Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – Hutba 01. 07. 2011. Osjećaj zahvalnosti radi đelsa salane;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je na poèetku hutbe prouèio slijedeæi ajet iz Kur’ana:
’Zato se vi Mene sjeæajte i Ja æu se sjeæati vas; i budite zahvalni
Menii nemojte Mi biti nezahvalni.’ (2:153)
S osvrtom na ðelsa salanu koja se uspješno završila prošlog
vikenda, Huzur je rekao da su Amir sahib Njemaèke i uprava bili
uzbuðeni jer se ðelsa ove godine odr‘avala na novom mjestu i da
su èlanovi D‘emata to vjerovatno osjeæali. Prethodno mjesto je imalo
smao jednu salu, èiji je kapacitet postao mali, i veliki šator koji je
3
4
bio podignut za ‘ene u kojem je postajalo veoma vruæe kad vrijeme
bude toplo, pogotovu za mlade majke. Novo mjesto ima ogromne
hale u kojima su ugraðeni klima ureðaji i takoðer su na raspolaganju
nova sredstva; odatle zadovoljstvo i uzbuðenje. Meðutim, uprkos
svih aran‘mana pod jednim krovom svako je takoðer imao brigu.
Ovo je bilo prirodno. Odlika je vjernika da imaju brigu da ne bi
lièni prioriteti ili ljudski propusti postali uzrok neke nezgode.
Allahovom posebnom milošæu, uprkos njihove revnosti uprava se
bez prestanka obraæala Bogu. Slu‘benik ðelse je ponavljajuæi tra‘io
od Huzura dove. Zaista je ovo ukras vjernika da umjesto da sve
pripisuje sebi, on to pripisuje Allahu i tra‘i Njegovu pomoæ. Uz to,
ðelsa je nešto što je uvedeno Bo‘ijom naredbom i Allah to
blagoslovljava. Huzur je rekao da se neki pitaju da li je ostao ikakav
nedostatak ili pogreška zbog toga što je mjesto odr‘avanja bilo novo.
Namjera uprave je dobra i Allah prekriva propuste i zaista, On jeste
prekrio. Radi ovoga uprava treba biti izuzetno zahvalna Bogu.
Danas se ðelse odr‘avaju u cijelom Ahmadija svijetu. Skoro tokom
cijele godine odr‘ava se ðelsa na jednom ili drugom mjestu. Prošle
sedmice je to bila ðelsa Njemaèke a ove sedmice odr‘avaju se ðelse
USA i Kanade. Brige koje su bile ovdje sada æe biti brige i dove
uprave USA i Kanade, i trebaju biti. Ako prisutni na ðelsi razumiju
ove brige i umjesto da se ponašaju kao gosti i postanu dio sistema,
brige mogu biti olakšane. Allahova je milost da su prisutni od pomoæi
svojim ponašanjem i svojim dovama ovdje u Njemaèkoj, i pokazali
su punu saradnju. Da Allah dadne da svaki prisutni u USA i Kanadi
takoðer u cjelosti uèestvuje koristeæi se od duhovne hrane i nastoji
da razumije cilj našeg stvaranja tako da misiju Obeæanog Mesije
a.s. mo‘emo odnijeti dalje. Ðelse ne trebaju biti samo susreti sa
prijateljima i razgovori. Allahovom milošæu, sada se standard govora
na ðelsi svuda uveliko popravio; da se prisutni uveliko okoriste od
njih. Pošto danas poèinju ðelse USA i Kanade, a ovo su dva velika
d‘emata, Huzur je takoðer i njih spomenuo. Meðutim, ‘elio je
govoriti u pogledu zahvalnosti kao što tradicionalno govori nakon
što je svojim prisustvom uvelièao ðelsu. Huzur je rekao da je
nemoguæe obuhvatiti Allahove blagoslove i milost na naš D‘emat.
Dok je u Njemaèkoj bilo poslijepodne, u Americi je poèinjao dan;
5
sunce sija na naš D‘emat dan i noæ. Svaki dan prolazi pokazujuæi
nove povode zahvalnosti.
