Hutbe

Hutba 24. 07. 2009. – Đelsa salana UK


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je rekao: danas zapoèinje ðelsa slana UK d‘emata i ovo je u
nekim pogledima internacionalna i mo‘e biti nazvana internacionalnom
ðelsom zbog prisustva Halife vremena. Ahmadi muslimani iz raznih
zemalja, i gosti, dolaze u velikom broju, koliko god ih mogu sebi priuštiti
da doðu ali takoðer i gosti koji nisu Ahmadi muslimani, koji smatraju
da je Ahmadijat drugaèiji od ostalih muslimana, dolaze iz raznih dijelova
svijeta i drugih religijskih organizacija i odr‘avaju kontakt jer smatraju
da je ovaj D‘emat drugaèiji od ostalih muslimana i izra‘avaju svoje
najbolje ‘elje i èitaju svoje poruke ovdje. Prilièan broj osim iz Afrike
dolaze iz drugih zemalja i kao što ja uvijek spomenem tako æu i ove
godine reæi neke upute i domaæinima i gostima. Ja ‘elim da obavijestim
i skrenem pa‘nju Ahmadi muslimana ali danas takoðer ‘elim da se
obratim i gostima. Što se tièe du‘nosti ja sam veæ dao neke upute u
svjetlu izreka Èasnog poslanika s.a.v.s. i uputa Obeæanog Mesije a.s. i u
tom pogledu ja sam veæ rekao nekoliko stvari. Danas su tu neke druge
stvari koje treba da ka‘em što se tièe domaæina i što se tièe gostiju. Kao
što sam rekao ovo je internacionalna ðelsa i stekla je takve dimenzije, i
ogroman broj ljudi koji nisu Ahmadi muslimani a koji imaju dobra
osjeæanja o D‘ematu takoðer dolaze i uèestvuju u programu, i u skladu
s programom oni uèestvuju u toku sva tri dana. I onda imaomo komšije
od kojih nas neki i sad broje kao obiène muslimane o kojima vlada opæe
mišljenje da su ekstremisti. I zbog toga je, po njihovom mišljenju ovaj
nered u svijetu – zbog njih. Kad god ja nalazim vremena opæenito na
njihovim skupovim ja nastojim da uklonim ova nerazumijevanja i ka‘em
da uèenje islama nije uèenje ekstremizma. Uèenje islama je uèenje ljubavi
i pomirenja. I nama je hazreti Obeæani Mesija a.s., objašnjavajuæi ljepotu
ovog uèenja u ovo doba predstavio svu njegovu ljepotu. U pogledu ovoga
19
ja æu spomenuti onima koji imaju pogrešan dojam o islamskim uèenjima,
i ‘elim da to napomenem u rijeèima Obeæanog Mesije a.s., u kojima je
uèenje islama bilo osvijetljeno. On ka‘e da je vrlo va‘an princip da
islam istièe dobra moral, pravdu i istinitost; mi vjerujemo da su svi
poslanici koji su došli na ovaj svijet bili istinski poslanici bilo da su se
pojavili u Indiji, Perziji ili nekoj drugoj zemlji. Na milone je ljudi koji
imaju veliko poštovanje prema ovim ljudima i bio je utemeljen korijen
njihove religije i njihova se religija nastavila tokom mnogih stoljeæa.
