Hutbe 2013.

Hutbe 2013 – Izgradnja dzamija i ustrajnost u ibadetu Allahu


Hutba, 1. novembar 2013

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahullah talahbi nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

‘U kućama za koje je Allah dozvolio da budu uzdignute – da se u njima Njegovo ime spominje – veličaju Ga ujutro i uvečer;

takvi muškarci koje ni trgovina ni kupoprodaja ne čine nemarnim da spominju Allaha, i obavljaju namaz, i daju zekat. Oni se boje Dana u kojem će srca i oči biti izvrnuti (od straha),

da bi im Allah dao nagradu za njihova najbolja djela koja su radili, i da im dadne više iz Svoje blagodati. A Allah opskrbljuje bez mjere koga On hoće.’ (An-Nur, sura 24: ajeti 37-39)

Sada je Allah osposobio džemat Novog Zelanda da izgradi svoju džamiju. Da Allah na svaki način blagoslovi ovu džamiju u Džematu.  Džemat u Novom Zelandu je mali sa samo četiri stotine članova pa ipak su napravili vrlo dobru džamiju sa kapacitetom većim nego što je njihov broj. Članovi Džemata su radili dan i noć s velikim entuzijazmom da džamija bude spremna. Kako je tradicija u Džematu oni su sami poduzeli mnoge poslove (u gradnji) kroz Vakf e Aml i uštedili troškove. Ukupna cijena izgradnje džamije i neke obnove bila je 3.5 miliona NZ dolara. Zato što je džemet mali nije se mogao odmah skupiti novac i zato je uzet zajam. Međutim hazreti Halifatul Mesih se nada da će članovi Džemata uskoro otplatiti ovaj zajam. Ove godine džemat u Novom Zelandu napunjava svojih 25 godina i zato su, uprkos svog malog broja, članovi jako željeli da daju Allahu na poklon džamiju u formi kuće. Treba zapamtiti da oduševljenje s kojim je ovaj poklon ponuđen, ne treba ostati poklon utemeljen na zajmu. Treba učiniti napore da se zajam isplati što je prije moguće tako da ova žrtva bude čista. Džemat je uzeo  zajam imajući pozitivna očekivanja od članova da će učiniti žrtve za izgradnju da steknu Božije zadovoljstvo.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da će za onog ko na ovom svijetu pravi Božiju kuću Bog napraviti kuću u Džennetu. Može li postojati bilo tko ko ne želi ovu kuću u Džennetu? Nijedan Ahmadi ne mogu čak ni pomisliti o tome da ne steknu Božije zadovoljstvo i da ne žele blagoslov da imaju kuću izgrađenu u Džennetu. Ljepota je našeg Džemata da  on svuda u svijetu čini bezrezervne finansijske žrtve. Bit finansijske žrtve koju je Obećani Mesija a.s. začeo u svojim ashabima da poruku islama upute do krajeva svijeta i o kojoj je rekao da je bio iznenađen da vidi bezgraničnu iskrenost i ljubav svojih ashaba, još i danas postoji, stotinu godina kasnije u članovima Džemata. Bez obzira  kojoj zemlji Ahmadi pripadao oni jedan drugog nadilaze u odanosti i iskrenosti. Džemat Novog Zelanda se sastoji od 60% ljudi sa Fidžija, 23% Pakistanskih doseljenika i ostalo su iz raznih zemalja. Tako da ovaj mali džemat sastavljen od različitih ljudi nadilazi u iskrenosti. Trebate zapamtiti da prividna iskrenost, privremena žrtva bilo vremena ili imetka nije dovoljna za vjernika. Zapravo je dostojanstvo istinskog vjernika u pridržavanju bogobojaznosti s odlučnošću i stalnošću dok drži u vidu svoj cilj stvaranja.

