Hutbe

Hutba 18. decembar 2015. – Obećani Mesija: uzvišeni položaj Časnog Poslanika s.a.v.s.


Hutba, 18. decembar 2015.

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za bilo kakve greške ili

Hutba je dostupna u audio, video i tekstualnom formatu.

VideoAudioTekst

Nakon što je sve pozdravio sa ‘Assalamo alejkum ve Rahmatullahi’ – neka je mir na vama i Allahova milost, učenja šehadeta i Bismillah i Rahamnirahiim, Huzur (da ga Allah ojača Svojom moćnom pomoći) je proučio suru Al-Fatiha i onda rekao:

Otkad je Obećani Mesija a.s. tvrdio da je Mesija i Mehdi, protivnici Ahmadijata i takozvani islamski učenjaci su iznosili mnoge optužbe i prigovore protiv njega. Ovo je bila i ostala njihova navika. Oni tako zavode obične muslimane ili barem nastavljaju s pokušajem da ih zavedu.

Najveća optužba  koju oni iznose da pokušaju potaknuti muslimane je da Obećani Mesija a.s. (Bože sačuvaj) smatra sebe višim u odnosu na Časnog Poslanika s.a.v.s. Ono što je najgnusnije je da oni smišljaju takve laži i iznose takve lažne izjave s ciljem da postignu svoje opake ciljeve poticanja ljudi da čak idu dotle da izjavljuju da je Obećani Mesija a.s. upotrijebio uznemirujući jezik o Časnom Poslaniku s.a.v.s.

Oni nastavljaju da iznose ove izjave članovima Džemata. Pošteni ljudi uviđaju nakon što pregledaju literaturu Mesije a.s. da su sve ove izjave iznesene samo u svrhu stvaranja nereda.

Huzur a.t.b.a. će se pozvati na nekoliko isječaka iz raznih knjiga Obećanog Mesije a.s. o položaju Časnog Poslanika s.a.v.s. zato što svi ne mogu biti spomenuti u vremenu koje je na raspolaganju.

Huzur a.t.b.a. je izabrao nekoliko isječaka iz raznih knjiga Obećanog Mesije od Barahin-e-Ahmadija do njegove smrti.

Četiri dijela Barahin-e-Ahmadija su bili napisani od 1880 do 1884 i sastavljeni su u Ruhani Khaza’in, tom prvi.

U ovoj knjizi on kaže na jednom mjestu: Sada, pod nebeskim svodom postoji samo jedan Poslanik i samo jedna knjiga, a taj poslanik je Časni Poslanik Muhammed s.a.v.s. koji je viši i uzvišeniji od svih poslanika i savršeniji od svih vjerovjesnika i on je Pečat  poslanika i najbolji od cijelog čovječanstva; slijeđenjem njega čovjek može spoznati Svemogućeg Boga i zastori mraka budu podignuti i, na samom ovom svijetu se pokažu znakovi postizanja spasa. I Časni Kur’an je Knjiga koja sadrži istinu i savršenu uputu kroz koju čovjek može postići istinsko znanje i spoznaju, i srce može biti očišćeno od svih ljudskih nečistoća i čovjek može biti spašen iz zastora neznanja, nemara i sumnje, da ga osposobi da postigne stepen sigurnosti vjere.

Iz ovog isječka veličanstvenost Časnog Poslanika s.a.v.s. i veličanstvenost Časnog Kur’ana postaju očiti.

Onda u istoj knjizi, Braheen e Ahmadija, Obećani Mesija a.s. kaže: I ovaj ponizni rob je također od najnižih robova tog veličanstvenog Poslanika koji je Poglavica i Kruna svih Božijih poslanika.

Onda u 1886, u svojoj knjizi Surma Chashma Arya, Obećani Mesija a.s. kaže:

Božija objava je takvo ogledalo koje pokazuje savršene Božije atribute u  njihovoj čistoći i savršenstvu osobe kojoj je poslana objava.

Ovo znači da stepen do kojeg osoba koja prima objavu ima čisto srce do tog stepena i do položaja Božijeg Poslanika budu objavljeni savršeni atributi Uzvišenog Boga.

I onda Obećani Mesija a.s. dalje kaže da je Bog podario Časnom Poslaniku s.a.v.s. objave najvišeg stepena zato što je on bio veći od svih poslanika. Da je najčišća duša zahtijevala da mu budu objavljene objave najvišeg stepena.