Ovo je princip kojem nas uèi Èasni Kur’an i prema ovome mi imamo
veliko poštovanje za sve osnivaèe ovih religija. Bilo da su osnivaèi
hinduizma ili Perzijci ili kineski ili jevrejski ljudi ili kršæani, mi ih jako
poštujem. Islam je tako èista religija mira da nikada nije napala bilo
koju drugu religiju i Èasni Kur’an je takva knjiga èije uèenje je polo‘ilo
temelje mira meðu razlièitim religijama, i uèi nas poštovanju i utemeljuje
njihovu istinitost. Uèenje koje stièemo Èasnim Kur’anom, je uèenje koje
pouèava: O vi muslimani!, recite: mi vjerujemo u sve Poslanike svijeta i ne
pravimo razlike meðu njima vjerujuæi u neke a odbijanjem drugih. Ovaj
ajet je iz sure Al Imran. Tako se stvara atmosfera ljubavi i naklonosti
kad vlada poštovanje prema starješinama drugog naroda, prema onim
ljudima koji su poslani od Allaha d‘.š. i koji to tvrde, i ljudi koji u njih
vjeruju,vjeruju da su oni bili odabrani od Boga, i oni èine zajednicu
koja ih slijedi – mi treba da ih sve poštujemo. Tako, kad islam ima ovo
uèenje, reæi za islam da je religija ekstremizma i terorizma je zapravo
imati bolesno osjeæanje u pogledu ovih ljudi- a nalaziti greške kod ovih
ljudi je zapravo stvaranje nereda i èinjenje nepravde. Ja ‘elim da ka‘em
komšijama – oni su nekad ovdje a nekad su njihovi predstavnici ovdjemo‘da
æe ova poruka stiæi do njih, da sve vrste nerazumijevanja o nama
trebaju biti uklonjene iz njihovih srca. Što se tièe nas nama je nareðeno
da ne trebamo imati nikakvo loše osjeæanje o bilo kome. U islamu je
poštvanje prema komšiji tako mnogo naglašeno i isticano, i njihova prava
su toliko naglašavana da su drugovi Èasnog Poslanika jednom smatrali
da æe mo‘da komšije biti uèinjene sudionicima u njihovm nasljeðu. Zato
neka oni ljudi koji imaju neku rezervisanost prema nama budu sigurni
na ovoj zemlji kojoj je bilo dato ime Bašæa Mehdija, da smo mi ovdje
došli da zasadimo mladicu upute sa ljubavlju i naklonošæu, mi smo došli
da navodnjavamo ovu mladicu ljubavi i naklonosti ovdje.
Uz to tu je ogroman broj ljudi koji su prema nama vrlo ljubazni i od
pomoæi, i uvijek su spremni da nam daju svaku podršku. Ja sam zahvalan
20
svim takvim ljudima. U ovo doba postoje izvjesni problemi i veliki broj
takvih ljudi, su nam mnogo pomogli i izrazili svoje mišljenje nama prilog
da odr‘imo ðelsu; svi Ahmadi trebaju biti krajnje zahvalni svim ovim
ljudima. I drugo ja ‘elim reæi našim dragim prijateljima, onima koji
imaju neku rezervisanost o nama, ja ‘elim da ka‘em svim ovim ljudima
kao što sam spomenuo da uèenje islama uèi da treba da pokazujemo
veliko poštovanje za sve religije. To je uèenje islama. I zbog naše vjere
mi poštujemo sve poslanike ali kad o našem Poslaniku, Èasnom uèitelju
Muhammedu s.a.v.s., kad se o njemu na zapadu objavljuje vrlo prljava
literatura veliki dio muslimana pokazuju reakciju na to i oni muslimani
koji nisu dio Ahmadija d‘emata i lišeni su blagoslova hilafeta, njihova
reakcija zbog nedostatka upute je takva da daje ukus ekstremizma; no
što se tièe Ahmadija zajednice mi takoðer pokazujemo svoju reakciju
ali naša reakcija je u svjetlu prelijepog uèenja islama i u svjetlu
plemenitog uzora Èasnog Pslanika s.a.v.s. i mi to pokazujemi cijelom
svijetu. To je naèin na koji mi pokazujemo svoju reakciju. Zato, zbog
pogrešne reakcije drugih muslimana, neki ljudi, tzv pisci koji na zapadu
pišu ove prljave knjige nastoje da pobude emocije ljudi i kad god ja ovo
spomenem u raznim krugovima društva oni se uvijek sla‘u samnom u
tome da, s ciljem da utemeljimo mir i poveæamo ljubav i naklonost u
društvu moramo voditi brigu o osjeæajima jedni drugih. Zbog toga one
naše komšije koji imaju pogrešno razumijevanje i pogrešno shvatanje o
nama treba da uzmu u obzir ovu èinjenicu i da ispune zahtjev pravde.