U ovom pogledu je Obećani Mesija a.s. objasnio: ‘Zbog njihovog nedovoljnog razumijevanja i plašljivosti ljudi raznih priroda postavljaju razne ciljeve za svoje živote i ograniče ih na svjetovne ciljeve i želje.  Međutim, cilj koji Svemogući Allah postavlja u Svojoj čistoj Knjizi je: ‘A Ja nisam stvorio džinove i ljude osim da Mene obožavaju.’ (51:57). U svjetlu ovog ajeta stvarni cilj čovjekovog života je obožavanje Boga i sticanje Njegovog znanja i da postane Božiji.’

Trebate zapamtiti da poslije dolaska u džemat Obećanog Mesije a.s. naš cilj nije da činimo žrtve rođene iz privremenog oduševljenja. Zapravo trebamo obožavati Boga sa stalnošću a ovo je moguće kad osoba ima svijest da je Bog Gospodar svih moći i gleda nad svemu što on čini, ima znanje o onom što je duboko u srcu i također ima znanje o onome šta osoba namjerava da radi u budućnosti. Samo onda možemo reći da čovjek čini napor da postane Božiji.

Ne trebamo obožavati Boga samo kad trebamo Njegovu pomoć, kad smo u teškoći, kad naše svjetovne potrebe nisu zadovoljene. Zapravo trebamo također obratiti pažnju na obožavanje Boga u dobra vremena. Da svjetovna trgovina i kupoprodaja ne učine da budemo udaljeni od obožavanja Boga. Ova džamija se ne treba svesti samo na zgradu. Njena dužina, opseg i ljepota ne trebaju nas samo podsjećati na naš Vakf e Aml obavljen za to i koliko smo doprinosa dali za to. Zapravo ova zgrada nas treba podsjećati da će izgradnja džamije na ovom svijetu učiniti da od Boga budemo primaoci blagoslova kuće u Džennetu. A ovo će se dogoditi kad, nakon što napravimo džamiju također budemo ispunjavali dužnosti prema njoj. Ovo se događa kad budemo, kao što ajet proučen na početku kaže da su istinski vjernici oni: ‘…koje ni kupovina ni kupoprodaja ne čine nemarnim…’  Zaista, oni nisu nemarni o spominjanju Allaha, namazu i zekatu. Mi Ahmadi muslimani trebamo željeti da budemo takvi vjernici.

Ranije je ovdje postojao Centar za namaz ali je očita razlika između centra za namaz i džamije. Osim od arhitektskih odlika džamije – minareta i kupole, džamija ima zrak svetosti. U toku svog putovanja 2006. u Novi Zeland, hazreti Halifatul Mesih je tražio od Džemata da izgrade prikladnu džamiju s ciljem da ih njen minaret i kupola podsjećaju da su džamiju izgradili kroz žrtvovanje svog vremena i imetka i također na potrebu da ispune njena prava. Uz to, minaret i kupola su također predmet interesa za lokalne ljude i može biti povod širenja poruke. Ljudi budu privučeni da saznaju istinsku sliku islama ili samo budu radoznali. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je opazio da je do sada Božijom milošću profil Džemata mnogostruko porastao sa izgradnjom džamija i zbog ovog uvećanja profila mogu biti ispunjene dužnosti prema džamijama.

Šta su prava džamije ili dužnosti prema džamiji? Prvo da vas vaša trgovina i kupoprodaja ne udalje od spominjanja Boga, zapravo fasada džamije vas treba privući namazu i spominjanju Boga. Kad u toku ezana bude proučen poziv ‘dođite na namaz’ trebate zaboraviti na trgovinu i kupoprodaju i ići u džamiju. Može se reći da su sada džamije na velikoj razdaljini i da se ne čuje glas ezana jer se uče unutar džamije. Zbog toga trebate shvatiti da smo ovu džamiju izgradili da ispunimo dužnosti obožavanja Boga i da prepoznamo razlog za naše stvaranje. Također je ranije spomenuto da ovih dana svako nosi mobilne telefone. Njih treba staviti u najbolju upotrebu postavljanjem zvona za vrijeme kad treba klanjati namaz. Oni koji žive bliže trebaju biti u džamiji a oni koji su na većoj udaljenosti trebaju klanjati namaz na poslu. Ljudi oko njih će ovo opaziti i bit će potaknuti. Ovo može voditi tome da  pozovete prijatelje u džamiju i tako ćete spominjati Boga i početi upućivanje poruke drugima.

