavi na arapskom jeziku kod èega
mu je Burhan sahib rekao o svojoj objavi na perzijskom.
Hazreti Mistri Ditta sahib piše kako su, u ljetno vrijeme, neki
gosti stigli ujutro. Obeæani Mesija a.s. je pozvao kuhara i pitao da li
ima išta od hrane. On je odgovorio da ima samo ostataka hljeba od
prethodne noæi. Obeæani Mesija a.s. je rekao da nije va‘no i tra‘io
od njega da to poslu‘i. On je takoðer jeo ovaj hljeb kao i drugi. Kad
su gosti htjeli da odu Obeæani Mesija a.s. je rekao: ’Sunnet je da
jedemo ostatke.’ Huzur je rekao da su ponekad neki ljudi nezadovoljni
kad se poslu‘e ostaci. Rekao je da hljeb koji se ovdje slu‘i je izbor
pita hljeba napravljenog mašinom koji svakako nije svje‘ ali da mo‘e
biti problem sa ostacima druge kuhane hrane. Meðutim, Huzur je
dodao da ovo ne znaèi da uprava treba poèeti servirati ostatke kuhane
hrane!
Hazreti Muhammed Ali Azher sahib piše da se ðelsa 1906.
odr‘avala u d‘amiji Aqsa koja je do tada bila proširena. Zbog
31
nedovoljnog prostora, neki ljudi su radi namaza stajali na krovu
susjedne kuæe koja je pripadala nekom hindusu. On je bio jako
uvredljiv o Obeæanom Mesiji a.s. kao i o D‘ematu. Odmah poslije
završetka namaza Obeæani Mesija a.s. je savjetovao prisutnim da
ostanu mirni i da ne idu ponovo na njegov krov. Kao dalja mjera
opreza bio je izgraðen zid na sljemenu krova i podignuta ograda od
bodljikave ‘ice tako da niko ne stane ponovo na njegov krov. Kasnije
je njegova kuæa bila uništena i morala je biti prodana. D‘emat je to
kupio i sada je to dio d‘amije.
Hazreti Chiragh Muhammed sahib piše kako je jedanput poslije
zuhr (podne) namaza Obeæani Mesija a.s. dr‘ao dugaèak govor u
d‘amiji Aqsa. Jedan oštri lokalni protivnik sjeo je i slušao i klimao
glavom govoreæi: ’SubhanAllah’ i rekao je da æe sada prekinuti svoje
suprotstavljanje. Kad ga je Chiragh sahib sreo poslije nekoliko dana,
pitao ga je za mišljenje. Ovaj èovjek je odgovorio da ne zna zašto je
za njega sve izgledalo ispravno u to vrijeme, ali da više ne izgleda.
Hazreti Maulvi Muhammed Ibrahim sahib Baqapuri piše da kad
je stigao u Kadian mislio je o tome kako æe ljude tamo staviti na
kušnju. On je tamo našao jednog najuèenijeg uèenjaka i uljudnog, i
našao je da je Obeæani Mesija a.s. bez premca. @elio je da vidi moralno
stanje obiènih ljudi Kadiana. Otišao je u kuhinju i vidio malu tavu
sa (mesnom) supom. Tra‘io je nešto da jede i dat mu je hljeb i nešto
leæe. On je na to rekao da je ‘elio jesti meso. Tako mu je ova osoba
dala meso. Na ovo je Baqapuri sahib rekao: ’Ne, ne, leæa je u redu,
daj mi leæu.’ Tako je i bio poslu‘en. On piše da je njegov motiv bio da
vidi uljudnost radnika. On je sjeo, pojeo je svoju hranu i govorio s
drugima u kuhinji i bio je zadovoljan sa svim aspektima kuhinje.
Sve ga je tamo podsjeæalo na Allaha i ovo je imalo dubok dojam na
njega. Ujutro je iz svake sobe èuo glas uèenja Èasnog Kur’ana i na
sabah namazu je vidio kako djeca klanjaju namaz. Huzur je dodao
da dani ðelse trebaju takoðe imati sliène prizore. Svaki i svi postupci
radnika trebaju pokazivati da su dali zavjet bai’ata Obeæanog Mesije
a.s. i da su osnovali vezu sa Allahom, i ovo takoðer treba biti dio
našeg svakodnevnog ‘ivota.