Onda u 1891 u svojoj knjizi Tauzeehi Maraam, Obećani Mesija a.s. je napisao dok je diskutovao o stepenima ljubavi i o bliskom odnosu s Bogom u kontekstu duhovnih nivoa i spominjanjem najviših takvih položaja i rekao:

Ovo najviše stanje bilo je odobreno jednoj i jedinoj osobi u cijelom svijetu- savršenom čovjeku. Jedini on je vrhunac i vrh ljudske izvanrednosti. U njegovoj ličnosti je razvojni krug ljudi potencijano dostigao potpuno savršenstvo. Zaista je on zadnja tačka visokog stepena produžene linije Božijeg stvaranja i čini apsolutni vrhunac svih duhovnih visina. Božija mudrost je započela razvojni proces na najnižem stepenu stvaranja sa najgorim stvorenjima i učinila da postignu najvišu tačku, za koju je drugo ime Muhammed – mir i blagoslov Božiji neka su na njemu. Ime Muhammed znači najviše hvaljen ili onaj koji je vrhovno utjelovljenje sveg savršenstva i izvanrednosti. Baš kao što je unutrašnji duhovni položaj Časnog Poslanika bio izuzetno uzvišen i tako visok i veličanstven, da je odlika objave koja mu je povjerena bila također vrlo visoka. To je isuviše uzvišen položaj za mene ili Mesiju da postigne.

Onda u 1892-1893 u svojoj knjizi koja se nalazi u Ruhani Khazain, tom 5, Ayena Kamalat e islam, Obećani Mesija a.s. kaže o položaju Časnog Poslanika s.a.v.s.:

‘To svjetlo visokog stepena koje je bilo dato savršenom čovjeku nije  se nalazilo u melekima, nije bilo u zvijezdama, niti u mjesecu, niti u suncu, nije bilo u okeanima ni u rijekama, niti u rubinima ili smaragdima, ili safirima ili biserima; ukratko ono nije bilo ni u jednom svjetovnom ili nebeskom predmetu. Ono je bilo samo u savršenom čovjeku i najuzvišenijem i najsavršenijem primjeru u našem učitelju, poglavici poslanika, poglavici svih živih bića, Muhammedu, odabranom a.s. To svjetlo je bilo dato ovom čovjeku i, do nekog stepena svima onima koji odražavaju iste vrline.

I amanetom (povjerenjem) mislilo se na sve one sile i sposobnosti date savršenom čovjeku, mudrost, znanje, njegovo srce, život, sposobnosti, strah, ljubav, čast i strahopoštovanje i ukupnost duhovnih i fizičkih blagoslova koje mu je dao Uzvišeni Allah. I onda Savršeni čovjek, u skladu sa ovim ajetom: Zaista, Allah vam naređuje da povjerenje dajete onima koji imaju pravo na to’ (4:59); vraća cijelo ovo povjerenje natrag Svemogućem Bogu. To jest, postajući potpuno izgubljen u Njemu posvećuje sve to na njegovom putu, kao što smo sve ovo objasnili kad smo diskutovali o stvarnosti i značenju islama.

I ovaj položaj je dat na savršen i potpun način našem učitelju i vodiču, besprijekornom Poslaniku, Istinoljubivom i onom čija istina svjedoči tome, Muhammedu, odabranom s.a.v.s. Kao što Svemogući Bog kaže:

Reci: ‘Moje obožavanje, i moje žrtvovanje, i moj život, i moja smrt su za Allaha, Gospodara svih svjetova. On nema druga. A meni je to naređeno, i ja sam prvi musliman’ (6:163-164)

I (naglasi): ‘Ovo je Pravi moj put. Zato ga slijedite; i ne slijedite druge puteve, da vas oni ne bi vodili dalje od Njegovog puta. Ovo je ono što vam On naređuje, da budete bogobojazni.’ (6:154)Ti reci: ‘Ako volite Allaha, slijedite mene; Allah će vas voljeti i oprostiti vam vaše grijehe. Allah najviše prašta, (i) milostiv je.’ (3:32)

I, ‘ja sam Božijom voljom svu svoju pažnju usmjerio prema Allahovom zadovoljstvu.’ (3:21)

I meni je naređeno da se potpuno pokorim Gospodaru svjetova.’ (40:67)

Onda u 1894 Obećani Mesija a.s. je napisao u svojoj knjizi Nurul Haq, dio I u Ruhani Kahazin, na arapskom:

Blagoslovljen je onaj koji ustaje radi služenja vjere. On ustaje tražeći puteve zasluživanja Allahovog zadovoljstva. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova i mi prizivamo blagoslove i mir na vođu Božijih poslanika.

