Hutbe

Hutba 05. 06. 2009. – Ajetul Kursija (ajet 526) iz sure Al Bakara


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

“Allah je – nema boga osim Njega – vjeèno `ivi, Samouzdr`avani,
Sveodr`avajuæi. Ne obuzima Ga drijeme`, niti san. Za Njega je što je
na nebesima i na Zemlji. Ko je taj ko æe posredovati kod Njega osim
po Njegovom odobrenju? On zna šta je pred njima i šta je iza njih;
a oni ne obuhvataju ništa od Njegovog znanja osim onoga što On
`eli. Njegovo kraljevstvo obuhvata nebesa i Zemlju; i njihovo èuvanje
Ga ne umara; i On je veoma Uzvišeni, Veliki.”
Hadis navodi da je Èasni Poslanik s.a.v.s. rekao da sve ima svoj
vrhunac i da je sura Al Bakara vrhunac Kur’ana i da ima ajet koji je
poglavica svih ajeta – a to je Ajetul Kursiju. Drugi hadis navodi da je
Èasni Poslanik s.a.v.s. rekao da ako osoba uèi deset ajeta sure Al Bakara
prije odlaska na spavanje šejtan ne posjeæuje njegovu kuæu do jutra a
jedan od tih ajeta je Ajetul Kursiju.
44
Huzur je objasnio da ovo ne iziskuje da je tek uèenje deset ajeta to
što se tra‘i. Ovo zapravo znaèi da ih osoba uèi pa‘ljivo i s razmišljanjem,
analizira sebe, ocjenjujuæi koliko ih je stavila u praksu i onda se zavjetuje
da pravi pobo‘ne promjene u sebi. Ovo je to što æe šejtana dr‘ati u
škripcu. Huzur je rekao deset ajeta citiranih u hadisu ukljuèuju prva
èetiri ajeta sure Al Bakare. Ovi ajeti ilustruju pobo‘an i praktièan ‘ivot
vjernika, onda, tu je ajet Ajetul Kursiju i dva od njegovih graniènih ajeta
koji citiraju Bo‘ije atribute i konaèno zadnja tri ajeta sure Al Bakara.
Huzur je rekao da, premda æe njegovo izlaganje u današnjoj hudbi biti
o Ajetul Kursiju, on æe proèitati isjeèak objašnjenja Obeæanog Mesije
a.s. koji objašnjavaju prva èetiri ajeta sure Al Bakara. (Ispod je objavljeni
prijevod isjeèka koji je Huzur proèitao).
“Osoba treba da se zamisli nad prvim ajetom to jest nad: Ja sam Allah
Sveznajuæi. Ovo je savršena Knjiga. Nema sumnje u nju. To je uputa za
bogobojazne. Zapazit æete kako je krasno, i prelijepo, i jezgrovito Svemoguæi
Bog je obezbjedio odgovor podignutom prigovoru.
Prvo pozivanje je napravljeno prema Autoru Èasnog Kur’ana i ukazano
je na Njegovu velièanstvenost (Velièinu) i Velièanstvo. Reèeno je: Ja sam
Allah Sveznajuæi; to jest: Ja, Koji sam Sveznajuæi i Sve-mudri Èije znanje
nema premca (neuporedivo) znanjem bilo koga drugog, objavljujem ovu
Knjigu. Onda se poziva na velièanstvenost Èasnog Kur’ana i reèeno je:
Ovo je savršena Knjiga; to jest, ovo je velièanstvena i uzvišena Knjiga koja
potièe iz Bo‘ijeg znanja. Ona je utemeljena u pogledu toga da je njen izvor
i vrelo Vjeèno Biæe Sve-mudrog. Pozivajuæi se na nju kao Knjigu, Svemoguæi
Bog je ukazao na to da ova Knjiga potièe iz znanja onog Boæa sa visokim
atributima, Koje je Bez Premca, i Nema Ravnog, i Èije su savršeno znanje
i najmanje zagonetke daleko od granica ljudskog vida.
Onda je reèeno da je tijelo Kur’ana tako dobro promišljeno (prosuðeno)
da u njoj nema nikakvog prostora ostavljenog za bilo kakvu vrstu sumnje,
znaèeæi da ona nije, kao druge knjige tek prièa ili povijest (historija), nego
je kombinacija ubjedljivih argumenata i razumnog zakljuèivanja, i izla‘e
jasne dokaze svojih ciljeva i svrhi, i u sebi je èudo koje djeluje kao oštra
sablja za uklanjanje dvojbi i sumnjièenja, i ne ostavlja stvar prepoznavanja
Boga na stadiju zasnovanom na pretpostavci da On treba biti (postojati),
nego stvar vodi do sigurnosti o tome da On jeste (postoji).
