Hutbe 2010.

Hutba 26. 02. 2010. – Briga o siročadima kako je naredio Al-Hasib (onaj koji Obračunava);


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u svojoj hudbi petkom danas odr‘ao predavanje o brizi i
podizanju siroèadi. Huzur je prouèio slijedeæi ajet:
“I ispitujte siroèad dok ne dorastu za brak: onda, ako u njima uvidite
zrelost, dadnite im njihov imetak; i nemojte ga jesti rasipnièki i u
‘urbi od straha da oni ne odrastu. A ko je bogat, neka se uzdr‘i (da
16
ne jede njihov imetak); a ko je siromašan, neka jede (od toga)
pravièno. A kad im vraæate njihov imetak, onda neka budu svjedoci
s njima. A Allah je dovoljan za obraèunavanje.” (4:7)
Huzur je rekao da je prethodne sedmice skrenuo pa‘nju na kur’ansku
naredbu koja, kad se stavi u praksu sa strahom od Boga, garancija je za
mirno društvo. Kako se naredba završava spominjanjem Bo‘ijeg atributa
Al-Hasib (koji Obraèunava) u tome je pouka za svakog muslimana da
ako se ne budu pridr‘avali iskazivanja pozdrava sigurnosti, zaštite i
mira (asselamualeikum) bit æe smatrani odgovornim. Huzur je rekao
da je, u nastavku iste teme drugo znaèenje ove naredbe ne samo va‘no
za ispunjavanje prava ljudi nego je takoðer glavno za uklanjanje mr‘nje
iz društva i u širenju mira. Kao što je navedeno u naprijed spomenutom
ajetu, ova naredba se takoðer završava spominjanjem (Allahovog
atributa) Al-Hasib, pri tome upuzoravajuæi vjernike. Ovaj ajet poèinje
spominjanjem ’ispitivanja’ siroèadi. Huzur je objasnio da ovo
podrazumijeva da treba da vodimo raèuna o obrazovanju i obuci siroèadi
koji su nam povjereni u strateljstvo. Nemojte biti nemarni o njima
smatrajuæi da su sami u svijetu. Baš kao što s vremena na vrijeme
ispitujete i provjeravate svoju djecu, provjeravajte napredak obrazovanja
i obuke siroèadi. Nemojte praviti razliku u naèinu akademske obuke
svoje djece i njihove. Pazite na njihove posebne interese i sklonosti i
nastojte uveæati njihove prirodne sposobnosti, omoguæavajuæi im
odgovarajuæe prilike. Nikada ne smijete uèiniti da se siroèad osjeæaju
da zbog svoje uskraæenosti nisu mogli u potpunosti uvidjeti svoj
potencijal ili da bi, da su im roditelji ‘ivi, oni bili meðu onima sa visokim
dostignuæima. Bilo da je briga o siroèadima poduzeta od strane
pojedinaca ili na zajednièkom novou, njihovo obrazovanje, obuka i
nadgledanje je odgovornost onih koji su zadu‘eni za brigu o njima.
Ova briga treba da se nastavi do vremena kad siroèad dorastu za brak.
Kad dostigne zrelost siroèe mo‘e paziti na sebe. Ako je obrazovanje i
obuka u djetinjstvu bila solidna, on æe postati koristan dio društva.
Huzur je objasnio da ovaj ajet prikazuje da jednostavno dostizanje
odreðenih godina ne mora znaèiti da je siroèe u stanju da pazi na imetak
svojih roditelja. Takoðer je va‘no za njega da bude zdravog duha i ovo
treba biti ustanovljeno. Ako izgleda da je mlada osoba odlièna u
obrazovanju i opæenito, onda mu se treba povjeriti imetak; on je zakonito
njegov. Meðutim, ako, uprkos toga što je dostigao zrelost, on nema
17
mentalnu oštroumnost da vodi brigu o imetku, onda imetak treba
nadgledati umjesto njega i siroèetu treba dati novac za trošak prema
njegovim troškovima. Dok raste, treba mu objasniti novèane
zapletenosti. Neki pojedinci su jednostavni u odreðenim stvarima ali
imaju dobru oštroumnost o novèanim predmetima. Ljudi ih mo‘da zovu
glupanima, ali oni imaju sposonost da dobro rade svoj posao.