Mi smo došli ovdje, kao što sam rekao, da zasadimo sjeme ljubavi i
naklonosti i da kroz to pridobijemo srca, i u kojoj god se formi ljudi s
nama susreæu, mi s naše strane uvijek izra‘avamo svoje dobre osjeæaje
prema svim ovim ljudima. Ja ka‘em Ahmadi muslimanima vezano za
ovaj predmet koji se odnosi na ljude koji nisu Ahmadi muslimani da vi
treba da imate ova osjeæanja u svojim srcima i puno razumijevanje o
tome šta su naše odgovornosti. Pored toga što su gosti – o èemu æu ja
kasnije govoriti – zahtjev i obaveza svakog Ahmadi, bilo da je na du‘nosti
ili ne, dakle svaki Ahmadi musliman, bilo da prisustvuje ovoj ðelsi lièno
ili u nekoj drugoj formi je prati, stari i mladi, muškarci i ‘ene, treba da
u potpunosti shvate svoju odgovornost. Svake godine neke komšije imaju
razlog za prigovor na jedan naèin il drugi iako veæina shvataju i u
potunosti raumiju da se u ovako velikom skupu ne mo‘e postiæi sto
postotna savršenost u svemu i oni jednostavno zanemaruju slabosti i
propuste. Ali što se nas tièe, mi sa svoje strane treba da èinimo sve što
21
najviše mo‘emo da oni koji nas podr‘avaju ili oni koji nas ovaj put ne
podr‘avaju i oni koji uvijek nastoje da naðu neki propust, da im ne
dadnemo nikavog prostora niti moguænosti da nas kritikuju zbog ðelse,
da je napravljena neka neudobnost za ljude u ovom predjelu. Neki ljudi
kritikuju i radi kritike uvijek tra‘e izgovore za to ali mi treba da uèinimo
sve što mo‘emo i treba da èinimo dove pogotovu za to da nikada ne
bude nikakvog izgovora za bilo kakvo kritikovanje. Uprava ðelsa salane
je postavila pravila za saobraæaj i svi treba da slijede ova pravila i upute;
zapravo su u skladu sa zakonom ove zemlje postavljena pravila i naredbe
u pogledu saobraæaja i neophodno je da se svaki pojedinac toga
pridr‘ava. Nikada nemojte smatrati da je tu mala cesta i mo‘ete parkirati
svoje auto gdje god hoæete. Ponekad ljudi koji dolaze iz Evrope ovo
zanemare i ponekad ljudi iz VB to takoðer zanemare. Ako svako bude
tako radio ceste æe potpuno biti zakrèene. Zbog toga ljudi koji ‘ive na
obje strane odavde – s jedne strane je stari grad Alton a s druge strane
je mali grad i zato nikada, nikada nemojte parkirati auta na cestama
pravo ispred njih. Prije dvije godine jedno kuæanstvo pogotovu o tome
prigovaralo kad je padala kiša i put je bio zakrèen; oni su ove godine
napravili aran‘man i mo‘da zbog kiše danas bude malo neugodnosti
na ulazu na naš prostor ali nikada nomojte parkirati svoje auto vani.
Zbog prigovora prije dvije godine neke naše komšije su o nama govorili
jako negativno. Premda je administraciija posvetila posve dobru pa‘nju
na ovu stvar i vode raèuna da se ova stvar ne ponovi ali ni jedan Ahmadi
nikada ne treba da napravi takav postupak da uprava treba da vas
podsjeæa. Svaki Ahmadi treba da poka‘e osjeæaj odgovornosti. Odakle
god da dolazite vodite raèuna o sebi. I kao što sam rekao islam je
utemeljio prava komšija i svih ljudi koji ‘ive desno i lijevo od nas. Za
ljude koji su dovezli svoja auta u sluèaju kiše uprava je napravila
aran‘man za parkiranje. No kao što je svim d‘ematima ove godine,
prije nekog vremena bilo reèeno, i prošle godine je bilo isprobano i
pokazalo se odgovarajuæim, da umjesto da dovodite svoja auta iz
Londona koristite vozove koji idu za Altom. Odreðeni su autobusi da
prevoze ljude od Londonske d‘amije do stanice a takoðer iz Bait’ul Futuh
d‘amije. Zatim su od Altona do Hadikatul Mehdi takoðer odreðeni
autobusi. Zato, kad ste radi Allaha odluèili da prisustvujete ðelsi, ako
