Hazreti Muhammed s.a.v.s.


 

Naš poslanik Hazreti Muhammed s.a.v.s.  bio rođen u Meki u augustu 570 godine A.D. Bilo mu je dato ime Muhammed, što znači hvaljeni. Kad je Poslaniku bilo preko trideset godina, ljubav prema Bogu ga je sve više obuzimala. Buneći se protiv mnogoboštva i mnogih poroka ljudi Meke, on je odabrao da redovito razmišlja u dvije ili tri milje udaljenoj pećini. Kad mu je bilo četrdeset godina primio je svoju prvu objavu. U njima, prvim ajetima Kur’ana (96:2-6), bilo mu je naređeno da proglasi ime Jednog Boga, Koji je stvorio čovjeka i zasijao sjeme Svoje ljubavi i ljubavi drugih ljudi u njegovu prirodu; i bilo je pretskazano da će svijet biti učen svakoj vrsti znanja kroz olovku. Ovi ajeti čine sažet prikaz Kur’ana.

Uistinu vam je došao Poslanik od vas; njega žalosti to da ćete upasti u nevolju; on žudi za vama (tražeći dobrotu); (i) vjernicima (je) samilostan, milostiv.

(Sura 9:128)

A Mi tebe nismo poslali osim kao milost svim svjetovima.

(Sura 9:128)

Zaista vam je u poslaniku lijep primjer, za onog ko se nada Allahu i Sudnjem danu i ko Allaha mnogo spominje.

(Sura 33:22)

Muhammed nije otac nijednog od vas ljudi, nego Allahov Poslanik i pečat Vjerovjesnika; a Allah ima dobro znanje o svim stvarima.

(Sura 33:41)

O Vjerovjesniče, Mi smo tebe poslali kao svjedoka, i donosioca radosnih vijesti, i kao onog koji upozorava,

(Sura 33:46)

i kao onog koji poziva Allahu po Njegovoj naredbi, i kao blistavo sunce.

(Sura 33:47)

Allah i Njegovi meleki šalju milost na Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete! I vi prizivajte milost (salavatima) na njega i mnogo ga pozdravljajte selamom.

(Sura 33:57)

On je Taj koji je poslao Poslanika Svog sa Uputom i Vjerom istinitom, da On učini da ona prevlada nad svim vjerama. A dovoljan je Allah Svjedok.

(Sura 48:29)

I ti nesumnjivo posjeduješ visoke moralne odlike.

(Sura 68:05)

 

Poslušajte salavate Časnog Poslanika: