Hutbe 2010.

Hutba 02. 04. 2010. – Ðelsa salana (Godišnji skup) u Španiji;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju današnju hudbu odr‘ao u Bašarat d‘amiji, Pedro Abad,
Španija. Huzur je rekao da, Allahovom milošæu, ðelsa salana Španije
zapoèinje njegovom hudbom i objasnio da je danas institucija ðelsa
salane èvrsto utemeljena u svakoj zemlji svijeta gdje se nalazi D‘emat.
Ðelsa salana je znak osobnosti i ljudi Zajednice vode uveliko raèuna i
posveæuju pa‘nju njenom organizovanju. Zato što ovaj skup sigurno
nije kao druga ovosvjetska okupljanja gdje ljudi dolaze da se zabave.
Umjesto toga, to je zadnjih stotinudvadeset godina za Ahmadi
14
muslimane bio neprekidan izvor spoznaje da je okupiti se dva do tri
dana svake godine u skladu sa ‘eljom Imama doba, koji je ‘elio za
svoje sljedbenike da se okupe i slušaju o stvarima koje se odnose na
Boga i Èasnog Poslanika s.a.v.s., da naprave èiste promjene u sebi i
postignu blizinu Allahu.
Ahmadi muslimani uzimaju slobodne dane od posla da bi
prisustvovali ðelsi zato što je Obeæani Mesija a.s. naredio da ne mislimo
da je ova ðelsa (to jest ovo okupljanje) kao ovosvjetsko okupljanje. On
je rekao da je ova ðelsa bazirana na Allahovoj potpori. Huzur je objasnio
da ðelsa nije jednostavna manifestacija svesrdne i ‘arke ‘elje Obeæanog
Mesije a.s. koju je imao za svoje sljedbenike da prepoznaju svog
Stvaraoca i privuku Njegove blagoslove, nego je ona bazirana na
Allahovoj posebnoj i istinskoj pomoæi. Zaista, šta god Allah ka‘e bazirano
je na istini i donosi blagoslove ljudima – slijeðenjem onoga što je potpuno
od Allaha nosi ogromne blagoslove. Kad Allahova pomoæ dolazi
èovjekovi ponizni napori privlaèe stotine puta uveæane blagoslove. Ovo
se dogaða na pojedinaènom nivou kao i na zajednièkom.
Huzur je rekao da su sretni oni meðu nama koji prisustvuju ðelsa
salani samo u poslušnosti pozivu Imama doba i s ciljem da proizvedu
pobo‘ne promjene i budu dio velièanstvene sudbine koju je Allah oderdio
za Zajednicu Obeæanog Mesije a.s., i izvuku korist od duhovne hrane
koja nosi Allahovu posebnu potporu.
Huzur je molio Allaha da ovo uvijek bude cilj svake osobe koja ikada
prisustvuje ðelsa salani jer je ovo sama svrha koja æe, kad se ima u
vidu, prisutne uèiniti korisnim. Mi treba da neprestalno analiziramo
sebe i preispitujemo se, obilato èinimo istighfar i uèimo salavate tako
da proizvedemo revolucionarnu promjenu u sebi koja æe nam pomoæi
da širimo uèenja islama u svijetu i da, takoðer, privuèemo Allahove
blagoslove. Inaèe, Huzur je rekao, besmisleno je uzimati dopust s posla
ako duhovno okru‘enje ðelsa salane nije iskorišteno. Ako svaki pojedinac
razumije ovaj aspekt, ne samo da æemo sami mi imati koristi nego æemo
takoðer privuèi druge ljude islamu. Huzur je rekao revolucionarna
promjena koja æe se dogoditi kroz Obeæanog Mesiju a.s. neæe se ostvariti
silom ili politièkom moæi; umjesto toga ona æe biti ostvarena
proizvoðenjem èistih promjena u nama i sa molitvama, i ova
revolucionarna promjena æe zaista biti stalna. Ona neæe biti ‘rtva bilo
kojoj zavjeri od bilo koga ko nastoji da muslimane otjera od bilo kuda.
Nasuprot, bit æe napravljena nastojanja da slijede islamsko uèenje.