bude malih propusta to jednostavno treba da zanemarite. Neki ljudi
govore da, kad je put uzak i postoje teškoæe u saobraæaju, i kiša, zašto je
onda kupljena ova zemlja. Gdje god kupite zemlju za ðelsu suoèit æete
22
se sa ovom vrstom teškoæa. Tako je ova vrsta teškoæa postojala u
Islamabadu iako uèesnici na ðelsi nisu bili kao što su sada i lokalno
stanovništvo se do sada naviklo na to; tako su takoðer i ovdje komšije
na poèetku imali odreðene prigovore protiv nas ali su navlikli na to i
ovi prigovori i optu‘be su bili uklonjeni; tako da æe se ako Bog da to
dogoditi i ovdje. Ali je du‘nost svakog Ahmadi da ni iz kakvog razloga
nikada ne izazovu bilo kakvo suprotstavljanje u ovoj oblasti. Radije svaki
Ahmadi treba da poka‘e takav dobar primjer da ako bilo ko ima pogrešno
shvatanje ili bolesno osjeæanje protiv Ahmadi muslimana, gledajuæi na
vaš dobar primjer oni treba da se osjeæaju postiðeni zbog toga. Tako da
æe promijeniti svoj stav i zapravo æe nam pru‘iti ruku prijateljstva i
smatrat æe da je to èast za njih. Svaki Ahmadi musliman je ambasador
Ahmadijata. Ovo svaki pojedinac treba uvijek imati na umu: da ste vi
ambasadori Ahmadijata. Oèekujuæi ovu stvar Obeæani Mesija a.s. je rekao
da ako ste naši sljedbenici onda nas nemojte sramotiti. Nemojte nam
donositi loše ime. Ko ikada mo‘e tako èiniti?! Znaèenje toga je da vaš
moral i ponašanje trebaju biti tako visoki da svaki prst koji se podigne
protiv Ahmadi muslimana donese dobro ime Ahmadijatu i Obeæanom
Mesiji a.s. Stvarna svrha ðelse je da dovede do pobo‘nih promjena u
ljudima. Tako da ove pobo‘ne promjene budu takve koje æe napraviti
razliku izmeðu Ahmadi muslimana i ostalih ljudi. U toku ovih dana dok
to budete pokazivali kroz svoje obo‘avanje u isto vrijeme pokazujte
dobar moral i dobro ponašanje prema svojim vlastitim ljudima i prema
drugima. To je takoðer vaša odgovornost. Nema sumnje ja sam dao
naloge radnicima da uvijek treba da budu spremni za gostoprimstvo,
da paze na goste i da nikada ne daju bilo kakvu priliku za bilo kakav
prigovor. Ali takoðer je du‘nost gosta da oni takoðer treba da poka‘u
dobro vladanje i postupanje. Oni treba da poka‘u strpljenje. Ako uopæe
bude nekog nerazumijevanja sa nekim radnikom onda oni treba da uzmu
u obzir da je svako na kraju ljudsko biæe, da mo‘da napravi neke greške
i da neki radnici rade zadnjih tri ili èetiri dana i imaju vrlo malo vremena
za odmor. I ako zbog toga kao ljudska biæa nisu u stanju da daju
zadovoljavajuæi odgovor gostima, ili po njihovom mišjenju odgovornost
nije bila ispunjena, onda gost takoðer treba da nastoji da to zanemari i
treba da oprosti ovim radnicima. Veæina ljudi, veæina gosti su iz VB oni
koji su došli iz raznih gradova, i kao što sam rekao gosti iz cijelog svijeta
su ovdje; Ahmadi i ne Ahmadi takoðer. Tako ako neki radnik posveti
više pa‘nje gostu iz inostranstva ostavljajuæi lokalnog gosta, kao što i
23
treba biti tako, u takvom sluèaju lokalni gost to nikada ne treba uzeti za
zlo. Hazreti Mesih Maud a.s. je rekao da treba da poka‘u dobar primjer
kao gosti Obeæanog Mesije a.s. Kakav je primjer pokazao Obeæani Mesija
a.s. kad je pazio na svoje goste. Ovi primjeri su za nas uputa i danas.
Jedanput je Hazreti Mesih Maud bio na putovanju i bio je zazet svojim
radom i zbog toga nije veèerao pa je u toku noæi bio gladan i tra‘io je
hranu. Svi radnici su bili krajnje zabrinuti jer su svi veæ jeli i gosti i svi
koji su radili bili su nahranjeni i ništa nije preostalo. Radnje su bile
zatvorene i u to vrijeme nije bilo moguæe kupiti hranu negdje vani.