Uprkos velièanstvenosti ovih svrhi koje se uveliko bave djelotvorstvom i
reformom, on nastavlja da definiše (odreðuje) èetvrtu svrhu koja je njezin
45
krajnji cilj, a to je obezbjeðivanje upute za bogobojazne. Ona najavljuje
da je ova Knjiga bila objavljena za uputu onih koji, zbog njihove èiste
unutrašnjosti, i zdravog razuma, i èvrste inteligencije, i ‘elje za traganjem
za istinom, i ispravnih motiva, æe, na kraju, stiæi na visoki stepen vjere i
prepoznavanja Boga i savršene bogobojaznosti.” (Knjiga: ’Bit islama’, tom
I, str. 397-399).
Huzur je rekao ako se ova èetiri aspekta imaju u vidu dok uèimo
Èasni Kur’an i dok smo u stanju iskrenog vjerovanja, osoba bude upuæena
ka uvidu i shvatanju Boga.
Vraæajuæi se na predmet Ajetul Kursiju Huzur je rekao da je bazirana
na sve-ukljuèenim Bo‘ijim atributima i poèinje sa Njegovim Imenom,
’Allah – nema boga osim Njega.’ Obeæani Mesija a.s. je rekao da je Allah
lièno ime Bo‘ije i kad osoba ima punu vjeru u Njegove neogranièene
moæi jedino onda æe Ga stalno spominjati. Huzur je rekao da èovjek
bude ukljuèen u mnoga zla ili je nemaran o Bo‘ijim naredbama, nehatan
je u plaæanju duga prema Allahu i du‘nosti prema ljudima zato što ne
spominje Boga stalno i zaboravlja da On svakog momenta gleda nad
nama svima. Obeæani Mesija a.s. je rekao da mu se Bog obratio i
obavijestio ga je da njegova Zajednica zna da su oni èija je vjera slobodna
od svih ovosvjetskih kvarenja (krivotvorenja), koji nisu izlo‘eni bilo
kakvom stepenu neposlušnosti – vrsta ljudi koje Bog voli i oni su ti koji
su istiniti. Huzur je rekao da ovo treba biti najmanje za èim treba da
te‘imo. Ovaj ajet iznosi da se èovjek jedino treba okrenuti Bogu, Koji je
jedini vrijedan obo‘avanja, Gospodar je svih moæi i tako vrijedan
obo‘avanja. Okretanje Njemu osposobljava nas da budemo primaoci
blagoslova na ovom svijetu kao i na Buduæem. Huzur je rekao ovaj svijet
ima zamjenu za sve ali ne postoji zamjena za Njega. Zar onda nije glupo
da Ga napustimo? Ateista mo‘da ka‘e da, pošto on ne vjeruje zašto da
se okreæe Bogu; ali je nesreæa ako musliman, nakon što je proglasio
‘nema boga osim Allaha’, daje prednost ovosvjetskim stvarima. Obeæani
Mesija a.s. je rekao da je Bog bez ikakvog partnera zato što, da ovo nije
tako neprijatelj bi imao potencijal da Ga nadvlada i u takvom stanju bi
ugled (polo‘aj) i istaknutost Boga bili u opasnosti. Niko drugi do On
nije vrijedan obo‘avanja oznaèava da je On savršen Bog Èiji atributi su
vrhunski izvanredni i uzvišeni. Ako zamislimo najizvanrednije atribute,
onda ovi pripadaju Njemu. On je Najuzvišeniji, i niko ne mo‘e biti viši
i više izvanredan od Njega.
46
Huzur je rekao u našem svakodnevnom ‘ivotu, mi griješimo
nenamjerno i nesvjesno pripisujemo partnere Bogu i tako zaboravljamo
da je jedino On naš Gospodar. Da nas Allah prekrije Svojom milošæu i
oprostom. Molitva: ’Nema boga osim Tebe, Svet si Ti. Zaista, ja sam meðu
griješnicima’ (21:88) je najznaèajnija molitva da nas uputi prema
razumijevanju koncepta ’Allah – nema boga osim Njega’.
Ajetul Kursiju zatim navodi: ’‘vjeèno `ivi, Samouzdr`avani,
Sveodr`avajuæi.’ Huzur je rekao `ivi Bog takoðer odr`ava sav `ivot oko
nas. Obeæani Mesija a.s. je rekao da je svakoj pojedinoj osobi koju vidimo,
Bog dao `ivot i da On uzdr`ava svaku stvar koju opa`amo oko sebe.
Ovo je uvjerenje za istinske vjernike da je njihova vjeènost u pristajanju
uz `ivog Boga radije nego da se u teškim okolnostima oslanjaju na bilo
koja ovosvjetska sredstva. U Èasnom Kur’anu je reèeno: ’I ti se uzdaj u
Onog `ivog, koji ne umire, i velièaj (Ga), zahvaljujuæi Mu se…’ (25:59).
