Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – 22. 04. 2011. – Istina, vjera, bogobojaznost i poslušnost;


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za
bilo kakve greške ili nerazumijevanje u kratkom sadržaju ove hudbe).

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Obeæani Mesija a.s. je rekao: “Ja sam bio poslan zato da era istine
i vjere ponovo doðe i da bogobojaznost bude stvorena u srcima.” Ahmadi
musliman koji tvrdi da je ušao u okrilje zavjeta bai’ata Obeæanog
Mesije a.s. treba uvijek imati u vidu ove rijeèi, treba se zamisliti nad
njima i nastojati da svoj `ivot uskladi s njima. Jedino ovo æe ga
uèiniti onim koji ispunjava du`nosti prema bai’atu. Inaèe je samo
tvrdnja reæi da smo Ahmadi muslimani. Istina i vjera koje je Obeæani
Mesija a.s. `elio donijeti, zbog kojih se dogodio njegov dolazak i
koji nadahnjuju bogobojaznošæu nije ništa novo. Njegove rijeèi koje
izra`avaju da ’takvo vrijeme ponovo doðe’ oznaèavaju da je takvo
vrijeme jednom bilo ali je prestalo biti i da je zadatak Obeæanog
Mesije a.s. da ga o`ivi. Zaista, mi smo u potpunosti upoznati da je
era istine i vjere sa dobro utemeljenom bogobojaznošæu došla sa
svojom najveæom slavom i velièanstvenošæu kad je Allah poslao našeg
uèitelja, Èasnog Poslanika s.a.v.s. Kao što Kur’an ka`e:
“…Danas sam Ja za vas usavršio vašu vjeru i upotpunio Svoju
blagodat prema vama i izabrao sam za vas islam kao vjeru…”
(5:4)
Prema tome ni jedan Ahmadi ni izdaleka ne mo‘e zamisliti da je
Obeæani Mesija a.s. donio bilo kakvu novu religiju.
Kad mi tvrdimo da kao Ahmadi muslimani vjerujemo u Obeæanog
Mesiju a.s., treba da se zamislimo da li smo nastojali da napravimo
one promjene u svojoj vjeri koje Kur’an pouèava i koje su ashabi
Poslanika s.a.v.s. usadili. Jesmo li nastojali da usadimo onu istinu u
sebe koju je usadio ogroman broj vjernika iz vremena Poslanika
s.a.v.s. kroz revolucionarnu promjenu, jesmo li usadili bogobojaznost
o kojoj èitamo i slušamo u ‘ivotu ashaba?
Obeæani Mesija a.s. je napravio takve revolucionarne promjene u
svojim ashabima i Huzur èesto govori o njima. Nakon iznošenja rijeèi:
“Ja sam bio poslan zato da era istine i vjere ponovo doðe i da
bogobojaznost bude stvorena u srcima”, Obeæani Mesija a.s. je rekao:
“Ove prakse su stvarni razlog mog postojanja.’ Obeæani Mesija a.s.
takoðer se obratio svojim sljedbenicima kao ’zimzelenim granama svog
biæa’. U ovom pogledu, jedino æe nas prakse koje je ovdje spomenuo
uèiniti ’zimzelenim granama’ jer on je ove prakse nazvao stvarnim
27
razlogom svog postojanja. Ne mo`e biti da neke grane drveta koje
donosi slatki plod rode otrovan plod ili da osušene grane ostanu na
takvom drvetu. Osušene grane uvijek budu otkinute. Ovo za nas treba
biti veliki razlog za zabrinutost i uvijek trebamo biti svjesni svojih
odgovornosti.”
Huzur je rekao da kad sluša ili èita o novim Ahmadi muslimanima
njegova vjera se uveæava. Meðutim, kad èuje o slabostima koje se
uvlaèe u mali broj onih èiji su preci bili Ahmadi muslimani, a ima
mnogih èiji su bili, tu‘no je i bolno da oni nisu pa‘ljivi prema
praksama svojih predaka. Ponekad to što je neko roðen kao Ahmadi
èini osobu tromom (lijenom). Mi trebamo gledati u svoja srca i
samokritièki razmišljati o sebi da se ne bismo micali prema takvoj
tromosti da Bo‘e saèuvaj, i zaista Bo‘e saèuvaj, ne bi za nas zatvorila
vrata povratka.