Oni koji su zadu‘eni za siroèad nemaju slobodnu vlast u trošenju
fondova koje su ostavili njihovi roditelji. Treba da sve u potpunosti
bude obraèunato i obrazlo‘eno, i predano im nakon što dostignu zrelost.
Mnogo puta ljudi èuvaju imetak siroèadi pod svojom kontrolom uprkos
toga što su oni dostigli odreðenu dob. Ako tu postoji ikakva bolesna
namjera, bit æe smatrani odgovornim. Dalje jemstvo (zaštita) je odreðeno
da sprijeèi bilo kakvo bespravno prisvajanje nasljedstva siroèeta u smislu
’neka se uzdr‘i’. Ovo znaèi da èak pomisao da se uzme nešto iz imetka
siroèeta treba biti odbaèena jer je to šejtanska misao. Trošak podizanja
siroèeta treba biti izmiren od strane osobe koja je zadu‘ena za brigu o
njemu bez obzira koliko je nasljedstvo siroèeta. Meðutim, ako osoba
zadu‘ena za to nema sredstava da poma‘e siroèe, on za njegovo
podizanje mo‘e potrošiti od njegovog imetka ili fondova koje su ostavili
njegovi roditelji. Ovo se mora uraditi s krajnjom marljivošæu i treba
èuvati sve raèune. Nije dozvoljeno uzimati njegov novac za voðenje
kuæe ili za plaæanje raèuna re‘ija koje je siroèe nametnulo. Huzur je
rekao da ima nekih ljudi ovako bolesnih namjera.
Navodeæi hadis Huzur je rekao da je jedan èovjek pitao Èasnog
Poslanika s.a.v.s. za savjet kako nije imao nikakvih fondova a bio je
stratelj siroèeta. Bilo mu je nareðeno da uzme iz naslijeða siroèeta ali
da ne bude ni rasipnik ni tvrdica, i da ne koristi nasljedstvo siroèeta da
uveæa svoj imetak niti da koristi novac siroèeta da uštedi svoj. Drugi
hadis navodi da je Èasni Poslanik s.a.v.s. rekao da ako neko troši na
siroèe a imuæan je, ili troši a nije imuæan, kad siroèe dostigne zrelost i
mudrost treba mu biti vraæen novac s cjelovitim raèunima. Ali bolje je
ako nasljedstvo siroèeta bude investirano u posao i bude uveæano. Huzur
je rekao ako osoba ogranièenih sredstava vodi brigu o siroèetu, treba
dati obraèun svakog feniga koji je potrošio iz njegovog nasljedstva.
Nareðeno je da kad dajemo obraèun njihovog imetka treba biti pozvan
svjedok tako da siroèe ne gaji nikakvu pritu‘bu (ili razlog prigovora).
Moguæe je gajiti sumnju u takvim stvarima; takoðer neki ljudi siju sjeme
18
sumnje pod maskom samilosti. Zato je, u svjetlu ljudske prirode Allah
naredio da trebaju biti pozvani svjedoci. Huzur je rekao da æe ovo
saèuvati bri‘nika od bilo kakve teškoæe i siroèe od toga da ima bilo
kakve loše misli. Ovaj ajet nareðuje sedam temeljnih aspekata brige o
siroèadima:
1. Ispitajte razumijevanje siroèadi, to jest, posvetite pa‘nju njihovom
obrazovanju i obuci i vodite raèuna o njihovom napretku.
2. Ova pa‘nja prema njihovom obrazovanju i obuci treba se nastaviti
dok ne steknu zrelost.
3. Kad budu u stanju da paze na svoj imetak, on im treba biti vraæen
bez odlaganja.
4. Nasljedstvo siroèeta treba biti trošeno samo na njega.
5. Sigurno nije opravdano (i ovlašteno) za imuænu osobu da uzme iz
nasljedstva siroèeta za njegovo podizanje.
6. Kad je zadu‘ena za brigu o siroèetu, siromašna osoba ima odobrenje
da uzme primjerene troškove iz nasljedstva siroèeta.