Časni Poslanik s.a.v.s. je napravio revolucionarnu promjenu među svojim ashabima i ajeti proučeni na početku navode njihov primjer. Oni su se bavili trgovinom vrijednom na milione ali su njihova srca bila ispunjena spominjanjem Boga i oni su uvijek bili privučeni finansijkom žrtvovanju. I upravo zbog ove revolucionarne promjene je Allah u ovom dobu poslao istinskog i revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s., Obećanog Mesiju a.s. da ojača vezu s Bogom, da očuva namaz i da napravi finansijske žrtve.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da često spominje da je položaj Džemata u finansijskom žrtvovanju vrlo visok. Međutim, velika je potreba da posvetimo pažnju namazu. Džamije trebaju biti ispunjene jer istinsko obavljanje namaza je kad je obavljen u džematu u džamiji i džamija je izgrađena upravo za ovu svrhu. Bog kaže da je istinski vjernik više zabrinut o Ahiretu nego o ovom svijetu.  Kad čovjek dostigne stare godine zabrinut je i plače Bogu moleći za dobar kraj. Bog kaže da istinski vjernik ne dolazi u ovaj položaj u starim godinama, zapravo je privučen Bogu, Njegovom obožavanju i da sebe očisti u mladim godinama i u vrijeme lagodosti i napretka i blagostanja. Istinski vjernik spominje Boga dan i noć sa strahom od Ahireta uvijek prisutnim u njegovim mislima. Ovakvi su bili ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. i Obećani Mesija a.s. je došao da u nas usadi ovakvo stanje. On je rekao: ‘Srce uvijek rastuženo da Uzvišeni Allah također dadne blagoslove ashaba na naš Džemat. Da i u njima bude usađena ta istinitost i poštena iskrenost i poslušnost koju su ashabi imali. Da se ne boje nikoga osim Boga. Da oni budu ispravni (bogobojazni) jer je Božija ljubav s bogobojaznim: ”…Allah je sa bogobojaznim…’ (9:36)

Ako želimo Božije blagoslove i također želimo da svoje kuće uključimo u one koje su uzdignute po Božijoj naredbi, onda svoje kuće trebamo ispuniti spominjanjem Boga i uvijek čuvati prisutnom Njegov strah u svojim srcima. Zabrinutost o svijetu, zabrinutost o svojoj trgovini ne trebaju imati značaja u poređenju sa strahom od Boga. Obećani Mesija a.s. je ponavljajući tražio od svog Džemata da usade bogobojaznost i daju prednost vjeri. Prepričavajući riječi Obećanog Mesije a.s. hazreti Halifatul Mesih je rekao čak i ako neko postigne privremenu prednost zbog gonjenja svjetovnog, on ipak osjeća neispunjenost. Ako osoba postane Božija, ona nalazi Njega kao i svijet. Kao što je ranije spomenuto, ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. su se bavili trgovinom vrijednom na milione pa ipak nikada nisu zaboravili spominjanje Boga i nikada nisu zaboravili strah od Boga. U ovo doba mi kažemo da smo poslije dolaska u bai’at Obećanog Mesije a.s. mi u sebe unijeli čiste promjene. Međutim, ova promjena će samo biti od koristi kad je stvarna i nije samo verbalno ispovijedanje. Osoba bude nagrađena od Boga sa svjetovnom opskrbom kao i duhovnom kad napravi istinsku i čistu promjenu u kojoj obavlja namaz radi Božijeg zadovoljstva i također slijedi druga dobra djela. Bog nije zaustavio čovjeka od bavljenja trgovinom i kupoprodajom; ono što je On rekao je da ova trgovina i kupoprodaja ne smiju osobu udaljiti od Njegovog spominajnja. Poznato je da je Obećani Mesija a.s. rekao ako propustimo obavljanje namaza kakva je razlika između nas i drugih i kakva je korist od davanja zavjeta bai’ata? Ako sebe smatramo dijelom Džemata onda moramo učiniti jasnim da ćemo  svaku svoju riječ i djelo prilagoditi u skladu sa Božijim zadovoljstvom. Imat ćemo strah od Boga u svom srcu i naš vidik će biti više na Ahiret nego na ovaj svijet.