Obeæani Mesija a.s. je skretao pa‘nju u svojim proglasima i
pisanjima da istinski duh Ahmadijata samo mo‘e biti odr‘an kad
nastavimo da razmišljamo o sebi i kad nema opreènosti izmeðu naše
rijeèi i djela. On je rekao da je ponavljajuæi spomenuo da su što se
tièe izgleda, Ahmadi i drugi muslimani isti. Isti su u terminima da
se zovu muslimanima, u izgovaranju kelimei šehadeta i u slijeðenju
Kur’ana. Kao takvi oni su isti u iznošenju ovih tvrdnji, ali Allah nije
’zadovoljan samo tvrdnjama’ i dodao je: ”ukoliko tvrdnja nije povezana
sa stvarnošæu i ako uz potvrdu tvrdnje nema praktiène evidencije i
svjedoèenja promjene u stanju. Ja sam zbog ovoga èesto duboko
o‘alošæen ovom tugom.”
Obeæani Mesija a.s. ‘eli od nas praktiène dokaze. Prema tome,
ako razmišljamo o sebi u boljem smo polo‘aju da se smatramo
odgovornim. Savjet drugih mo‘e ponekad èovjeka uèiniti razdra‘-
ljivim i ponekad u to dolazi egoizam. Tako kad razmišljamo o sebi
trebamo biti svjesni da Allah svakog trenutka gleda nad nama i da
smo dali svoj zavjet bai’ata. Nije va‘no koliko je jedan Ahmadi
musliman slab, tu je uvijek iskra pobo‘nosti u njima i kad god se
probudi svjesnost, pobo‘nost cvjeta. Mi trebamo shvatiti ’tugu’ koju
je Obeæani Mesija a.s. osjeæao. Oni koji steknu svjesnost preobraze
se od osušenih grana u grane koje cvjetaju u bilo koje doba. Neki
pišu Huzuru o tome mogu li posvojiti èiste promjene koje je Obeæani
28
Mesija a.s. ‘elio da vidi kod svojih sljedbenika. Kad osoba tra‘i od
Allaha pomoæ, Onaj koji osobu voli više nego što majka voli svoje
dijete, trèi i zagrli tu osobu i njegov svijet se preokrene. Allah nam
je tako dao zlatnu priliku da svoj ‘ivot ukrasimo na ovom svijetu i
na Ahiretu.
Huzur je objasnio da je Obeæani Mesija a.s. izrazio naprijed
spomenutu tugu u vrijeme kad su oni koji su od njega tra‘ili direktnu
dobrotu bili u blizini, èiji su standardi duhovnosti bili zavidni. Ali
takva je bila mjera oèekivanja Obeæanog Mesije a.s. da je zbog stanja
nekih, on u to vrijeme rekao: “Ja sam duboko o‘alošæen.” Uzmite u
obzir, onda, kako bi zabrinjavajuæe i tu‘no bilo naše slabo stanje.
Iako on fizièki nije prisutan meðu nama danas, Allah mu mo‘e otkriti
naše stanje; u kakvom su taèno stanju danas porodice njegovih
ashaba! Religijsko stanje porodica nekih od ovih koji su napustili
svijet da bi bili sa Obeæanim Mesijom a.s. tako da mogu dati prednost
vjeri nad svijetom, postali su slabi i mali broj nemaju nikakve brige.
Mi trebamo èuvati u ‘ivotu iznošenja svojih predaka s namjerom da
je to cilj koji trebamo postiæi, trebamo razmišljati nad svojim ‘ivotom
i iznaæi razlog za njihov zavjet bai’ata; jedino onda æemo biti na
putu postizanja svog cilja.
Prije nekoliko dana je sin jednog starješine D‘emata, Moodi Khana
sahiba govorio Huzuru o svom ocu. Khan sahib je stekao diplomu sa
Aligarh univerziteta u vrijeme kad je samo nekoliko mladiæa studiralo
nauku. Zamjenik rektora mu je ponudio posao na univerzitetu.