Onda u tomu III Ruhani Khazain, u Itmamul Hujja, također u 1894, Obećani Mesija a.s. kaže:

Čovjek koji je bio iznad svih, i bio je savršen čovjek, i savršen poslanik, i koji je došao sa punim blagoslovima, kroz kojeg se, zbog njegovog duhovnog dolaska i duhovnog oživljavanja do kojeg je ostvario, pokazao prvi sud i cijeli svemir koji je bio mrtav oživio, taj blagoslovljeni poslanik Khatamul Anbija, vođa odabranih, Khatamul Murseleen, Ponos poslanika bio je Muhammed Mustafa s.a.v.s. O, moj voljeni Bože, pošalji Svoju milost i Svoje blagoslove na ovog voljenog Poslanika koju Ti nikada nisi poslao ni na koga od početka vremena. Da se ovaj veličanstveni poslanik nije pojavio u svijetu onda svi o svim nižim poslanicima u svijetu, kao što su Junuz, Jakub ili Mesija sin Merjemin, ili Malakai, ili Jon, ili Zekerija itd, ne bi imali dokaza u prilog njihove istinitosti, čak i ako su svi bili Božiji miljenici i blizu Njemu i pristali. Ovo je velika naklonost tog poslanika da su oni u svijetu također smatrani istinitim. O Allahu, prospi Svoje blagoslove na Muhammeda i svo njegovo potomstvo i njegove ashabe. I naša zadnja riječ je da sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova.

Onda u 1895, u svojoj knjizi Arya Dharam, Obećani Mesija a.s. kaže:

Protivnici islama se oslanjaju samo na priče i oni kleveću Časnog Poslanika s.a.v.s. Naša srca budu slomljena kad oni iznose lažne izjave protiv Poslanika Muhammeda s.a.v.s. i prosipaju uvrede na njega bazirane na čistim izmišljotinama. Oni ovo kažu o onome o kojem naše konačno istraživanje pokazuje da je najčišći i kojeg mi smatramo da je Pečat poslanika.

Onda u 1897, u svojoj knjizi Siraj e Munir, Obećani Mesija a.s. kaže:

Kad mi pravedno procijenimo, onda od cijelog niza poslanika nalazimo jednog visoke hrabrosti, i živog, i uveliko dragog Bogu, poglavicu poslanika, ponos i kruna Vjerovjesnika, čije je ime Muhammed i Ahmad Muđtaba s.a.v.s. Idući pod njegovom sjenkom za deset dana osoba može steći ono svjetlo koje prije njega nije mogao steći za hiljadu godina.

Onda u 1898, u svojoj knjizi Kitabul Bariyyah, Obećani Mesija a.s. kaže:

Dvije su vrste znakova Obećanog Mesije a.s. Prva vrsta su oni znakovi koji su pokazani na njegovoj ruci ili su bili manifestovani kroz njegovu izgovorenu riječ  ili postupak. Takvih znakova je tri hiljade. I onda su tu ona čuda koja se nastavljaju manifestovati kroz njegove sljedbenike i takvih znakova je stotine hiljada. I ni jedno stoljeće nije prošlo u kojem takvi znakovi nisu bili manifestovani. I u ovoj eri, kroz njegovog poniznog slugu, Bog ponovo pokazuje ove znakove. Kroz ove znakove mi shvatamo da je najveći i naomiljeniji od poslanika Časni Poslanik s.a.v.s. zato što su sljedbenici drugih poslanika sada izgubljeni u mraku i nemaju ništa drugo sa sobom nego samo priče. Ali sljedbenici Časnog Poslanika s.a.v.s. na neprekidan (stalni) način primaju od Svemogućeg Boga svježe znakove. Zato se među ovim ummetom nalazi mnogo takvih pobožnih ljudi koji imaju takvu spoznaju o Bogu da imaju takav stepen sigurnosti u Svemogućeg Boga kao da Ga vide a ljudi drugih poslanika nemaju takav stepen sigurnosti o Svemogućem Bogu. Tako naše duše svjedoče činjenici da je samo islam istinska i ispravna religija. Mi ne vidimo ništa o hazreti Isa (Isusu) a.s. Da Časni Kur’an nije svjedočio njegovoj istinitosti za nas ne bi bilo moguće da ga prihvatimo kao istinskog Božijeg poslanika jer kad religija ne ostane ni s čim drugim osim s pričama, istina o osnivaču te religije ne može biti utvrđena na bazi takvih priča. Razlog za to je da priče koje su stare stotinama godina često u sebi sadrže neistinu – zaista je ovo ono što je više nego vjerovatno pošto je obilje neistina u svijetu. Kako se onda takve priče mogu prihvatiti da su istinite.

