Hutbe 2013.

Hutbe 2013 – Suština duhovne odličnosti


Hutba, 20. septembar 2013.

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V,
poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u audio, video i tekstualnom formatu.

VideoAudioTekst

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Svaka osoba se treba bojati Boga. Strah od Boga će učiniti da čini mnoge kreposti.’ On je također rekao: ‘U stvarnosti samo je ona osoba dobra i pobožna koja se dokaže da je dobra kad ga Uzvišeni Allah pomno ispita. Mnogi ljudi varaju sebe i smatraju za sebe da su pobožni, međutim, u stvarnom smislu samo je ispravan onaj koga Uzvišeni Allah smatra ispravnim.’

Ovo je važan savjet i ako ga imamo u vidu ispravno ćemo ispunjavati dužnosti prema Uzvišenom Allahu kao i svoje dužnosti prema ljudima. Međutim, ako pretpostavljamo da je naš ibadet Bogu dobar i da ispunjavamo dužnosti prema Bogu a tu u tim stvarima ima neka vrsta pretvaranja ili hvalisanja i pokazivanja ili ako ne ispunjavamo dužnosti prema ljudima iako obožavamo Boga, onda ovo neće steći primanje u Božijim očima i ne može steći Božije zadovoljstvo.

Hazreti Halifatul Mesih je naveo dugačak hadis u kojem je Časni Poslanik s.a.v.s. savjetovao hazreti Mu’aza r.a. On je rekao: ‘O Mu’az, ja ću ti reći nešto što će ti koristiti ako to zapamtiš a ako zaboraviš, nećeš steći Božiju milost i nećeš imati nikakvog rasuđivanja kao sigurnost i jemstvo za spas. Uzvišeni Allah je stvorio sedam meleka da služe prije nego što je stvorio sedam nebesa i Zemlju i stavio je jednog meleka kao poslužitelja svakog neba. Njima je rečeno da ostanu na položaju i samo odobre onim djelima da prođu za koje Bog odobri. Meleki koji su čuvali čovjekove postupke i dnevno ih zapisivali, uzeli su čovjekova djela koja je činio od jutra do večeri i uzdigli se na nebo. Meleki su mislili vrlo visoko o ovim djelima i smatrali su ih čistim. Međutim, kad su stigli na prvo nebo rekli su poslužitelju meleku da su donijeli čovjekova djela da podnesu pred Bogom. Rekli su da su ovi postupci vrlo čisti. Poslužitelj melek je rekao: ‘Stanite ovdje, vama nije dozvoljeno da idete dalje; vratite se i i bacite natrag ova djela u lice osobe čija su. Bog mi je naložio da ne dozvolim da postupci onoga ko ogovara prođu a ova osoba uvijek ogovara.’

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da su se neki meleki uzdigli na nebo sa djelima drugog čovjeka i rekli su jedan drugom kako su ova djela čista i kako ih je ova osoba činila u obilju. Pošto ova djela nisu sa sobom imala ni trunke ogovaranja, poslužitelj melek prvog neba je dozvolio da prođu. Kad su stigla do drugog neba poslužitelj melek tamo im je doviknuo: ‘Stanite ovdje, vama nije dozvoljeno da idete dalje, vratite se i bacite natrag ova djela u lice osobe  čija su.’ Melek je rekao da je on melek ponosa i da ga je Bog odredio tamo zato da ne dozvoli da prođu djela bilo koje osobe koja u sebi ima bilo kakvog ponosa; (kao osobe koja) sjedi na skupovima i s uzdizanjem spominje svoje vrline. Melek je rekao: ‘Osoba čija su djela meleki donijeli sjedi na skupovima ljudi i ponosito govori o svojim djelima.’

