Hutbe

Hutba 25. septembra 2009. – Osobite odlike robova Milostivog Allaha


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je prouèio ajete 64 do 77 iz sure Al Furkan i dao izlaganje o
osobitim odlikama Abaadur Rahman (robova Milostivog Allaha). Prijevod
ovih ajeta glasi:
“A robovi Milostivog su oni koji skrušeno idu Zemljom, i kad im se
neznalice obrate, oni ka‘u (u odgovoru): ’Selam!’ I oni provode noæi
èineæi sed‘du Gospodaru svome, i stojeæi, i oni govore: ’Naš
Gospodaru, otkloni nam kaznu D‘ehennema; zaista je njegova
kazna neizbje‘na. Zaista, ovo je vrlo ru‘no za privremeni boravak
i za trajni boravak’. I oni koji, kad troše, nisu ni rasipni ni škrti,
nego ostaju izmeðu. I oni koji ne pozivaju nikog drugog osim Allaha,
10
niti nepravedno oduzimaju ‘ivot, koji je Allah zabranio, niti èine
blud; a onaj koji tako bude èinio imat æe (kaznu za) grijeh. Za njega
æe biti poveæana kazna na Sudnjem danu, i on æe u njoj boraviti
dugo vremena, poni‘en, osim onih koji se pokaju, i vjeruju, i èine
dobra djela; to su oni kojima æe Allah promijeniti njihova zla djela
u dobra; a Allah najviše prašta (i) milostiv je; i onaj koji se pokaje
i èini dobra djela, to je onaj koji se okrenuo Allahu s pokajanjem; i
oni koji ne svjedoèe la‘no, i kad prolaze pored neèeg besmislenog,
prolaze dostojanstveno; i oni koji, kad ih opomenu o ajetima
Gospodara njihovog, ne ostaju ni gluhi ni slijepi; I oni koji govore:
’O Gospodaru naš, podari nam u našim braènim drugovima i djeci
radost oèima našim i uèini nas voðama bogobojaznim.’ Takvi su
oni koji æe biti nagraðeni uzdignutim sobama zato što su bili strpljivi,
i oni æe u njemu biti primljeni dobrodošlicom i selamom, u njemu
(D‘ennetu) æe vjeèno ‘ivjeti. Divno je to i kao privremeni boravak i
kao trajni boravak. (25:64-77)
Huzur je rekao da je ramazan došao i prošao i da on i dalje prima
pisma napisana u toku i poslije ramazana. U ovim pismima ljudi iskazuju
dove da one èiste promjene koje su bili u stanju steæi u toku ramazana
postanu stalne u njihovim ‘ivotima. Huzur je rekao da su takva osjeæanja
upravo cilj ramazana. On je rekao da je Allah naveo odreðene odlike u
Èasnom Kur’anu posvajanjem kojih osoba mo‘e biti nazvana Abaadur
Rahman. One stavljaju individualne i zajednièke odgovornosti na nas
ali i skreæu pa‘nju na ispunjavanje du‘nosti prema Allahu. Ako nastavimo
da idemo putem koji smo prihvatili u toku ramazana, postiæi æemo Bo‘ije
zadovoljstvo.
Prva osobita odlika robova Milostivog Allaha je da oni idu Zemljom
s poniznošæu i dostojanstvom. Oni nisu opsjednuti s besmislenom
strogoæom, ili ljutnjom, ili nepotrebnom popustljivošæu koja mo‘e voditi
neèasnosti (sramoti). Huzur je rekao da je pa‘nja skrenuta na ovu stvar
na individualnim kao i zajednièkim temeljima. Pretskazano je da æe
robovi milostivog Allaha biti pobjednici ali u svojoj pobjedi oni neæe
biti arogantni i neæe namirivati stare raèune. Radije, oni æe biti ponizni
i blagi, i izvršavat æe du‘nosti prema drugima.
Druga osobitost robova Milostivg Allaha je da je svaki pojedinac
miroljubive prirode i nje‘no tješi druge. Kad je osoba na vlasti treba da
se pridr‘ava poniznosti i zajednièkog dostojanstva koji su posvojeni u
11
skladu s prvom naredbom. Inaèe, šejtan nas stalno vreba. Na nama je
da svoja osjeæanja dr‘imo pod kontrolom (uzdr‘ana) i nastojimo da
slijedimo blagoslovljeni uzor Èasnog Poslanika s.a.v.s. i njegovih drugova.