Kako mo‘emo zahvaliti Allahu? Obeæani Mesija a.s. je rekao:
’Za nas je zahvalnost zapravo takva (bogobojaznost) i èistoæa. Ja vam
dajem radosnu vijest da ste vi na granici i niko vas ne mo‘e nadjaèati.’
Huzur je rekao da svaki Ahmadi musliman koji prisustvuje ðelsi
treba uvijek nastojati i uveæati standard takve. Prema Njegovom
obeæanju datom Obeæanom Mesiji a.s. Allah æe mu pokloniti pobjedu.
Ovdje je znaèaj u tome da, ako se budemo dr‘ali takve mo‘emo biti
dio obeæane pobjede. Ahmadi muslimani USA, Kanade ili bogatih
zemalja Evrope trebaju zapamtiti da oruðe naše pobjede nije dolazak
na Zapad, niti udobnosti ni bogatstvo ovih mjesta. Umjesto toga,
naše oruðe je takva. Allah je tra‘io od Obeæenog Mesije a.s. da
svake godine provede ovih nekoliko dana obuke da isperemo bilo
kakvu hrðu koju imamo. To je tako da se ljudi okupe i ponovo
napune svoju vjeru, tako da se mogu zadovoljiti akademski i
napredovati u duhovnosti. Sedmicu poslije uspješne Njemaèke ðelse,
ne treba ostati samo njeno pominjanje; da je taj i taj govor bio
dobar i ta i ta i ilahija… Umjesto toga, ono što smo èuli treba biti
praktikovano u svakodnevnom ‘ivotu. Ahmadi muslimani u USA i
Kanadi takoðer trebaju slušati govore s ovom revnošæu.
Trebamo biti zahvalni Allahu spominjuæi Njegove naklonosti na
nas i zauzimanjem u Njegovom spominjanju svakog trenutka i
praktikovanjem Njegovih naredbi svakog trenutka trebamo uèiniti
svaki dio tkiva svoga biæa zahvalnim Njemu. Allah æe nas onda
omotati u još veæe blagoslove; kao što On ka‘e: ’Zato se sjeæajte
Mene, i Ja æu se sjeæati vas; i budite zahvalni Meni a nemojte Mi biti
nezahvalni.’ Allah ne da da bilo koje dobro djelo ostane
nenaknaðeno. Šta je sjeæanje na Boga i kako se Bog nas sjeæa? On
se nas sjeæa poklanjajuæi nam Svoje blagoslove zbog našeg stalnog
sjeæanja na Njega i tako slijedi (proizilazi) novi niz pobo‘nosti i
takve. On nam pokazuje nove avenije da nas pribli‘e Njemu i sjeæa
se Svojih robova sve vrijeme štiteæi ih od teškoæa i nesreæa. Èovjek
spominje Boga da doðe u Njegovu zaštitu i kad Allah ka‘e da æe se
On ’vas sjeæati’, to znaèi da æe on dati Svoje blagoslove i uzeti osobu
u Svoju zaštitu i otvoriti vrata svim vrstama opskrbe na krajnje
6
neoèekivane naèine. Ljudi koji su tako blagoslovljeni nikada ne mogu
biti zaustavljeni bez obzira kako se naporno svijet zala‘e protiv
njih. Takvo spominjanje Boga æe ispuniti svijet i Ahiret za svakog
èlana D‘emata. Zato je Allah skupa s povodom ’spominjanja’ Njega
objasnio i povod zahvalnosti.
Bo‘ija je milost da On blagoslovljava i kad èovjek pokazuje
zahvalnost poèinju druge serije Bo‘ijih blagoslova. Na kraju naprijed
spomenutog ajeta Allah ponovo skreæe pa‘nju da nikada ne budemo
nezahvalni. Zaista, nakon što vidi milost i blagoslove, ni jedna
razborita osoba ne mo‘e a da to ne uva‘i. Meðutim, kad uprkos
spominjanja Allaha osoba ne stavi stvari u praksu, nesvjesno mo‘e
postati nezahvalna. Kad je neko jako privuèen prema nekoj osobi i
uvijek misli o njoj, on gleda na tu osobu èekajuæi da postupi po bilo
èemu šta ta osoba ka‘e. Prema tome, ako tvrdimo da spominjemo
Allaha, takoðer je va‘no da gledamo na Njega. Samo onda se raða
stanje koje je stanje stvarne zahvalnosti. Tako je samo u jednom
ajetu Allah odredio puteve za vjernika koji æe ga odvesti od
zahvalnosti do Njegove blizine što je zaista ‘elja vjernika. Svaki
Ahmadi musliman treba da se zamisli nad ovim predmetom.