7. Kad se siroèetu vrati njegov imetak, treba biti pozvan svjedok, tako
da namjera bri‘nika ostane èista i da siroèe ne gaji nikakvu sumnju.
Ajet se završava podsjetnikom da Allah nadgleda sve vrijeme i svako
æe biti pozvan na polaganje raèuna.
Huzur je rekao da Èasni Kur’an sadr‘i mnoge naredbe o lijepom
tretmanu siroèadi i èuvanju njihovog imetka. Kao u suri Bani Israil:
“I ne pribli`avajte se imetku siroèeta, osim na najbolji naèin, dok
ono ne odstigne zrelost, i ispunite svoje obeæanje; zaista æete o
obeæanju biti pitani.” (17:35)
Huzur je rekao da ovaj ajet takoðer citira naredbu ranijeg ajeta,
meðutim, ovdje je takoðer spomenuto ’obeæanje.’ Hazreti Musleh Maud
r.a. je objasnio da je ovo obeæanje zapravo odgovornost podizanja,
hranjenja siroèeta i èuvanje njegovog imetka. Obaveza je na ljudima i
društvu kao cjelini da sve dok siroèe nije u stanju da pazi na svoj imetak
oni treba da to rade za njega. Ako je siroèe Ahmadi musliman onda je
to odgovornost D`emata. Huzur je rekao da ovo nije usluga siroèetu;
zapravo je to obaveza islamskog društva i pravo siroèeta. Pošto je Allah
ovu du`nost stavio na muslimane i u okviru njihove moguænosti kao
19
vjernika On uzima zavjet od njih da æe ih, ako ne ispune svoju obavezu
smatrati odgovornim. Ovo je isti predmet koji je naveden i u prvom
ajetu.
Èasni Kur’an ka‘e:
“I dajte siroèadi njihov imetak, i ne uzimajte lošu stvar u zamjenu
za dobru, i nemojte jesti njihov imetak sa svojim. Sigurno je to
veliki grijeh.” (4:3)
Huzur je rekao da je ovdje takoðer ponovljen isti predmet. Ako neko
radi dobiti pomiješa imetak siroèeta sa svojim imetkom onda æe njegova
èista zarada postati haram (zabranjena) zbog loše namjere a zaraðeni
imetak koji je haram teška je kazna. Allah ka‘e u Èasnom Kur’anu:
“Zaista, oni koji nepravedno jedu imetak siroèadi samo gutaju vatru
svojim stomacima, i oni æe uæi u vatru plamteæu.” (4:11)
Huzur je rekao da je takvo uèenje islama. On sa velikom ‘estinom
odr‘ava u ‘ivotu one u nepovoljnom polo‘aju. Glavni cilj je Allahovo
zadovoljstvo koje vjernik tra‘i, i zaista treba tra‘iti.
Huzur je rekao da ove naredbe nisu samo za siroèad koja imaju
imetak. Opæa naredba je da je podizanje i obuka odgovornost društva.
Ako oni imaju nasljedstvo èak i onda je njihovo obrazovanje i obuka
naša du‘nost i skupa s ovim treba da pazimo na njihov imetak. Poticaj
da se brinemo o siroèadima ne treba biti njihov imetak nego njihovo
stanje siroèeta.
Huzur je rekao da je ovaj ajet dalje upozorenje da utemelji prava
siroèeta:
“I neka se oni boje: ako bi oni iza sebe ostavili nejake potomke, oni
bi se plašili za njih. Zato neka se oni boje Allaha i neka ka`u pravu
rijeè.” (4:10)
Niko ne zna kad æe ga smrt zadesiti. Pomisao da æe ostaviti svoju
djecu kao siroèad treba da nas potakne u razmišljanje o brizi o
siroèadima.
Huzur je rekao da je stvar ponekad obrnuta kad djedovi i nene
smatraju odgovarajuæim pretjerano uplitanje u podizanje i obuku
siroèadi. Cilj toga je da ih odgoje na naèin da postanu najbolji dio
društva. Siroèad mogu izgubiti svoj potencijal zbog kompleksa ni‘e
20
vrijednosti. Oni trebaju biti odhranjeni i odgojeni na naèin da postanu
najbolji u društvu. Njihov odgoj ne treba biti niti suviše strog niti suviše
blag. Pravo siroèeta je isto kao i pravo djeteta s roditeljskom pomoæi.