Hazreti Munshi Mahboob Alam sahib piše da je jedanput posjetio
Kadian. Pošto je svakodnevno pisao pisma Obeæanom Mesiji a.s. on
32
je izrazio veliku ljubav prema njemu i bez oklijevanja mu je dao
povlasticu slu‘benog prijema. Ovom prilikom on je otišao da vidi
Obeæanog Mesiju a.s. u d‘amiji Mubarak. On mu je rekao da sjedne
i da èeka, i otišao je da za njega donese hranu. Prošao je pored
njega u svoju kuæu i poslije kratkog vremena se ponovo se pojavio
sa tacnom fidelina i rekao kako je posebno tra‘io od svoje porodice
da ovo jelo skuhaju za njega. Munshi sahib je bio i postiðen i
radostan. Obeæani Mesija a.s. je tra‘io od njega da preko noæi
prespava u d‘amiji. Munshi sahib ka‘e kako cijelu noæ nije mogao
ni za‘miriti. Nije ‘elio izazvati pomutnju i cijelu noæ je uèio salavate.
Obeæani Mesija a.s. je došao da ga probudi u 4 sata radi namaza.
Munshi sahib je veæ bio budan tako da je odmah ustao.
Hazreti Mian Wazir Khan sahib piše kako su jedanput Obeæani
Mesija a.s. i nekoliko drugih, ukljuèujuæi i njega, jeli kad je bilo
servirano jelo nadjevenih gorkih tikvica. Obeæani Mesija a.s. je
svakome ponudio po jedan komad. Wazir sahib piše kako je osjeæao
da Obeæani Mesija a.s. nudi drugima, ali ne nudi njemu. Upravo u
to vrijeme, kad su ostala samo dva komada, Obeæani Mesija a.s. ih
je oba ponudio Wazir sahibu i ništa nije uzeo sebi.
Hazreti Abdul Rahim sahib, koji je kuhao hranu za Obeæanog
Mesiju, piše kako je jedanput zbog svakodnevnog pojavljivanja na
sudu Obeæani Mesija a.s. boravio u Gurdaspuru. Rahim sahibova
praksa je bila da ne jede dok Obeæani Mesija a.s. nije jeo. Jedan dan
je pitao hafiz Hamida Ali sahiba (koji je servirao hranu) da za njega
ostavi nešto hrane. Meðutim, hrana je sva bila pojedena. Rahim
sahib piše kako je bio ljut na hafiz sahiba i otišao je spavati gladan.
Narednog jutra kad je Obeæani Mesija a.s. pitao da li je hrana bila
spremna hafiz sahib mu je rekao da je onaj ko je kuhao spavao i
takoðer bio ljut. Obeæani Mesija a.s. je dva puta zovnuo Rahim sahiba
kroz prozor ali Rahim sahib nije odgovarao. Obeæani Mesija a.s. ga
je pozvao nje‘nim rijeèima i pitao šta se dogodilo, kako æe pripremiti
hranu. Hafiz sahib je ponovo objasnio da je Rahim sahib bio ljut
zato što je tra‘io da mu bude servirana neka hrana ali kako nije
preostalo ništa on je otišao bez hrane. Obeæani Mesija a.s. je rekao:
’Njemu prvo treba biti data hrana.’ Kad su mu objasnili da on nije
htio jesti prvi Obeæani Mesija a.s. je rekao: ’Trebaš za njega donijeti
33
svaki dan napitak od mlijeka (jednu litru).’ Èuvši ovo, Rahim sahib
je odmah ustao i rekao: ’Hrana æe biti spremna za pola sata.’ Brzo je
krenuo na posao i poslu‘io hranu u okviru vremena koje je dao.
Obeæani Mesija a.s. je pitao: ’Koju si ti èaroliju ovdje uradio?’ Narednog
dana, kad je bio sam, Obeæani Mesija a.s. ga je ponovo pitao kako je
tako brzo pripremio hranu na što je Rahim sahib odgovorio da je
ranije stavio meso da se kuha na vrlo niskoj temperaturi. Kad ga je
Obeæani Mesija a.s. pozvao, on je na meso brzo dodao povræe i tako
je hrana bila gotova. Ovo je obradovalo Obeæanog Mesiju a.s.
Hazreti Sultan Buksh sahib piše kako je Obeæani Mesija a.s.
jedanput dr‘ao govor u d‘amiji Mubarak kad je neki èovjek došao i
otišao naprijed, blizu Obeæanog Mesije a.s. preskaèuæi preko drugih.
Dok je prekoracivao preko ljudi neèiji turban je pao i ovaj èovjek je
napisao prigovor. Obeæani Mesija a.s. je pozvao hazreti maulvi
Nurudin sahiba r.a. i otišao unutra. Hazreti maulvi sahib se vratio i
rekao da ‘eli reæi nešto zabrinjavajuæe. On je rekao da to ne govori
sam od sebe nego je odreðen da to ka‘e. Rekao je: ’Danas naš Imam
moli Allaha da suhe grane budu otkinute od njega.’ Hazreti maulvi
Nuruddin sahib r.a. je dodao: ’Mi ne mo‘emo steæi Bo‘iju blizinu gazeæi
glave drugih, ona je podarena Bo‘ijom milošæu.’ Huzur je dodao da
èak i sada neki obrazovani ljudi nastoje da preskaèu preko drugih
da doðu naprijed. Oni trebaju biti pa‘ljivi i sjesti gdje god ima mjesta
a ne da budu povod neudobnosti drugima. Huzur je rekao da oni
koji doðu na ðelsu prvi trebaju sjesti naprijed.