Istinski vjernik ne sumnja u bilo koji Bo`iji atribut kad se suoèi sa
teškoæama, radije ga nedaæe èine da se dalje okrene ’`ivom,
Samouzdr`avajuæem, Sveodr`avajuæem’ Bogu.
Ovaj ajet nastavlja da iznosi: ’Ne obuzima ga drijeme` niti san.’ Huzur
je objasnio da istinski vjernik nikada ne mo`e predoèiti da bi se Bog Èiji
su atributi neogranièeni ikada umorio ili bio nepa`ljiv. Nemoguæe je za
Njega da ne vodi raèuna o `ivotima Svojih robova. Zaista, u skladu sa
zakonima prirode i vrlinom Njegovih drugih atributa, On ponekad stavlja
Svoje robove kroz kušnje ali On takoðer proglašava da je istinski `ivot
`ivot Njegovih robova.
Ajetul Kursiju tvrdi da: ’Njemu pripada šta god je na nebesima i šta
god je na Zemlji’, Huzur je objasnio da ovo znaèi da niko ne treba da
bude u sumnji da æe Bog i Njegovi Vjerovjesnici biti pobjednici. Huzur
je rekao da iz ovosvjetske perspektive ovo izgleda nevjerovatno ili u
dalekoj i udaljenoj buduænosti. Meðutim, kad je On rekao Svom
Poslaniku s.a.v.s.: “Allah je odredio: ’Sigurno æemo Ja i Moji poslanici
nadvladati…” (58:22) On je to ispunio uprkos nemoguæim okolnostima.
Slièno, kad je On obeæao Obeæanom Mesiji a.s. On æe ispuniti Svoju
rijeè, zaista, On je ispunjava. Premda neko zamišlja da æe se takva
pobjeda vjerovatno dogoditi u udaljenoj buduænosti no Bog proglašava
da je u Njegovom posjedstvu i kontroli što god je na nebesima i na
Zemlji, On gleda na sve, `ivot i smrt su u Njegovim rukama, oèite i
skrivene riznice zemlje su u Njegovim rukama. Kad je On jednom odluèio
47
da æe zajednica Njegovih poslanika biti pobjednièka niko to ne mo`e
odvratiti; bile to ovosvjetske moæi ili takozvani bajraktari religije.
Meðutim, vjernicima je uèinjeno jasnim od poèetka da æe ova pobjeda
biti za one koji imaju èvrstu i potpunu vjeru u Boga Koji je Gospodar
svih atributa i onih koji Njega obo`avaju. Huzur je rekao da je neophodno
da svaki Ahmadi musliman u potpunosti ovo razumije.
Ajatul Kursiju nastavlja da iznosi: ’Ko je taj ko æe posredovati kod
Njega osim po Njegovom odobrenju?’ Nikakvo posredovanje, bez Bo`ijeg
ovlaštenja, neæe biti od koristi u Njegovom prisustvu. Èasni Poslanik
s.a.v.s. æe imati Bo`ije odobrenje da posreduje. Obeæani Mesija a.s. je
rekao da je Èasni Poslanik s.a.v.s. bio istinski posrednik koji je svoj narod
oslobodio od svih vrsta poroka i uèinio ih narodom visokog standarda.
Nikada ne treba da pretpostavite da posredovanje nema zasluge
(vrijednosti). Posredovanje je istinitost; ono omoguæava da se sebiène
strasti ohlade, odstranjuje (uklanja) `ivot grijeha i upuæuje osobu na
pobo`nost. Posredovanje ne èini nedjelotvornim (uzaludnim) neèija
djela, radije nadahnjuje dobra djela. Posredovanje Èasnog Poslanika
s.a.v.s. zapoèinje u ovom `ivotu i uvjetovano je dobrim djelima. Ono se
ne sla`e sa filozofijom iskupljenja; iskupljenje unapreðuje èinjenje zla
dok posredovanje vodi osobu dobrim djelima. Obeæani Mesija a.s. je
rekao da su mnogi plemeniti èlanovi njegove zajednice bili dobro
upoznati da su njegovim posredovanjem mnogima bile olakšane patnje
i teškoæe.
Huzur je rekao sa navoðenjem posredovanja, Bog je takoðer uèinio
jasnim da ’On zna šta je prije njih i šta je iza njih;’ tako oni koji su
otvoreno upleteni u grijehe neæe biti blagoslovljeni ovim posredovanjem
na ovom svijetu ili ahiretu. Ajetul Kursiju onda iznosi: ’a oni ne
obuhvataju ništa od Njegovog znanja osim onog što On `eli.’ Huzur je
rekao da je Èasni Poslanik s.a.v.s. bio Bo`iji miljenik i bilo mu je dato
najviše znanja. Njemu su bile date vijesti o vremenima koja æe doæi, bilo
je mnogo stvari koje je on znao i njegovi ashabi nisu bili upoznati o
njima. Meðutim, èak znanje njemu dato je bilo nepotpuno i niko ne
mo`e doseæi Bo`ije znanje. Huzur je rekao da su nauèna dostignuæa
svjedoèenje da Bog pokazuje nove puteve onima koji tra`e i tragaju.