Takoðer mu je jedan Englez ponudio posao i savjetovali su ga da se
pridru‘i Indijskoj dr‘avnoj slu‘bi. Khan sahib je sve ovo prenio
Halifatul Mesihu II r.a. i dodao da on nije ‘elio da bude upleten u
ovosvjetske stvari i da bi radije meo ulice Kadiana. Takav je bio
polo‘aj naših predaka, pogotovu ashaba Obeæanog Mesije a.s. koji
su se odlikovali i nadilazili u pobo‘nosti, pa ipak je stanje nekih od
njih izazvalo tugu Obeæanom Mesiji a.s.
Mi trebamo posvetiti ogromnu pa‘nju svom stanju i cijeniti
èinjenicu od koje smo porodice i kako su naši preci napravili pobo‘ne
promjene u sebi. Trebamo sveèano obeæati da neæemo osramotiti
imena svojih predaka. Ovo æe uveæati naše standarde bogobojaznosti
i nakloniti nas prema pobo‘nosti. Znakovi ‘ive nacije su da oni ne
29
dopuštaju da njihove vrijednosti izumru. Oni koji su roðeni u tome,
odr‘avaju ove vrijednosti i novopridošli ih posti‘u, i tako se standardi
pobo‘nosti nastavljaju uveæavati na zajednièkom nivou. Za ovu svrhu
potrebno je stalno razmišljanje o sebi kao i razmišljanje o stanju
svoje porodice, ‘ena i djece. Obeæani Mesija a.s. je rekao da ‘ena
najbolje zna o stanju svijeta i stanju djela svoga mu‘a. Ako je
muškarac kako treba, takva æe biti i ‘ena. Inaèe, ona æe staviti pod
pitanje njegovo stanje kad on nastoji da popravi njeno. Uvijek treba
da zapamtite da reforma ‘ena garantira reformu naredne generacije.
Prema tome muškarac treba da posveti pa‘nju svom stanju radi
buduæe generacije. Onda treba da budu odr‘ani uzori majke i oca,
mu‘a i ‘ene.
Huzur je rekao da ovdje ‘eli objasniti da nije da su, Bo‘e saèuvaj,
ashabi Obeæanog Mesije a.s. imali mnoge slabosti. Bilo je samo mali
broj koji nisu zadovoljili standarde Obeæanog Mesije a.s. ali on nije
‘elio da vidi slabost èak ni kod malog broja njih. U istom skupu na
kojem je dao opasku o svojoj tuzi on je takoðer rekao: “Mi opa‘amo
da je u D‘ematu ostvaren veliki prepoznatljiv napredak u ljubavi i
iskrenosti. Ponekad sam èak i ja, videæi ljubav, iskrenost i strast vjere
D‘emata zadivljen i zaèuðen.” Huzur je rekao da su oni koji su pokazali
strast vjere bili u veæini, zapravo trebamo reæi da su svi oni, u
poreðenju s nama, bili u ovoj kategoriji. Meðutim, poslanik ‘eli da
u svoje vrijeme vidi visoke standarde. Vrijeme kroz koje mi prolazimo
takoðer je vrijeme Obeæanog Mesije i mi tek trebamo vidjeti
ispunjenje mnogih predskazanja. Ako ‘elimo da im budemo svjedoci,
moramo napredovati u istini i iskrenosti. Huzur je rekao da takoðer
‘eli reæi da èak u naše vrijeme, ima mnogih s dobrim standardima
iskrenosti i odanosti, i koji ovaj duh udahnjuju u buduæu generaciju.
Huzur je rekao da je ponovo izrazio zabrinutost u pogledu onih
kojima je, poslije dogaðaja u Lahoru, data du‘nost na obezbjeðenju
u Pakistanu. Huzur je primio obavjest da su se neki meðu njima
osjeæali umornim ili da su pokazali manjak interesa nakon što su im
bile date duge du‘nosti, zato o ovoj stvari treba detaljno razmisliti.
