Hutbe 2010.

Hutba 23. 04. 2010. – Kako postati zahvalan Allahov rob;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju današnju hudbu petkom odr‘ao u Noor d‘amiji,
Wigoltingen, Švicarska i rekao je da èesto skreæe našu pa‘nju da
postanemo zahvalni Allahovi robovi. Istinska zahvalnost samo mo‘e
biti stvorena kad osoba ima bogobojaznost, shvatanje o svrhi našeg
stvaranja i kad èini napor da to postigne. U toku svog sadašnjeg
putovanja po Evropi Huzur je odr‘ao hudbe da skrene našu pa‘nju na
ovo. On je rekao da postoji potreba da neprestalno ponavlja ovaj predmet
zato što uprkos moguænosti MTA koja svake sedmice prenosi Huzurove
hudbe petkom kao i programe za duhovni napredak, ljudi se sto postotno
ovim ne okoriste i dobar broj muškaraca, ‘ena i omladine ne slušaju
redovno hudbe ili ako slušaju smatraju da su ove hudbe namijenjene
samo za skup kojem se direktno obraæa. Nasuprot, Huzur je rekao,
svakom pojedinom Ahmadi muslimanu se obraæa u svakoj hudbi.
Pogotovu su oni koji su Ahmadi nekoliko generacija posvojili ovo
pogrešno stajalište. Dok su novi Ahmadi Arapi obavijestili Huzura da se
ponekad osjeæa kao da Huzur odr‘ava hudbu pogotovu za njihovu
33
situaciju. Slušajuæi ruski prijevod Huzurovih hudbi na MTA, mnogi
Ahmadi koji govore ruski pisali su Huzuru i ka‘u koliko su ove hudbe
uticale na njih, pogotovu da hudbe na teme odgoja izgledaju kao da su
specifiène za njihovu situaciju. U odgovoru na hudbu o svadbenim
proslavama pisali su da su bili upleteni u neke obièaje, no da su se
poslije ove hudbe okrenuli ka reformi.
Huzur je rekao da se ovi Ahmadi muslimani koji oèekuju poziv Halife
vremena, pokoravaju tome i popravljaju se. Oni ‘eljno slušaju njegov
savjet i smatraju da su njima upuæene njegove rijeèi, no neki to ne
smatraju. Zbog toga je Huzur ponovo ponovio ovaj predmet u svakoj
zemlji koju je posjetio. Huzur je rekao da se prilikom njegove posjete
ogroman broj ljudi okupi radi d‘ume namaza petkom i pošto svaki
Ahmadi musliman ima sjeme pobo‘nosti u sebi, kao i povezanost sa
Halifatom, uprkos opæenite slabosti oni ‘eljno uèestvuju u toku Halifine
posjete.
Huzur je rekao da prvo ‘eli skrenuti pa‘nju Ahmadi muslimana koji
su došli i ‘ive u Evropi, da postanu Abd-e-šekur (robovi Allaha koji najviše
cijeni). Ahmadi muslimani su našli svoj mentalni mir i ekonomsko
blagostanje u Švicarskoj, i da za ovo moraju biti krajnje zahvalni.
Allah ka‘e: “… Ako budete zahvalni, Ja æu vam, sigurno, poveæati…”
(14:8)
Šta je zahvalnost za Allahovu milost i njen izraz? Zaista, to je savršena
pokornost. To je da praktikujemo ono što Allah nareðuje i da izbjegavamo
ono što On zabrajuje. Istinski vjernik troši svoj ‘ivot kao Abd-e-
Šekur s ciljem da bude primalac Allahove milosti. Za ovo osoba treba
da u toku dana, cijelim svojim srcem i umom, pamti Allahove naklonosti
i da Ga neprestano spominje, da uvijek vodi raèuna o Allahovim
blagoslovima i da velièa Njegovo ime. Samo verbalno ispovjedanje nije
dovoljno, izraz zahvalnosti istinskog vjernika je iz svakog njegovog
pokreta i on èini napor da posvoji poniznost – a poniznost je usaðena
samo kad postoji svijest da su svi blagoslovi od Allaha.