Čuda Časnog Poslanika s.a.v.s. nisu samo priče. Poslušnošću Časnom Poslaniku s.a.v.s. mi lično doživljavamo ove znakove i kroz ove blagoslove opažanja i iskustva mi stižemo do potpune sigurnosti. Kako je visok položaj tog savršenog Časnog Poslanika s.a.v.s. čije  poslanstvo uvijek snabdijeva svježe dokaze tragaču, i blagoslovima svjedočenja neprestalnih znakova mi stižemo na stadij gdje vlastitim očima vidimo Svemogućeg Boga, kao da je tu. Prema tome, istinska religija je ona i istinski poslanik je onaj čijem svježem izvoru istinitosti uvijek budemo svjedoci.   Oslanjati se samo na priče koje su predmet svim vrstama izuzetaka ne pristaje mudrom. Stotine ljudi su obožavani u svijetu i u njih ljudi vjeruju na bazi stotina starih priča, ali istina je da je istinski pokazatelj čuda onaj čija rijeka čuda nikada ne presuši. Ta osoba je naš učitelj i vodič Časni Poslanik s.a.v.s.

U svako doba je Svemogući Bog uzdizao nekoga da pokaže znakove tog savršenog i uzvišenog. U ovo doba On je poslao mene sa titulom Obećanog Mesije. Pokazani su znakove s neba i sve vrste izvanrednih događaja se događaju. Svaki tragač za istinom može doći i boraviti uz mene i osvjedočit se u ove znakove, bilo da je kršćanin, Jevrej ili arja.Sve su ovo blagoslovi našeg Časnog Poslanika s.a.v.s.

Onda u 1900, u Arba’in, br. 1 koji se nalazi u tomu XVII Ruhani Khazain, Obećani Mesija a.s. kaže:

Ja vam uistinu kažem da je jedini on savršen čovjek čija predskazanja i prihvatanje dova i izlaganje drugih čuda je nešto što čak i sada tutnji kao okean kroz njegove istinske sljedbenike. Koja druga religija pored islama posjeduje ovu odliku i ovu moć? Gdje su ljudi, i u kojoj zemlji borave, koji se mogu nadmetati sa islamom u stvarima Božijih blagoslova i znakova?

Onda u 1902, u svojoj knjizi Kashti-e-Nuh Obećani Mesija a.s. kaže:

Na licu zemlje nema knjige za čovječanstvo osim Kur’ana. Cijelo čovječanstvo nema nikakvog poslanika i posrednika osim Muhammeda Mustafe (Odabranog) s.a.v.s. Nastojte da uzgajate istinsku ljubav za ovog Poslanika dostojanstva i uzvišenosti i nemojte davati nikome nikakvu vrstu prednosti nad njim, tako da kod Boga budete ubrojani kao oni koji su postigli spas.

Zapamtite da spas nije nešto što će biti manifestovano poslije smrti. Naprotiv, istinski spas pokazuje svoje svjetlo na samom ovom svijetu. Ko je taj koji postiže spas? Takva osoba je onaj ko vjeruje da je Bog istinit i da je Muhammed s.a.v.s. posrednik između Boga i svih njegovih stvorenja i da pod nebesima nema poslanika ravnog njemu u položaju, niti postoji bilo koja knjiga ravna po statusu Časnom Kur’anu. Bog nije želio da bilo ko drugi ostane zauvijek živ osim što ovaj Odabrani Poslanik živi zauvijek.

Onda u 18902, u svojoj knjizi Naseem e Dawat, Obećani Mesija a.s. kaže:

Naša duša i svaki djelić našeg bića padaju na sedždu pred Moćnim, Istinitim i savršenim Bogom iz Čije je ruke nastala svaka duša i svaki djelić stvaranja skupa sa svojim sposobnostima i kroz Čiju potporu je svako biće održavano. Ništa nije izvan Njegovog znanja, izvan Njegove kontrole ili izvan Njegovog stvaranja. Mi prizivamo hiljade blagoslova i mira i milosti na Časnog Poslanika  Muhammeda, odabranog s.a.v.s. kroz kojeg smo spoznali Živog Boga Koji nam daje dokaz Svog postojanja kroz Svoju Riječ.  On nam je kroz izvanredne znakove pokazao Svoje sjajno lice koje posjeduje vječnu i savršenu moć. Mi smo našli Poslanika koji nam je pokazao Boga i mi smo spoznali Boga Koji je stvorio sve kroz Svoju savršenu moć. Kako je uzvišena Njegova moć da ništa nije nastalo bez nje i ništa ne može nastaviti postojati bez  njene pomoći.  Taj naš Bog posjeduje nebrojene blagoslove, nebrojene moći, nebrojene ljepote i dobrotvornosti. Nema drugog boga osim Njega.