15
Obraæajuæi se skupu ðelse, Huzur je rekao da je u Španiji samo
nekoliko stotina Ahmadi muslimana, od kojih je veæina pakistanskog
porijekla. Oni treba da vode raèuna da na sebi imaju ogromnu
odgovornost. Napredak Ahmadijata bit æe toliko odra‘en koliko mi
budemo predstavljali primjere islamskih uèenja i koliko budemo molili
Allaha. Bilo je vrijeme kad je samo jedna Ahmadi osoba došla u Španiju
na poziv Halife vremena. To je bilo vrijeme kad se ime islama moglo
samo tajno upotrijebiti u ovoj zemlji. Ova osoba je zaraðivala za svoj
‘ivot i unapreðivala svoj rad u D‘ematu prodavajuæi mirise. On je širio
ovu rijeè sa ljubavlju. Njegovo ime je bilo Karam Illahi sahib koji je bio
naš prvi misionar u Španiji. Na kraju se završio period religijskih
ogranièenja u Španiji i postepeno su ljudi naše Zajednice dolazili i
smjestili se ovdje i naši misionari su takoðer poèeli dolaziti i bila je
izgraðena prelijepa d‘amija. Poslije razmišljanja æe se oni koji su se
iselili ovdje slo‘iti da se, iako je Španija manje razvijena od nekih drugih
evropskih zemalja, njihova finansijska situacija uveliko popravila
dolaskom ovdje i njihov ‘ivot je spokojan. Sigurno je, moralna
pokvarenost u zapadnim zemljama razlog za zabrinutost ali sloboda
religije koja je ovdje dopuštena proizvodi mir. Premda se neke zemlje u
Evropi sada mièu prema protivnom kretanju – neki stavljaju ogranièenja
na minarete a drugi na hid‘ab – no, opæenito govoreæi postoji sloboda
religije. Ni jedna vlada ovdje ne ka‘njava za uèenje ezana ili izgovaranje
kelime-i-šehadeta. Mi trebamo biti zahvalni za ovu slobodu, mir i
finansijsko poboljšanje, i biti od onih koji privlaèe Allahove blagoslove.
Huzur je rekao da nas ovosvjetski napredak ne smije udaljiti od
Allaha. Nikada ne smijemo zamišljati da je naše popravljanje finansijske
situacije zbog nekih naših liènih odlika ili tome slièno. Zapravo je ovo
manifestacija od Allaha da je On obezbjedio za one kojima je svijet
‘elio dati prosjaèki štap. Huzur je rekao da trebamo zapamtiti da Allah
ima moæ da dadne, da je isto tako nezadovoljan na ru‘na djela i Allahavo
nezadovoljstvo je takvo da se ni jedan èovjek ne mo‘e boriti s tim. Ako
nas ovosvjetska udobnost udalji od naše vjere to je ozbiljan razlog za
zabrinutost. Španija èekala 800 godina na revolucionarnu promjenu.
Huzur je rekao da je u svojoj prethodnoj hudbi naveo hadis i objasnio
da je Èasni Poslanik s.a.v.s. rekao da nije bio zabrinut o bilo kakvom
siromaštvu svog ummeta ili da je za njih bio ‘eljan bilo kakvog
materijalnog bogatstva. Njegova najveæa briga je bila da æe ih bogatstvo
16
udaljiti od vjere i uzrokovati njihovo uništenje kao i prijašnjih naroda.
Danas arapski svijet ima bogatstvo od nafte ali su daleko od vjere iako
sebe nazivaju predvodnicima islama. Njihova praksa je, meðutim,
suprotna. Sve ovo takoðer ima efekat na one koji misle da se islam
mo‘e uèiti samo od Arapa, pogotovu od Saudijske Arabije. Huzur je
naveo o jednom Nigerijcu muslimanu koji je otišao na had‘, ali po
povratku nije napustio uzimanje alkohola. Njegov Ahmadi prijatelj mu
je savjetovao da, pošto je bio na had‘u, treba to napustiti. Ovaj nigerijski
musliman je odgovorio da je vidio da se alkohol pije u Saudiskoj Arabiji,
èak u Meki. Huzur je rekao da je ovo dokaz istinitosti brige Èasnog
Poslanika s.a.v.s., koja je na jedan naèin takoðer bila predskazanje.
Alkohol je takoðer poznat kao ummul khabais (majka svih zala) i kad je
Èasni Poslanik s.a.v.s. proglasio njegovu zabranu, on je tekao kao voda
ulicama Medine jer su drugovi Poslanika polomili svoje zemljane æupove
u kojima su dr‘ali alkohol, èim su èuli ovu zabranu. Dok danas, jedan
afrièki muslimna ide na had‘ i donosi natrag potvrdu za uzimanje
alkohola; kakvo veæe uništenje mo‘e tamo biti? Huzur je rekao da su
grijesi kao što je kockanje i uzimanje alkohola poznati kao ismul kabiir
(veliki grijesi) i objasnio je da je to grijeh koji stalno potièe osobu na
èinjenje grijeha. On je rekao da alkohol i kockanje izazivaju uništenje u
muslimanskom svijetu. Ovi grijesi udaljavaju ljude od Allaha i kad se
èovjek udalji od Allaha to vodi uništenju.