Huzur je rekao da su ovih dana Ahmadi muslimani uznemiravani i
proganjani u nekim zemljama, pogotovu u Pakistanu. Nastoji se da
nekako Ahmadi uzmu zakon u svoje ruke tako da mogu biti zakonski
proganjani. Meðutim, nama je nareðeno da ne odgovaramo neèistoæom
na neèistoæu jer ovo mo‘e voditi daljim teškoæama. Huzur je rekao da
je sadašnja situacija takva da je njegova poruka Ahmadi muslimanima
da postanu robovi Milostivog Allah. Pretskazano je da æe nadmoæ biti
njihova. Kad su na vlasti, oni treba da budu krajnje osjetljivi prema
osjeæanjima drugih. U Pakistanu se koriste rasni naèini da izazovu
Ahmadi muslimane. Skovane su mnoge šeme. Tra‘i se da poka‘emo
veliki oprez i tra‘imo Bo‘iju pomoæ sa ustrajnošæu i molitvom, i tako se
borimo sa ovom situacijom. Obeæani Mesija a.s. je rekao da su robovi
Milostivog Allaha oni koji su o‘alošæeni, koji podnose i koji ‘ele mir
neznalicama. Huzur je dodao da, zaista, mi imamo posla sa krajnjim
neznanjem. Obeæani Mesija a.s. je rekao da robovi Milostivog Allaha
mole za neznalice radije nego da budu uvredljivi prema njima. Zaista,
Milostivi Allah odlikom Svoje vrline milostivosti, poklanja svima zajedno
i pojedinaèno. Njegov opse‘ni blagoslov obuhvata dobro i loše. Po ugledu
na to, mi takoðer treba da nastojimo i budemo ljubazni prema prijatelju
i neprijatelju, i da molimo za uputu.
Treæa osobita odlika robova Milostivg Allaha navedena u ovim ajetima
je da oni svoje noæi troše u padanju na sed‘du i stajanju pred svojim
Gospodarom. Huzur je rekao da ogroman broj ljudi stavi ovo u praksu
u toku ramazana. Meðutim, Allah ne ka‘e da ovu praksu ogranièimo na
nekoliko dana, zapravo je to za uvijek. Huzur je rekao da je ogromna
odgovornost na Ahmadi muslimanima, pogotovo u toku sadašnjeg
vremena, pošto se suoèavaju sa teškoæama u svim muslimanskim
zemljama. Ne samo da treba da posvetimo pa‘nju farzu (obaveznom)
namazu nego isto tako i dobrovoljnom namazu u toku noæi. Huzur je
rekao ustajanje u toku noæi da obo‘avamo Allaha je obuzdavanje sebe
(svog ega). Da (Allah dadne da) naše iskreno obo‘avanje u toku noæi
postane povod zaštite Zajednice od teškoæa. Zbog toga, ustajanje noæu
radi namaza ne treba da bude jednostavno radi liènih razloga. Huzur je
rekao da, ako svaki Ahmadi napravi neophodnim za sebe da obavi dva
dobrovoljna rekata svake noæi, Bo‘ija pomoæ æe se pribli‘avati više nego
12
prije i neprijatelji æe biti poni‘eni. Huzur je izvanrednost dobrovoljnih
namaza objasnio s hadisom koji navodi da Allah ka‘e da onaj ko klanja
ove namaze prima Njegovu ljubav i blizinu do te mjere da: ’Ja postajem
njegovo uho kojim sluša (èuje), njegove oèi kojima gleda (vidi), njegove
ruke s kojima dodiruje i njegove stope s kojima hoda.’ Kraj ramazana ne
znaèi da osoba mo‘e ostajati kasno noæu zauzimajuæi se u ispraznim
poslovima, zanemarujuæi namaz. Huzur je rekao da nas namaz uèi
putevima i sredstvima da postanemo robovi Milostivog Allaha i treba
da svoje noæi ukrasimo s ovim. Drugovi Èasnog Poslanika (da Allah
bude zadovoljan s njima) su istinski iskazali du‘nu poèast namazu i
tako proizveli revoluciju. Èak kad su bili prisiljeni u bitku u toku dana,
oni bi se budili noæu da obave dobrovoljne namaze. Sve dotle dok je
ova praksa prevladavala meðu muslimanima, oni su napredovali. Danas,
Ahmadi muslimani treba da posvoje ovaj put i obilato mole za svoj
napredak.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da ni jedna religija ne mo‘e funkcionisati
bez duhovnosti i èistoæe. Kad su raniji muslimani prihvatili islam oni su
prošli kroz zaæuðujuæu promjenu. Religija uspijeva kad njeni sljedbenici
imaju pobo‘ne odlike. Huzur je rekao da mi ‘elimo za svoju Zajednicu
da brzo krene napretku i da naše teškoæe takoðer budu brzo uklonjene.
Onda treba da naðemo pobo`na sredstva za ovo. Ovo se naravno posti`e
tako da sebe potèinimo Allahu. Da nas Allah osposobi da ovo èinimo.
Èetvrta osobita odlika robova Milostivog Allaha je da oni mole da
ostanu udaljeni od D‘ehennema ahireta i d‘ehennema ovog svijeta.
