Ahmadijat

Halifina pisma svjetskim vođama: Pismo kralju Saudijske Arabije


Pismo kralju Saudijske Arabije

                                                                                                         16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW18 5QL,UK

28 March 2012

Čuvaru 2 sveta mjesta     

Kralju Saudijske Arabije Abdullahu bin Abdul-Aziz As-Saudu

 

Poštovani kralju Abdullahu,

Assalamu alaikum wa rahmatullah wa Barakatuhu

Pišem vam s namjerom da istaknem jedno od najvažnijih pitanja, jer kao čuvaru dva sveta mjesta i kao kralju Saudijske Arabije vi imate veoma visok položaj u muslimanskom svijetu. Unutar vaše zemlje se nalaze dva najsvetija mjesta za islam, Mekka iMedina, te ljubav prema njima čini jedan od temelja vjere svakog muslimana. Ova mjesta su također centri duhovnog napretka i veoma su cijenjena od strane muslimana. Iz ovog razloga muslimani i muslimanske vlade vam dodjeljuju poseban položaj. Ovakva pozicija zahtijeva u jednu ruku da vi trebate ispravno voditi muslimanski ummet, a u drugu ruku trebate težiti ka stvaranju atmosfere mira i harmonije u muslimanskim zemljama. Također se trebate truditi da razvijete uzajamnu ljubav i dobročinstvo među muslimanima.

Najzad, trebate težiti ka stvaranju mira u čitavom svijetu zbog koristi čitavog čovječanstva. Kao vođa Ahmadija muslimanskog džemata i halifa Obećanog Mesije i Imama Mehdija a.s., moj je zahtjev da bi se trebali ujediniti kako bi uspostavili mir neovisno o nekim razlikama u učenju koja postoje između Ahmadija muslimanskog džemata i drugih zajednica u islamu. Trebamo uraditi sve od sebe da pokažemo svijetu pravo učenje islama koje je bazirano na ljubavi i miru. Čineći tako, možemo odbaciti sva pogrešna shvatanja koja su nametnuta ljudima sa zapada o islamu. Neprijateljstvo prema drugim nacijama ili grupama ne trebaju nas spriječavati u pravednom postupanju.   Allah Svemoćni kaže u suri Al-Maida, ajet 3:

‘I nemojte da vas neprijateljstvo nekog naroda navede na nasilje, zato što su vas oni zaustavljali od Mesdžidil-harama. I pomažite jedan drugom u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte pomagati u grijehu i neprijateljstvu. I bojte se Allaha, zaista je Allah oštar u kažnjavanju.’

Ovo je vodeći princip koji bi trebali imati na umu tako da možemo ispuniti našu dužnost kako bi predstavili prelijepu sliku islama čitavom svijetu. Sa iskrenim osjećajima ljubavi i dubokog saosjećanja za sve muslimane širom svijeta, ja vas molim da učestvujete u ovom pozivu. Vidimo da danas u svijetu neki političari i takozvani učenjaci siju sjemena mržnje protiv islama u pokušaju da osramote našeg Časnog Poslanika s.a.v.s. Oni pokušavaju da predstave potpuno izvrnute činjenice učenja Časnog Kur’ana kako bi postigli svoje ciljeve. Također, sukob između Izraela iPalestinese pogoršava iz dana u dan, a neprijateljstvo između Izraela i Irana se povećalo do te mjere da je svaka njihova veza potpuno oronula.Ovakve okolnosti zahtijevaju, da kao izuzetno bitan vođa islamskog ummeta, trebate dati sve od sebe kako bi razriješili sve sukobe sa pravdom i jednakošću. Ahmadija muslimanski džemat čini sve što je moguće da odagna mržnju protiv islama kada god ta mržnja izađe na vidjelo.  Dok se čitav muslimanski svijet ne ujedini i ne potrudi se  oko ovog pitanja, mir nikada neće biti postignut. Stoga vas molim da date sve od sebe u ovom pogledu. Ako je ipak suđeno da se dogodi Treći svjetski rat, onda barem moramo težiti da taj rat ne potekne iz nijedne muslimanske zemlje. Niti jedna muslimanska zemlja, niti jedan musliman u svijetu, danas ili u budućnosti, neće htjeti nositi breme krivnje i  biti varnica globalne propasti i dugoročnih posljedica koje će dovesti do toga da će se buduće generacije rađati sa deformitetima i nedostacima, jer ako svjetski rat sada izbije, zasigurno je da će se voditi nuklearnim oružjem. Vidjeli smo kakve je samo posljedice imalo atomsko ratovanje kada su atomske bombe bačene na dva grada u Japanu tokom Drugog Svjetskog rata.

Stoga, o kralju Saudijske Arabije! Iskoristi svu svoju energiju i uticaj da spasiš svijet od uništenja!  Neka vas Allah obdari Njegovom zaštitom i pomoći. Amin

Wassalam, Vaš Mirza Masroor Ahmad