Dobro zdravlje je Allahov blagoslov, mi treba da ga koristimo da
Njega obo‘avamo i da slu‘imo vjeri. On nam je dao izobilje, napredak,
i bez oholosti o tome, mi to trebamo trošiti na Allahovom putu. Izraz
zahvalnosti je ako sposobnosti i moguænosti koje nam je Allah dao
iskoristimo u skladu sa Njegovim uèenjem. Allah je Najmilostiviji, On
34
uveæava naše moguænosti, poklanja nam dobro zdravlje i daje Svoju
blizinu Abidu (obo‘avaocu Allaha) i osposobljava da postignemo svrhu
stvaranja. Zaista, èovjek svojom vlastitom snagom ne mo‘e èak obavljati
obo‘avanje koje posti‘e primanje kod Allaha. Iskrena zahvalnost nas
osposobljava da poveæamo svoju pobo‘nost i bogobojaznost.
Allah ka‘e: “A koje god dobro djelo oni èine, neæe im biti odbijeno;
a Allah dobro zna bogobojazne.” (3:116)
Huzur je objasnio da se istinska pobo‘nost posti‘e kad se osoba
cijelim svojim biæem, moguænostima i blagoslovima povezuje s
Allahovom milošæu. I kako se Allah takvim ljudima manifestuje kao Al
Šekur (koji najviše cijeni)?
Allah ka‘e: “I da ih On nagradi u potpunosti, i èak im uveæa iz
Svoje blagodati. On, zaista, najviše prašta (i) najviše cijeni.” (35:31)
Huzur je objasnio da termin Šekur kad je upotrijebljen za Allaha ne
znaèi poniznost i zahvalnost, ona zapravo oznaèava da On voli i cijeni
poniznost, pobo‘nost i obo‘avanje od Svojih robova. Kad èovjek jednom
shvati da je svaka pobo‘nost i vrlina poduzeta radi Allaha i onda se
okrene Njemu sa krajnjom iskrenošæu, Allah je onda najmilostiviji.
Njegova milost obuhvata sve; On osobu umotava u Svoju milost i na
svaki njegov korak u Njegovom pravcu gleda s poštovanjem. Kako je
nesretan onaj ko napušta Allaha uvijek Milostivog, koji najviše Cijeni i
ide negdje drugo.
Huzur je rekao da ako oni koji su se smjestili u Švicarskoj razmisle o
svojoj prošlosti, veæina æe se slo‘iti da je dolazak ovdje za njih bio
blagoslov. Niko ne napušta svoju domovinu bez razloga a za Ahmadi
muslimane dva glavna razloga za to su što su bili proganjani u svojoj
domovini i ekonomsko iseljavanje. Vlade ovih (zapadnih) zemalja
smatrali su vašu situaciju zbiljskom i dozvolili vam da ovdje ostanete.
Ovaj blagoslov je zbog Ahmadijjata. Zato trebamo izraziti svoju
zahvalnost posvajajuæi uzornu povezanost sa Ahmadijatom. Ako ne
budemo cijenili svoju Zajednicu i ne marimo za rijeè Halife vremena,
udaljavat æemo i sebe i svoju djecu od Allaha.