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da su se neki meleki uzdigli na nebo s djelima drugog čovjeka. Ova djela su sačinjavala davanje milostinje, davanje u dobrotvorne svrhe, post i namaz, i meleki čuvari bili su iznenađeni nad marljivošću ovog Božijeg roba za sticanje zadovoljstva svog Gospodara. Sva ova djela nisu imala nikakvog elementa ogovaranja ni ponosa, poslužitelj meleki prvog i drugog neba su im dopustili da prođu. Međutim, kad su stigli na vrata trećeg neba, poslužitelj melek je rekao: ‘Stanite. Odnesite natrag ova djela osobi čija su i bacite ih njemu u lice. Ja sam melek oholosti. Bog me je odredio na vrata trećeg neba s nalogom da nikakvom djelu ne bude dato da prođe kroz njih koje u sebi ima bilo kakvog elementa oholosti a čovjek čija ste djela donijeli vrlo je ohol i misli vrlo visoko o sebi i gleda s prezirom na druge i prema njima postupa s ohološću i uobraženošću. On sjedi uobraženo u skupovima. Premda su njegova djela dobra u očima drugih, ona ne stiču primanje u Božijim očima.’

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao kako su se četvorica meleka uzdigla na nebo sa djelima drugog čovjeka. Ova djela su melekima izgledala kao sjajne zvijezde. Ona su uključivala namaz, tespih (veličanje Boga), hadž i umru. Meleki su s ovim djelima putovali kroz nebesa jedno za drugim, kroz jedna vrata za drugim  i stigli su do vrata četvrtog neba. Tamo je poslužitelj melek rekao : ‘Stanite. Vratite ova djela natrag osobi čija su i bacite ih njemu u lice. Ja sam melek samoljublja i Bog mi je naredio da djela osobe koja je zaljubljena u samog sebe, kao da sebe smatra ravnim Bogu i ima previsoko mišljenje o sebi i nema predanosti Bogu, ne treba biti dozvoljeno da prođe kroz vrata četvrtog neba. Ovo je naredba mog Gospodara meni, a kad god je ova osoba učinila bilo šta samoljublje je bilo dio toga, njegova djela ne stiču primanje u Božijim očima.’

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao kako se peta grupa meleka uzdigla na nebo sa postupcima nekog čovjeka. Meleki su smatrali da su ova djela kao krasno otpremljena, ukrašena, namirisana mlada koja je predstavljena svom mladoženji. Međutim, nakon što su prošli četvrto nebo, kad su stigli do petog neba, poslužitelj melek im je tamo rekao: ‘Stanite. Odnesite natrag ova djela i bacite ih u lice osobi čija su i recite mu da Bog nije spreman da ih primi. Ja sam melek zavisti i moj Gospodar mi je naredio da ne dozvolim da djela bilo koje osobe koja je zavidna prođu kroz vrata četvrtog neba. Ova osoba je zavidila svakome ko je stekao znanje i svakome ko je činio dobra djela. Ja neću dozvoliti da njegova djela prođu kroz ova vrata.’

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao kako se šesta grupa meleka uzdigla na nebo sa postupcima čovjeka i nakon što su prošli kroz prvih pet vrata stigli su na šesto nebo. Ova djela su uključivala post, namaz, zekat, hadž i umru. Meleki su mislili da će sva ova djela steći primanje kod Boga. Međutim, poslužitelj melek šestog neba je rekao: ‘Stanite, ne idite nikuda dalje. Ova osoba nije imala sažaljenja za bilo kojeg Božijeg roba i Bog je mene odredio ovdje tako da ne dozvolim djelima koja imaju ikakvog elementa nemilosti u sebi da prođu kroz ova vrata. Idite natrag i bacite ova djela u lice osobe čija su i recite mu da je njegov put u životu bio da je bio okrutan prema Božijim robovima umjesto da bude ljubazan prema njima. Kako Bog može imati milosti prema njemu i primiti njegova djela?’