Objašnjavajući ovu tačku Obećani Mesija a.s. je rekao: ”Zapamtite, savršeni robovi Svemogućeg Boga su oni o kojima je rečeno: ‘…koje ni trgovina ni kupoprodaja ne čine nemarnim o spominjanju Allaha…’ Kad se srce istinski povezuje s Bogom i usađuje Njegovu žarku ljubav, ono ne može biti odvojeno od Njega. Ovo stanje se može razumjeti iz primjera kad je nečije dijete bolesno. Nije važno gdje je ta osoba i nije važno s čime je zauzeta, njegovo srce i um bit će sa djetetom. Slično tome, oni koji usade istinsku vezu ljubavi sa Svemogućim Allahom ne mogu zaboraviti Uzvišenog Allaha pod bilo kojim okolnostima.’ Obećani Mesija a.s. je također rekao: ‘Svjetovništvo i vjera ne mogu postojati zajedno.’ Međutim, on je također rekao: ‘Mi ne kažemo da zemljoradnik napusti zemljoradnju ili trgovac trgovinu ili da zaposleni napusti svoje zaposlenje ili da industrijalci napuste svoje poslove i sjede beskorisno. Zapravo, mi kažemo da treba biti: ‘…koje ni trgovina ni kupoprodaja ne učine nemarnim o spominjanju Allaha…’ Dok su oni zauzeti u svojim zadacima njihova srca trebaju spominjati Boga. Trgovac u svojoj trgovini, zemljoradnik u svom zemljoradničkom poslu, kralj u svom upravljanju… – ukratko koji god zadatak osoba treba da radi, treba čuvati Boga kao svoj cilj. I da radi šta god želi dok u vidu čuva Njegovu veličanstvenost i Njegovu vlast i držeći se onoga što je On naredio i šta je On zabranio u Svojim naredbama.’ Hazreti Halifatul Mesih je objasnio: ‘..I da čini šta god želi’ znači kad se drži svega ovoga neće imati nikakav drugi put da ga slijedi osim Božijeg.

Obećani Mesija a.s. je dalje rekao: ‘Bojte se Allaha i onda sve radite. Daje li islam učenje da osoba treba napustiti trgovinu i sjediti unaokolo kao nesposobna i radije nego da služi drugima, da im postane teret? Ne, uopće ne! Zapravo je grijeh biti nemaran. Kako takva osoba može služiti Bogu i Njegovoj vjeri i obezbjediti sredstva za svoju porodicu koja mu je od Boga povjerena? Uvijek trebate pamtiti da sigurno nije volja Svemogućeg Allaha da potpuno napustimo svijet, zapravo je Njegova volja: ‘Zaista, uspjet će samo  onaj ko nju (bogobojaznost) poveća…’ (91:10) Samo oni uspijevaju koji sebe čuvaju očišćenim. Očistite sebe na takav način da vas ove (svjetovne) stvari ne učine nemarnim i onda će vaš svijet postati potčinjen vjeri.  Čovjek nije stvoren za svijet. Ako je srce čisto i ako je čovjek uvijek željan i revan da zadovolji Allaha, onda svijet također postaje Halal za tu osobu. Djela se sude po motivu.’