Kad je predsjednik omladinske organizacije (Khudamul Ahmadija)
u Pakistanu ovo prenio svojim èlanovima Khudam organizacije,
Huzur je primio mnoga pisma koja su izra‘avala iskrenost i odanost,
30
koji su obnavljali svoj zavjet bai’ata. Oni su rekli da niti su bili umorni
prije, niti æe u buduænosti imati takvo mišljenje. Mnoge ‘ene su
takoðer pisale Huzuru da sa zadovoljstvom šalju svoju braæu, mu‘eve
i sinove na du‘nosti D‘emata nakon što se vrate s posla. Huzur je
rekao da su ova iskrenost i odanost roðeni iz strasti vjere. Zatim je
podsjetio da u toku ovih obaveza i du‘nosti ne treba zaboraviti na
Allaha; treba obavljati namaz na vrijeme i u toku trajanja du‘nosti
trebaju se uvijek zauzeti u spominjanje Allaha. Naša najveæa moæ je
Allah. Koju god pomoæ dobijemo, dobijemo je od Allaha. Šta god æe
se dogoditi, dogodit æe se kroz Allaha; naš napor je beznaèajan.
Nikada ne trebamo popustiti u dovama.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da Allah ka‘e:
“Uistinu, Allah je sa onima koji su bogobojazni i koji èine dobro.”
(16:129)
Oni koji posvoje bogobojaznost i èistoæu, i boje se zla, imaju
Allahovu pomoæ i zaštitu. Huzur je rekao da Ahmadi muslimani treba
da se boje Allaha da On ne bi bio nezadovoljan s nama.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da mu je Allah rekao da obavijesti
svoj D‘emat da je Allah zadovoljan s onima èije je vjerovanje
slobodno èak i od najmanjeg licemjerstva ili kukavièluka i koji su
poslušni na svim stepenima poslušnosti. Huzur je rekao da je takav
bio standard Obeæanog Mesije a.s., i u pogledu ovoga Huzur je ‘elio
reæi nešto o poslušnosti.
Poslušnost ima razlièite forme i razlièite standarde. Tu je
poslušnost Bo‘ijim naredbama i Nizamu (upravi) D‘emata. Najfiniji
primjer ovoga u Ahmadija d‘ematu mo‘e se vidjeti kod hazreti
Halifatul Mesiha I r.a. Jedanput je bio na klinici kad je primio telegram
od Obeæanog Mesije a.s. da odmah doðe. On je u to vrijeme
bio u Kadianu a Obeæani Mesija a.s. je bio u Delhiju. Hazreti Halifatul
Mesih I r.a. je poslao poruku svojoj porodici da ide na put i odmah
napustio svoju kliniku. Nije spakovao ništa od stvari, ništa nije uzeo
sa sobom nego je jednostavno odmah otišao pravo na ‘eljeznièku
stanicu. Voz je malo kasnio. Za to vrijeme sreo se sa svojim imuænim
poznanikom koji je tra‘io od njega da pregleda nekoga ko je bio
31
bolestan. Tako su troškovi puta bili izmireni naknadom koja mu je
plaæena za ovo lijeèenje. Kad je stigao do Obeæanog Mesije a.s. saznao
je da nije bilo hitno da odmah doðe nego da je osoba koja je pisala
telegram jednostavno tako napisala. Meðutim, on je tamo sjeo sa
zadovoljstvom, bez prigovora. Takvi su ljudi koji su Bo‘iji miljenici.
U upravi D‘emata stepeni poslušnosti idu od stepena poslušnosti
Halifi vremena do poslušnosti osobi koja obavlja najni‘u slu‘bu. U
stvarnosti je to nastavak poslušnosti Poslaniku s.a.v.s. i poslušnosti
Allahu. Kao što je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ko god je poslušan Amiru
(vjerski voði) poslušan je meni a ko god je poslušan meni poslušan je
Allahu.” Da bi se vodila bilo kakva svjetska ili duhovna organizacija
mora biti postavljen sistem. Ovosvjetske vlade imaju zakon i red na
svakom stepenu, i pridr‘avanje njima je neophodno i vlade ovo
nameæu kroz svoju moæ. Meðutim, u duhovnom sistemu, temelj
poslušnosti je iskrenost, odanost i Bo‘ije zadovoljstvo. Zato Allah
ka‘e da su Njegovi miljenici oni koji su poslušni na svakom nivou.