Zatim je Huzur govorio u pogledu Njemaèke ðelse. Kao što je
spomenuo, ona je odr‘ana na novom prostoru. I dok su bila dostupna
mnoga sredstva, mogli su se takoðer opaziti i mnogi nedostaci.
Meðutim, uprava se ne mo‘e kriviti za njih. Zaista, nije moguæe
postiæi 100% savršenstvo u ljudskim naporima, savršenstvo pripada
jedino Allahu. Tako da uvijek postoji prostor za popravljanje.
Èovjekov zadatak je da èini dove i ula‘e sav svoj napor i onda stvar
prepusti Allahu. Takoðer je nareðeno da budemo zahvalni za ishod.
Huzur je rekao da je primijetio nekoliko stvari i drugi su ga
izvjestili, koje æe sada spomenuti za buduæe poboljšanje. Ako oni
koji samo kritikuju stvarno ‘ele poboljšanje onda radije nego da
govore meðu sobom trebaju obavijestiti upravu i trebaju èiniti dove
za upravu. Huzur je dodao da uprava takoðer treba slušati ove
stvari bez predrasuda i zabilje‘iti ih u Crvenu knjigu.
Jedan propust koji je veæ opa‘en je da se u holu èuo odjek zvuka.
Prilièno velik broj ljudi u holu nisu mogli kako treba èuti hutbu u
7
petak. Kasnije je uprava to nastojala postaviti ispravno ali nije bilo
vidljivog popravka. Naredne godine zvuèni sistem treba ili biti
popravljen ili pozornica treba biti postavljena negdje drugo. Bit æe
izuzetno teško da ljudi sjede tiho a da ova stvar ne bude
pripremljena. Muškarci æe mo‘da uspjeti da ostanu tihi, premda
mladi od 10 do 12 godina ne mogu. Meðutim bit æe teško za ‘ene
da ostanu tihe u oblasti odreðenoj za ’majke s djecom’. Huzur je
rekao da je jedna dobra stvar koju je ove godine primijetio na ‘enskoj
strani jeste da uprkos lošeg zvuka, zbog èega su ‘ene poslale mnoge
poruke da se problem ispravi, u toku Huzurovog govora one su bile
tihe. Huzur je rekao da je prvi put vidio takvo strpljenje meðu
‘enama Njemaèke. Mo‘da æe neki misliti da je to mo‘da bilo zbog
èinjenice da je napolju bilo toplo a hol je imao klima ureðaje, no mi
trebamo napraviti pozitivan zakljuèak. Prije tri ili èetiri godine Huzur
je upozorio ‘ene u Njemaèkoj da neæe imati ðelsu ako se nastavi
takav stepen galame i od tada su one naklonjene poboljšanju. Ove
godine mala djeca su takoðer sjedila u istom holu samo sa zastorom
izmeðu. Zastor ne mo‘e biti dobra zvuèna izolacija. Oblast male
djece je naravno glasna. Naredne godine treba biti napravljen bolji
aran‘man. Huzur je rekao da je osim ovoga bilo malih nedostataka
koje uprava treba nastojati svladati naredne godine i treba pitati
ljude da im ka‘u jesu li opazili bilo šta. Mi uvijek trebamo koraèati
naprijed poboljšavajuæi se i opæenito govoreæi ovo je to što se i
dogaða.