Tako kad je o ovom reèeno hazreti Mesih Maudu a.s., da nema hrane na
raspolaganju i da je svako bio krajnje zabrinut i da nastoje da skuhaju
neko jelo na brzinu, Obeæani Mesija je rekao: ne brinite se. Tamo je
prekrivaè na stolu gdje je hrana slu‘ena, ako ima išta preostalo donesite
to i on ih je uvjerio da je bio zadovoljan. Oni su pisali da bi, da je Huzur
dao nalog da pripreme hranu za njega to za njih bila velika èast i da bi
bilo puno blagoslova. Ali uzimajuæi u obzir njihovu neudobnost i
nezgodnu situaciju on ih je zaustavio od toga da pripremaju hranu.
Tako su ovo primjeri koje nam je pokazao Hazreti mesih Maud a.s i
ljudi takoðer, koji su došli u njegov bai’at treba da pokazuju isto. U toku
ðelse ili inaèe, ja ponekad dobijem neke prigovore iz kuhinje i kad o
tome napravim istragu, uvidi se da takva vrsta nemara nikada nije bila
pokazana; gosti imaju odreðena osjeæanja i o tome treba da vodite raèuna
ali i gosti treba da imaju realan pogled. U to vrijeme u Rabvi u toku
ðelse bilo je nekih prigovora. Sada kuhinja u Rabvi, kuhinja Obeæanog
Mesije a.s. stalno tamo radi i ako postoji ikakva greška od strane uprave
onda gosti, neki Ahmadi gosti ponekad postanu vrlo osjetljivi i pokazuju
svoje nezadovoljstvo, uprkos èinjenice da im se uprava uvijek izvine.
Slièno tome ima nekih prigovora protiv kuhinje u Kadianu i zbog
prisustva Halife vremena ovdje kuhinja u Londonu je stalno otvorena i
neki prigovori stalno dolaze. I pogotovu u toku dana ðelse neki prigovori
dolaze do mene. U drugim dijelovima svijeta normalno nema takvog
aran‘mana da kuhinja bude otvorena cijeli dan zato što tamo nema
tako razraðenih i ogromnih aran‘mana, tamo nema toliko mnogo ljudi,
ali u toku ðelse kuhinja radi i ipak dolaze prigovori. U svakom sluèaju,
tu su ove slabsti i propusti koji zapravo ne treba da postoje. Odgovornost
je radnika da oni, ko god je došao u kuhinju Obeæanog Mesije a.s. treba
da bude poštovan i treba da mu bude pokazana velika èast. I kad god su
tu redovite kuhinje, i svi radnici, ja skreæem njihovu pa‘nju – svim
24
radnicima- da treba da imaju na umu da kad god gost doðe, bilo da je iz
okoline, iz Rabve ili iz Kadijana ili je izvana, oni uvije treba da vode
raèuna o njegovoim osjeæajima. I da nikad ne ka‘u nešto što je uvredljivo
ili bocka. Ja sam ove stvari spomenuo o opæenitim kuhinjama, na opæenit
naèin i vraæam se na predmet o gostima ðelsa slane. Ja æu još jednom
reæi da oni treba da poka‘u strpljenje i popustljivost; u toku ðelse svi
radnici su volonteri i imaju razlièite profesije, tu su studenti sa
univerziteta koji su, radi slu‘enja gosta Obeæanog Mesije a.s., uprkos
toga što ‘ive u ovoj atmosferi, zato što su u zavjetu Obeæanog Mesije
a.s. ponudili svoje usluge. Ako tu postoje neke slabosti, onda to
zanemarite; onda cijenite njihova osjeæanja, i to što su sebe pnudili na
slu‘enje. Što se tièe ne Ahmadi gosta oni imaju odvojen aran‘man tako
da mo‘emo na bolji naèin pokazati gostoprimstvo za ove ljude i da to
nastojimo. Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da u svjetlu njegovih uputa
trebamo, kad god nam doðe voða nekog naroda da mu poka‘emo veliko
poštovanje. Ovdje gosti koji su došli na ðelsu treba da imaju na umu da
je njihov cilj dolaska na ðelsu da slušaju program ðelse i dobiju duhovnu
korist iz toga. Hazreti Mesih Maud je objasnio da ova ðelsa nije
ovosvjetska zabava ili jednostavno okupljanje. U zabavama i
okupljanjima tu su razne zabave i beskorisne stvari tu i tamo, i ljudi idu
da se najedaju, i osim halabuke ništa drugog tamo nema. No ovdje æe,
za tri dana, ako ljudi umjesto fizièke hrane posvete više pa‘nje duhovnoj
hrani onda u cjelosti ispuniti du‘nost prema zavjetu koji su dali.