Huzur je rekao: zastanite, razmislite i pogledajte unatrag; ako vas
ovosvjetske kotisti udaljavaju od religije onda nema blagoslova u tome,
35
zapravo je to uništavajuæe i ne cijenjenje Allahovih blagoslova. Mi smo
dali zavjet bai’ata Imama ovog doba kojeg je oèekivao svaki narod i o
kojem je Èasni Poslanik s.a.v.s. krajnje srèano govorio i poslao mu svoje
selame. Je li mala stvar biti povezan sa takvom osobom? Sigurno je to
ogromna èast i cijenjenje ove èasti æe nas uèiniti da budemo Abd-e-
šekur. Povezivanje sa Obeæanim Mesijom a.s. nije samo postupak
verbalnog ispovijedanja, mi smo dali zavjet odanosti njemu u svom
bai’atu i poslije njega smo isto uèinili sa Halifom vremena. Neophodno
je shvatiti znaèenje bai’ata. Bai’at znaèi prodavanje i on znaèi zavjet da
‘rtvujemo sve svoje ‘elje po Allahovoj naredbi i da u skladu s tim
oblikujemo svoje ‘ivote; on znaèi negiranje svojih vlastitih ‘elja i znaèi
da smatramo da je Allah uvijek Prisutan.
Huzur je rekao da æe ukratko citirati uvjete na kojima je Obeæani
Mesija a.s. uzeo naš zavjet bai’ata tako da svaki pojedinac mo‘e da se
zamisli i pomno preispita koliko svoj ‘ivot ‘ivimo u skladu s tim. Kakvo
je obeæanje uzeo od nas Obeæani Mesija a.s.
Allah ka‘e: “…i ispunite svoje obeæanje; zaista æete o obeæanju biti
pitani.” (17:35)
Treba da uvijek imamo na umu da æemo polagati raèun pred Allahom
za svako obeæanje koje smo dali. Kad èovjek misli o tome podilazi ga
jeza.
Obeæani Mesija a.s. je uzeo naš zavjet da æemo se iskrenim srcem
uzdr‘ati od svih naèina širka (pripisivanja partnera sa Allahom). Huzur
je objasnio da širk ne prenosi samo obo‘avanje kipova od kamena,
zapravo je tu takoðer skriveni širk i nije tako oèit. Naprimjer,
zanemarivanje namaza radi svog zaposlenja ili polsa, davanje prednosti
ovosvjetskim stvarima kao da Allah nije Razaak (Velièanstveni Odr‘avalac)
nego da je naš posao ili zaposlenje to što nas odr‘ava. Tako
èinimo dvostruk grijeh: zanemarujemo klanjanje i svrhu svog postojanja,
i drugo èinimo širk. Ponekad naša djeca idu protiv Allahove Rijeèi i u
takvim situacijama pristajanje uz njih postaje širk. Huzur je rekao da su
se neki ljudi udaljili od Ahmadijata zbog prekomjerne ljubavi prema
svojoj djeci i slobode koju su im dali.
Allah ka‘e: “O vi koji vjerujete! Neka vas vaš imetak i vaša djeca ne
uèine nemarnim prema spominjanju Allaha…” (63:10)
36
Jer ako uzmete nešto drugo èemu dajete prednost nad Allahom to je
širk i zanemarivanje Allaha. Ovo zanemarivanje nije beznaèajna stvar;
to zapravo vodi uništenju. Nemojte misliti da ste dali zavjet bai’ata i da
je to dovoljno.