Onda je u 1903, u svojoj knjizi Predavanje u Sialkotu, Obećani Mesija a.s. rekao:

Tako da su ove religije patile od ovih bolesti od kojih su neke neizrecive i čak proturječne čistoći ljudskog bića. Svi ovi znakovi su stanja prije islama. Razborita osoba će priznati da su u neko vrijeme prije dolaska islama sve vjere postale izopačene i izgubile su duhovnost.

Prema tome, naš Časni Poslanik je bio veliki Reformator koji je donio natrag na svijet izgubljenu istinu. Nijedan poslanik ne dijeli s našim Poslanikom ovu odliku da je zatekao da je cijeli svijet zakoracio u mrak i on je mrak preokrenuo u svjetlo; niti je on umro dok svi ljudi među kojima se pojavio nisu skinuli ruho širka (pridruživanja partnera s Bogom) i stavili na sebe odijelo Tevhida (Božije Jedinstvenosti). Ne samo to, nego su oni postigli visoke stepene vjere. Oni su pokazali takvu jedinstvenu iskrenost, istinoljubivost i sigurnost kakvi se ne mogu naći nigdje u svijetu. Nijedan Božiji Poslanik nikada nije postigao takvu vrstu i stepen uspjeha osim Časnog Poslanika. Prvi argument u prilog poslanstva Časnog Poslanika je da je on ukrasio svijet svojim prisustvom u vrijeme kad je zakoračio u mrak i imao strašnu potrebu za velikim reformatorom i on nije umro prije nego što je stotine hiljada ljudi napustilo širk i klanjanje idolima i prihvatilo Tevhid i ispravan put. Niko osim Časnog Poslanika nije ostvario ovu veliku reformu. On je poučavao ljudskim vrijednostima ljude koji su bili divljaci i zvjeri.

Drugim riječima, on je preobrazio zvjeri u ljude, ljude u civilizovane ljude i civilizovane ljude u pobožne. On je ubrizgao duhovne odlike u njih i utemeljio njihovu prisnu vezu sa istinskim Bogom.  Oni su bili ubijani na njegovom putu kao koze i gaženi pod nogom kao mravi, ali su se čvrsto držali svoje vjere i nastavili marširati dalje uprkos svake teškoće. Naš Časni Poslanik je nesumnjivo bio drugi Adam odlikom utemeljivanja duhovnosti u svijetu. On je, zapravo, bio istinski Adam jer su kroz njega sve ljudske vrline dostigle svoje savršenstvo, sve sile za dobro postale su aktivne u svojim pojedinačnim sferama i nijedan ogranak ljudske prirode nije ostao besplodan. Konačnost poslanstva u njegovoj osobi sačinjava se ne samo u tome da je on bio  zadnji nego također u činjenici da su sva savršenstva poslanstva dostigla vrhunac u njemu. Pošto je on bio savršena manifestacija Božijih atributa, Zakon koji je donio sadržavao je odlike slave kao i ljepote. Njegova dva imena, Muhammed i Ahmad simbolišu istu stvarnost.  Njegovo univerzalno poslanstvo nije bilo ograničeno nego je od samog početka namijenjeno za cijeli svijet.

Onda u 1905, u svojoj knjizi Braheen e Ahmadija, dio V, Obećani Mesija a.s. kaže:

Neka je hvala Bogu hiljade puta Koji nam je dao religiju, koja je takvo sredstvo sticanja znanja o Bogu i straha od Boga, da nema ravnog ni u kojem dobu. Neka je hiljade blagoslova na ovog beprijekornog Poslanika kroz kojeg smo ušli u ovu vjeru i neka je hiljade Božijih milosti na njegovim ashabima koji su ovu bašču navodnjavali svojom krvlju.

Onda u istoj knjizi obećani Mesija a.s. kaže:

Ista ljepota je bila u Nuhu, zbog koje je, iz poštovanja, Gospodar časti i slave  uništio sve njegove neprijatelje kaznom vode. Onda se pojavio Musa sa istom duhovnom ljepotom, i on je, poslije patnje od nekoliko dana postao povod za uništenje Faraona. Onda se pojavio zadnji od svih, poglavica poslanika i najbolji od ljudi, naš učitelj i vodič Muhammed, odabrani s.a.v.s. i podario duhovnu ljepotu u čiju hvalu je dovoljno proučiti ajet:

‘Tako da je postao (kao da je bio) jedna struna dvaju lukova ili još bliže od tog.’ (53:10)

Ovo znači: Poslanik se približio Bogu i onda se nagnuo prema ljudima i tako u cjelosti ispunio ono što je bila dužnost prema Bogu (što pripada Bogu) i ono što pripada ljudima i pokazao obje vrste duhovne ljepote. Tako da je postao, kao da je bio, jedna struna dvaju lukova ili još bliže od tog. Ovu manifestaciju ljepote nisu prepoznali nečisti i nepobožni ljudi, kao što Allah, Uzvišeni kaže:

‘I ako ih pozovete uputi, oni ne čuju. I ti ih vidiš kao da gledaju prema tebi, ali oni ne vide.’ (7:199)

I na kraju svi takvi ljudi dožive svoje uništenje.