Napravite predmetom du‘nosti za sebe da u toku ðelse, koji god je
program ðelse, svi, muškarci i ‘ene, strari i mladi, svi u tome treba da
uèestvujete vrlo iskreno i predano, i šta god slušate i koje god govore
slušate treba da to uèinite dijelom svog ‘ivota. Ni jedna ‘ena, ni jedan
muškarac, ni jedan mladiæ, niti djevojka, niti dijete u toku ova tri dana
u toku toka ðelse ne treba da se vide napolju ili da okolo sjede u grupama
ili se igraju. Za ‘ene je odreðen šator za malu djecu zato što nekad
djeca plaèu i prave galamu i druge ‘ene koje nisu s djecom ili imaju
odraslu djecu budu uznemirene. Djeca koja su prevazišla doba da plaèu
i prave galamu, sedam li osam godina stara, ne treba da se igraju naokolo.
Ogroman je broj ljudi koji nemaju nikavog zadu‘enja, koji su došli iz
raznih gradova ili zemalja, i zbog djece koja šetaju okolo i igraju se
budu uznemireni. U tom sluèaju roditelji treba da djeci ka‘u s ljubavlju
i na lijep naèin da oni shvate da njihovi stariji slušaju program ðelse sa
25
zadovoljstvom i da pokazuju poštovanje prema sveèanosti ðelse. Naše
okupljanje treba biti takvo, kao što rade u ‘enskom šatoru i vi treba da
stojite sa natpisom: molim vas za tišinu i da slušate program ðelse.
Tako da trebate voditi raèuna o ovoj stvari, da ne bude nikakve potreba
za bilo kakvim ovakvim podsjeæanjem i svako treba da šuti i sluša tok
ðelse. Onda još jedna va‘na stvar na koju ‘elim da skrenem vašu pa‘nju
je da treba da gledate oko sebe. Allah štiti D‘emat i Allah æe nas štititi –
to je naša historija. Ako Mu, tra‘eæi pomoæ od Allaha podnosimo dove,
onda æe naša veza sa D‘ematom biti ojaèana i onda æemo biti pod
zaštitom Allaha d‘.š. Ovo je obeæanje Allaha d‘.š. koje je dao Obeæanom
Mesiji a.s.: Ja sam s tobom i tvojim miljenicima. Tu je takoðer obeæanje:
Krajnja pobjeda je tvoja. Tako da sve ove stvari pokazuju da æe Allah
d‘.š. uvijek èuvati D‘emat pod Svojom zaštitom. I Allahovom milošæu
ovaj D‘emat æe napredovati; no protivnici, oni uvijek nastoje da naðu
takvu priliku da nanesu neku štetu ili povredu Zajednici. I nekad neke
‘rtve moraju biti podnesene. Ponekad zbog naše vlastite nebrige
protivnici to iskoriste; ovih dana su okolnosti u svijetu takve da je oprez
neophodan i vrlo dobro je da to napravimo. Ovo je zahtjev intelekta i
ljudi treba da to urade, i ovo je nalog Allaha d‘.š. Zbog toga je uprava
napravila aran‘man da postavi skanere i mo‘e biti da zbog toga ponekad
stizanje na ðelsu bude trajalo du‘e. Zato ljudi treba da poka‘u
popustljivost i strpljenje i svaki pojedinac treba da se podvrgne provjeri
i saraðuje sa upravom; ovi ljudi koji vrše provjeru treba da tome
podvrgnu i one ljudi koje oni znaju i ako izlaze vani i vraæaju se oni
takoðer treba da proðu kroz skaner. Svaki pojedinac koji prisustvuje
ðelsi treba da sam gleda oko sebe u toku ðelse. Posve je oèito da je svaki
Ahmadi veoma pa‘ljiv da zaštiti D‘emat od bilo kakve vrste štete ili
povrede. Zato treba da dr‘i oko na svom okru‘enju. I u ovom pogledu
ovih dana vi mo‘ete pomoæi upravi na ovaj naèin da ako imate neke
sumnje u pogledu bilo koje osobe ili vam izleda sumnjivo onda to odmah
treba izvjestiti upravi. Pogotovu ‘ene treba da budu vrlo oprezne u ovom
pogledu. Na ‘enskoj strani ne treba da bilo koja ‘ena sjedi ili ide
unaokolo sa potpuno pokrivenim licem. Prije nekoliko godina desio se
dogaðaj da je bio muškarac u odjeæi ‘ene i bio je tamo uhvaæen. Tako
ne treba da smatrate da je bitno biti vrlo aktivan i da je provjera vrlo
brza, i da se unutra opustite. Ponekad ljudi podnose gubitak zbog svoje
nebrige i neopreza. Musliman treba da uvijek bude oprezan i pa‘ljiv. I
druga stvar je èistoæa. Vodite puno brige o tome. U toku ðelse nikakva
26
hrana nikada ne treba da bude baèena na tlo, nikada nemojte misliti da
æe to radnici podiæi. Vi idite tamo gdje su stavljene kante za smeæe i sve
što treba da bacite, bacite tamo. Bilo da su to èaše za jednokranu
upotrebu, ili papir, ili šta drugo, bacite to tamo. To mo‘e izazvati neku
neudobnost ali ako tamo bacite smeæe cijela oblast æe biti vrlo èista.