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao kako su se neki drugi meleki uzdigli na nebo sa djelima čovjeka i prošli jedno nebo za drugim i vrata jedna za drugim i stigli do sedmog neba. Ova djela su sačinjavala namaz, post, fikh (pravosuđe), iđtihad (proces stizanja do zakonske odluke za koju nema prethodnog primjera u islamskom zakonu) i umjerenost. Ova djela su davala glas nalik pčeli, to jest, meleki su brujali da odnose nešto fino da predstave pred Bogom. Ova djela su sijala kao sunčevo svjetlo i uz njih je bilo tri hiljade meleka, znači da su ova djela bila tako obilna i tako teška da je tri hiljade meleka nosilo njhovo spremište. Kad su stigli do sedmog neba poslužitelj melek određen tamo rekao je: ‘Stanite, vi ne možete ići nigdje dalje. Vratite se i bacite ova djela natrag u lice osobe čija su i zaključajte njegovo srce zato što mi je Bog naredio da takva djela ne predstavljam pred Njim koja nisu čisto radi traženja Njegovog zadovoljstva i koja imaju bilo kakvog krivotvorenja u sebi. Ova osoba je učinila ova djela radi drugih mimo Boga. On naduto sjedi na skupovima fikha i govori o stvarima pravosuđa i iđtihada tako da stiče visok položaj i slavu među ljudima. On ova djela nije uradio radi Božijeg zadovoljstva nego samo kao hvalisanje. Njegov cilj je bio da postane popularan u svijetu kao visoko cijenjena osoba o kojoj se govori na učenim skupovima. Bilo koje djelo koje nije učinjeno radi Boga krivotvoreno je i pokvareno licemjerstvom i ne stiče primanje kod Boga. Meni je naređeno da ne dozvolim da takvo djelo prođe. Vi trebate vratiti takva djela i baciti ih u lice te osobe.’

Časni Poslanik s.a.v..s je rekao kako su se neki meleki uspeli na nebo sa djelima druge osobe. Poslužitelj melek sedmog neba im je dozvolio da prođu. Oni nisu imali prigovora na ta djela i svaki poslužitelj melek je rekao da su ta djela bila fina. Ova djela su uključivala zekat, post, namaz, hadž, umru, visoki moral i spominjanje Boga. Kad su meleki krenuli da ova djela predstave pred Bogom, meleki neba su im se pridružili i proputovali kroz svaka vrata i stigli do prijestolja Božijeg i stali su pred Bogom i rekli: ‘O naš Gospodaru, ovaj Tvoj rob je uvijek zauzet u Tvom ibadetu i mi svjedočimo njegovoj iskrenosti i svakom pobožnom djelu. On čini mnoga čestita djela i troši sve svoje dragocjeno vrijeme u pokornosti Tebi. On je vrlo iskrena osoba i u njemu nema nikakve mahane.’ Ukratko, oni su ga visoko hvalili. Bog je rekao: ‘Ja sam vas odredio da čuvate djela i da ih bilježite, vi samo vidite očita djela čovjeka i bilježite ih. Ja vidim šta je u srcu Mog roba. Ova osoba nije učinila ova djela da traži Moje zadovoljstvo. Umjesto toga, njegova namjera i cilj bili su nešto drugo i on je želio da zadovolji nekoga drugog. Neka je Moje prokletstvo na njemu.’ Na ovo su svi meleki povikali: ‘Neka je Tvoje prokletstvo na njemu.’ Sedam nebesa i sva stvorenja koja žive na njima počeli su ga proklinjati.’

Čuvši ovaj savjet Časnog Poslanika s.a.v.s. srce hazreti Mu’aza je zadrhtalo i on je pitao: ‘O Božiji Poslaniče, ako su djela ovakva, kako se može steći spas? Kako ja mogu imati spas od srdžbe mog Gospodara?’ Časni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ‘Slijedi moj sunnet i imaj vjerovanje da nije važno kako su dobra djela Božijeg roba on ima neke mahane, zato nemoj biti zadovoljan i veseo svojim djelima. Radije imaj vjerovanje da je naš Bog i Gospodar takav da uprkos njihovom povlačenju, On oprašta Svojim robovima. I vidi, vodi brigu o svom jeziku/govoru i nemoj povrijediti nikoga time i nemoj smatrati da imaš više ispravnosti i umjerenosti od drugih i nemoj oglašavati svoju umjerenost. Nemoj kvariti svjetovnim (stvarima) djela koja činiš radi Božijeg zadovoljstva, koja će ti koristiti na Ahiretu. Nemoj stvarati haos i nered među ljudima i nemoj ih rastrgavati. Ako budeš činio, na Sudnjem danu će psi Džehennema tebe rastrgati. Nemoj pred svijetom licemjerno predstavljati svoja djela.’