Isto tako postoje duhovni stepeni obuhvatanja neogranièenog znanja.
Niko ne mo`e shvatiti svemir koji se obræe ili porijeklo svemira. Kad On
hoæe, Bog prenosi neko znanje nekim ljudima. Ovo treba da ih inspiriše
da se okrenu prema Njemu.
48
Ovaj ajet onda iznosi: ’Njegovo kraljevstvo obuhvata nebesa i zemlju;’
Huzur je rekao da je Bo`ije podruèje (vlast) raširena svuda i On je Onaj
Koji je dao `ivot svemu i Koji daje znanje. On daje znanje u skladu sa
napretkom i napravljenim razvojem i koliko On hoæe. Zbog toga je On
jedini vrijedan obo`avanja. Ne samo da se Njegova vlast širi svuda
nebesima i Zemljom On je takoðer preuzeo odgovornost njihovog
èuvanja i On se nikada ne umara ovim. Huzur je rekao da èovjek mo`e
probati i tra`iti nadaleko i naširoko mahane u Njegovm stvaranju,
nastojati opet i opet – mo`e istrošiti svoje napore ali neæe naæi pogreške
u Bo`ijem stvaranju. Huzur je rekao: zar nas ovo sve ne vodi da se
okrenemo Njemu i da se ne bunimo (ustajemo) protiv Njega? Ajetul
Kursiju tako zakljuèuje: ’i On je veoma Uzvišen, Veliki.’ On je upravljao
ovim sistemom stvaranja od samog poèetka i ne treba nikakvog
pomagaèa za to. Bog islama je Gospodar svih atributa i sigurno jedini
vrijedan obo`avanja. Da nam Bog pokloni uvid i shvatanje da se uvijek
okreæemo Njemu i budemo meðu Njegovim obo`avateljima i nastavimo
da izvlaèimo dobrotvornost iz odlika (odliènosti) Njegovih atributa
imajuæi dobro razumijevanje o njima.
Zatim je Huzur rekao da æe klanjati d‘enazu u odsustvu poslije d‘ume.
Laeek Ahmad Tarik sahib iz Feislabada, Pakistan bio je ubijen od
ekstremista 28. maja. Bilo mu je 54 godine i bio je muusi. Jedan od
njegove braæe ‘ivi u VB i rekao je Huzuru da kad je nazvao njihovu
majku nije mogao kontrolisati svoje emocije ali ga je stara majka utješila
govoreæi da je bila ponosna da je sada majka šehida. Huzur je rekao da
su takve majke u zajednici Obeæanog Mesije a.s. èija vjera podsjeæa na
rani islam. Huzur je èinio dovu za uzvišeni polo‘aj ubijenog i ustrajnost
za njegovu porodicu.
Ghulam Mustafa sahib iz Lahora, Pakistan bio je pomoænik zamjenika
inspektora policije i bio je ubijen u bombi koja je eksplodirala u Lahoru,
kojoj je bila meta policijska stanica. Mumtaz Begum sahiba je umrla 30.
maja u Chennaju, Indija. Ovdje raste opozicija protiv Zajednice. U toku
njene sahrane na groblju koje je Zajednica koristila prošlih trideset
godina, neke hod‘e su stigle i protestvovali tako da se nije mogla nastaviti
sahrana pošto je ovo bilo muslimansko groblje. Meðutim, sahrana se
obavila, ali poslije toga su hod‘e iskopale tijelo i stavili ga na stranu
dok je policija jednostavno gledala. Kasnije je tijelo bilo sahranjeno u
drugom groblju uz pomoæ policije. Huzur je rekao hod‘e ove oblasti su
isti kao oni koji su osramili islam širom svijeta. Mubaraka Begum sahiba
49
iz Khariana, Pakistan, nedavno je umrla. Ona je bila majka Chaudri
Munir Ahmad sahiba koji vodi MTA u USA. Konaèno je Huzur spomenuo
Jaffar Ahmad Khan sahiba, koji je bio mentalno svjestan uprkos toga
što je bio fizièki onesposobljen. On je bio muusi i sin Huzurove tetke po
ocu. Bio unuk Sahibzade Hafiz Begum sahibe kao i hazreti Mirze Sharif
Ahmada. Da mu Allah pokloni oprost i uzvisi njegov polo‘aj u D‘ennetu.