Slièno tome, tu su mjesta za pranje, zahodi, itd i gosti treba da vode
raèuna da poslije upotrebe treba da ova mjesta budu prikladno oèišæena.
Ovo nije nešto što poni‘ava bilo koga uopæe. Oni radnici ili one ‘ene
koje se odreðene na ovu du‘nost oni su takoðer imuæni ljudi i pripadaju
uglednim porodicama; èišæenjem se vaša èast ne smanjuje radije se
poveæava i vi pokazujete dobar moral. Kad putujete avionom u zahodu
je napisano da dr‘ite zahod èistim za slijedeæeg putnika koji æe doæi.
Tako u vrijeme ispekcije radnika ja sam im dao jedan primjer o jednoj
‘eni koja je sa velikom ‘eljom uvijek htjela da bude odreðena na du‘nost
èistoæe. I kad god bi neka ‘ena išla u zahod ona bi odmah išla unutra i
oèistila ga. Gledajuæi na to neka ‘ena je mislila da je ova ‘ena vrlo
disciplinovana, vrlo civilizovana, i htjela je da iznaðe ko je ona. Kad je
napravila istra‘ivanje saznala je da je to bila rahmetli Apa Mud‘ida
Šahnavaz. Ona je bila kæerka vladinog slu‘benika i ‘ena velikog
poslovonog èovjeka. Ali ona je radi slu‘enja gosta Obeæanog Mesije a.s.
obavljala ovu du‘nost. I za D‘emat je napravila mnogo finansijskih
‘rtava. Ali ona ove finansijske ‘rtve nije smatrala dovoljnim. I bila je
predana ovoj slu‘bi. Da Allah ospsobi njene potomke da èuvaju blisku
vezu sa D‘ematom. U svakom sluèaju èistoæa je, prema govoru Èasnog
Poslanika s.a.v.s. dio vaše vjere. Zato je ovo du‘nost svih vjernika da
treba da nastoje da steknu sve što je dobro, koliko god to izgledalo
malo – što nam je nalo‘io Bo‘iji Poslanik, i da je èistoæa opisana kao
pokazatelj vjere, da je dio vjere. Zato svaki gost, svaki pojedinac koji
prisutvuje ðelsi treba da posveti posebnu pa‘nju ovome i da nikada ne
smatra da æe samo otiæi a da æe radnici na du‘nosti za èistoæu obaviti
svoju du‘nost. Danas ako bude padala jaka kiša bit æe ljudi koji idu
blatnjavih cipela i tamo æe biti mnogo prljavštine. Uprava takoðer treba
da povede raèuna i stavi neke komade æilima na ulazu a i ljudi takoðer
treba da vode raèuna i oèiste svo blato i prljavštinu. Danas je prognoza
da æe padati kiša i mo‘da bude padala cijeli dan. Osim toga vlada
epidemija svinjske groznice takoðer. Tu je najava od strane vlade o
mjerama opreza i napravljen je proglas na MTA – za ovu svrhu je uprava
napravila aran‘man da bude poduzeta mjera u skladu s tim i ka‘u da æe
27
svakoj osobi koja ulazi biti dat homeopatski lijek. Ja ne znam je li ovaj
lijek bio davan danas ili ne. Ako nije onda ljudima treba biti dat kad idu
natrag i prolaze kroz skaner. U ovom pogledu svaki pojedinac, svaki
gost treba da saraðuje na ovome. Drugo ako je bilo ko u sumnji na bilo
koji naèin da ima groznicu, imajuæi u vidu udobost drugih ljudi, prije
dolaska na ðelsu treba da ode i konsultuju se s doktorom. Da Allah
zaštiti svakog Ahmadi muslimana od ove bolesti i svih vrsta bolesti. I
oni ljudi koji prisustvuju ðelsi treba da uzmu maksimalan blagoslov od