Kur’anski ajet:
“… o dunjaluku i ahiretu. I pitaju te o siroèadi. Ti reci: ’Njihovo
unapreðivanje je dobra stvar. A ako se sa njima izmiješate, oni su
vaša braæa. A Allah zna razliku izmeðu smutljivca i onog koji
unapreðuje. A da je Allah htio, On bi vas, sigurno, stavio u teškoæe.
Sigurno je Allah moæan, mudar.” (2:221)
ne znaèi tek naredbu o siroèetu sa nasljedstvom, zapravo on
podrazumijeva siroèad svih društvenih polo‘aja.
Hadis navodi da je Èasni Poslanik s.a.v.s. rekao: ’Osoba koja stavi
samilosno ruku na glavu siroèeta djeèaka ili djevojèice samo radi Allaha
bit æe u zamjenu nagraðena vrlinama od svake dlake na glavi na koju je
stavio svoju saosjeæajnu ruku. Osoba koja siroèe tretira ljubazno i sa
naklonošæu bit æe samnom u D`ennetu kao ovo dvoje’, i Poslanik s.a.v.s.
je na ovo pokazao svoja dva sastavljena prsta. Takav je polo`aj onoga
ko pazi na siroèe. Allah mu je dao radosnu vijest o D`ennetu. Ashabi
Èasnog Poslanika s.a.v.s. su se natjecali jedan s drugim da paze na siroèad
jer su `udili da takoðer imaju mjesto u stopama Poslanika s.a.v.s. u
D`ennetu.
Navoðenjem: ’A ako se snjima izmiješate, oni su vaša braæa…’ ovaj
ajet ka`e da je bri`nik kao stariji brat takve vrste koji ispunjava ono što
mu pripada. Odatle je naredba da im poma`emo vrlo iskreno i ispravno,
i na krajnje nesebièan naèin. Allah nas podsjeæa da je On prisutan svuda,
tako nam dajuæi do znanja da On potpuno dobro zna ko stvara nered a
ko stvara mir. Vladanje prema siroèadi treba biti takvo da uèinimo da
budu najbolji u društvu.
Bo‘ija je milost da je onima sa ogranièenim sredstvima dato
odobrenje da troše iz nasljedstva siroèeta za njihovo podizanje. Meðutim,
ako ni bri‘nik ni siroèe nemaju nikakvih sredstava onda treba
kontaktirati upravu i menad‘ment Zajednice. Cilj nije da bilo ko bude
stavljen u teškoæu. Èasni Kur’an ka‘e o poštovanju prema siroèadima:
’Pazite! Vi niste dali èas siroèetu’ (89:18)
i radi ovoga je dato upozorenje o Bo‘ijoj kazni. Kur’an takoðer ka‘e:
21
’To je onaj koji odgoji siroèe,’ (107:3)
Huzur je rekao da ovo zlo naznaèuje propadanje društva. Vrlo je
va‘no nastojati krajnje naporno kako bi se uklonila ova slabost s ciljem
da stvorimo dobro društvo, zato što neispunjavanjem onoga što pripada
siroèadima, zajednica gubi svoj osjeæaj ‘rtvovanja i umjesto mirnog
društva, tu je haos.
Allah ka‘e o onima koji tra‘e Njegovo zadovljstvo:
’i hrane siromaha, siroèe i zatvorenika, za Njegovu ljubav,’ (76:9)
Huzur je rekao da je ovo slika krasne zajednice o kojoj nas Allah
podsjeæa i ona koju je Èasni Poslanik s.a.v.s. takoðer isticao. Hadis navodi
da je Èasni Poslanik s.a.v.s. rekao da osoba koja se brine o tri siroèeta je
kao onaj ko noæu klanja tahad‘ud namaz, posti i vodi d‘ihad na
Allahovom putu. Oni æe (s njim) biti kao braæa u D‘ennetu i Poslanik je
na ovo pokazao na sastavljen svoj ka‘iprst i srednji prst. Èasni Poslanik
s.a.v.s. je takoðer rekao da je D‘ennet siguran za one koji u svojim
objedima redovito ukljuèuju siroèe muslimana roditelja, ukoliko nije
pleten u grijeh koji se ne mo‘e oprostiti. Huzur je objasnio da je širk
(pripisivanje partnera Bogu) najveæi grijeh, da osim toga Allah daje
ogromnu nagradu onima koji se brinu o siroèadima.