Od Ahmadi muslimana se oèekuje da se dr‘i dalje od la‘i, razvrat,
preljube, grijeha oèiju, razuzdanosti, raskalašenosti, okrutnosti,
neiskrenosti, nereda i bune. Mi trebamo stalno ocjenjivati sebe jesmo li
udaljeni od la‘i; neki ljudi imaju vrlo široko i pogrešno shvatanje o la‘i
i nekad la‘u u poslu i smatraju to malom stvari. U pogledu razvrata i
prijestupa oèiju, danas se kroz video i internet mogu vidjeti vulgarni i
bestidni programi. Ovo pogotovu utièe na mlade ljude. Ovo zlo prvo
prodire u ime slobode i otvorenosti, i neke nesretne porodice postaju
same upletene u to. Huzur je rekao da je tu prvo prijestup uma i oèiju
što mo‘e voditi zbilji. Prvo roditelji ne posveæuju pa‘nju i kasnije im se
oni izmaknu iz ruku. Djeci ne treba biti dozvoljeno da gledaju vulgarne
programe na TV i trebate dobro paziti na korištenje interneta. Ako
roditelji nemaju znanja onda D‘emat i pomoæne organizacije trebaju
organizovati obrazovne programe o ovome i poticati svoje èlanove da
se pove‘u sa svojom pomoænom organizacijom tako da i dalje daju
prednost vjeri nad ovosvjetskim stvarima. Roditelji trebaju u potpunosti
saraðivati u ovome jer bilo kakva slabost s njihove strane mo‘e biti
povod uništenja. Najveæu odgovornost snosi glava porodice – muškarac
kao i ‘ena. Allah je zaštitio vas i vaše pretke od Vatre zato i vi spasite
svoju djecu. Dok je muslimanski svijet krajnje nespokojan zbog
rukovodstva, Ahmadi muslimani imaju blagoslov halifata da ih
neprestalno upuæuje. Ovaj blagoslov zahtijeva da se zavjetujemo da
æemo odbaciti svako zlo i iæi naprijed. Uvijek treba da pamtimo da Allah
ka‘e:
“O vi koji vjerujete! Èuvajte sebe i svoje porodice od Vatre…” (66:7)
Ovih dana se susreæemo sa otvorenim moralnim zlima, koja se na
Zapadu ne smatraju nemoralnim. Ova zla se prvo slijede u ime
otvorenosti, kasnije dolazi do shvatanja da oni nisu ni su zabava ni
sloboda, zapravo su ovo vatrene provalije u ime razonode i slobode.
Uvijek zapamtite da raskoš svijeta pokazuje poroke koji otvaraju usta
da progutaju sve. Ovo nije sloboda ni zabava, nego vatrena provalija!
37
Ovo je vatra! Zaštitite sebe i svoju djecu od Vatre! Ja ka‘em mladim
ljudima da treba da shvate da nije svrha vašeg ‘ivota da se upliæete u
u‘itak ‘ivota ovog svijeta. Nije odluka na vama da odluèite o svrhi svog
‘ivota. Udaljite se od svake nepravde! Zaštitite se od poroka! Kakva je
razlika izmeðu vas i drugih muslimana? Ako vi klanjate i oni klanjaju;
ako vi postite, i oni poste; ako idete na had‘, i oni idu na had‘; ako
dajete milostinju i oni daju… Razlika izmeðu vas i drugih je u
administraciji D‘emata, koja je utemeljena halifatom. (Utemeljenim
duhovinim vodstvom za muslimane). Time što ste Ahmadi muslimani,
treba da bude prepoznatljiva razlika izmeðu vas i drugih. Svi Ahmadi
muslimani treba da izbjegavaju tlaèenje i nepravdu. Treba da postoji
uzajamna naklonost unutar Zajednice uz izbjegavanje prevare svake
vrste i slijeðenje Nizam e D‘emata (administrativnog sistema) Zajednice.
Ljepota naše Zajednice je jedino sa Nizam e D‘emata. Udaljavanjem od
toga uklanja se razlika izmeðu nas i drugih. Neki ka‘u da su krajnje
odani halifatu, ali da imaju neslaganja sa Nizam e D‘emata. Oni treba
da shvate da je Nizam e D‘emata stvoren Halifom. Ako bilo ko ima
neku pritu‘bu ili prigovor treba da pišu Halifi vremena ali nikome nije
dozvoljeno da zanemaruje disciplinu Zajednice. Slièno tome, vršioci
du‘nosti takoðer imaju odgovornost da dr‘e vladanje pravde i
naklonosti.