Huzur je rekao mi treba da molimo da nas Allah spasi od poni‘enja na
ovom svijetu i na ahiretu, i da nas ne uèini robovima ovom svijetu, i da
naše brige o našim potomcima budu takoðer uklonjene.
Peta karakteristika robova Milostivg Allaha je da oni nisu rasipnici.
Oni nisu rasipni u pogledu svog vlastitog imetka ili imetka Zajednice.
Jedan primjer liène pretjeranosti (rasipnosti) koja izgleda da je u porastu
je pretjerano trošenje na svadbe. Ovo je najæešæe uraðeno u imitiranju
drugih. Prijemi se odr‘avaju za svadbu, velimu (ruèak ili veèera dan
poslije svadbe) i sad takoðer za mendi sveèanost (bojenje ruke prije
svadbe). Štampane su posebne pozivnice za mendi i odr‘ava se prijem.
Ako se mendi mora proslaviti, mladine prijateljice se trebaju okupiti da
se malo zabave. Izgleda da je nova tradicija da mladiæeva porodica
takoðer odr‘ava pred-svadbeni prijem u ime sveèanog raspolo‘enja.
13
Ovo je pogrešno i štetna je novotarija. Neke porodice iako su dobro
upuæene u religijske stvari takoðer se upuštaju u ovo. Oni koji ne uzmu
uèešæa u ovim stvarima – i treba da uvijek pretpostavljate u dobrom
svjetlu da su ih oni odbacili zbog pobo‘nosti – ‘igosani su kao škrti.
Neke porodice putuju u Pakistan radi svadbi i pretjerano troše na nakit
i prijeme. Novac potrošen na ove stvari mo‘e biti od toliko mnogo veæe
koristi siromašnim, mo‘e biti upotrebljen za pomoæ siroèadima, i mo‘e
biti potrošen za mnoge druge dobre svrhe koji osobu mogu uèiniti robom
Milostivog Allaha.
Šesta osobita odlika robova Milostivog Allaha je da oni nisu škrti i
pohlepni. Ima onih koji sve rade jednostavno da nagomilaju novac, u
tolikoj mjeri da èak ne troše za svoje liène potrebe. Oni ne poma‘u
familiju i prijatelje, ne daju siromašnim ili nemaju duha da doprinose
Zajednici. Ako bogati ne troše oni ne mogu biti robovi milostivog Allaha.
Zaista, robovi Milostivog Allaha troše i odustaju od pretjeranog trošenja
radi Bo‘ijeg zadovoljstva.
Sedma osobitost robova Milostivog Allaha je da oni potpuno
izbjegavaju širk (pripisivanje partnera s Allahom). Širk na koji se poziva
vezano za robove Milostivog Allaha nije tek oèiti širk. Zapravo, to je
naèin na koji oni ispunjavaju sve svoje du‘nosti i obaveze i dr‘e pomno
oko da ništa što oni rade ne bude osnova skrivenog širka.
Osma osobenost robova Milostivog Allaha je da oni ne ubijaju
nepravedno. Huzur je rekao da su bitke koje su vodili Èasni Poslanik
s.a.v.s. i njegovi drugovi, i kasnije ispravno upuæeni halife Khulafa e
Rashidiin (da Allah bude zadovoljan sa svima njima) bile voðene èvrsto
na bogobojaznosti i zbog toga što su neprijatelji prešli sve granice. Zaista,
ove bitke su voðene unutar strogih smjernica pravila ratovanja u islamu
koji èuva nevinog. Za razliku od haosa stvorenog u Drugom svjetskom
ratu, na primjer, ili sadašnjim zrakom prenesenim napadima koji ubijaju
odreda (ne praveæi razlike). Huzur je rekao da takoðer ima onih koji za
sebe misle da su robovi Milostivog Allaha ali èine ubistvo nevinih kroz
samoubilaèke napade. Bo‘ija je odredba da oni nikada ne mogu biti
robovi Milostivog Allaha.
Deveta osobenost robova Milostivog Allaha je da oni ne èine blud ili
preljubu. Ovo takoðer ukljuèuje gledanje vulgarnih i neprikladnih prizora
radi zabave. Ovih dana neki TV kanali i internet stranice pokazuju
vulgarnost koja se svodi na (i jednaka je) mentalni blud i blud oèiju.
Ahmadi muslimani treba posebno da ovo odbace.