Onda u 1907, u svojoj knjizi Haqiqatul Wahi, Obećani Mesija a.s. kaže:

Ja sam se uvijek čudio kako je bio visok položaj ovog Arapskog Poslanika, čije je ime Muhammed (hiljade blagoslova i selama neka su na njemu). Osoba ne može dostići granicu njegovog visokog položaja i nije dato čovjeku da proračuna ispravno njegovu duhovnu djelotvornost. Žalosno je da njegov položaj nije bio prepoznat kao što je trebao biti. On je bio šampion koji je svijetu vratio nazad Božiju Jedinstvenost koja je nestala sa svijeta; on je volio Boga do krajnosti i njegova duša se topila iz saosjećanja prema ljudima. Zato ga je Bog, koji zna tajne srca, uzdigao iznad svih poslanika i od svih prvih i od zadnjih, i dao mu u toku njegovog života sve što je želio. On je glavno vrelo svake milosti i osoba koja tvrdi bilo kakvu superiornost bez priznavanja njegove milosti nije čovjek nego je potomak šejtana, zato što je Časnom Poslaniku bio dat ključ za svako uzdizanje i njemu je data riznica svakog razumijevanja. Onaj ko ne primi kroz njega zauvijek je lišen. Ja sam ništa i ne posjedujem ništa. Ja bih bio krajnje nezahvalan ako ne bih priznao da sam kroz ovog Poslanika naučio o istinskoj Božijoj Jedinstvenosti.  Mi smo kroz ovog Poslanika i kroz njegovo svjetlo postigli prepoznavanje Živog Boga. Čast razgovora s Bogom, kroz koji smo opazili Njegovo lice, meni je dato kroz ovog Poslanika. Zraka ovog sunca upute pada kao sunčev sjaj na mene i ja ostajem osvijetljen sve dotle dok sam podešen prema tome.

Onda u istoj knjizi Haqiqatul Wahi, Obećani Mesija a.s. kaže:

Svim onim što sam rekao naša svrha je da kažemo da je poklanjanje Svoje ljubavi bilo kome, Uzvišeni Allah za takvu osobu učinio uvjetovanim u slijeđenju Časnog Poslanika. Zato je moje lično iskustvo da slijeđenje Časnog Poslanika s.a.v.s. iskrenim srcem i voljeti ga, na kraju čini osobu Božijim miljenikom. Bog stvara u njegovom srcu goruću vatru za Njegovu Vlastitu ljubav i takva osoba se, povlačeći svoje srce od svega drugog, naklanja prema Bogu i njegova ljubav i želja ostaju samo radi Svemogućeg Boga. Poslije toga na njega pada posebna manifestacija Božije ljubavi, dajući mu punu boju ljubavi i predanosti, gura ga prema samom sebi s velikom silom. Onda on savlada svoje strasti i iz svakog pravca izvanredni radovi Svemogućeg Boga pojavi se znak u njegovu potporu da mu pomognu.

Onda u Haqiqtul Wahi, Obećani Mesija a.s. kaže:

Meni je, samo Božijom milošću, ne na račun bilo kakve vlastite zasluge, bila priznata puna mjera dobrotvornosti koja je prije mene bila data poslanicima i vjerovjesnicima i Božijim odabranicima. Za mene ne bi bilo moguće da mi bude data ova dobrotvornost da nisam slijedio puteve svog učitelja i vodiča, Ponosa poslanika, najboljeg od ljudi, Muhammeda s.a.v.s. Šta god je meni dato, dato mi je zbog ovog slijeđenja i ja znam kroz moje istinito i savršeno znanje da nijedan čovjek ne može steći blizinu Bogu osim kroz slijeđenje Časnog Poslanika niti bilo ko može postići puno razumijevanje o Bogu osim kroz njega. Sada mi dozvolite da također dam na znanje da upravo prva stvar s kojom budete nagrađeni, nakon što se potpuno pokorite naredbama i učenjima Časnog Poslanika s.a.v.s., je da vam bude poklonjeno novo srce koje je uvijek ispravno naklonjeno, to jest, srce koje se ohladilo prema ljubavi o ovom materijalnom svijetu i umjesto toga počinje da žudi za trajnim nebeskim zadovoljstvom. Nakon postizanja ove želje ovo srce je sada spremno da primi onu savršenu i najčišću ljubav – Božiju ljubav. Zbog vaše potpune pokornosti njemu, svi ovi blagoslovi  su vama u nasljedstvo kao njegovo duhovno nasljeđe.