Gosti iz Njemaèke i drugih susjednih zemalja imai su vrlo dobar
dojam o ðelsi. S kojim god je gostom Huzur govorio rekli su mu da
su bili impresionirani aran‘manima ðelse, uzajamnom ljubavi i vezi
D‘emata i vršioca du‘nosti. Tako ðelsa mo‘e biti izvor širenja
poruke. Mi se trebamo vladati kao ambasadori Ahmadijata. Na neke
ljude, koji su bliski s nama, zaista je vladanje na ðelsi ostavilo utisak
i nagnalo ih da daju zavjet bai’ata, pošto je ove godine takoðer bilo
novih bai’ata. Huzur je prenio sraman dogaðaj gdje je novom Ahmadi
gospodinu Nijemcu ukraden novèanik. Meðutim, on je ovaj dogaðaj
prenio kao stvar svog liènog odgoja, iako je ovo zabrinjavajuæa stvar
za odjeljenje uslu‘ivanja (Hizmete halk). Mladi gospodin je prenio
ovaj dogaðaj s pogledom da bi se prije vrlo brzo naljutio i poèeo
8
tuæi. Ovo je bilo prije nego što je postao Ahmadi musliman. Rekao
je da bi se, da je prije nego je postao Ahmadi, izgubio novèanik,
svaðao sa svima okolo i vrlo agresivno bi postupao sa upravom.
Meðutim, Ahmadijat ga je pouèio strpljenju i ovo je velika promjena.
Huzur je rekao da se takve stvari ne dešavaju bez Bo‘ije milosti. U
tome je pouka za Ahmadi muslimane koji su pod odgojem dugo
vremena a ipak ne mogu kontrolisati svoju ljutnju. Jedna odlika
Ahmadi muslimana treba biti da imamo kontrolu nad svojim
osjeæajima i da pokazujemo strpljenje. Huzur je rekao da iz
nedostataka ðelse mo‘emo vidjeti pouke.
Ukupno uzet te‘ak rad radnika na ðelsi bio je takav da im prisutni
trebaju biti zahvalni. Njemaèki d‘emat je vrlo razvijen u iskrenosti
i odanosti. Huzur je ovo opazio u toku ðelse kao i prilikom otvaranja
d‘amija. Huzur je molio Allaha da uvijek poveæava ovu iskrenost i
odanost. Pogotovu je Huzur primijetio da su mladi otišli naprijed u
svojoj iskrenosti. Takoðer ima slabih ljudi u D‘ematu. Ako neko ide
krivo, Allah uzdi‘e stotine koji pokazuju dobar uzor. Da Allah dalje
ovo uveæa.
Va‘an zadatak ðelse je pospremanje, pogotovu kad je mjesto
iznajmljeno za ogranièen period. Postojala je zabrinutost jer su bila
na raspolaganju samo dva dana za ove zadatke, inaèe bi trebala
biti placena dodatna naknada. Kako popravljamo odnose svog
D‘emata, va‘no je da ne ostavimo loš dojam. Alhamdolillah, prema
izvještaju koji je Huzur primio mjesto je unutra bilo oèišæeno u
okviru vremena. Oblast izvana trebala je dodatni dan, ali je ovo
takoðer uraðeno u okviru dobrog vremena.
Ove godine, ljudi koji su nedavno stigli iz Pakistana, nakon
tra‘enja politièkog azila, radili su vrlo vrijedno na ðelsi. Obraæajuæi
se posebno njima Huzur je rekao da nakon što su stigli u inostranstvo
nikada ne trebaju zaboraviti da nemaju ‘ivota bez D‘emata. @iveæi
bez D‘emata mogu steæi nešto u svjetskim terminima ali æe njihova
buduæa generacija biti uništena. Kao što je spomenuto ranije, gosti
izvana imaju vrlo dobar dojam o ðelsi ove godine. Oni koji su redovni
gosti sve više nas priznaju, da Allah uskoro otvori njihovo srce.
Huzur je rekao da ljudi mogu proèitati izvještaje o ðelsi koji æe biti
objavljeni u novinama ’Al Fazl’, no Huzur æe ovdje ukratko spomenuti
nekoliko stvari.
9
Jedan novinar sa Malte prisustvovao je ðelsi po drugi put sa
svojom ‘enom. On je rekao Huzuru da je pribilje‘io taèke iz
Huzurovih govora i vratiti æe se kuæi i pisati o njima. Njemu se
pogotovu dopao Huzurov završni govor. Huzur je rekao da je završni
govor bio pogotovu za odgoj D‘emata, no nekako su gosti pokupili
materijal iz toga. Jedan kršæanin, pravnik, iz Bugarske èesto doðe
na ðelsu. On je slušao stvar koju je Huzur objasnio u svom govoru
‘enama u pogledu razvoda i ‘hula’ i rekao je kako je zaista cijenio
to što mi imamo unutrašnji sistem izmirenja. Rekao je da se sla‘e s
Huzurom da tolerancija opada u svijetu i da je broj razvoda u svijetu
uopæe jako porastao. Èinjenica da se njemu dopao naš unutrašnji
sistem pokazuje da je to na ljude izvana takoðer ostavilo dojam.