Huzur je rekao da se u zapadnim zemljama alkohol troši kao voda.
On je na raspolaganju u svakoj prodavnici, svakom restoranu i svakoj
benzinskoj pumpi i takoðer se svuda mogu naæi mašine za kockanje.
Sve ovo se smatra znakom napretka. Ahmadi muslimani treba da obilaze
takvo okru‘enje s najveæom moguæom pa‘njom, da zaštite sebe i svoju
djecu, pogotovu djecu koja su zakoraèila u mladalaèko doba. Osoba
bude upletena u kocknje bez spoznaje i završi u njegovom blatu. Huzur
je rekao da je tu‘no, da su poneki Ahmadi takoðer ukljuèeni u ovaj
porok ali je mnogo neahmadi koji ne smatraju da je bilo šta pogrešno
sa kockanjem i neki dr‘e alkohol u svojim kuæama, piju ga i nude svojim
gostima. Huzur je rekao da je naredio Ahmadi muslimanima da ne
rade na mjestima gdje se radi s alkoholom, zato što to vodi uništenju.
Ako nemuslimani i neki muslimani imaju uspješan posao zato što
prodaju alkohol, sretno im, mi smo samo zainteresovani u èistoj i èestitoj
zaradi. Ovi ljudi su zaslijepljeni u pogledu vjere. Taèka gledišta istinskog
muslimana treba biti da dadne prednost vjeri nad ovosvjetskim stvarima.
17
Osim islama sve druge religije su duhovno mrtve. Za njih su ove stvari
nebitne. Danas je islam jedina religija koja nudi vjeèni spas. Bog islama
je taj koji obeæava da æe poslati Svoje ovlaštene ljude u vrijeme opadanja
islama i zaista ih je poslao. Bog islama je taj koji je tra‘io od Mesije da
vrati natrag vjeru od udaljenih zvijezda i nakon što je on umro, Allah je
utemeljio sistem halifata koji je trajan i koji je bio utemeljen da proizvede
jedinstvo meðu vjernicima.
Vjera muslimana je ‘iva vjera, ona koja æe ostati zauvijek utemeljena
i Allah je obeæao da æe je zaštititi i èuvati, i obeæao je njenu pobjedu.
Ako musliman napušta vjeru on uništava svoj ovosvjetski ‘ivot i ‘ivot
Drugog svijeta.
Huzur je rekao da mi Ahmadi muslimani tvrdimo da svoje ‘ivote
trošimo u skladu sa zavjetom bai’ata koji smo dali sa istinskim i revnim
poklonikom Èasnog Poslanika s.a.v.s. Naš cilj nije ovaj svijet, nego naša
vjera; i tako zaista treba biti; inaèe nema smisla u uzimanju bai’ata.
Ahmadijat æe, inšaallah pobijediti, ali kao što je Èasni Poslanik s.a.v.s.
rekao, onaj ko zaboravlja uèenje islama do‘ivjet æe uništenje. On nikada
nije izrazio zabrinutost za vjeru islama, on je bio siguran u Allahovo
obeæanje da æe konaèna pobjeda biti pobjeda islama. Upozorenje koje
je dao Èasni Poslanik s.a.v.s. bilo je sljedbenicima islama, ummetu,
tra‘eæi od njih da vode raèuna da ne dozvole da ih udobnost ovog
‘ivota uèini udaljenim od vjere jer to na kraju vodi uništenju. Huzur je
objasnio da su ashabi Èasnog Poslanika s.a.v.s. dali prednost vjeri nad
ovosvjetskim stvarima èak kad su zaradili ogromno bogatstvo. Ashabi
su takoðer do‘ivjeli vremena nevolje ali kad su neki od njih umrli iza
sebe su ostavili ogroman imetak. Oni su svoj imetak trošili krajnje
velikodušno na putu islama i do kraja su ispunjavali svoje du‘nosti
prema vjeri.
Huzur je rekao Ahmadi muslimanima u Španiji da ‘ive u zemlji gdje
su nekada vladali muslimani i da danas još stoji stotine graðevina koje
na sebi imaju rijeèi kelime-i šehadeta. Ovo je takoðer zemlja gdje je na
svakom koraku upozoravajuæe svjedoèenje da su muslimani zanemarili
svoju vjeru. Huzur je rekao da je nekad bilo vrijeme kad su kršæanski
kraljevi i vladari, uprkos voje zlobe, pogledali na muslimanske kraljeve
i vladare. Oni su bili impresionirani raskošnim naèinom ‘ivota muslimanskih
kraljeva. Meðutim, unutrašnji razdor muslimana skupo ih je koštao
i kad je njihovo bogatstvo postalo za njih sve i cilj svega i kad su tra‘ili
18
utoèište kod kršæanskih kraljeva, suoèili su se sa svojim propadanjem i
na kraju su pali u nemilost.