14
Deseta osobenost robova Milostivog Allaha je da oni niti govore la‘i
niti daju la‘no svjedoèenje. Neistina igra ogromnu ulogu u propadanju
nacija. Bo‘ije zajednice te‘e da postignu visine, ako se neistina probije
meðu njih, onda oni ne ostaju Bo‘iji posebni ljudi. Ahmadi muslimani
treba da uposle 100% iskrenost u svim svojim poslovima i svojim
svjedoèenjima. Na primjer, u braènim stvarima, u toku nikaha, tra‘i se
da treba biti upotrebljena qavl e Sadid (ispravna rijeè). Meðutim, kad
proðe svadbena sveèanost, govore se la‘i, pojavljuje se sukobljavanje i
na kraju se brak raspada radi sebiènih razloga, i tamo gdje su ukljuèena
djeca, oni uveliko pate. Huzur je rekao da je mnogo puta ranije skrenuo
pa‘nju na ovu stvar. S ciljem da ispunimo du‘nosti koje dugujemo Allahu
i du‘nosti prema ljudima neophodno je da odbacimo neistinu.
Jedanaesta osobitost robova Milostivog Allaha je da se oni ne
zauzimaju u ispraznim, bezvrijednim zabavama. Ove ukljuèuju
zloupotrebu interneta i nekih TV kanala. Mlade djevojke i mladiæi se
dru‘e zajedno u grupama, idu u klubove, idu na koncerte, sve ovo je
ništavno i bezvrijedno za vjernika. S jedne strane mi dajemo zavjet i
zavjetujemo se da budemo robovi Milostivog Allaha, a s druge strane se
upuštamo u bezvrijedne aktivnosti koje su potpuno uništavajuæe za
moral. Isprazne i bezvrijedne stvari takoðer ukljuèuju uzajamne sukobe
ili bilo šta što uništava mir društva.
Dvanaesti znak robova Milostivog Allaha je da oni nisu gluhi ni nijemi
na uèenje Èasnog Kur’ana. Oni ga slušju i nastoje da to stave u praksu u
razvijanju svoje duhovnosti. S ciljem da postanemo robovi Milostivog
Allaha neophodno je da praktikujemo sve vrste vrlina, da savimo u
praksu sve što je reèeno o Allahu i Njegovom Poslaniku s.a.v.s.
Trinaesta osobita odlika robova Milostivog Allaha je da oni mole da
njihovi braèni drugovi i djeca budu radost njihovih oèiju. Huzur je rekao
da je ovo vrlo znaèajan princip za trajanje buduæe generacije. Skupa sa
svojim planiranjem treba da uèinimo molitve zato što dobri rezultati
samo dolaze od Allaha. La‘no je zamišljati da neèiji vlastiti napori
rezultiraju u dobrom podizanju djece. Odlikom Bo‘ije odlike
Rahmanijjata (milostivosti) neka djeca mo‘da nadiðu u ovosvjetskim
stvarima, ali oni ne mogu biti nazvani robovima Milostivog Allaha zato
što Allah ne daje èast bogobojaznosti dok osoba ne moli iskreno za
pobo‘nost svoje djece i dok takoðer ne slijedi pobo‘ne puteve. Danas
su svuda roditelji najviše zabrinuti o obrazovanju svoje djece ali je manje
15
pa‘nje dato duhovnim stvarima. Na zapadu je u ime slobode djeci data
slobodna odriješenost. Kao rezultat djeca su razvila veliku drskost
(smjelost). Oni ne tolerišu nikakav savjet niti opomenu, da ne govorimo
o tome da su roditelji njihov Imam. U posljednje vrijeme su podignuti
glasovi o ovoj pretjeranoj slobodi datoj djeci. Na zapadu su osnovane
institucije za brigu o djeci, koje jednostavno uklanjaju djecu iz njihovih
porodica ako ih porodica prekori, ili u nekim sluèajevima djeca prijete
roditeljima ovim institucijama. Glavni razlog za ovo je da je zapad
zaboravan prema konceptu molitve.
Huzur je rekao da je do njega došla spoznaja da je jednom djetetu
prišlo drugo muslimansko dijete koje mu je reklo: vi ste ljudi koji ne
vjeruju u Allaha nego obo‘avate šejtana. Dijete, uprkos toga što je bilo
dovoljno staro, nije znalo odgovor, tako da je šutilo. Huzur je rekao da
æe ovo sigurno dati dojam da Ahmadi muslimani ne vjeruju u Allaha.
Neki roditelji svojoj djeci ne daju èak osnovne informacije. Što se tièe
rane moralne obuke, Huzur je rekao da je prije kazao da mlade djevojèice
treba da budu upoznate o prikladnoj odjeæi od ranog doba – èetiri ili pet
godina, radije nego da im iznenada bude reèeno da promijene svoje
naèine odijevanja u tinejd‘erskim godinama. Za dobro i prikladno
podizanje (odgoj) djece uvjet za roditelje je da budu bogobojazni i da
budu robovi Milostivog Allaha.
Huzur je molio Allaha da nas osposobi da napravimo iskrenu vezu s
Njim i da naša unutrašnjost uvijek bude èista i da imamo odlike koje su
neophodne da osobu uèine robom Milostivog Allaha; da nas Allah uèini
da uvijek budemo primaoci Njegovog vjeènog D‘enneta.