Skrenuta je pa‘nja na namaz, o èemu je Huzur ranije objasnio. Èetvrti
uvjet bai’ata je da osoba neæe izazvati štetu bilo kome pod poticajem
bilo kakvog nagona. Onda, da æe osoba ostati vjerna Allahu u svim
okolnostima: u tuzi i u radosti, u nedaæi i u blagostanju. Huzur je rekao
da su neki ljudi bili ‘rtve sadašnje ekonomske krize; meðutim, èovjek
ne smije napustiti Allahovu zaštitu. Od njega se oèekuje da izbjegava
ovosvjetske obièaje i po‘udne naklonosti, da se pokori utjecaju Kur’ana
– da ga uèimo, shvatimo i postupamo u skladu s njegovim naredbama i
da se pokoravamo Allahu i Njegovom Poslaniku s.a.v.s. Treba da potpuno
napustimo ponos i beskorisnost i trošimo ‘ivot u poniznosti.
Osmi uvjet bai’ata je da osoba dr‘i vjeru, èast vjere, i put islama
dra‘im od svog ‘ivota, imetka, djece i svega drugog što mu je drago.
Ovo je zaista vrlo va‘an uvjet bai’ata o kojem svaki Ahmadi treba voditi
raèuna – da je svaki od nas ambasador Ahmadijata. Vanjski svijet gleda
na nas jer mi tvrdimo da predstavljamo istinsku sliku islama. Zato je
38
naša du‘nost da zaštitimo èast islama. Mi samo onda mo‘emo biti
uspješni u prenošenju poruke islama i Ahmadijata ako pokazujemo
pobo‘ne uzore. Danas je svuda oko nas suprotstavljanje islamu. Naš
zadatak je da svijetu predstavimo sliku istinskog islama. Protivnici islama
nastoje na svoje naèine, i u ovoj zemlji takoðer, zabranjivanjem gradnje
minareta. Hoæe li nepostojanje minareta zaustaviti kriminalne aktivnosti?
Iako je donesena odluka u pogledu minareta, ovo pitanje ne
treba ostavljati. Pišite novinama, odr‘avajte seminare. Zakon o zabrani
minareta je donesen poslije referenduma, referendum to takoðer mo‘e
oboriti. Naravno minareti nemaju toliko mnogo znaèaja pošto su postali
obilje‘je mnogo kasnije (u islamskoj historiji). Meðutim, to je stvar
èasti islama i namjera protivnika je da kleveæu islam. Vi im trebate dati
primjer Ahmadijata, koji je utemeljen u 195 zemalja svijeta ali nikada
nigdje u svijetu nije bilo ni jednog jedinog primjera kršenja zakona ili
bilo kakvog uèešæa u nemirima protiv vlade zemlje. Mi smo istinska
slika islama. Huzur je rekao da trebamo izaæi iz svojih krugova i napraviti
napor da izgradimo pojedinaène veze (sa lokalnim stanovništvom) –
oni koji znaju (lokalni) jezik. Oni koji ne znaju jezik mogu dijeliti
literaturu. Svaka osoba treba da uèestvuje u ovome. Inaèe neæete ispuniti
svoju du‘nost da branite èast islama. Drugi predmet koji je bio podignut
u Evropi je pitanje o pokrivanju. Naše ‘ene i djevojke trebaju organizovati
kampanju da pišu novinama. Naše djevojke su napravile dobar
posao u Velikoj Britaniji i Nemaèkoj u pogledu ovoga. Mi trebamo dati
svijetu do znanja da je pokrivanje radi èasti ‘ene iako su neki iskrivili
njegovu formu. Pokrivanje je radi zaštite èasti ‘ene. Priroda je ‘ena da
‘ude za poštovanjem i islam se zauzima za èast ‘ena. Pokrivanje nije
prisila; ono oznaèava individualnost muslimanskih ‘ena i èuva njihovu
èast. Huzur je rekao Ahmadi djevojkama da ne treba da osjeæaju nikakav
kompleks u ovom pitanju. Ako se osjeæaju neugodno zbog negativne
propagande ili izaberu da slijede trendove i napuste pokrivanje onda
ne mo‘e biti nikakve garancije njihovog poštovanja. Njihovo poštovanje
je vezano sa poštovanjem vjere.