Kao što Allah, Uzvišeni kaže:

Reci. ‘Ako volite Allaha, slijedite mene, Allah će onda vas voljeti i oprostit će vam vaše grijehe.’ (3:32)

Onda u 1908, u svojoj knjizi Chasma-e-Maarifat, Obećani Mesija a.s. kaže:

Bilo je na milione poštenih ljudi u svijetu i bit će ih više u budućnosti, ali mi smo našli najboljeg od njih i najvišeg Božijeg čovjeka, čije je ime Muhammed s.a.v.s.

Allah i Njegovi meleki šalju milost na Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete! I vi prizivajte blagoslove (salavatima) na njega i mnogo ga pozdravljajte selamom. (33:57)

Mi trebamo ostaviti u stranu bilo kakvo spominjanje pobožnih ljudi između onih čije okolnosti nisu bile detaljno opisane u Časnom Kur’anu. Mi ćemo izraziti svoje mišljenje samo u pogledu poslanika koji su spomenuti u Kur’anu kao što su Musa, Davud, Isa i drugi poslanici a.s. Mi pod zakletvom potvrđujemo, pozivajući Allaha za svjedoka, da bi istinitost svih poslanika ostala sumnijiva u našim očima da Časni Poslanik s.a.v.s. nije došao na svijet i da Časni Kur’an nije bio objavljen, i da nismo vidjeli svojim očima blagoslove kojima smo svjedoci. Nikakva stvarnost se ne može dobiti samo iz priča, jer je posve moguće da one nisu istinite i također je moguće da su čuda koja su pripisana poslanicima možda preuveličana jer nikakav znak o njima nije danas vidljiv. Mi čak ne možemo  zasigurno ustanoviti iz knjiga objavljenih u prošlosti da Bog uistinu postoji, ili da On govori čovjeku. Ali kroz dolazak Časnog Poslanika s.a.v.s. sve ove priče su postale stvarne. Mi sada shvatamo ne samo kao izjavu nego kao stvar iskustva, šta razgovor s Bogom znači i kako su Božiji znakovi manifestovani i kako bude odgovoreno na dove. Mi smo sve ovo otkrili slijeđenjem Časnog Poslanika s.a.v.s. i mi smo se osvjedočili u sve ono što drugi ljudi navode kao priče. Mi smo sebe vezali za Poslanika koji nam pokazuje put da spoznamo Boga. Jedan pjesnik je to lijepo kazao:

Muhammed iz Arabije, kralj oba svijeta

Čiji prag čuva Uzvišeni duh

Ja ga ne mogu nazvati Bogom ali kažem

Prepoznati njega je prepoznati Boga.

Kako možemo izraziti svoju zahvalnost Bogu Koji nam je dao dobru sreću da slijedimo Poslanika koji je sunce za duše bogobojaznih kao što je i sunce za tijelo. On se pojavio u doba mraka i svojim svjetlom osvijetlio svijet. On nije bio ni umoran niti iscrpljen dok nije očistio sve dijelove Arabije od pripisivanja partnera s Bogom. On je dokaz svoje vlastite istinitosti jer je njegovo svjetlo prisutno u svako doba i istinska poslušnost njemu očisti osobu kao što čista vidljiva voda rijeke očisti prljavo platno. Ko je nama došao sa iskrenim srcem a da se nije osvjedočio u to svjetlo i ko je kucao iskreno na ta vrata za kojeg ona nisu bila otvorena? Ali žalosno je da većina ljudi više voli niži život i ne želi da to više svjetlo uđe u njih.

Onda u ovoj istoj knjizi Chasma-e-Maarifat, Obećani Mesija kaže:

Vrijedno je razmatranja da li ova slava, ova krasota, ovih hiljade nebeskih znakova i Božijih blagoslova može biti dato lažnom čovjeku. Mi se jako ponosimo činjenicom da je Časnom Poslaniku s.a.v.s. s kojim smo se povezali, bila data velika milost od Boga. On nije Bog, ali kroz njega smo mi spoznali Boga. Njegova religija koja nam je došla je ogledalo Božijih moći. Da nije bilo islama, bilo bi teško u ovo doba da cijenimo šta je poslanstvo i da li su čuda moguća i da li su dio  zakona prirode. Ova zagonetka je bila rješena vječnom milošću tog Poslanika i zbog njega mi ne govorimo samo priče kao drugi nego uživamo potporu Božijeg svjetla i Njegovu nebesku pomoć. Mi nismo u stanju da primjereno izrazimo svoju zahvalnost da nam je Časni Poslanik s.a.v.s. obznanio Boga, Koji  je skriven od drugih, i unutrašnju moć koja je izvan shvatanja drugih, i Gospodara slave.