Uistinu je onaj u stanju da čini vrline koje stiču primanje kod Boga kad u vidu ima blagoslovljeni uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. Uprkos uspjehu koji je imao i radosnih vijesti koje je primio, on je molio s velikim bolom u vidu svojih slabosti i slabosti svog naroda, premda su njegove dove imale visoko primanje i također su mu bile date radosne vijesti o budućnosti, no ipak su njegove sežde bile ispunjene dovama učinjenim s velikom žestinom. Kad su ga pitali za razlog ovome on bi uvijek govorio da je Bog Sam Sebi dovoljan. Također, zato što je to prvo strah od Boga i drugo, zašto da ne bude zahvalan za Božiju milost i blagoslove. Kako da ne bude zahvalan za sve Božije blagodati i sva obećanja koja mu je On dao u pogledu njegovg ummeta.

Takav je bio blagoslovljeni uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. On bi pomagao svakome bez razlike. Svako se okoristio od njegovog sažaljenja, ljubavi i naklonosti. On nas je poučio da obožavamo Boga kao što je on i budemo robovi Boga Koji je onaj Koji najviše cijeni i Koji je milostiv u skladu s onim kako je to pokazao. On je poučavao kako da nesebično ispunimo dužnosti prema ljudima kao što je on, što će privući Božiju milost i rekao ako se čovjek oslanja samo na svoju pobožnost i ibadet, onda on neće biti primaoc Božije milosti. S ciljem da slijedimo sunnet mi trebamo analizirati sebe i okrenuti se Bogu tražeći Njegovu dobrotu jer mi ne znamo da li će naš postupak (djelo) postići standard koji Bog očekuje od nas. Mi trebamo moliti Boga da učini da naša djela budu u skladu s Njegovim zadovoljstvo i onda ih također, potpuno iz Svoje milosti, primi. Da Allah dadne da naša djela nikada ne budu ona koja zbog kvarenja svjetovnog budu bačena nama u lice! Mi trebamo moliti Boga da steknemo Božiji Džennet na ovom svijetu i da, oblikujući svoj svaki postupak u skladu s Njegovim zadovoljstvom, steknemo Njegovu dobrotu na ovom svijetu i također budemo primaoci Božijeg Dženneta na Ahiretu. Da Allah primi naš ibadet samo iz Svoje milosti.

Zatim je hazreti Halifatul Mesih najavio da će poslije džume namaza klanjati dženazu u odsustvu.

Ajaz Ahmad Kiyani sahib ubijen je u Orangi Town, Karači, 18. septembra. Kad je krenuo na posao ujutro na svom motoru, dvojica nepoznatih napadača su pucali i ubili ga. Očevidioci su rekli da je otišao samo kratku razdaljinu od svoje kuće i da je na cesti usporio zbog prekidača brzine kad je bio pogođen nekoliko puta. Pucanje se nastavilo kad je pao i borio se da ustane. Imao je 29 godina i oženio se 2009. Bio je zaposlen u pakistanskoj vojnoj uredbi. Prošlog mjeseca je njegov zet Zahoor Ahmad Kiyani sahib bio ubijen u istoj oblasti u Karačiju. Njegovo ubistvo je duboko pogodilo Ajaz sahiba koji je rekao da je želio da je on bio  na njegovom mjestu. Ajaz sahibova majka kaže da on bio rođen poslije mnogo dova poslije četiri sestre i da je bio vrlo ljubazan i pažljiv prema svojoj majci i svim članovima porodice. Njegova žena je također rekla da je bio vrlo dobar sin, brat i muž. Rekla je da je bio od velike pomoći i vedar kad god bi imala neku brigu i skretao joj je pažnju na Boga. On iza sebe ostavlja hudovicu, kćer od četiri i po godine i sina od jedne i po godine. Situacija je u Karačiju vrlo loša. Izgleda da je policijski odred  odredio metu – ubijanje Ahmadi muslimana. Da Allah uskoro uzrokuje njihovu kaznu. U stvarnosti sve ovo se događa na nalog uleme i podržano je od vlade. Da Allah također uzrokuje kaznu ove okrutne grupe. Ogromna je potreba za dovama; situacija je pogotovu strašna u Karačiju ali je općenito loša u cijeloj zemlji, uključujući Lahor.