Huzur je rekao da je izuzetno zahvalan i da tako treba biti i D‘emat,
da uèenja islama privlaèe pa‘nju ljudi kroz zadatak koji je bio
povjeren Obeæanom Mesiji a.s. Oni koji ne mare za D‘emat i nastoje
da pribjegnu svjetskim sudovima trebaju razmisliti o ovome.
Huzur je rekao da je organizovan odvojen program s gostima
Njemcima i ove godine je Huzur imao priliku da im ka‘e o uèenjima
islama. Iako je ovaj govor bio malo dugaèak ljudi su ga krajnje
pa‘ljivo slušali. Jedan ili dvoje ljudi, koji su morali otiæi, otišli su
nakon što su se izvinuli. Jedan gost je rekao Ahmadi domaæinu da
je kad se govor završio pogledao na sat i vidio da je prošlo dosta
vremena ali da je govor bio tako interesantan da to nije osjetio.
Neko iz SAD napisao je Huzuru da je gledao govor sa svojim
prijateljem kršæaninom koji je rekao da je govor imao velièanstven
tok. Èak je rekao da Papa ne daje ovakve govore. Huzur je rekao da
to nije bio nikakav napor s njegove strane. Ovo je bilo znanje koje
je Allah ispunio u Èasnom Kur’anu i koje mi odnosimo dalje kroz
Obeæanog Mesiju a.s. i ljudi pobo‘ne prirode to priznaju.
Huzur se takoðer sreo sa Ahmadi studentima i rekao im da
umjesto da imaju ikakav osjeæaj manje vrijednosti trebaju Kur’an
uèiniti svojom uputom (vodiæem). Niko neæe biti u stanju da se bori
s njima, ako tako urade. Prilièan broj studenata nadilazi u
akademskim poljima. Njima takoðer treba biti data prilika da ovdje
(na Zapadu) tra‘e obrazovanje. Njihova je du‘nost da svoj proces
obrazovanja dr‘e potèinjenim islamskim uèenjima i postaju sna‘niji
gajenjem veze s D‘ematom.
10
Huzur je rekao da treba spomenuti MTA. Njemaèka MTA radila
je dan i noæ i predstavili su vrlo dobre programe. Nekoliko mladih
ljudi iz Londona su došli da pomognu. Huzur je još na putu i nije
vidio svoju poštu. Kad se vrati u London èekat æe ga hrpa pisama,
mnoga od njih zahvaljuju se MTA radnicima za njihove usluge. MTA
Njemaèke su nabavili mobilni kamion i smjestili potrebnu opremu
u njega. Prethodno bi prebacili svu opremu u jednu veliku prostoriju
na mjesto odr‘avanja ðelse a sada imaju kamion. MTA Njemaèke je
napredovao i nastavlja s napredovanjem, da Allah nagradi njihove
radnike.
Huzur je u toku svoje posjete Njemaèkom d‘ematu primijetio
jednu novu stvar a to je da su poveæali svoje veze sa obrazovanom
zajednicom. Hudam u ovome igra veliku ulogu kroz dijeljenje lifleta.
Kao rezultat ovih veza i mre‘e su mnogi iz obrazovanih udru‘enja
kao i diplomate došli da vide Huzura. Takoðer je kao rezultat ove
mre‘e Zelena partija organizovala sveèanost u Hamburgu gdje je
Huzur takoðer odr‘ao govor. Huzur je rekao da su ljudi privuèeni
da iznaðu stvarnost islama. Da Allah blagoslovi ovaj projekat
dijeljenja lifleta kao i druge projekte. S jedne strane se pojaèava
suprotstavljanje islamu a s druge je privuèena pa‘nja prema islamu.
Kao znak zahvalnosti ova mre‘a treba biti poboljšana i poveæani
napori na širenju poruke. Da nas Allah osposobi za to.