Zato je stvarni prigovor ovih religijskih učenjaka: zašto je Allah govorio sa Obećanim Mesijom zbog njegove potpune ljubavi i poslušnosti prema Časnom Poslaniku? I zašto ga je On blagoslovio Svojom blizinom? Nije Džemat Ahmadija kriv za ovaj prekršaj nego zapravo ovi takozvani vjerski učenjaci što time zapravo govore da blagoslovi Časnog Poslaika, Bože sačuvaj, više nisu dostupni i da su moći i atributi Allaha, Uzvišenog, sada postali ograničeni. Ako ova optužba pristaje bilo kome ona pristaje  ovim ljudima.

Obećani Mesija a.s. kaže da se Božije moći još nastavljaju.

U Chashma e Maarifat, Obećani Mesija a.s. kaže:

Onda, kad je naš Poslanik s.a.v.s. došao na svijet, u svijetu se dogodila vrlo velika duhovna revolucija i u kratkom vremenu je to ostrvo Arabije, koje nije znalo ništa drugo nego klanjanje idolima postalo ispunjeno Božijom Jedinstvenošću kao more. Čuda i znakovi koje je Uzvišeni Allah dao našem učitelju i vodiču, Časnom Poslaniku s.a.v.s. nisu ograničena na njegovo vrijeme nego će se nastaviti do Sudnjeg dana.

U prošlim vremenima, ni jedan poslanik nije bio uključen među sljedbenike drugog poslanika, iako je on pomagao vjeru prethodnog poslanika i vjerovao u njega ali Časnom Poslaniku s.a.v.s. je data ova posebna čast da je on Khatam-ul Anbija; prvo zato što je postigao najvišu tačku svih izvanrednosti poslanstva i drugo zato što poslije njega neće biti poslanika koji će donijeti zakon niti bilo kojeg poslanika koji nije njegov sljedbenik. Svako ko je počašćen razgovorom s Bogom, postiže to kroz njegovu milost i kroz njegovo posredstvo i da je poznat kao njegov sljedbenik a ne kao direktan poslanik.

On je prihvaćen do takvog stepena da danas minimalno 200 miliona ljudi svakog položaja su muslimani i stoje pred njim kao njegove sluge. (Huzur Aqdas je objasnio da su ovo brojevi u vrijeme Obećanog Mesije a.s.) Veliki i moćni kraljevi koji su osvojili dio svijeta pali su pred njegovim stopama  kao ponizne sluge. Čak i danas muslimanski kraljevi sebe smatraju poniznim slugama i spuštaju se sa svog prijestolja na spominjanje njegovog imena.

Muslimani širom svijeta osjećaju veliki ponos u pridruživanju sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. Da mi nismo bili vjernici Mesije a.s. mi ne bi razumjeli zapletene detalje položaja Časnog Poslanika s.a.v.s.

Neki iznose da je Mesija a.s. promijenio svoje vjerovanje tokom vremena. Huzur a.t.b.a. je predstavio isječke od početka ove tvrdnje do njegove smrti. Svi predstavljeni isječci pokazuju dosljednost. Ako se Obećani Mesija a.s. na sebe pozivao kao na poslanika to je bilo kao sljedbenik Poslanika.

Da Allah spasi muslimane iz  okova takozvanih učenjaka. Da ih Allah osposobi da prihvate Obećanog Mesiju a.s.  zato što je to jedini put da muslimani ponovo budu u stanju da utemelje svoje poštovanje i čast u svijetu. Da Allah također osposobi nas da čitamo i razumijemo literaturu Obećanog Mesije a.s.

Da nas Allah osposobi da kako treba razumijemo potrebni domašaj Časnog Poslanika s.a.v.s. Amiin.

Sva hvala pripada Allahu. Mi Njega hvalimo i mi njega molimo za pomoć i tražimo Njegovu zaštitu, mi se Njemu povjeravamo, mi samo Njemu vjerujemo i tražimo zaštitu protiv zala. Koga god On uputi na Pravi put niko ga ne može zavesti. On je Jedan i nema druga. Mi svjedočimo da je Muhammed Njegov rob i Poslanik. O robovi Allahovi! Da Allah bude milostiv prema vama. Zaista Allah vam naređuje da postupate pravedno. Zabranjujte zlo koje činite sebi i zla koja utiču na druge. On vas upozorava da ne budete nemarni. Sjećajte se Allaha i On će se sjećati vas. Pozivajte ga i On će odgovoriti vašem pozivu. Zaista je spominjanje Allaha najveća vrlina.