Abdul Mumin sahib je bio derviš Kadiana i umro je 11. septembra sa 97 godina. Bio je vrlo predana osoba, naklonjen širenju poruke islam Ahmadijata. Također je služio kao misionar u seoskim (poljoprivrednim) oblastima. Uprkos slabom zdravlju u kasnijim godinama klanjao je namaz u džematu. Bio je mussi.

Sheikh Rahmatullah sahib je umro 12. septembra poslije kratke bolesti i imao je 94 godine. Primio je Ahmadijat 1943 kad  je imao 24 godine. Radio je u Delhiju i kasnije u Lahoru. Preselio je u Karači i radio sa Chaudhrz Shahnawaz sahibom na uvozu lijekova. 1950. je uz pomoć Chaudry Shahnawaz sahiba započeo svoj biznis koji je Bog uveliko blagoslovio. Iako je obrazovan do stepena srednje škole svi su mislili da je visokog obrazovanja.

Sheikh Rahmatullah sahib je postao zamjenik Amira u Karači džematu pod Chaudry Abdullah Khan sahibom 1950. U toku buna 1953. Hazreti Halifatul Mesih II r.a. ga je odredio za privremenog Amira jer je Chaudry Khan sahib bio zaposlen kod vlade i postojao je strah da može izgubiti posao. Poslije je nastavio raditi kao Amir u toku bolesti Chaudry Khan sahiba a poslije njegove smrti postao je Amir u Karačiju i nastavio služiti kao Amir do 1964. U historiji je zabilježeno o našem džematu u Karačiju da je u toku buna 1953., pošto je postojala zabrinutost da Rabva možda bude zatvorena, hazreti Halifatul Mesih II r.a. formirao odvojeni Sadr Andžuman Ahmadijjat u Karačiju. Sheikh Rahmatullah sahib je bio određen za nazi-e-Ala ovoga. Također je bio član Nigram odbora koji je formiran u toku duge bolesti hazreti Halifatul Mesiha II.

Imao je snažnu vezu sa Halifatom i razvio je osobitu vezu s alifatul Mesih V i bio veoma osjetliHaHalifatul Mesih V        HhhhhhhhhhHalifa  Halifatul Mesih V i bio vrlo osjetljiv i zabrinut  o bilo kakvoj teškoći koju Huzur doživi. Bio je vrlo otvorena i iskrena osoba, od ibadeta i revna prema davanju. Imao je širok krug prijatelja i poznanika i pomagao je svakome ko je bio u nuždi. Zbog svog visokog društvenog ugleda također je mnogo radio na širenju poruke. Jedan njegov sin Nasin Rahmatullah sahib bio je zamjenik Amira u Faislabadu i također predsjednik Mashaverti odbora. Jedna njegova kći je dugo vremena ovdje u VB služila kao sekretar programa Oporuke. Njegova mlađa kći Nusrat Malik sahiba služila je kao predsjednik Columkusa i kao oblasni predsjednik East Midwest u SAD.

Da Allah uzdigne položaj svih umrlih i podari čvrstinu svim ožalošćenim, pogotovo roditeljima šehida, čiji je mlad sin bio ubijen i da Allah zaštiti njegovu malu djecu i čuva ih pod Svojim utočištem.

Hazreti Halifatul Mesih ako Bog da ide na put na nekoliko sedmica i traži da učimo dove da Allah blagoslovi ovo putovanje na svaki način i da Allah Svojom milošću ispuni ciljeve ovog putovanja.