ðelse i da se s tim vrate. Oni gosti koji su došli iz drugih zemalja pogotovo
iz Pakistana, Bangladeša, Indije itd, i isto tako iz afrièkih zemalja ja im
uvijek ka‘em da treba da se vrate u svoju zemlju prije isteka vize. Jer
posebno ove godine ljudi koji su bili odgovorni za izdavanje viza u raznim
zemljama, u nekim mjestima su u nekim sluèajevima odbili izdavanje
viza i slu‘benici UK d‘emata su prigovarala na ovo, jer neki Ahmadi
idu tamo u ime prisustvovanja ðelsi i nikad se ne vrate. Iako je ovo
potpuno pogrešno. I zadnjih šest sedam godina ja dobro znam da bilo
ko, ljudi koji doðu ovdje uvijek se vrate. I oni koji, ako ikada ostanu
njihov broj mo‘e biti èetiri ili pet ili šest i njima je takoðer data kazna
od D‘emata. U svakom sluèaju, èak i ako je to vrlo zanemariv broj ljudi,
ovdje ka‘u da su postali razlog za sramotu D‘emata i kao rezultat toga
su onim ljudima koji ‘ele da doðu na ðelsu vrata zatvorena. Ovo je
nešto što ne prilièi bilo kojem Ahmadi muslimanu uopæe, ni u kom
sluèaju. Nadalje aran‘man za ðelsu, aran‘man za smještaj je tu,
aran‘man za gostoprimstvo, koji je opæenito za dvije sedmice, i poslije
toga bez odobrenja domaæina nije uopæe prikladno da ostajete du‘e.
Ovi nepozvani gosti , ovo je kao da postanete nepozvani gosti, što je
vrlo pokuðeno u uèenju islama. Oni koji borave kod svoje rodbine i
prijatelja trebaju biti zahalni ovim ljudima da su ih smjestili kod sebe u
svojoj kuæi i ne treba da nepotrebno budu teret na njima u ovom pogledu.
Kasnije neki ljudi meni dolaze i prigovaraju da su došli na toliko dana i
da je dr‘anje rodbine kod koje borave takvo da ‘ele iæi u d‘ematski
smještaj. Ili u bilo kom sluèaju priogvaraju o tome. Zato gosti uvijek
treba da doðu na toliki broj dana koji neæe izazvati nikakav teret
domaæinu. I ne treba da bude prigovora kasnije. Svrha ðelse je da poveæa
ljubav. Ako se uzajamna ljubav smanjuje umjesto da se poveæa onda
nije postignut cilj ðelse. Tako dok domaæin i èlanovi porodice takoðer
treba da budu raspolo‘eni, i gosti treba da budu vrlo pa‘ljivi o tome.
Uvijek zapamtite da je vaše putovanje radi Allaha. Zato to nemojte èiniti
28
sredstvom za ovosvjetske koristi. Ovo putovanje treba biti u cjelosti
radi Allaha. I èinite to putovanje samo radi Allaha. Da Allah osposobi
sve ljude da tako èine. I još jedna va‘na stvar je da u programu koji je
bio odštampan sadr‘i odreðene upute i naloge, proèitajte ih i postupate
po njima. I danas je predviðena kiša prema meteorološkom izvještaju;
da Allah zaustavi kišu kasnije i da budemo u stanju da slušamo tok
ðelse sa zadovoljstvom bez ikakve neudobnosti zato što zbog kiše, zbog
buke koju stvara mo‘da neki ljudi ne budu u stanju da u potpunosti
razumiju ili bude teško za neke ljude da razumiju. Takoðer to stvaraju
neke teškoæe za hodanje, to mo‘e biti neugodnosti za ‘ene i djecu. Zato
èinite dove da Allah d‘.š. zaustavi kišu i dadne nam lijepo vrijeme.
Amin.