Ovo je uvjet koji svaki Ahmadi musliman treba usaditi. Kad dajemo zavjet da ćemo dati prednost vjeri nad svjetskim stvarima, to znači da će naše svjetovne stvari biti potčinjene vjeri. Sretni su oni među nama koji imaju ovo mišljenje i žive svoj život po tome. Davanje zavjeta bai’ata i izgradnja džamije neće biti ni od kakve koristi bez toga i ova đelsa (Novog Zelanda) koja se održava također neće biti od koristi zato što to nije svjetovno okupljanje. Njen cilj je da steknete vjersko znanje i duhovnu dobrobit. Sa izgradnjom nove džamije trebaju biti usađene čiste promjene više nego ikada prije. To će, ako Bog da, otvoriti nove puteve širenja poruke zato praksa mora biti oblikovana u skladu s tim. Hazreti Halifatul Mesih je skrenuo pažnju džemata Novog Zelanda i pomoćnih organizacija da se ne oslanjaju samo na tradicionalne načine širenja poruke nego da nađu nove načine i sredstva da to izvedu i predstave islam koliko god je moguće. On je rekao da je Maori TV izvještavanje događaja u pogledu prijevoda Časnog Kur’ana  na Maori jeziku bilo povod predstavljanja Džemata i otvaranje džamije će dalje proširiti ovo predstavljanje. Allah je omogućio ove aranžmane i oni se trebaju koristiti za propagiranje islama da se stekne Božije zadovoljstvo. Dok ispunjavate  dužnosti obožavanja Boga također pokazujte visoki moral, ljubav, naklonost i saradnju i tako istinski predstavite islam ljudima ove oblasti i pomognete da se uklone pogrešna shvatanja o islamu. Ako je odlučnost snažna čak i mali džemat može poduzeti ovaj zadatak.

Svuda širom svijeta se preko MTA mogu vidjeti prelijepe džamije Ahmadi muslimana. Oni će također biti zainteresovani za neke činjenice i brojeve o tome. Džamija je nazvana Baitul Muqeet i lokacija se nalazi na zgodnom mjestu blizu željezničke stanice i auto puta. Godine 1999. kupljeno je zemljište manje od dva jutra i ovdje su izgrađene sale koje su korištene kao centar za namaz. U toku putovanja 2006. hazreti Halifatul Mesih je savjetovao proširenje zgrade. Izgradnja je započeta u julu 2012. i završena je u augustu 2013. Džamija ima dva sprata. Minaret je visok 18.5 metara. Lokalna općina smatra da džamija ima kapacitet 600 klanjača ali hazreti Halifatul Mesih je rekao da ona vjerovatno može smjestiti 750 klanjača. Još 300 ljudi može klanjati namaz u staroj zgradi tako da je ukupan broj hiljadu. Priključena je i javna kuhinja. Kao što je tradicija Džemata dati su veliki doprinosi za izgradnju džamije, žene su dale svoj nakit a djeca su dala svoj džeparac. Kažu da u dva maha u toku gradnje na računu Džemata nije bilo fondova na kraju mjeseca a da je radnicima moralo biti plaćeno. Nacionalna Amila i pomoćne organizacije su odmah sakupile 100.000 dolara ili više da se to plati. Božijom milošću neki članovi su žrtvovali više od 100.000 dolara i svako je dao u skladu sa svojim mogućnostima. Džemat Novog Zelanda je mali a troškovi izgradnje su bili ogromni tako da su članovi učinili  izvanredne žrtve. Da Allah uveliko blagoslovi sve one koji su se žrtvovali, one koji nisu mogli dati finansijski dali su svoje vrijeme i uradili su Vaqar e Aml. Da Allah uveća njihovu iskrenost i čuva buduću generaciju povezanu sa Ahmadijatom i uveća njihovu vjeru. Da Allah dadne da oni ispunjavaju dužnosti prema džamiji i da također ispune svoje kuće spominjanjem Boga, da budu puni duha ispunjavanja dužnosti prema ljudima i da budu privučeni širenju poruke stvarnog islama. Kao što je ranije spomenuto ovo su dani đelse Novog Zelanda, zato treba biti posvećena posebna pažnja namazima u toku đelse. Trebate moliti Boga da uzrokuje čiste promjene u svima  nama i da naša srca imaju veći strah od Boga i da čiste promjene postanu dio našeg života i da svi prisutni na đelsi budu primaoci dova Obećanog Mesije a.s. za one koji su prisustvovali đelsi.