Hazreti Ghulam Muhammed sahib piše da je putovao u Kadian
sa mnogim drugim ljudima da prisutvuje ðelsi 1904. godine. Kad je
stigao u Kadian, Obeæani Mesija a.s. je dr‘ao govor koji je bio kometar
na ruk’u 1 sure Al-Bakara kao i kometar sure Dahr; obrazlaganje o
nafse amara, nafse lavama i nafse mutma’inna (’ja’ koje podstièe na
zlo, ’ja’ koje prekorava i duša u miru). Ponekad postoji sukob izmeðu
nafse amara i nafse lavama, ponekad nadjaèa griješenje a drugi put
nadjaèa pobo‘nost. Kad je zlo u potpunosti nadjaèano, osoba posti‘e
nafse mutma’inna i samo je naklonjena vrlinama. Obeæani Mesija
a.s. je onda prouèio ajet: ’A dobri ljudi æe piti iz èaša èije je piæe
zaèinjeno kamforom (d‘umbirom)’ zaèinjeno kamforom (d‘umbirom)’ (76:6) i objasnio da, baš kao
što piæe od d‘umbira izaziva hlaðenje, kad postigne nafse mutma’inna
34
osoba bude zadovoljna. Obeæani Mesija a.s. je onda prouèio ajet: ’I
u njemu æe biti napajani iz èaše izmiješane sa d‘umbirom,’ u njemu æe biti napajani iz èaše izmiješane sa d‘umbirom,’
(76:18) i objasnio da, baš kao što je d‘umbir ukusan, slièno osoba
nalazi zadovoljstvo u stanju nafse mutma’inna.
Huzur je rekao da navodi ova iznošenja zato da cijenimo kako su
ashabi Obeæanog Mesije a.s. pa‘ljivo slušali njegove rijeèi i okoristili
se od njih i rekao je da ljudi na ðelsi trebaju slušati govore i
predavanja s ovim gledištem i zapamtiti ih i dalje ih raširiti.
Hazreti dr. Muhammed Din sahib piše da je dao svoj zavjet bai’ata
preko pisma u aprilu 1905. godine i kasnije je, u decembru iste
godine, prilikom ðelse i fizièki dao svoj zavjet bai’ata. Imao je
dvadeset godina i u to vrijeme je bio student medicine. On piše da
su u vrijeme bai’ata bili prisutni mnogi drugi ljudi i on je svoju ruku
stavio na ruku druge osobe èija je ruka bila direktno na ruci Obeæanog
Mesije a.s. S njim je bilo još pet studenata medicine. Kasnije, kad su
tra‘ili dozvolu da odu, Obeæani Mesija a.s. je od njih tra‘io da èekaju.
Knjiga ’Oporuka’ je upravo izašla iz štampe i kopije se još nisu bile
osušile. Obeæani Mesija a.s. im je dao po knjigu i oni su se vratili u
Lahor. Blizu 1906. godine bio je štrajk na koled‘u u kojem su
uèestvovali i Ahmadi studenti. Obeæani Mesija a.s. im je rekao da je
ovakva praksa protiv uèenja islama i Ahmadijata. On im je savjetovao
da se izvinu direktoru koled‘a i takoðer mu je lièno napisao pismo.
Huzur je dodao da je nedavno odr‘ao hudbu o ispravnim islamskim
uèenjima u stvarima kao što su štrajkovi itd.
Hazreti Chaudhry Ghulam Rasool Basra sahib piše da je u èetvrtak
prije ðelse 1907. saznao je da æe Obeæani Mesija a.s. iæi u ranu
jutranju šetnju. Znao je da oko Obeæanog Mesije a.s. bude napravljen
lanac povezanih ruku i odluèio je da æe on i njegovi prijatelji to
uraditi narednog jutra. Meðutim, tu je ujutro bio veliki skup ljudi
koji su ‘eljno oèekivali Obeæanog Mesiju a.s. Iako su Chaudhry sahib
i njegovi prijatelji mislili da su spremni da formiraju vezu ruku oko
Obeæanog Mesije a.s. kad se on na kraju pojavio, došlo je veliko
mnoštvo ljudi i pomeli su Chaudhry sahiba. Obeæani Mesija a.s. je
stao pod drvo i rukovao se s ljudima. Obeæani Mesija a.s. je rekao da
je veæ bio obaviješten od Boga da æe ljudi u velikim brojevima dolaziti
35
da ga vide i onda je dodao na Pand‘abi jeziku da ne treba biti umoran
i da ga ovo nije umaralo.