Zaista, oni to èine da bi tra‘ili Njegovo zadovoljstvo. Jedini primjer
ispunjenja obeæanja Halifata kako je reèeno u Kur’anu u ajetu Istikhlaf
(24:56) je u Ahmadija D‘ematu. U dva ajeta prije ovoga Allah ka‘e:
“I oni se èvrsto zaklinju Allahom, da æe, sigurno, ako im ti narediš,
iziæi. Ti reci: ‘Ne zaklinjite se; pokorite se na poznat naèin.
Sigurno je Allah uvijek obavješten o onom što vi radite.” (24:54)
Ovdje je Allah dao primjer poslušnosti vjernika, kao u ajetu:
“…Mi èujemo i mi se pokoravamo…” (2:286)
Ovo je izvanredan standard koji vjernik treba imati. Mi dajemo
zavjet da æemo poslušati svaku dobru odluku, ali da, kad odluka
stigne, mo‘emo postupati suprotno. Istinski vjernik ne samo daje
zakletve nego je takoðer poslušan pod svakom okolnošæu.
Huzur je rekao da ‘eli objasniti, kao što je uèinio i prije, o
navoðenju poslušnosti M’aruf (dobrih) odluka. Ahmadija Hilafet
nikada ne donosi odluke koje su suprotne Bo‘ijim naredbama. Ako
svaki Ahmadi bude èvrst na vjerovanju da je Ahmadija Hilafet na
pravilima poslanstva, onda æe takoðer biti èvrst na vjerovanju da
32
Halifa nikada neæe dati naredbu opreènu Šerijatu. Niti æe uprava
D‘emata, pošto radi pod nadzorom Halife, i èak i ako, zbog greške
ne radi, Halifa vremena æe to ispraviti kad mu stvar bude podnesena.
Kad molimo Allaha za Halifat trebamo takoðer èiniti dove za sebe
da nastavimo biti poslušni Halifatu na izvanredan naèin tako da
ostanemo meðu onima s kojima je Allah zadovoljan.
Ponekad, radi svoje vlastite koristi, neki ljudi izra‘avaju
nepovjerenje upravi. Naprimjer, ponekad iz zakonskih razloga, odbor
kadija tra‘i od ljudi da napišu da æe prihvatiti njihovu odluku, i neki
to odbiju. Ovo je uraðeno s negativnom pretpostavkom da æe odluka
biti napravljena protiv nas. Njihova namjera nije ispravna od poèetka;
oni ‘ele da probaju jedan sistem i ako ne bude išao prema njihovim
‘eljama, oni prilaze drugom sistemu, to jest sudu. Ako ih taj sistem
ne zadovolji, oni nastoje da se vrate kadijama. U takvoj situaciji
D‘emat se ne bavi njihovim predmetom jer su na prvom mjestu
prekršili poslušnost i pokazali nepovjerenje upravi D‘emata. Allah
ka‘e da nije zadovoljan s takvim ljudima i èak ako je takva osoba i
èlan D‘emata, on ne mo‘e imati koristi od dobrotvornosti D‘emata
koju Allah poklanja njegovim èlanovima kroz blagoslov D‘emata.
Svaki Ahmadi musliman treba nastojati i biti onaj s kojim je Allah
zadovoljan jer u tome le‘i njegov spas i spas njegovog potomstva.
Obraæajuæi se vršiocima du‘nosti, Huzur je rekao da se oni mogu
smatrati predstavnicima Halifata samo kad ispunjavaju zahtjeve
pravde sa strahom od Boga. Ako bilo ko posrne zbog vršioca du‘nosti,
onda je vršioc du‘nosti jednako vrijedan krivnje, zato što nije kako
treba ispunio du‘nosti povjerenja koje mu je Allah dao. Svaki Ahmadi
musliman, nije va‘no na kojem je stepenu, treba uvijek pamtiti da u
stalno treba ispunjavati zavjet bai’ata i èineæi tako, uvijek se treba i
u svakoj situaciji dr‘ati istine i bogobojaznosti. Obeæani Mesija a.s.
je rekao da ga nisu radovali samo veliki brojevi ukoliko se ovi ljudi
nisu pridr‘avali stvarnosti zavjeta bai’ata. Da nas Allah osposobi da
postupamo prema ‘eljama Obeæanog Mesije a.s.