Meðutim, Allahovo je obeæanje da æe na kraju islam pobjediti i radi
ovoga je Allah ovom svijetu poslao Obeæanog Mesiju a.s. Zadatak
o‘ivljavanja vjere povjeren je njegovim sljedbenicima i ako poslije
dolaska u ove zemlje budemo ukljuèeni u materijalizam to æe biti
suprotno našem zavjetu bai’ata. Allahova milost je, nema sumnje,
ogromna, ali mi trebamo voditi raèuna o tome da nikada ne mo‘emo
zavesti Allaha. Ako On bude htio On nas mo‘e ispitivati na svaki pojedini
zavjet bai’ata: jesmo li meðu onima koji ispunjavaju zavjet napravljen
sa Obeæanim Mesijom a.s.? Rezime uvjeta bai’ata je da ispunjavamo
du‘nosti prema Allahu i du‘nosti prema ljudima i svaki Ahmadi
musliman treba uvijek voditi raèuna o njima; samo onda æemo biti u
stanju prikladno izvršavati svoj duhovni zadatak. Ponekad nam lièna
zauzeæa ne dozvoljavaju da posvetimo odluènu pa‘nju prema vjeri –
takva je ljudska priroda i zato je va‘no neprestalno sebe podsjeæati o
zavjetu bai’ata.
Huzur je rekao da je u Španiji na svakom koraku podsjetnik prošlosti.
Ime svakog glavnog puta (ceste) je pokazatelj da je ovo mjesto jedanput
bilo sjedište muslimanskog sjaja. Meðutim, imetak, pohlepa i politika
uèinili su da njihova uprava bude stvar prošlosti. Danas je zadatak
Ahmadi muslimana da ponovno uspostave slavu islama postajuæi
praktièni primjer uèenja islama. Radi ovoga oni moraju razumjeti cilj
stvaranja kao što Allah ka‘e u Èasnom Kur’anu:
“A Ja nisam stvorio d‘inove i ljude osim da Mene obo‘avaju.” (51:57)
Obeæani Mesija a.s. ka‘e da je èovjek roðen s prirodom koja je
naklonjena Allahu. Oni koji napuste ovu prirodnu crtu i svoj ‘ivot uèine
niskim postojanjem kao ‘ivot ‘ivotinje, udaljavaju sebe od Allaha. Kad
vjerujemo da je naše postojanje uglavnom da obo‘avamo Allaha mi
trebamo promijeniti svaki aspekt svog ‘ivota. Naš krajnji cilj treba biti
da tra‘imo Allahovo zadovoljstvo. Huzur je rekao da su se Ahmadi
okupili na ðelsi u Španiji radi odgajanja ovog cilja. Oni trebaju posvetiti
posebnu pa‘nju na namaze i dove u toku dana ðelse i nastojati da
proizvedu revolucionarnu promjenu u sebi i kad se vrate kuæi da osjeæaju
da je u njima nastala vidljiva promjena. Huzur je tra‘io da èine dove da
situacija ne doðe do te taèke gdje æe morati da se isele u drugu zemlju.
19
Ako budu trebali da se isele bilo gdje, da to bude natrag u svoju zemlju
porijekla gdje mogu prakticirati svoju vjeru i takoðer je širiti. Obraæajuæi
se delegaciji iz Maroka, Huzur je rekao da ispunjavamo svoje du‘nosti
prema svojoj zemlji ako poka‘emo uzore koji mogu privuæi ljude našoj
vjeri.
Zatim je Huzur iznio tu‘ne vijesti o tragiènom ubistvu troje ljudi
porodice iz Feslabada, Pakistan. Ashraf Pervaiz sahib, star 60 godina,
njegov brat Masood Javid sahib, star 57 godina i njegov sin star 24
godine Asif Masood bili su prethodne noæi ubijeni od nepoznatih
napadaèa. Huzur je dao neke detalje o šehidima i pozvao pakistanske
Ahmadi muslimane, pogotovu one koji su dobro poznati u svojoj oblasti
da vode raèuna o vremenu kad putuju. Huzur je èinio dovu za uzvišeni
polo‘aj trojice šehida i za ustrajnost za njihove porodice i najavio da æe
klanjati d‘enazu namaz za njih u odsustvu.