Huzur je rekao da s Allahovom milošæu naša d‘emat pazi na siroèad.
U Africi takoðer pazimo na siroèad drugih vjera. Meðutim, Huzur je
danas napravio Tahrik (program) u pogledu Pakistana i program Jak
Sad Jetima (Stotinu siroèadi) koji radi pod Jak Sad Jetima odborom.
Hazreti Halifatul Mesih IV r.a. je ovo zapoèeo u 1989. godini, u godini
stoljetnice Ahmadijata kao znak zahvalnosti. U okviru ovog programa
na poèetku je bilo stotinu siroèadi o kojima je voðena briga. Meðutim,
on je uveliko proširen. Poèetni plan je bio da se stotinu siroèadi dr‘i u
prenoèištu (kao studentskom domu) ali je njihova rodbina odluèila da
ih paze kod svojih kuæa uz novèanu pomoæ d‘emata. U svakom sluèaju,
broj siroèadi pod brigom ovog programa je uveliko porastao. Mi smo
èuli Allahove naredbe kao hadis u pogledu brige o siroèadima i shvatili
smo znaèaj ovog predmeta. Trenutno, pod ovim programom vodi se
briga o dvije hiljade i sedam stotina siroèadi iz pet stotina porodica u
Pakistanu. Mjeseèni troškovi ovoga dostigli su izmeðu 2,500.000 do
3,000.000 rupija. Fondovi se troše krajnje pa‘ljivo na hranu,
obrazovanje, medicinski tretman, svadbene troškove mladih djevojaka
22
i odr‘avanje bilo kakvog imetka koji siroèad mo‘da imaju. Troškovi su
ogromni i osjeæamo da postoji ogromna potreba u ovom fondu. Sadr
sahib Jetima odbora je ovo spomenuo Huzuru indirektnim iako nikada
direktnim rijeèima u svojim pismima tra‘eæi dove.
Prema tome je Huzur danas napravio Tahrik za sve Pakistanske
Ahmadi muslimane koji ‘ive u SAD-u, Kanadi, Evropi i VB da uèestvuju
u ovom programu. Koje veæe radosne vijesti mogu postojati za vjernika
od onih da æe mu biti dato mjesto u stopama Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Huzur je rekao da je proraèunao da ako svaka osoba Ahmadi kuæanstva
VB, Evrope, Kanade i SAD-a plati godišnje 7 do 10 funti po glavi za ovaj
program, ogroman obavezan izdatak Jetima odbora æe biti namiren.
Deset funti po glavi je mali iznos za ljude koji ‘ive ovdje, meðutim, to
mo‘e igrati ogromnu ulogu u stvaranju svjetle buduænosti mnogih
siroèadi. Oni koji su imuæni mogu dati i više. Opæenito pomoæ i potpora
data siroèadima je 1000 do 3000 rupija mjeseèno.
Huzur je takoðer skrenuo pa‘nju Ahmadi muslimana u Pakistanu
da velikodušno daju u ovaj fond i da ovo uèine u vidu kur’anskog ajeta:
’…radi Njegove ljubavi..’ Huzur je pojasnio da on sigurno nije zaustavio
nepakistanske Ahmadi muslimane da uèestvuju u ovom programu, oni
to takoðer mogu uèiniti, ali je pogotovu tra‘io od pakistanskih Ahmadi
da uèestvuju za Pakistansku siroèad.
Da nas Allah ospsobi da ispunjavamo prava onih u nepovoljnom
polo‘aju u društvu koliko najviše mo‘emo i da uvijek budemo oni koji
tra‘e Allahovo zadovoljstvo.