Huzur je rekao da je prije naveo ovaj dogaðaj gdje je jednoj Ahmadi
djevojci njen šef dao rok mjesec dana da napusti pokrivanje ili da izgubi
posao. Djevojka je molila Allaha da joj On pomogne jer da ona nosi
pokrivalo samo radi Njega. Za mjesec dana njen je šef nastavio da
uznemirava ovu djevojku o ovoj stvari. Poslije mjesec dana dok je ona
39
saèuvala posao, njen šef je bio ili otpušten ili premješten sa svog mjesta.
Huzur je rekao da Allah poma‘e ako osoba ima dobru namjeru.
Deveti uvjet bai’ata je da æe osoba ostati zauzeta u slu‘enju Allahovim
stvorenjima i ljudima. Ovo æe istinski biti ispunjeno kad nastojimo da
svijet dovedemo bli‘e Bogu. Da sa uljudnošæu i ljubaznošæu širimo
poruku islama.
Zadnji uvjet je da æe osoba èuvati ovu vezu predanosti i pokornosti
sa Obeæanim Mesijom a.s. koja æe nadmašiti sve ovosvjetske odnose i
veze. Huzur je rekao, ponovo, mi trebamo razmisliti da li su naši odnosi
i veze stali na put i postali zapreka naše veze sa Obeæanim Mesijom a.s.
Mi æemo ovaj standard i nivo ustanoviti kad posvojimo uèenja Obeæanog
Mesije a.s. i budemo pokazivali savršenu pokornost halifatu, za koji je
Obeæani Mesija a..s rekao da je ’druga manifestacija’ (Allahovog
blagoslova). Potpuna pokornost i odanost halifatu uèinit æe nas istinskim
èlanom Zajednice; inaèe æemo jednostavno samo nositi oznaku. Da ne
bude da oni koji su se kasnije povezali sa Zajednicom idu naprijed a
Ahmadi èiji su preci dali ogromne `rtve da zapoènu izvore (ovih
blagoslova) budu ih lišeni.
Dobro zapamtite da Allahovi miljenici nisu oni koji imaju lijepa
odijela, dobru hranu, imetak itd. nego pokorni, bogobjazni i zahvalni
robovi. Allah je Obeæanom Mesiji a.s. objavio više nego jednom: ’Allah
æe postaviti one koji tebe slijede iznad onih koji ne vjeruju, do Sudnjeg
dana.’ Ovo je takoðer kur’anski ajet (3:56). Meðutim, Obeæani Mesija
a.s. je rekao da osoba ne mo`e ispuniti znaèenje da je njegov istinski
sljedbenik ukoliko potpuno ne zanijeæe svebe u pokornosti njemu. On
je nastavio i rekao da ovo ilustruje da je Allah `elio da za njega stvori
Zajednicu koja æe zaista zanijekati sebe u pokornosti njemu.
Takva su oèekivanja Obeæanog Mesije a.s. Ako istinski ‘elimo da s
njim formiramo vezu moramo nastojati da ispunimo njegova oèekivanja
i da se zamislimo. Za svakog starješinu, svaku ‘enu, svake mlade osobe
je da tako èine. Roditelji treba da s naklonošæu paze na svoju djecu i da
ih upoznaju sa uèenjima Obeæanog Mesije a.s. i objasne razliku izmeðu
Ahmadi i neahmadi muslimana. Administracija D‘emata i pomoæne
organizacije treba da naprave praktiène programe. Ako svoje ‘ivote
potrošimo u tra‘enju svijeta, to æe biti nezahvalnost. Da Allah osposobi
svakog Ahmadi muslimana da bude istinski Ahmadi; onaj koji uvijek
ima uèešæa u Allahovoj milosti.