Hazreti maulvi Muhammed Din sahib piše da je vidio Obeæanog
Mesiju a.s. na ðelsi kad je dr‘ao govor gdje je spomenuo posveæivanje
‘ivota (vakfe zinadagi). Jedanput je dr‘ao govor sjedeæi u d‘amiji
Aqsa gdje je rekao da je svaka prisutna osoba bila njegov znak.
Njegovo govor je imao neprekidan tok; on bi poèeo ni‘im tonom
koji bi postepeno bio viši. Nije naglašavao nikakve fraze i uèio je
Kur’an na jednostavan naèin. Nije pravio gestove rukama ili prstima
i svoj govor je odr‘ao smireno.
Hazreti Sufi Nabi Buksh sahib da je u toku ðelse 1891. bilo
najavljeno da svi trebaju doæi u veliku d‘amiju (koja se sada zove
Mesd‘id Aqsa). On piše da je imao sreæu da na taj dan uðe u D‘emat
ove odabrane Bo‘ije osobe. Obeæani Mesija a.s. je došao i pitao maulvi
Abdul Kareem sahiba r.a. da proèita svoju knjigu ’Aasmani Faislah’.
Dok su drugi slušali, Buksh sahib piše da kad je vidio Obeæanog
Mesiju a.s. gledao je u zapanjenosti isto lice, istu odjeæu koje je vidio
u snu u svojim studentskim danima.
Hazreti Zainul Abadeen Shah sahib piše da je u toku vremena da
je Obeæani Mesija a.s. kad je primao objavu o svojoj smrti, odr‘ao
govor u d‘amiji Aqsa u kojem je dao komentar sure Al-Fatiha i
govorio o znaèenju ebudijjat (robovanja Bogu). On je rekao da kad
Abd (Bo‘iji rob) istinski posvoji ebudijjat, njegovo stanje je nalik
komadu ‘eljeza koji, kad se stavi u vatru, postaje dio vatre. Slièno
se Abd okoristi od Bo‘ijih atributa. Baš kako što komad ‘eljeza nije
dio vatre nego je entitet u sebi, od metala, ali kad se stavi u vatru,
privremeno ga stanje vatre pro‘me (natopi). Slièno tome, abd je u
stvarnosti ljudsko biæe u kojem su Bo‘iji atributi na djelovanju. Takav
abd nema nikakve svoje volje; zapravo su svi njegovi pokreti stavljeni
u red (izravnati) sa Bo‘ijom voljom. Huzur je dodao da svaki Ahmadi
musliman treba nastojati i tra‘iti takav stepen ebidijjata jer se radi
ovoga dogodio dolazak Obeæanog Mesije a.s.
Hazreti maulvi Muhammed Ibrahim sahib iz Baqapuri prenosi
da je u toku ðelse 1906. Obeæani Mesija a.s. rekao: ’Moja smrt sada
uskoro dolazi i kad vidim stanje mog D`emata osjeæam patnju kakvu
36
osjeæa majka èija beba ima nekoliko dana i na umoru je. Meðutim, ja
imam savršenu vjeru u Bo`ije obeæanje da neæe dozvoliti da moj D`emat
propadne. Moje srce neka tako bude uvjereno.’
Huzur je rekao da je Allah ispunio Svoje obeæanje i D‘emat
Obeæanog Mesije a.s. raste iz dana u dan i nastavlja rasti. Meðutim,
sam rast u brojevima nije dovoljan; mi trebamo biti zabrinuti o svojim
vjerovanjima, svojoj duhovnosti i trebamo nastojati i neprestalno to
razvijati. S ciljem da saèuvamo svoje vjerovanje i vjerovanje naše
buduæe generacije trebamo uvijek nastojati i prenijeti ovo vjerovanje
na svoju buduæu generaciju. I radi ovoga trebamo postaviti pobo‘ne
primjere tako da nastavimo sticati dobrotvornost od dova Obeæanog
Mesije a.s. Ovo æe zauzvrat uveæati našu vezu sa Allahom. Huzur je
rekao da su ova iznošenja ashaba koje je naveo, za nas uzori, tako
da budemo upoznati o tome kako su oni izrazili svoju ljubav prema
Obeæanom Mesiji a.s. i kako se on prema njima ophodio, i kakvu su
duhovnu revoluciju oni napravili u sebi. Da nas Allah osposobi da
uveæamo svoju vjeru i da nikada ne uradimo nešto što mo‘e biti
uzrok Bo‘ijeg nezadovoljstva. Amin